Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

05 06 Départ.

Première étape vers le grand ouestLucien Histoires véritables I 05 06

Première étape vers le grand ouest

Texte grec

05 Ὁρμηθεὶς γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν καὶ ἀφεὶς εἰς τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν οὐρίῳ ἀνέμῳ τὸν πλοῦν ἐποιούμην. Aἰτία δέ μοι τῆς ἀποδημίας καὶ ὑπόθεσις ἡ τῆς διανοίας περιεργία καὶ πραγμάτων καινῶν ἐπιθυμία καὶ τὸ βούλεσθαι μαθεῖν τί τὸ τέλος ἐστὶν τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τίνες οἱ πέραν κατοικοῦντες ἄνθρωποι. Τούτου γέ τοι ἕνεκα πάμπολλα μὲν σιτία ἐνεβαλόμην, ἱκανὸν δὲ καὶ ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ τῶν ἡλικιωτῶν προσεποιησάμην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντας, ἔτι δὲ καὶ ὅπλων πολύ τι πλῆθος παρεσκευασάμην καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πείσας παρέλαβον καὶ τὴν ναῦν - ἄκατος δὲ ἦν - ὡς πρὸς μέγαν καὶ βίαιον πλοῦν ἐκρατυνάμην.

06 μέραν οὖν καὶ νύκτα οὐρίῳ πλέοντες ἔτι τῆς γῆς ὑποφαινομένης οὐ σφόδρα βιαίως ἀνηγόμεθα, τῆς ἐπιούσης δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ὅ τε ἄνεμος ἐπεδίδου καὶ τὸ κῦμα ηὐξάνετο καὶ ζόφος ἐπεγίνετο καὶ οὐκέτ᾿ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἦν. πιτρέψαντες οὖν τῷ πνέοντι καὶ παραδόντες ἑαυτοὺς ἐχειμαζόμεθα ἡμέρας ἐννέα καὶ ἑβδομήκοντα, τῇ ὀγδοηκοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντος ἡλίου καθορῶμεν οὐ πόρρω νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, οὐ τραχεῖ περιηχουμένην τῷ κύματι· καὶ γὰρ ἤδη τὸ πολὺ τὴς ζάλης κατεπαύετο.

Προσσχόντες οὖν καὶ ἀποβάντες ὡς ἂν ἐκ μακρᾶς ταλαιπωρίας πολὺν μὲν χρόνον ἐπὶ γῆς ἐκείμεθα, διαναστάντες δὲ ὅμως ἀπεκρίναμεν ἡμῶν αὐτῶν τριάκοντα μὲν φύλακας τῆς νεὼς παραμένειν, εἴκοσι δὲ σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

05

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor de forme passive : ὡρμήθην): s’élancer, partir

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

ποτε : un jour

ἀπ+ G : de, à partir de

Ἡράκλειος,α,ον : d’Héraclès

στήλη,ης (ἡ) : la colonne (Ἡράκλειοι στῆλαι : les colonnes d’Héraclès, Calpée et Abyla, une de chaque côté du détroit de Gibraltar, marquant pour les anciens les extrêmes confins de l’occident ; cf le 10ème des travaux d’Héraclès – les boeufs de Géryon)

καί : et, même, aussi

ἀφ-ίημι : (part pr ἀφεὶς) partir, se mettre en route, se lancer dans une expédition

εἰς +Α : dans (avec mvt) , vers

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, le l’occident

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan, la mer extérieure

οὔριος,α,ον : favorable, bon

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

ποιέω,ῶ : faire

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

δέ : d’autre part, et, alors; mais

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger, expédition à l’étranger

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème, le propos

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite (avec un caractère d’inutilité marqué)

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

πρᾶγμα, ατος (τό) : action, entreprise, affaire

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

ἐπιθυμία , ας (ἡ) : le désir

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι) : vouloir ; τὸ βούλεσθαι : infinitif substantivé : le fait de vouloir, la volonté

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τέλος, ους (τό) : la fin, la limite, l’extrémité

εἰμι : je suis

πέραν : adv. au-delà, de l’autre côté

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

γε : oui, certes (parfois ironique)

τοι : précisément, justement (renforce souvent γέ)

G + ἕνεκα : pour, en vue de, à cause de (post-position)

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ : immense

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

σιτία, ων (τά) : la nourriture, les vivres

ἐμ-βάλλω , -βαλῶ,-έϐαλον,-βέϐληκα : placer dans, embarquer (l’imparfait grec ici a à la fois valeur d’antériorité par rapport à la première phrase du paragraphe, de durée, et souligne l’importance de l’action. Traduire par un plus-que-parfait français. Cette valeur est fréquente dans une narration.)

