Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

07 08 Une île dionysiaque

Vin et amourLucien Histoires véritables I 07 08

Une île dionysiaque

Texte grec

07 Προελθόντες δὲ ὅσον σταδίους τρεῖς ἀπὸ τῆς θαλάττης δι᾿ ὕλης ὁρῶμέν τινα στήλην χαλκοῦ πεποιημένην, Ἑλληνικοῖς γράμμασιν καταγεγραμμένην, ἀμυδροῖς δὲ καὶ ἐκτετριμμένοις, λέγουσαν « ῎Αχρι τούτων Ἡρακλῆς καὶ Διόνυσος ἀφίκοντο. » ν δὲ καὶ ἴχνη δύο πλησίον ἐπὶ πέτρας, τὸ μὲν πλεθριαῖον, τὸ δὲ ἔλαττον (ἐμοὶ δοκεῖν, τὸ μὲν τοῦ Διονύσου, τὸ μικρότερον, θάτερον δὲ Ἡρακλέους). Προσκυνήσαντες δ᾿ οὖν προῇμεν· οὔπω δὲ πολὺ παρῇμεν καὶ ἐφιστάμεθα ποταμῷ οἶνον ῥέοντι ὁμοιότατον μάλιστα οἷόσπερ ὁ Χῖός ἐστιν. φθονον δὲ ἦν τὸ ῥεῦμα καὶ πολύ, ὥστε ἐνιαχοῦ καὶ ναυσίπορον εἶναι δύνασθαι. Ἐπῄει οὖν ἡμῖν πολὺ μᾶλλον πιστεύειν τῷ ἐπὶ τῆς στήλης ἐπιγράμματι, ὁρῶσι τὰ σημεῖα τῆς Διονύσου ἐπιδημίας. Δόξαν δέ μοι καὶ ὅθεν ἄρχεται ὁ ποταμὸς καταμαθεῖν, ἀνῄειν παρὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ πηγὴν μὲν οὐδεμίαν εὗρον αὐτοῦ, πολλὰς δὲ καὶ μεγάλας ἀμπέλους, πλήρεις βοτρύων, παρὰ δὲ τὴν ῥίζαν ἑκάστην ἀπέρρει σταγὼν οἴνου διαυγοῦς, ἀφ᾿ ὧν ἐγίνετο ὁ ποταμός. ν δὲ καὶ ἰχθῦς ἐν αὐτῷ πολλοὺς ἰδεῖν, οἴνῳ μάλιστα καὶ τὴν χρόαν καὶ τὴν γεῦσιν προσεοικότας· ἡμεῖς γοῦν ἀγρεύσαντες αὐτῶν τινας καὶ ἐμφαγόντες ἐμεθύσθημεν· ἀμέλει καὶ ἀνατεμόντες αὐτοὺς εὑρίσκομεν τρυγὸς μεστούς. στερον μέντοι ἐπινοήσαντες τοὺς ἄλλους ἰχθῦς, τοὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος παραμιγνύντες ἐκεράννυμεν τὸ σφοδρὸν τῆς οἰνοφαγίας.


08 Τότε δὲ τὸν ποταμὸν διαπεράσαντες ᾗ διαβατὸς ἦν, εὕρομεν ἀμπέλων χρῆμα τεράστιον· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς, ὁ στέλεχος αὐτὸς εὐερνὴς καὶ παχύς, τὸ δὲ ἄνω γυναῖκες ἦσαν, ὅσον ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα ἔχουσαι τέλεια (τοιαύτην παρ᾿ ἡμῖν τὴν Δάφνην γράφουσιν ἄρτι τοῦ Ἀπόλλωνος καταλαμβάνοντος ἀποδενδρουμένην). πὸ δὲ τῶν δακτύλων ἄκρων ἐξεφύοντο αὐταῖς οἱ κλάδοι καὶ μεστοὶ ἦσαν βοτρύων. Καὶ μὴν καὶ τὰς κεφαλὰς ἐκόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοις καὶ βότρυσι. Προσελθόντας δὲ ἡμᾶς ἠσπάζοντό τε καὶ ἐδεξιοῦντο, αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ᾿ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι. Καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς τοῖς στόμασιν· ὁ δὲ φιληθεὶς αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφορος ἦν. Δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον τοῦ καρποῦ, ἀλλ᾿ ἤλγουν καὶ ἐβόων ἀποσπωμένου. Αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡμῖν ἐπεθύμουν· καὶ δύο τινὲς τῶν ἑταίρων πλησιάσαντες αὐταῖς οὐκέτι ἀπελύοντο, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο· συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο. Καὶ ἤδη αὐτοῖς κλάδοι ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖς ἕλιξι περιπλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν ἔμελλον.


