Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

05 Lexique 05 08

tout le vocabulaire 05 08ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἄκατος , ου (ὁ) : bateau léger, felouque, cotre, brigantin

ἄκρον,ου (τό) : le plus haut point, le sommet, l’extrémité

λγέω,ῶ : souffrir, avoir mal

ἀλλά : mais, au contraire

ἄλλος, η,ον : autre

ἅμα + D : en même temps que, dès

ἀμέλει : adv. en réalité, en vérité

ἄμπελος, ου (ὁ) : la vigne

ἀ-μυδρός,ά,όν : imperceptible, indistinct

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; M gagner le large

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau

ἄν-ειμι : remonter (ἀνῄειν : 1ère p sg impft)

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : monter, remonter, aller vers l’intérieur

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίσχω : se lever

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

ἅπας, -πασα,-παν : tout sans exception, absolument tout, tout

ἀπ+ G : de, à partir de

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

ἀπο-δενδρόομαι, οῦμαι : se transformer en arbre

ἀπο-δημία,ας (ἡ) : voyage à l’étranger, expédition à l’étranger

ἀπο-κρίνω : mettre à part, choisir

Ἀπόλλων, Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπο-λύομαι : se délier de, s’en aller

ἀπο-ρρέω : s’écouler, tomber de

ἀπο-σπάομαι, ῶμαι : arracher en tirant, arracher violemment

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

ἄρτι : exactement

ἄρχομαι : commencer, provenir

σπάζομαι : accueillir avec joie, saluer avec joie

αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, enfler, se lever, grossir

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

αὐτός,ή,ό : apposé au sujet : moi (toi,lui...etc)-même ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc.

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) ; + D : que ...

-φθονος,ος,ον : abondant

ἀφ-ίημι : (part pr ἀφεὶς) partir, se mettre en route, se lancer dans une expédition

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

ἄφνω : tout à coup, soudain

χρι + G : jusqu’à

βίαιος,α,ον : violent, fort, éprouvant

βιαίως : violemment, fortement

βοάω,ῶ : crier

βότρυς, υος (ὁ) : la grappe

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι) : vouloir 

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε : oui, certes (parfois ironique)

γεῦσις, εως (ἡ) : le goût, la saveur

γή, γῆς (ἡ) : la terre

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître ; devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

γνώμη, ης (ἡ) : volonté, attente, pensée, idée

γοῦν : ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas

γράμμα, ατος (τό) : la lettre, le caractère

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire, écrire

γυνη, γυναικός (ἡ) : la femme

δάκτυλος, ου (ὁ) : le doigt

δασύς,εῖα, ύ : poilu, chevelu, feuillu, boisé

Δάφνη, ης (ἡ) : Daphné

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δεξιόομαι, οῦμαι : saluer de la main, tendre la main (droite)

δέω: lier, attacher

δι+G : à travers

δια-βατός,ός,όν : traversable, franchissable, guéable

δι-αν-ίστημι : se relever, se mettre debout

διά-νοια, ας (ἡ) : intelligence, pensée, esprit, réflexion

δια-περάω : traverser

διαυγής,ής,ές : transparent, limpide, brillant, resplendissant

Διόνυσος, Διονύσου (ὁ) : Dionysos

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble

δρέπω : cueillir

δυνατός,ή,όν : qui peut, capable, puissant ; possible 

δύο , δυοῖν : deux

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἴκοσι :vingt

εἰμι : je suis

εἰς +Α : dans (avec mvt) , vers

ἐκ + G : hors de, à partir de, au sortir de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj chaque ; pr : chacun

ἐκ-λάμπω : se mettre à briller

ἐκ-τρίϐω : frotter, user, effacer (part.pft.passif : ἐκτετριμμένος, η, ον)

ἐκ-φύομαι : naître, pousser

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit

ἕλιξ, ικος (ἡ) : la spirale, la boucle, la vrille

Ἑλλάς, Ἑλλάδος adj : grec

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

ἐμ-βάλλω , -βαλῶ,-έϐαλον,-βέϐληκα : placer dans, embarquer

ἐμ-φαγῶ (présent inusité) : manger, ingurgiter

ἐν + D : dans (sans mvt)

G + ἕνεκα : pour, en vue de, à cause de (post-position)

ἐνιαχοῦ : quelque part, en quelques endroit, quelquefois

ἐννέα : neuf

ἐν-τίθημι : déposer dans, introduire, charger

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après

ἔπ-ειμι + D : venir à l’idée ou à l’esprit de (ἐπῄει : 3ème p sg impft)

