Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 lexique 01 04

tout le vocabulaire 01 04ἄγριος, α, ον : sauvage

ἀθλητικός, ή,όν : d’athlète(s), pour athlète(s) ; qui concerne les luttes , ou les lutteurs ; adj. subst. m. pl. : les athlètes, les sportifs

αἰνίσσομαι (pft ᾔνιγμαι,ᾔνιξαι,ᾔνικται...) πρός + Α : dire à mots couverts, faire allusion à

ἀκμαῖος,α,ον : qui est à son sommet, florissant, vigoureux

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre, entendre dire

ἀ-κωμῳδήτως : de façon non comique, sans comique, sans ridicule

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, certifier, être véridique

ἀληθής,ής,ές : vrai, véritable

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἄ-μοιρος,ος,ον + G : qui n’a pas part à, exclu de

ἄ-μουσος,ος,ον : fait sans les muses, sans goût, sans culture ; dépourvu de ou étranger à la culture

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἀνά-γνωσις, εως (ἡ) : la lecture (sens premier : la reconnaissance)

ἀνά-γνωσμα, ατος (τό) : lecture, sujet de lecture

ἀνά-παυσις, εως () : la cessation , la pause, le repos, la relâche

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄν-εσις,εως (ἡ) : relâchement, repos, détente, relaxation

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (cf. ἄνεσις)

ἀξιό-λογος,ος,ον : digne d’être rapporté, digne de considération, mémorable

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : tout (plus fort que πᾶς)

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser, léguer, transmettre

ἀρχή,ῆς (ἡ) : commencement, pouvoir ; τὴν ἀρχὴν : acc. adverbial : dès le début, dès le principe, absolument (μὴ τὴν ἀρχήν : absolument pas)

ἀρχ-ηγός, οῦ (ὁ) : fondateur, initiateur, inventeur, chef de file

ἄσκησις, εως (ἡ) : l’entraînement, la pratique

ἀστεῖος,α,ον : citadin ; poli, distingué, charmant, fin, spirituel

ἀσχολέομαι, οῦμαι περ+ Α : s’occuper de, travailler à

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, dépourvu de charme, qui ne réjouit pas

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même (en position de sujet)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence, la façon de vivre

βωμο-λοχία,ας (ἡ) : bouffonnerie, faribole, baliverne

γάρ : car, en effet

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γνώριμος,ος,ον : bien connu, facile à reconnaître

γοῦν : du moins, à tout le moins, en tout cas

γράφω,γράψω,ἔγραψα, γέγραφα : écrire, citer

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

δ᾿ = δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δή : hé bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; justement, précisément

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

διδάσκαλος, ου (ὁ) : le maître

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διήγημα,ατος (τό) : exposé, récit, narration, histoire

διό : donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δοκέω,ῶ : sembler, paraître ; μοι δοκῶ + inf : hellénisme : je crois

δουλεία,ας (ἡ) : l’esclavage, la servitude

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir

ἑαυτῶν : d’eux (d’elles)-mêmes : pr. réfléchi au G. (noter l’esprit rude)

εἰ : si (dans un système conditionnel); que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...)

εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que

εἰμι : je suis

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐκ + G : hors de, à partir de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : exposer, proposer, donner au public

ἐκ-φεύγω (-φεύξομαι, -έφυγον, - πέφευγα) : échapper à

ἐλευθερία,ας (ἡ) : la liberté

ἐμ-μελής,ής,ές : juste, harmonieux, judicieux

ἐν + D : dans, sur (sans mvt) ; dans la région de, dans les parages de

ἐν-αλήθως : de façon vraisemblable

ἐν-τυγχάνω (-τεύξομαι, -έτυχον, -τετύχηκα) + D : rencontrer par hasard, tomber sur, lire

ἐπ-αγωγός,ός,όν : engageant, séduisant

ἐπεί : quand ; puisque

ἔπειτα : ensuite

ἐπί +A : vers, pour (avec idée d’un contact profond, absolu)

ἐπι-δείκνυμι : faire étalage de, montrer, exhiber

ἐπι-μέλεια, ας (ἡ) : le soin, la surveillance, l’exercice

ἑταῖρος,ου (ὁ) : le compagnon

ἔτι : encore

εὐ-γνωμόνως (comparatif : εὐγνωμονέστερον) : avec de bons sentiments, plein de bons sentiments, avec de bonnes dispositions

εὐ-εξία,ας (ἡ) : bonne constitution, bonne santé, vigueur

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir ; + infinitif : pouvoir, être capable de

ζῷον,ου (τό) : l’animal

ἡγοῦμαι : penser, estimer, croire 

ἤδη : déjà

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θαύμαζω : regarder avec étonnement, s’étonner de, admirer (au sens classique)

θεωρία,ας (ἡ) : vision, contemplation, méditation, étude

θηρίον,ου (τό) : bête sauvage, fauve

Ἰαμβοῦλος, ου (ὁ) : Iamboulos (auteur stoïcien du Ier s. av. JC)

ἰδιώτης,ου adj. : indigène, naïf, simple, ignorant, simplet

ἵνα + subj : afin que

Ἰνδός,ου (ὁ) : l’Indien (habitant de l’Inde)

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater

καί : et, même, aussi

καινότης, ητος (ἡ) : nouveauté, singularité, caractère extraordinaire

καιρός, οῦ (ὁ) : juste mesure, moment opportun, opportunité, occasion, circonstance ; κατὰ καιρόν : au moment opportun

κάματος,ου (ὁ) : peine, fatigue, effort, travail

κἂν = καὶ + particule éventuelle ἄν ; signifie parfois « au moins » (post-classique)

κατ+ Α : selon, convenant à 

κατηγορία, ας (ἡ) : l’accusation

κενο-δοξία,ας (ἡ) : recherche d’une vaine gloire, désir de gloriole, vanité

Κνίδιος,α,ον : Cnidien, de Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

Κτησίας,ου (ὁ) : Κtésias, historien et médecin grec contemporain de Xénophon (fin du Vème, début du IVème siècle av. J.C.)