Vocabulaire nouveau (par rapport à 05 06) dans l’ordre du texte  :

07

προ-έρχομαι, -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα : avancer, progresser

ὅσον adv.: à peu près, environ

στάδιον,ου (τό) : le stade (unité de mesure : 178 m environ)

τρεῖς, τρεῖς, τρία : trois

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

δι+G : à travers

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

χαλκός,οῦ (ὁ) : l’airain, le bronze

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

γράμμα, ατος (τό) : la lettre, le caractère

κατα-γράφω : écrire, inscrire

ἀ-μυδρός,ά,όν : imperceptible, indistinct

ἐκ-τρίϐω : frotter, user, effacer (part.pft.passif : ἐκτετριμμένος, η, ον)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

χρι + G : jusqu’à

Ἡρακλῆς, Ἡρακλέους (ὁ) : Héraclès

Διόνυσος, Διονύσου (ὁ) : Dionysos

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

ἴχνος,ους (τό) : la trace de pas, l’empreinte, la marque du pied

δύο , δυοῖν : deux

πλησίον : adv. : près, à proximité

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

πλεθριαῖος,α,ον : d’un plèthre (unité de mesure : environ 30 m)

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petite

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble

μικρός,ά,όν : petit

θάτερον = τὸ ἕτερον

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

προσκυνέω,ῶ : se prosterner devant

πρό-ειμι : avancer, progresser (προῇμεν : 1ère p pl impft)

οὔπω : pas encore

πάρ-ειμι : dépasser, passer au-delà (παρῇμεν : 1ère p pl impft)

ἐφ-ίσταμαι + D (de ἐφ-ίστημι) : se placer auprès de, s’arrêter près de

ποταμός, οῦ (): le fleuve

οἶνος, ου (ὁ) : le vin

ῥέω : intr. couler, s’écouler ; avec A de contenu : répandre, charrier

ὁμοῖος (α,ον) ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

Χῖος, ου (ὁ) : le vin de Chios (adj. substantivé)

-φθονος,ος,ον : abondant

ῥεῦμα,ατος (τὸ) : le cours, le courant

ὥστε + inf : de telle sorte que

ἐνιαχοῦ : quelque part, en quelques endroit, quelquefois

ναυσί-πορος,ος,ον : qui fait passer des vaisseaux, navigable

ἔπ-ειμι + D : venir à l’idée ou à l’esprit de (ἐπῄει : 3ème p sg impft)

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μᾶλλον : plus, davantage

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

ἐπί-γραμμα, ατος (τό) : l’inscription

relier ὁρῶσι à ἡμῖν

σημεῖαον,ου (τό) : le signe, l’indice, la preuve

ἐπι-δημία,ας (ἡ) : le séjour

δόξαν μοι + inf : participe aoriste neutre pris absolument (cf δοκέω) : quand j’eus décidé de

ὅθεν (adv relatif de lieu): d’où

ἄρχομαι : commencer, provenir

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : étudier, examiner

ἄν-ειμι : remonter (ἀνῄειν : 1ère p sg impft)

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν : adj aucun ; pr : personne, rien

εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον, εὕρηκα : trouver

αὐτός,ή,ό : apposé au sujet : moi (toi,lui...etc)-même ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc.

ἄμπελος, ου (ὁ) : la vigne

πλήρης,ης,ες +G : plein de

βότρυς, υος (ὁ) : la grappe

ῥίζα, ης (ἡ) : la racine

ἕκαστος,η,ον : adj chaque ; pr : chacun

ἀπο-ρρέω : s’écouler, tomber de

σταγών,όνος (ὁ) : liquide versé goutte à goutte, écoulement goutte à goutte

διαυγής,ής,ές : transparent, limpide, brillant, resplendissant

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc. ( ὧν : attention à l’accentuation : esprit rude ! )

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître ; devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

ἐν + D : dans (sans mvt)

χρόα,ας (ἡ) : la peau , la surface de la peau, le teint, la couleur (τὴν χρόαν καὶ τὴν γεῦσιν : accusatifs de relation)