ἱκανός,ή,όν : suffisant

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ἐν-τίθημι : déposer dans, introduire, charger

πεντήκοντα : cinquante (même chiffre que les argonautes qui accompagnaient Jason dans sa quête de la Toison d’or)

ἡλικιώτης,ου (ὁ) : qui est du même âge, camarade, compagnon du même âge

προς-ποιέομαι,οῦμαι : se concilier, s’attacher, s’assurer de

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

γνώμη, ης (ἡ) : volonté, attente, pensée, idée

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir 

ἔτι δὲ καί : et en outre, et en sus, et en plus

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux , grand

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près, assez

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité

παρα-σκευάζω : préparer; M : se procurer, se munir de

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

μισθός,οῦ (ὁ) : salaire, rémunération

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre près de soi, amener à soi, se concilier

ναῦς, νεώς (ἡ) (A τὴν ναῦν) : le navire, le vaisseau, le bateau

ἄκατος , ου (ὁ) : bateau léger, felouque, cotre (?), brigantin

ὡς : comme ; explétif devant la préposition πρός (ne se traduit pas)

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

βίαιος,α,ον : violent, fort, éprouvant

κρατύνομαι : rendre fort, renforcer, consolider

06

μέρα, ας (ἡ) : le jour (A de durée)

οὖν : donc, eh bien donc

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit (A de durée)

οὐρίῳ (s e ἀνέμῳ)

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

ἔτι : encore

γή, γῆς (ἡ) : la terre

ὑπο-φαίνομαι : apparaître par en dessous, se montrer faiblement (τῆς γῆς ὑποφαινομένης : G abs.)

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

σφόδρα : fortement, sévèrement, très, absolument

βιαίως : violemment, fortement

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; M gagner le large

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après (τῆς ἐπιούσης s e ἡμέρας )

ἅμα + D : en même temps que, dès

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἀν-ίσχω : se lever

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

ἐπι-δίδωμι : s’accroître, croître, faire des progrès, forcir (ἐπεδίδου : impft inchoatif : se mit à ...)

κῦμα, ατος (τό) : la vague, la lame, la houle

αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, enfler, se lever, grossir

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, venir en outre, s’ajouter

οὐκέτι : ne plus

οὐδέ : et ne pas, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : carguer

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

δυνατός,ή,όν : qui peut, capable, puissant ; possible ; δυνατὸν ἦν : formule impersonnelle : il était possible

ἐπι-τρέπω + D : se confier à, s’en remettre à, s’abandonner à

πνέω : souffler (τῷ πνέοντι s e ἀνέμῳ)

παρα-δίδωμι : livrer, confier

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

χειμάζομαι : subir une tempête, être battu ou balloté par la tempête

ἐννέα : neuf

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

ὀγδοηκοστός, ή, όν : le quatre-vingtième

ἄφνω : tout à coup, soudain

ἐκ-λάμπω : se mettre à briller

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

πόρρω : au loin, loin, trop loin

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

δασύς,εῖα, ύ : poilu, chevelu, feuillu, boisé

τραχύς,εῖα, ύ :  âpre, agité, rude

περι-ηχέομαι + D : retentir tout autour du bruit de

καὶ γάρ : le fait est que

ἤδη : déjà

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux ; τὸ πολ : le comble de, le fort de

ζάλη, ης (ἡ) : l’ouragan, la tourmente , la tempête

κατα-παυόμαι : s’arrêter, prendre fin, cesser, passer

προς-έχω (ou προσίσχω): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

ὡς ν : comme (le ν est généralisant et marque la répétition) comme toujours dans ces conditions

ἐκ + G : hors de, à partir de, au sortir de, tiré de

μακρός,ά,όν : long

ταλαι-πωρία, ας (ἡ) : misère, souffrance, épreuve pénible

χρόνος,ου (ὁ) : le temps (πολὺν χρόνον : longtemps)