ἐπ +G : sur, contre

ἐπ +D : en vue de, pour

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, venir en outre, s’ajouter

ἐπί-γραμμα, ατος (τό) : l’inscription

ἐπι-δημία,ας (ἡ) : le séjour

ἐπι-δίδωμι : s’accroître, croître, faire des progrès, forcir

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἐπι-νοέω,ῶ + A : penser à, songer à

ἐπιθυμία , ας (ἡ) : le désir

ἐπι-τρέπω + D : se confier à, s’en remettre à, s’abandonner à

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, le l’occident

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

ἔτι : encore; ἔτι δὲ καί : et en outre, et en sus, et en plus

εὐ-ερνής,ής,ές : qui pousse bien, bien développé

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

ἐφ-ίσταμαι + D (de ἐφ-ίστημι) : se placer auprès de, s’arrêter près de

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir 

ζάλη, ης (ἡ) : l’ouragan, la tourmente , la tempête

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἤδη : déjà

ἡλικιώτης,ου (ὁ) : qui est du même âge, camarade, compagnon du même âge

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἡμᾶς αὐτούς, ἡμῶν αὐτῶν : nous-mêmes (pr réfléchi)

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μέρα, ας (ἡ) : le jour

Ἡράκλειος,α,ον : d’Héraclès

Ἡρακλῆς, Ἡρακλέους (ὁ) : Héraclès

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

θάτερον = τὸ ἕτερον

ἱκανός,ή,όν : suffisant

Ἰνδικός,ή,ον : d’Inde, indien

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

ἴχνος,ους (τό) : la trace de pas, l’empreinte, la marque du pied

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

καί : et, même, aussi

καὶ γάρ : le fait est que

καὶ μήν : de plus, d’ailleurs

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

καρπο-φορέω,ῶ : porter du fruit

κατα-γράφω : écrire, inscrire

κατα-λαμβάνω : saisir, prendre de force, atteindre (après une poursuite)

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : étudier, examiner

κατα-παυόμαι : s’arrêter, prendre fin, cesser, passer

κατα-σκοπή,ῆς (ἡ) : observation, reconnaissance

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

κεῖμαι : être allongé, gésir, rester étendu 

κεράννυμι : mêler de l’eau au vin pour le tempérer ; d’où, au figuré, tempérer

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau, le sarment

κολμάω,ῶ : avoir une longue chevelure, porter une longue chevelure

κρατύνομαι : rendre fort, renforcer, consolider

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κῦμα , ατος (τό) : la vague, la lame, la houle

λαγών, όνος (ὁ) : creux des flancs (sous les côtes) ; d’où la taille, ou les hanches

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

Λύδιος,ος,ον : de Lydie, lydien

μακρός,ά,όν : long

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

μᾶλλον : plus, davantage

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μέγας,μεγάλη, μέγα : grand

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην) : être ivre

μεθύω : être enivré, être ivre

μέλλω + inf futur : devoir, être destiné à

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέντοι : cependant, pourtant

μεστός,ή,όν + G : plein de

μίγνυμαι + D : se mêler à, s’unir à, avoir des relations sexuelles avec, coucher avec

μικρός,ά,όν : petit

μισθός,οῦ (ὁ) : salaire, rémunération

ναῦς, νεώς (ἡ) (A τὴν ναῦν) : le navire, le vaisseau, le bateau

ναυσί-πορος,ος,ον : qui fait passer des vaisseaux, navigable

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

ὀγδοηκοστός, ή, όν : le quatre-vingtième

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

οἶνος, ου (ὁ) : le vin

οἰνο-φαγία, ας (ἡ) : ingestion de raisin ou de vin, absorption de nourriture imprégnée de vin

ὁμοῖος (α,ον) ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

ὅμως : cependant, pourtant

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor de forme passive : ὡρμήθην): s’élancer, partir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὅσον : + participe : dans la mesure où

οὐ, οὐκ : non, ne ... pas (négation objective)

οὐδέ : et ne pas, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν : adj aucun ; pr : personne, rien

οὐδέπω : pas encore ; ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

οὐκέτι : ne plus

οὖν : donc, eh bien donc

οὔπω : pas encore

οὔριος,α,ον : favorable, bon

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ : immense

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

παρ +D : chez

παρα-δίδωμι : livrer, confier

παρα-λαμϐάνω , -λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα : prendre près de soi, amener à soi, se concilier

παρα-μένω : rester là, rester

παρα-μίγνυμι + Α + D : mélanger qqch (A) à qqch (D)