γεῦσις, εως (ἡ) : le goût, la saveur

προσ-οικα + D : ressembler à

γοῦν : ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

ἐμ-φαγῶ (présent inusité) : manger, ingurgiter

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην) : être ivre

ἀμέλει adv. : en réalité, en vérité

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau

τρύξ, τρυγός (ἡ) : vin doux, vin non encore fermenté ; lie

μεστός,ή,όν + G : plein de

στερον : ensuite, plus tard

μέντοι : cependant, pourtant

ἐπι-νοέω,ῶ + A : penser à, songer à

ἄλλος, η,ον : autre

παρα-μίγνυμι + Α + D : mélanger qqch à qqch

κεράννυμι : mêler de l’eau au vin pour le tempérer ; d’où, au figuré, tempérer

τὸ σφοδρόν , οῦ : l’excès, la violence

οἰνο-φαγία, ας (ἡ) : ingestion de raisin ou de vin, absorption de nourriture imprégnée de vin

08

τότε : alors

δια-περάω : traverser

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

διαβατός,ός,όν : traversable, franchissable, guéable

χρῆμα, ατος (τό) + G : espèce, catégorie

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τὸ μὲν ἀπό ... τὸ δὲ ἄνω ... : ce qui partait de ..., ce qui était au-dessus ou en haut...

στέλεχος, ου () : base de la tige, tige, cep, tronc

εὐ-ερνής,ής,ές : qui pousse bien, bien développé

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

γυνη, γυναικός (ἡ) : la femme

ὅσον : + participe : dans la mesure où

λαγών, όνος (ὁ) : creux des flancs (sous les côtes) ; d’où la taille, ou les hanches

ἅπας, -πασα,-παν : tout sans exception, absolument tout, tout

τέλειος,α,ον : parfait

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

παρ +D : chez

Δάφνη, ης (ἡ) : Daphné

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire, écrire (γράφουσιν : pl. impersonnel)

ἄρτι : exactement (porte sur le G abs : juste au moment où ...)

Ἀπόλλων, Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

κατα-λαμβάνω : saisir, prendre de force, atteindre (après une poursuite)

ἀπο-δενδρόομαι, οῦμαι : se transformer en arbre

δάκτυλος, ου (ὁ) : le doigt

ἄκρον,ου (τό) : le plus haut point, le sommet, l’extrémité

ἐκ-φύομαι : naître, pousser

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau, le sarment

καὶ μήν : de plus, d’ailleurs

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête (A de relation)

κολμάω,ῶ : avoir une longue chevelure, porter une longue chevelure

ἕλιξ, ικος (ἡ) : la spirale, la boucle, la vrille

φύλλον,ου (τό) : la feuille

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα : avancer, approcher

σπάζομαι : accueillir avec joie, saluer avec joie

δεξιόομαι, οῦμαι : saluer de la main, tendre la main (droite)

Λύδιος,ος,ον : de Lydie, lydien

Ἰνδικός,ή,ον : d’Inde, indien

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

Ἑλλάς, Ἑλλάδος adj : grec

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre, s’exprimer en

φιλέω : embrasser ( ἐφίλουν : impft d’effort)

στόμα, ατος (τό) : la bouche

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

μεθύω : être enivré, être ivre

παρά-φορος,ος,ον : chancelant, titubant

δρέπω : cueillir

παρ-έχω ( impft παρεῖχον) + inf. : accorder, permettre

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit (G partitif)

ἀλλά : mais, au contraire

λγέω,ῶ : souffrir, avoir mal

βοάω,ῶ : crier

ἀπο-σπάομαι, ῶμαι : arracher en tirant, arracher violemment (ἀποσπωμένου s e καρποῦ)

μίγνυμαι + D : se mêler à, s’unir à, avoir des relations sexuelles avec, coucher avec

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

ἀπο-λύομαι : se délier de, s’en aller

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

δέω: lier, attacher(ἐδέδεντο : pl que pft passif)

συμ-φύομαι : être de même nature, croître avec

συρ-ριζόομαι : avoir les mêmes racines, s’enraciner avec (impft : συν-ερριζοῦντο)

φύω : pousser, croître (ἐπεφύκεσαν : pl que pft 3ème p pl)

περι-πλέκω : lier tout autour, enlacer

οὐδέπω : pas encore ; ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

καρπο-φορέω,ῶ : porter du fruit

μέλλω + inf futur : devoir, être destiné à


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἄκρον,ου (τό) : le plus haut point, le sommet, l’extrémité

λγέω,ῶ : souffrir, avoir mal

ἀλλά : mais, au contraire

ἄλλος, η,ον : autre

ἀμέλει : adv. en réalité, en vérité

ἄμπελος, ου (ὁ) : la vigne

ἀ-μυδρός,ά,όν : imperceptible, indistinct

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau

ἄν-ειμι : remonter (ἀνῄειν : 1ère p sg impft)