ἐπ +G : sur, contre

κεῖμαι : être allongé, gésir, rester étendu 

δι-αν-ίστημι : se relever, se mettre debout

ὅμως : cependant, pourtant

ἀπο-κρίνω : mettre à part, choisir

ἡμᾶς αὐτούς, ἡμῶν αὐτῶν : nous-mêmes (pr réfléchi)

τριάκοντα : trente

φύλαξ, ακος (ὁ) : le garde, le gardien

παρα-μένω : rester là, rester (παραμένειν : infinitif « de relation », ou « de but » après un verbe impliquant un choix, comme ἀνελθεῖν)

εἴκοσι :vingt

σύν +D : avec, en compagnie de

ἀν-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : monter, remonter, aller vers l’intérieur

ἐπ +D : en vue de, pour

κατα-σκοπή,ῆς (ἡ) : observation, reconnaissance

τ ἐν τῇ νήσῳ : hellénisme: les choses dans l’île, les choses de l’île, l’île (et ce qu’elle contient)Vocabulaire alphabétique :

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἄκατος , ου (ὁ) : bateau léger, felouque, cotre, brigantin

ἅμα + D : en même temps que, dès

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; M gagner le large

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : monter, remonter, aller vers l’intérieur

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίσχω : se lever

ἀπ+ G : de, à partir de

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger, expédition à l’étranger

ἀπο-κρίνω : mettre à part, choisir

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, enfler, se lever, grossir

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

ἀφ-ίημι : (part pr ἀφεὶς) partir, se mettre en route, se lancer dans une expédition

ἄφνω : tout à coup, soudain

βίαιος,α,ον : violent, fort, éprouvant

βιαίως : violemment, fortement

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι) : vouloir 

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε : oui, certes (parfois ironique)

γή, γῆς (ἡ) : la terre

γνώμη, ης (ἡ) : volonté, attente, pensée, idée

δασύς,εῖα, ύ : poilu, chevelu, feuillu, boisé

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δι-αν-ίστημι : se relever, se mettre debout

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

δυνατός,ή,όν : qui peut, capable, puissant ; possible 

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἴκοσι :vingt

εἰμι : je suis

εἰς +Α : dans (avec mvt) , vers

ἐκ + G : hors de, à partir de, au sortir de, tiré de

ἐκ-λάμπω : se mettre à briller

ἐμ-βάλλω , -βαλῶ,-έϐαλον,-βέϐληκα : placer dans, embarquer

G + ἕνεκα : pour, en vue de, à cause de (post-position)

ἐννέα : neuf

ἐν-τίθημι : déposer dans, introduire, charger

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après

ἐπ +G : sur, contre

ἐπ +D : en vue de, pour

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, venir en outre, s’ajouter

ἐπι-δίδωμι : s’accroître, croître, faire des progrès, forcir

ἐπιθυμία , ας (ἡ) : le désir

ἐπι-τρέπω + D : se confier à, s’en remettre à, s’abandonner à

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, le l’occident

ἔτι : encore; ἔτι δὲ καί : et en outre, et en sus, et en plus

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir 

ζάλη, ης (ἡ) : l’ouragan, la tourmente , la tempête

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ἤδη : déjà

ἡλικιώτης,ου (ὁ) : qui est du même âge, camarade, compagnon du même âge

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἡμᾶς αὐτούς, ἡμῶν αὐτῶν : nous-mêmes (pr réfléchi)

μέρα, ας (ἡ) : le jour

Ἡράκλειος,α,ον : d’Héraclès

ἱκανός,ή,όν : suffisant

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

καί : et, même, aussi

καὶ γάρ : le fait est que

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

κατα-παυόμαι : s’arrêter, prendre fin, cesser, passer

κατα-σκοπή,ῆς (ἡ) : observation, reconnaissance

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

κεῖμαι : être allongé, gésir, rester étendu 

κρατύνομαι : rendre fort, renforcer, consolider

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κῦμα , ατος (τό) : la vague, la lame, la houle

μακρός,ά,όν : long

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μισθός,οῦ (ὁ) : salaire, rémunération

ναῦς, νεώς (ἡ) (A τὴν ναῦν) : le navire, le vaisseau, le bateau

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὀγδοηκοστός, ή, όν : le quatre-vingtième

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

ὅμως : cependant, pourtant

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor de forme passive : ὡρμήθην): s’élancer, partir

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐδέ : et ne pas, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