παρα-σκευάζω : préparer; M : se procurer, se munir de

παρά-φορος,ος,ον : chancelant, titubant

πάρ-ειμι : dépasser, passer au-delà (παρῇμεν : 1ère p pl impft)

παρ-έχω ( impft παρεῖχον+ inf. : accorder, permettre de

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

πεντήκοντα : cinquante

πέραν : adv. au-delà, de l’autre côté

περιεργία,ας () : la curiosité gratuite (avec un caractère d’inutilité marqué)

περι-ηχέομαι + D : retentir tout autour du bruit de

περι-πλέκω : lier tout autour, enlacer

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πλεθριαῖος,α,ον : d’un plèthre (unité de mesure : environ 30 m)

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité

πλήρης,ης,ες +G : plein de

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

πλησίον : adv. : près, à proximité

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

πνέω : souffler

ποιέω,ῶ : faire

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, grand ; τὸ πολ : le comble de, le fort de

πόρρω : au loin, loin, trop loin

ποταμός, οῦ (): le fleuve

ποτε : un jour

πρᾶγμα, ατος (τό) : action, entreprise, affaire

πρό-ειμι : avancer, progresser (προῇμεν : 1ère p pl impft)

προ-έρχομαι, -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα : avancer

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre, s’exprimer en

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à ; pour, en vue de

προσ-οικα + D : ressembler à

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα : avancer, approcher, progresser

προσ-έχω (ou προσίσχω): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

προσκυνέω,ῶ : se prosterner devant

προσ-ποιέομαι,οῦμαι : se concilier, s’attacher, s’assurer de

ῥεῦμα,ατος (τὸ) : le cours, le courant

ῥέω : intr. couler, s’écouler ; avec A de contenu : répandre, charrier

ῥίζα, ης (ἡ) : la racine

σημεῖαον,ου (τό) : le signe, l’indice, la preuve

σιτία, ων (τά) : la nourriture, les vivres

σταγών,όνος (ὁ) : liquide versé goutte à goutte, écoulement goutte à goutte

στάδιον,ου (τό) : le stade (unité de mesure : 178 m environ)

στέλεχος, ου () : base de la tige, tige, cep, tronc

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : carguer

στήλη,ης (ἡ) : la colonne (Ἡράκλειοι στῆλαι : les colonnes d’Héraclès, Calpée et Abyla, une de chaque côté du détroit de Gibraltar, marquant pour les anciens les extrêmes confins de l’occident ; cf le 10ème des travaux d’Héraclès – les boeufs de Géryon)

στόμα, ατος (τό) : la bouche

συμ-φύομαι : être de même nature, croître avec

σύν +D : avec, en compagnie de

συρ-ριζόομαι : avoir les mêmes racines, s’enraciner avec

σφόδρα : fortement, sévèrement, très, absolument

σφοδρόν , οῦ (τό) : l’excès, la violence

ταλαι-πωρία, ας (ἡ) : misère, souffrance, épreuve pénible

τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; et

τέλειος,α,ον : parfait

τέλος, ους (τό) : la fin, la limite, l’extrémité

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τις, τις, τι G τινος : adj. quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); τι, adverbial : en quelque manière, à peu près, assez

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τοι : précisément, justement (renforce souvent γε)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

τότε : alors

τραχύς,εῖα, ύ :  âpre, agité, rude

τρεῖς, τρεῖς, τρία : trois

τριάκοντα : trente

τρύξ, τρυγός (ἡ) : vin doux, vin non encore fermenté ; lie

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑπ-θεσις, εως (ἡ) : ce qui est à la base de, le sujet, le thème, le propos

ὑπο-φαίνομαι : apparaître par en dessous, se montrer faiblement

στερον : ensuite, plus tard

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

φιλέω : embrasser

φύλαξ, ακος (ὁ) : le garde, le gardien

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φύω : pousser, croître

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte

χαλκός,οῦ (ὁ) : l’airain, le bronze

χειμάζομαι : subir une tempête, être battu ou balloté par la tempête

Χῖος, ου (ὁ) : le vin de Chios (adj. substantivé)

χρόα,ας (ἡ) : la peau , la surface de la peau, le teint, la couleur

χρῆμα, ατος (τό) + G : espèce, catégorie

χρόνος,ου (ὁ) : le temps (πολὺν χρόνον : longtemps)

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan, la mer extérieure

ὡς : comme ; ὡς ν : (le ν est généralisant et marque la répétition) comme toujours dans ces conditions ; devant préposition, souvent explétif.

ὥστε + inf : de telle sorte que

Retour en haut du texte