Κτησίοχος, ου (ὁ) : Ktésiokhos

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçu)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

λόγος, ου (ὁ) : la parole, le mot, le discours ; pl : les livres, les lettres, la littérature

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μέγεθος,ους (τό) : grandeur, taille

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche)

μέμφομαι : blâmer qqn(τινα) de (τινος) qqch , reprocher

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέρος, ους (τό) : la part, la partie

μετά + Α (μεθ᾿ devant esprit rude) : après

μετα-βολή,ῆς (ἡ) : transformation, métamorphose

μή : négation subjective : ne ... pas; μὴ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi

μηδαμῶς : nullement, en aucune manière (négation subjective)

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε... : ni... ni... (μή négation subjective)

μόνος,η,ον : seul

μον-όφθαλμος,ος,ον : qui n’a qu’un œil

μυθο-λογέω,ῶ : raconter des récits fabuleux, affabuler

μυθώδης,ης,ες : mythique, fabuleux, légendaire

νόμιζω : penser, croire

ξένος,η,ον : étranger, étrange, insolite

ὁ, ἡ, τό : le, la (article)

ὁ + G : indique la filiation (fils de ...)

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

οἷος,α,ον : tel que (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); souvent sous la forme d’un neutre adverbial οἷον : comme

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὁμιλέω,ῶ + D : s’adonner à, s’occuper de

ὁμο-λογέω,ῶ : être d’accord avec, reconnaître

ὅμως : cependant, pourtant

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

ὁράω,ῶ, ὄψομαι,εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅς,ἥ,ὅ : qui (pr. relatif)

ὅτι : que (introduit une complétive)

ὅτι ou ὅ τι : le fait que (relatif en un ou deux mots)

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ...

οὐδέ : et ne pas, ni

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὖν : donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω : ainsi

παλαιός,ά,όν : ancien, vieux

παρ +G : d’auprès de, de la part de

παρά + D : auprès de, chez ; τ παρ᾿ αὐτοῖς : hellénisme fréquent (article au neutre + préposition) : « les choses de chez eux »

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρ-έχω : fournir, présenter, montrer

παρα-σκευάζω : préparer; (+ 2 A) rendre qqch tel ou tel

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα (ἐπεπόνθειν : pl que pft, 1ère p sg) : éprouver (en bien ou en mal), supporter, souffrir

περί + Α : autour de ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : hellénisme : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos

περ+ G : au sujet de, à propos de

πιθανῶς : de façon persuasive, de façon crédible

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πλάνη,ης (ἡ) : course errante, errance, aventure, vagabondage

πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα : façonner, modeler, forger

ποιητής,οῦ (ὁ) : l’auteur, le poète

ποικίλος,α,ον : bigarré, diapré, divers, varié

πολυ-κέφαλος,ος,ον : à plusieurs têtes

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

προ-αίρεσις, εως (ἡ) : choix préférentiel, parti-pris, projet

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

προσ-ήκει + D : il convient, il faut

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer, apprendre

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) : toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σπουδάζω (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) περ+ Α : avoir de l’ardeur pour, s’appliquer sérieusement à, s’adonner à

σπουδαῖος,α,ον : actif, zélé, ardent, sérieux

σύγ-γραμμα, ατος (τό) : ce qui est composé par écrit, traité, ouvrage

συγ-γραφεύς,έως (ὁ) : écrivain, et en particulier historien

συγ-γράφω,-γράψω,συν-έγραψα, συγ-γέγραφα : composer, écrire, rédiger

συν-ήθης, συνήθης, σύνηθες : habituel, coutumier

συν-τίθημι : composer (συνθείς : participe aor. 2)

σφόδρα : fortement, sévèrement

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τερατεύομαι : raconter des histoires invraisemblables, des impostures

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près

τοίνυν : enfin bref, donc

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : se tourner vers, s’adonner à, se mettre à (l’aor 2 a parfois un sens négatif : fuir )

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : entreprendre, promettre, se faire fort de

ὑπ+ G : sous l’effet de, par

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire; + 2 A comprendre qqch comme, considérer qqch comme

Φαίακες, ων (οἱ) : les Phéaciens (cf Odyssée, chants IX à XII)

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, se révéler, se faire reconnaître

φάρμακον,ου (τό) : drogue

φιλο-σοφέω,ῶ : philosopher

φιλό-σοφος,ου (ὁ) : le philosophe

φρονέω,ῶ : avoir des sentiments, se faire une idée, penser

φροντίς, ίδος (ἡ) : le souci, la préoccupation

χαρίεις, εντος ; χαρίεσσα,ης; χαρίεν,εντος : plaisant, de bon goût

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ψεύδομαι : mentir (τὸ ψεύσασθαι : infinitif substantivé : le fait de mentir, le mensonge)

ψεῦδος, ους (τὸ) : mensonge, fiction

ψεύσμα, ατος (τό) : mensonge, tromperie

ψιλός,ή,όν : nu, pur, simple, sans apprêt

ψυχ-αγωγία, ας (ἡ) : conduite de l’âme, séduction, attrait

ὠμότης , ὠμότητος (ἡ) : dureté, cruauté, inhumanité

ὠμο-φάγος, ος,ον : qui mange de la chair crue, mangeur de chair fraîche

ὡς : comme, en tant que

σπερ ... οὕτω: comme... ainsi, de même que... de mêmeRetour en haut du texte