οὐκέτι : ne plus

οὖν : donc, eh bien donc

οὔριος,α,ον : favorable, bon

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ : immense

παρα-δίδωμι : livrer, confier

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre près de soi, amener à soi, se concilier

παρα-μένω : rester là, rester

παρα-σκευάζω : préparer; M : se procurer, se munir de

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

πεντήκοντα : cinquante

πέραν : adv. au-delà, de l’autre côté

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite (avec un caractère d’inutilité marqué)

περι-ηχέομαι + D : retentir tout autour du bruit de

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

πνέω : souffler (τῷ πνέοντι s e ἀνέμῳ)

ποιέω,ῶ : faire

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, grand ; τὸ πολ : le comble de, le fort de

πόρρω : au loin, loin, trop loin

ποτε : un jour

πρᾶγμα, ατος (τό) : action, entreprise, affaire

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

προσ-έχω (ou προσίσχω): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

προσ-ποιέομαι,οῦμαι : se concilier, s’attacher, s’assurer de

σιτία, ων (τά) : la nourriture, les vivres

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : carguer

στήλη,ης (ἡ) : la colonne (Ἡράκλειοι στῆλαι : les colonnes d’Héraclès, Calpée et Abyla, une de chaque côté du détroit de Gibraltar, marquant pour les anciens les extrêmes confins de l’occident ; cf le 10ème des travaux d’Héraclès – les boeufs de Géryon)

σύν +D : avec, en compagnie de

σφόδρα : fortement, sévèrement, très, absolument

ταλαι-πωρία, ας (ἡ) : misère, souffrance, épreuve pénible

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τέλος, ους (τό) : la fin, la limite, l’extrémité

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près, assez

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τοι : précisément, justement (renforce souvent γε)

τραχύς,εῖα, ύ :  âpre, agité, rude

τριάκοντα : trente

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème, le propos

ὑπο-φαίνομαι : apparaître par en dessous, se montrer faiblement

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

φύλαξ, ακος (ὁ) : le garde, le gardien

χειμάζομαι : subir une tempête, être battu ou balloté par la tempête

χρόνος,ου (ὁ) : le temps (πολὺν χρόνον : longtemps)

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan, la mer extérieure

ὡς : comme ; ὡς ν : (le ν est généralisant et marque la répétition) comme toujours dans ces conditions ; devant préposition, souvent explétif.Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἅμα + D : en même temps que, dès

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀπ+ G : de, à partir de

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

ἀφ-ίημι : (part pr ἀφεὶς) partir, se mettre en route, se lancer dans une expédition

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι) : vouloir 

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε : oui, certes (parfois ironique)

γή, γῆς (ἡ) : la terre

γνώμη, ης (ἡ) : volonté, attente, pensée, idée

δέ : d’autre part, et, alors; mais

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰμι : je suis

εἰς +Α : dans (avec mvt) , vers

ἐκ + G : hors de, à partir de, au sortir de, tiré de

G + ἕνεκα : pour, en vue de, à cause de (post-position)

ἐπ +G : sur, contre

ἐπ +D : en vue de, pour

ἔτι : encore; ἔτι δὲ καί : et en outre, et en sus, et en plus

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir 

ἤδη : déjà

ἡμᾶς αὐτούς, ἡμῶν αὐτῶν : nous-mêmes (pr réfléchi)

μέρα, ας (ἡ) : le jour (A de durée)

ἱκανός,ή,όν : suffisant

καί : et, même, aussi

καὶ γάρ : le fait est que

κεῖμαι : être allongé, gésir, rester étendu 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

ναῦς, νεώς (ἡ) (A τὴν ναῦν) : le navire, le vaisseau, le bateau

ὅμως : cependant, pourtant

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐδέ : et ne pas, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

οὖν : donc, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παρα-δίδωμι : livrer, confier

παρα-σκευάζω : préparer; M : se procurer, se munir de

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité

ποιέω,ῶ : faire

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, grand ; τὸ πολ : le comble de, le fort de

ποτε : un jour

πρᾶγμα, ατος (τό) : action, entreprise, affaire

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

σύν +D : avec, en compagnie de

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près, assez

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τοι : précisément, justement (renforce souvent γε)

χρόνος,ου (ὁ) : le temps (πολὺν χρόνον : longtemps)