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

ἅπας, -πασα,-παν : tout sans exception, absolument tout, tout

ἀπο-δενδρόομαι, οῦμαι : se transformer en arbre

Ἀπόλλων, Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπο-λύομαι : se délier de, s’en aller

ἀπο-ρρέω : s’écouler, tomber de

ἀπο-σπάομαι, ῶμαι : arracher en tirant, arracher violemment

ἄρτι : exactement

ἄρχομαι : commencer, provenir

σπάζομαι : accueillir avec joie, saluer avec joie

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

αὐτός,ή,ό : apposé au sujet : moi (toi,lui...etc)-même ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc.

-φθονος,ος,ον : abondant

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

χρι + G : jusqu’à

βοάω,ῶ : crier

βότρυς, υος (ὁ) : la grappe

γεῦσις, εως (ἡ) : le goût, la saveur

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître ; devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

γοῦν : ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas

γράμμα, ατος (τό) : la lettre, le caractère

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire, écrire

γυνη, γυναικός (ἡ) : la femme

δάκτυλος, ου (ὁ) : le doigt

Δάφνη, ης (ἡ) : Daphné

δεξιόομαι, οῦμαι : saluer de la main, tendre la main (droite)

δέω: lier, attacher

δι+G : à travers

δια-βατός,ός,όν : traversable, franchissable, guéable

δια-περάω : traverser

διαυγής,ής,ές : transparent, limpide, brillant, resplendissant

Διόνυσος, Διονύσου (ὁ) : Dionysos

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble

δρέπω : cueillir

δύο , δυοῖν : deux

ἕκαστος,η,ον : adj chaque ; pr : chacun

ἐκ-τρίϐω : frotter, user, effacer (part.pft.passif : ἐκτετριμμένος, η, ον)

ἐκ-φύομαι : naître, pousser

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit

ἕλιξ, ικος (ἡ) : la spirale, la boucle, la vrille

Ἑλλάς, Ἑλλάδος adj : grec

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

ἐμ-φαγῶ (présent inusité) : manger, ingurgiter

ἐν + D : dans (sans mvt)

ἐνιαχοῦ : quelque part, en quelques endroit, quelquefois

ἔπ-ειμι + D : venir à l’idée ou à l’esprit de (ἐπῄει : 3ème p sg impft)

ἐπί-γραμμα, ατος (τό) : l’inscription

ἐπι-δημία,ας (ἡ) : le séjour

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἐπι-νοέω,ῶ + A : penser à, songer à

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

εὐ-ερνής,ής,ές : qui pousse bien, bien développé

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

ἐφ-ίσταμαι + D (de ἐφ-ίστημι) : se placer auprès de, s’arrêter près de

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

Ἡρακλῆς, Ἡρακλέους (ὁ) : Héraclès

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

θάτερον = τὸ ἕτερον

Ἰνδικός,ή,ον : d’Inde, indien

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

ἴχνος,ους (τό) : la trace de pas, l’empreinte, la marque du pied

καὶ μήν : de plus, d’ailleurs

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit (G partitif)

καρπο-φορέω,ῶ : porter du fruit

κατα-γράφω : écrire, inscrire

κατα-λαμβάνω : saisir, prendre de force, atteindre (après une poursuite)

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : étudier, examiner

κεράννυμι : mêler de l’eau au vin pour le tempérer ; d’où, au figuré, tempérer

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau, le sarment

κολμάω,ῶ : avoir une longue chevelure, porter une longue chevelure

λαγών, όνος (ὁ) : creux des flancs (sous les côtes) ; d’où la taille, ou les hanches

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

Λύδιος,ος,ον : de Lydie, lydien

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

μᾶλλον : plus, davantage

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην) : être ivre

μεθύω : être enivré, être ivre

μέλλω + inf futur : devoir, être destiné à

μέντοι : cependant, pourtant

μεστός,ή,όν + G : plein de

μίγνυμαι + D : se mêler à, s’unir à, avoir des relations sexuelles avec, coucher avec

μικρός,ά,όν : petit

ναυσί-πορος,ος,ον : qui fait passer des vaisseaux, navigable

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

οἶνος, ου (ὁ) : le vin

οἰνο-φαγία, ας (ἡ) : ingestion de raisin ou de vin, absorption de nourriture imprégnée de vin

ὁμοῖος (α,ον) ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὅσον : + participe : dans la mesure où