ὡς : comme ; ὡς ν : (le ν est généralisant et marque la répétition) comme toujours dans ces conditions ; devant préposition, souvent explétif.


fréquence 2 :

ἀπο-κρίνω : mettre à part, choisir

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

δυνατός,ή,όν : qui peut, capable, puissant ; possible 

ἐμ-βάλλω , -βαλῶ,-έϐαλον,-βέϐληκα : placer dans, embarquer

ἐπι-τρέπω + D : se confier à, s’en remettre à, s’abandonner à

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

μακρός,ά,όν : long

μισθός,οῦ (ὁ) : salaire, rémunération

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit (A de durée)

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

οὐκέτι : ne plus

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor de forme passive : ὡρμήθην): s’élancer, partir

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre près de soi, amener à soi, se concilier

προσ-έχω (ou προσίσχω): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

σφόδρα : fortement, sévèrement, très, absolument

τέλος, ους (τό) : la fin, la limite, l’extrémité

τριάκοντα : trente

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau


fréquence 3 :

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; M gagner le large

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après

ἐπι-δίδωμι : s’accroître, croître, faire des progrès, forcir

ἐπιθυμία , ας (ἡ) : le désir

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

προσ-ποιέομαι,οῦμαι : se concilier, s’attacher, s’assurer de

φύλαξ, ακος (ὁ) : le garde, le gardien


fréquence 4 :

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, enfler, se lever, grossir

βίαιος,α,ον : violent, fort, éprouvant

ἐν-τίθημι : déposer dans, introduire, charger

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

πόρρω : au loin, loin, trop loin

στήλη,ης (ἡ) : la colonne (Ἡράκλειοι στῆλαι : les colonnes d’Héraclès, Calpée et Abyla, une de chaque côté du détroit de Gibraltar, marquant pour les anciens les extrêmes confins de l’occident ; cf le 10ème des travaux d’Héraclès – les boeufs de Géryon)

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème, le propos


ne pas apprendre :

ἄκατος , ου (ὁ) : bateau léger, felouque, cotre ( ?), brigantin

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : monter, remonter, aller vers l’intérieur

ἀν-ίσχω : se lever

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger, expédition à l’étranger

ἄφνω : tout à coup, soudain

βιαίως : violemment, fortement

δασύς,εῖα, ύ : poilu, chevelu, feuillu, boisé

δι-αν-ίστημι : se relever , se mettre debout

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

εἴκοσι :vingt

ἐκ-λάμπω : se mettre à briller

ἐννέα : neuf

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, venir en outre, s’ajouter

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, le l’occident

ζάλη, ης (ἡ) : l’ouragan, la tourmente , la tempête

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ἡλικιώτης,ου (ὁ) : qui est du même âge, camarade, compagnon du même âge

Ἡράκλειος,α,ον : d’Héraclès

κατα-παυόμαι : s’arrêter, prendre fin, cesser, passer

κατα-σκοπή,ῆς (ἡ) : observation, reconnaissance

κρατύνομαι : rendre fort, renforcer, consolider

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κῦμα , ατος (τό) : la vague, la lame, la houle

ὀγδοηκοστός, ή, όν : le quatre-vingtième

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

οὔριος,α,ον : favorable, bon

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ : immense

παρα-μένω : rester là, rester

πεντήκοντα : cinquante

πέραν : adv. au-delà, de l’autre côté

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite (avec un caractère d’inutilité marqué)

περι-ηχέομαι + D : retentir tout autour du bruit de

πνέω : souffler

σιτία, ων (τά) : la nourriture, les vivres

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : carguer

ταλαι-πωρία, ας (ἡ) : misère, souffrance, épreuve pénible

τραχύς,εῖα, ύ :  âpre, agité, rude

ὑπο-φαίνομαι : apparaître par en dessous, se montrer faiblement

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

χειμάζομαι : subir une tempête, être battu ou balloté par la tempête

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan, la mer extérieure


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 05 06

Première étape vers le grand ouest

Texte grec

05 Ὁρμηθεὶς γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν καὶ ἀφεὶς εἰς τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν οὐρίῳ ἀνέμῳ τὸν πλοῦν ἐποιούμην.

Parti un jour des Colonnes d’Hercule, et m’étant élancé vers l’océan du couchant, je me mis à faire ma navigation avec un vent favorable.