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν : adj aucun ; pr : personne, rien

οὐδέπω : pas encore ; ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

οὔπω : pas encore

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

παρ +D : chez

παρα-μίγνυμι + Α + D : mélanger qqch à qqch

παρά-φορος,ος,ον : chancelant, titubant

πάρ-ειμι : dépasser, passer au-delà (παρῇμεν : 1ère p pl impft)

παρ-έχω ( impft παρεῖχον) + inf. : accorder, permettre

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste

περι-πλέκω : lier tout autour, enlacer

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πλεθριαῖος,α,ον : d’un plèthre (unité de mesure : environ 30 m)

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πλήρης,ης,ες +G : plein de

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

πλησίον : adv. : près, à proximité

ποταμός, οῦ (): le fleuve

πρό-ειμι : avancer, progresser (προῇμεν : 1ère p pl impft)

προ-έρχομαι, -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα : avancer

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre, s’exprimer en

προσ-οικα + D : ressembler à

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα : avancer, approcher, progresser

προσκυνέω,ῶ : se prosterner devant

ῥεῦμα,ατος (τὸ) : le cours, le courant

ῥέω : intr. couler, s’écouler ; avec A de contenu : répandre, charrier

ῥίζα, ης (ἡ) : la racine

σημεῖαον,ου (τό) : le signe, l’indice, la preuve

σταγών,όνος (ὁ) : liquide versé goutte à goutte, écoulement goutte à goutte

στάδιον,ου (τό) : le stade (unité de mesure : 178 m environ)

στέλεχος, ου () : base de la tige, tige, cep, tronc

στόμα, ατος (τό) : la bouche

συμ-φύομαι : être de même nature, croître avec

συρ-ριζόομαι : avoir les mêmes racines, s’enraciner avec

σφοδρόν , οῦ (τό) : l’excès, la violence

τέλειος,α,ον : parfait

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

τότε : alors

τρεῖς, τρεῖς, τρία : trois

τρύξ, τρυγός (ἡ) : vin doux, vin non encore fermenté ; lie

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

στερον : ensuite, plus tard

φιλέω : embrasser

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φύω : pousser, croître

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte

χαλκός,οῦ (ὁ) : l’airain, le bronze

Χῖος, ου (ὁ) : le vin de Chios (adj. substantivé)

χρόα,ας (ἡ) : la peau , la surface de la peau, le teint, la couleur

χρῆμα, ατος (τό) + G : espèce, catégorie

ὥστε + inf : de telle sorte que

Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais, au contraire

ἄλλος, η,ον : autre

ἅπας, -πασα,-παν : tout sans exception, absolument tout, tout

ἄρχομαι : commencer, provenir

αὐτός,ή,ό : apposé au sujet : moi (toi,lui...etc)-même ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc.

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître ; devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : représenter, figurer, décrire, écrire

γυνη, γυναικός (ἡ) : la femme

δι+G : à travers

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble

δύο , δυοῖν : deux

ἕκαστος,η,ον : adj chaque ; pr : chacun

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit

ἐν + D : dans (sans mvt)

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

καὶ μήν : de plus, d’ailleurs

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

μᾶλλον : plus, davantage

μέλλω + inf futur : devoir, être destiné à

μέντοι : cependant, pourtant

μικρός,ά,όν : petit

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὅσον : + participe : dans la mesure où

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν : adj aucun ; pr : personne, rien

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

παρ +D : chez

παρ-έχω ( impft παρεῖχον) + inf. : accorder, permettre

πιστεύω + D : avoir confiance en, se fier à

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

τότε : alors

στερον : ensuite, plus tard

φύω : pousser, croître

χρῆμα, ατος (τό) + G : espèce, catégorie

ὥστε + inf : de telle sorte que

fréquence 2 :

γράμμα, ατος (τό) : la lettre, le caractère

δέω: lier, attacher

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

κατα-λαμβάνω : saisir, prendre de force, atteindre (après une poursuite)

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

ὁμοῖος (α,ον) ... οἷόσπερ : semblable à celui (ce, celle) qui

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre, s’exprimer en

προσ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα : avancer, approcher, progresser

στόμα, ατος (τό) : la bouche

τρεῖς, τρεῖς, τρία : trois

φιλέω : embrasser

fréquence 3 :

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

ἀπο-λύομαι : se délier de, s’en aller

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

βοάω,ῶ : crier

γοῦν : ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas

ἔπ-ειμι + D : venir à l’idée ou à l’esprit de (ἐπῄει : 3ème p sg impft)

ἐφ-ίσταμαι + D (de ἐφ-ίστημι) : se placer auprès de, s’arrêter près de

μεστός,ή,όν + G : plein de

οἶνος, ου (ὁ) : le vin

πάρ-ειμι : dépasser, passer au-delà (παρῇμεν : 1ère p pl impft)

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

πλησίον : adv. : près, à proximité

ποταμός, οῦ (): le fleuve

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte

fréquence 4 :

λγέω,ῶ : souffrir, avoir mal

ἄρτι : exactement

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἴχνος,ους (τό) : la trace de pas, l’empreinte, la marque du pied

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

ne pas apprendre :

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἄκρον,ου (τό) : le plus haut point, le sommet, l’extrémité

ἀμέλει : adv. en réalité, en vérité

ἄμπελος, ου (ὁ) : la vigne

ἀ-μυδρός,ά,όν : imperceptible, indistinct

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau

ἄν-ειμι : remonter (ἀνῄειν : 1ère p sg impft)

ἀπο-δενδρόομαι, οῦμαι : se transformer en arbre

Ἀπόλλων, Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπο-ρρέω : s’écouler, tomber de

ἀπο-σπάομαι, ῶμαι : arracher en tirant, arracher violemment

σπάζομαι : accueillir avec joie, saluer avec joie

-φθονος,ος,ον : abondant

χρι + G : jusqu’à

βότρυς, υος (ὁ) : la grappe

γεῦσις, εως (ἡ) : le goût, la saveur

δάκτυλος, ου (ὁ) : le doigt

Δάφνη, ης (ἡ) : Daphné

δεξιόομαι, οῦμαι : saluer de la main, tendre la main (droite)

δια-βατός,ός,όν : traversable, franchissable, guéable

δια-περάω : traverser

διαυγής,ής,ές : transparent, limpide, brillant, resplendissant

Διόνυσος, Διονύσου (ὁ) : Dionysos

δρέπω : cueillir

ἐκ-τρίϐω : frotter, user, effacer (part.pft.passif : ἐκτετριμμένος, η, ον)

ἐκ-φύομαι : naître, pousser

ἕλιξ, ικος (ἡ) : la spirale, la boucle, la vrille

Ἑλλάς, Ἑλλάδος adj : grec

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

ἐμ-φαγῶ (présent inusité) : manger, ingurgiter

ἐνιαχοῦ : quelque part, en quelques endroit, quelquefois

ἐπί-γραμμα, ατος (τό) : l’inscription

ἐπι-δημία,ας (ἡ) : le séjour

ἐπι-νοέω,ῶ + A : penser à, songer à

εὐ-ερνής,ής,ές : qui pousse bien, bien développé

Ἡρακλῆς, Ἡρακλέους (ὁ) : Héraclès

θάτερον = τὸ ἕτερον

Ἰνδικός,ή,ον : d’Inde, indien

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit (G partitif)

καρπο-φορέω,ῶ : porter du fruit

κατα-γράφω : écrire, inscrire

κατα-μανθάνω, -μαθήσομαι, -έμαθον, μεμάθηκα : étudier, examiner

κεράννυμι : mêler de l’eau au vin pour le tempérer ; d’où, au figuré, tempérer

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau, le sarment

κολμάω,ῶ : avoir une longue chevelure, porter une longue chevelure

λαγών, όνος (ὁ) : creux des flancs (sous les côtes) ; d’où la taille, ou les hanches

Λύδιος,ος,ον : de Lydie, lydien

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην) : être ivre

μεθύω : être enivré, être ivre

μίγνυμαι + D : se mêler à, s’unir à, avoir des relations sexuelles avec, coucher avec

ναυσί-πορος,ος,ον : qui fait passer des vaisseaux, navigable

οἰνο-φαγία, ας (ἡ) : ingestion de raisin ou de vin, absorption de nourriture imprégnée de vin

οὐδέπω : pas encore ; ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

οὔπω : pas encore

παρα-μίγνυμι + Α + D : mélanger qqch à qqch

παρά-φορος,ος,ον : chancelant, titubant

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste

περι-πλέκω : lier tout autour, enlacer

πηγή, ῆς (ἡ) : la source

πλεθριαῖος,α,ον : d’un plèthre (unité de mesure : environ 30 m)

πλήρης,ης,ες +G : plein de

πρό-ειμι : avancer, progresser (προῇμεν : 1ère p pl impft)