Aἰτία δέ μοι τῆς ἀποδημίας καὶ ὑπόθεσις ἡ τῆς διανοίας περιεργία καὶ πραγμάτων καινῶν ἐπιθυμία καὶ τὸ βούλεσθαι μαθεῖν τί τὸ τέλος ἐστὶν τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τίνες οἱ πέραν κατοικοῦντες ἄνθρωποι.

<Ce qui était> pour moi le motif de cette expédition et son propos, <c’était> la curiosité désintéressée de mon esprit, le désir d’affaires nouvelles, et le fait de vouloir apprendre quelle était la limite de l’océan et quels <étaient> les hommes qui vivaient de l’autre côté.

Τούτου γέ τοι ἕνεκα πάμπολλα μὲν σιτία ἐνεβαλόμην, ἱκανὸν δὲ καὶ ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ τῶν ἡλικιωτῶν προσεποιησάμην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντας, ἔτι δὲ καὶ ὅπλων πολύ τι πλῆθος παρεσκευασάμην καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πείσας παρέλαβον καὶ τὴν ναῦν - ἄκατος δὲ ἦν - ὡς πρὸς μέγαν καὶ βίαιον πλοῦν ἐκρατυνάμην.

Et justement , pour cela, d’une part j’avais embarqué d’immenses vivres, d’autre part j’avais chargé aussi de l’eau en suffisance ; je m’étais assuré de cinquante compagnon de mon âge qui avaient la même attente que moi ; en plus je m’étais muni d’une assez grande quantité d’équipement (= d’un armement conséquent), j’avais pris à mon bord le meilleur pilote, en l’ayant persuadé au moyen d’un gros salaire, et j’avais renforcé mon navire – car (δέ) c’était une <simple> felouque – en vue d’une navigation longue et éprouvante.


06 μέραν οὖν καὶ νύκτα οὐρίῳ πλέοντες ἔτι τῆς γῆς ὑποφαινομένης οὐ σφόδρα βιαίως ἀνηγόμεθα, τῆς ἐπιούσης δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ὅ τε ἄνεμος ἐπεδίδου καὶ τὸ κῦμα ηὐξάνετο καὶ ζόφος ἐπεγίνετο καὶ οὐκέτ᾿ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἦν.

Naviguant donc jour et nuit avec une brise favorable, alors que la terre était encore un peu visible, nous avions gagné le large absolument paisiblement (litt. sans aucune violence), mais le jour suivant, juste au lever du soleil, le vent se mit à forcir et la houle à grossir, les ténèbres s’<y> ajoutèrent, et il n’était plus possible même de carguer la toile.

πιτρέψαντες οὖν τῷ πνέοντι καὶ παραδόντες ἑαυτοὺς ἐχειμαζόμεθα ἡμέρας ἐννέα καὶ ἑβδομήκοντα, τῇ ὀγδοηκοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντος ἡλίου καθορῶμεν οὐ πόρρω νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, οὐ τραχεῖ περιηχουμένην τῷ κύματι·

En nous abandonnant donc et en nous livrant au <vent> qui soufflait, nous subîmes la tempête pendant soixante dix-neuf jours, mais le quatre-vingtième,lorsque soudain le soleil se fut mis à briller (= dans une brusque éclaircie), nous remarquons, non loin <devant>, une île élevée et boisée, qui n’était pas entourée du vacarme d’une houle agitée ;

καὶ γὰρ ἤδη τὸ πολὺ τὴς ζάλης κατεπαύετο.

le fait est que déjà le plus fort de la tourmente était passé.

Προσσχόντες οὖν καὶ ἀποβάντες ὡς ἂν ἐκ μακρᾶς ταλαιπωρίας πολὺν μὲν χρόνον ἐπὶ γῆς ἐκείμεθα, διαναστάντες δὲ ὅμως ἀπεκρίναμεν ἡμῶν αὐτῶν τριάκοντα μὲν φύλακας τῆς νεὼς παραμένειν, εἴκοσι δὲ σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ.

Ayant donc abordé et débarqué, comme toujours dans ces conditions, au sortir d’une longue misère, nous sommes restés étendus longtemps sur le sol ; cependant, nous relevant, nous choisîmes trente d’entre nous comme gardiens du navire, pour rester là, et vingt <d’entre nous> pour aller vers l’intérieur, en vue d’une reconnaissance de ce qu’il y avait dans l’île.Retour en haut du texte