προ-έρχομαι, -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα : avancer

προσ-οικα + D : ressembler à

προσκυνέω,ῶ : se prosterner devant

ῥεῦμα,ατος (τὸ) : le cours, le courant

ῥέω : intr. couler, s’écouler ; avec A de contenu : répandre, charrier

ῥίζα, ης (ἡ) : la racine

σημεῖαον,ου (τό) : le signe, l’indice, la preuve

σταγών,όνος (ὁ) : liquide versé goutte à goutte, écoulement goutte à goutte

στάδιον,ου (τό) : le stade (unité de mesure : 178 m environ)

στέλεχος, ου () : base de la tige, tige, cep, tronc

συμ-φύομαι : être de même nature, croître avec

συρ-ριζόομαι : avoir les mêmes racines, s’enraciner avec

σφοδρόν , οῦ (τό) : l’excès, la violence

τέλειος,α,ον : parfait

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τρύξ, τρυγός (ἡ) : vin doux, vin non encore fermenté ; lie

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

φύλλον,ου (τό) : la feuille

χαλκός,οῦ (ὁ) : l’airain, le bronze

Χῖος, ου (ὁ) : le vin de Chios (adj. substantivé)

χρόα,ας (ἡ) : la peau , la surface de la peau, le teint, la couleur


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 07 08

Une île dionysiaque

07 Προελθόντες δὲ ὅσον σταδίους τρεῖς ἀπὸ τῆς θαλάττης δι᾿ ὕλης ὁρῶμέν τινα στήλην χαλκοῦ πεποιημένην, Ἑλληνικοῖς γράμμασιν καταγεγραμμένην, ἀμυδροῖς δὲ καὶ ἐκτετριμμένοις, λέγουσαν « ῎Αχρι τούτων Ἡρακλῆς καὶ Διόνυσος ἀφίκοντο. »

Or, ayant progressé d’à peu près trois stades à partir de la mer à travers le bois, nous voyons une stèle faite en bronze, inscrite de caractères grecs, indistincts et très usés, disant : « Jusqu’à ces <lieux>-ci sont parvenus Héraclès et Dionysos ».

ν δὲ καὶ ἴχνη δύο πλησίον ἐπὶ πέτρας, τὸ μὲν πλεθριαῖον, τὸ δὲ ἔλαττον (ἐμοὶ δοκεῖν, τὸ μὲν τοῦ Διονύσου, τὸ μικρότερον, θάτερον δὲ Ἡρακλέους).

Et il y avait aussi deux empreintes à proximité sur une pierre, l’une d’un plèthre, l’autre plus petite (à mon avis, l’une de Dionysos, la plus petite, et l’autre d’Héraclès).

Προσκυνήσαντες δ᾿ οὖν προῇμεν·

Alors, après nous être prosternés, nous avons continué à avancer ;

οὔπω δὲ πολὺ παρῇμεν καὶ ἐφιστάμεθα ποταμῷ οἶνον ῥέοντι ὁμοιότατον μάλιστα οἷόσπερ ὁ Χῖός ἐστιν.

nous n’avions pas encore beaucoup dépassé <cet endroit> et nous nous arrêtons près d’un fleuve qui charriait un vin tout à fait semblable à ce qu’est le vin de Chios.

φθονον δὲ ἦν τὸ ῥεῦμα καὶ πολύ, ὥστε ἐνιαχοῦ καὶ ναυσίπορον εἶναι δύνασθαι.

Et <son> cours était abondant et important, de telle sorte qu’en quelques endroits il pouvait même être navigable.

Ἐπῄει οὖν ἡμῖν πολὺ μᾶλλον πιστεύειν τῷ ἐπὶ τῆς στήλης ἐπιγράμματι, ὁρῶσι τὰ σημεῖα τῆς Διονύσου ἐπιδημίας.

Il nous vint donc à l’esprit d’avoir bien davantage foi en l’inscription de dessus la stèle, <à nous> qui voyions (= en voyant) les preuves du séjour de Dionysos.

Δόξαν δέ μοι καὶ ὅθεν ἄρχεται ὁ ποταμὸς καταμαθεῖν, ἀνῄειν παρὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ πηγὴν μὲν οὐδεμίαν εὗρον αὐτοῦ, πολλὰς δὲ καὶ μεγάλας ἀμπέλους, πλήρεις βοτρύων, παρὰ δὲ τὴν ῥίζαν ἑκάστην ἀπέρρει σταγὼν οἴνου διαυγοῦς, ἀφ᾿ ὧν ἐγίνετο ὁ ποταμός.

Quand j’eus décidé d’examiner aussi d’où provenait le fleuve, je me mis à remonter le long du courant, et je ne lui ai certes trouvé aucune source, mais de nombreuses et grandes vignes, pleines de grappes, et, le long de chaque racine tombait goutte à goutte un écoulement de vin vermeil, à partir de quoi naissait le fleuve.

ν δὲ καὶ ἰχθῦς ἐν αὐτῷ πολλοὺς ἰδεῖν, οἴνῳ μάλιστα καὶ τὴν χρόαν καὶ τὴν γεῦσιν προσεοικότας·

Il y avait aussi en lui de nombreux poissons à voir, qui, quant à leur couleur et à leur saveur, ressemblaient tout à fait au vin ;

ἡμεῖς γοῦν ἀγρεύσαντες αὐτῶν τινας καὶ ἐμφαγόντες ἐμεθύσθημεν·

ce qui est sûr, c’est que quand nous avons pêché certains d’entre eux et que nous les avons ingurgités, nous avons été pris d’ivresse ;

ἀμέλει καὶ ἀνατεμόντες αὐτοὺς εὑρίσκομεν τρυγὸς μεστούς.

en vérité, en les vidant au couteau, nous les avons aussi trouvés (difficile de garder le présent de narration en français ici) remplis de vin non encore fermenté (de moût ? de lie ?).

στερον μέντοι ἐπινοήσαντες τοὺς ἄλλους ἰχθῦς, τοὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος παραμιγνύντες ἐκεράννυμεν τὸ σφοδρὸν τῆς οἰνοφαγίας.

Pourtant, plus tard, ayant pensé aux autres poissons, en les mélangeant à ceux tirés de l’eau douce, nous avons réussi à tempérer la violence de l’absorption de vin.08 Τότε δὲ τὸν ποταμὸν διαπεράσαντες ᾗ διαβατὸς ἦν, εὕρομεν ἀμπέλων χρῆμα τεράστιον·

Alors, ayant traversé le fleuve par un endroit où il était guéable, nous avons trouvé une espèce de vignes merveilleuse :

τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς, ὁ στέλεχος αὐτὸς εὐερνὴς καὶ παχύς, τὸ δὲ ἄνω γυναῖκες ἦσαν, ὅσον ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα ἔχουσαι τέλεια (τοιαύτην παρ᾿ ἡμῖν τὴν Δάφνην γράφουσιν ἄρτι τοῦ Ἀπόλλωνος καταλαμβάνοντος ἀποδενδρουμένην).

car quant à ce qui partait de la terre, le cep lui-même <était> bien développé et solide, mais quant à ce qui était au-dessus, elles étaient femmes, dans la mesure où, à partir des hanches, elles possédaient tous <leurs attributs> parfaits (telle chez nous on représente Daphné qui se transforme en arbre juste au moment où Apollon va la prendre de force).

πὸ δὲ τῶν δακτύλων ἄκρων ἐξεφύοντο αὐταῖς οἱ κλάδοι καὶ μεστοὶ ἦσαν βοτρύων.

Et depuis les extrémités de leurs doigts leur poussaient des rameaux, et ils étaient couverts de grappes.

Καὶ μὴν καὶ τὰς κεφαλὰς ἐκόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοις καὶ βότρυσι.

De plus, quant à leur tête, elles portaient une chevelure avec des vrilles, des feuilles et des grappes.

Προσελθόντας δὲ ἡμᾶς ἠσπάζοντό τε καὶ ἐδεξιοῦντο, αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ᾿ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι.

Et elles nous accueillaient avec joie tandis que nous approchions et nous saluaient de la main droite, en s’exprimant les unes en langue lydienne, les autres en langue indienne, et la plupart en langue grecque.

Καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς τοῖς στόμασιν·

Elles essayaient aussi de nous embrasser sur la bouche ;

ὁ δὲ φιληθεὶς αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφορος ἦν.

mais celui qui était embrassé aussitôt était ivre et titubait.

Δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον τοῦ καρποῦ, ἀλλ᾿ ἤλγουν καὶ ἐβόων ἀποσπωμένου.

Pourtant, elles ne permettaient pas qu’on cueille de leur fruit, mais avaient mal et criaient si <leur fruit> était arraché.

Αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡμῖν ἐπεθύμουν·

Certaines désiraient même s’unir à nous ;

καὶ δύο τινὲς τῶν ἑταίρων πλησιάσαντες αὐταῖς οὐκέτι ἀπελύοντο, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο·

et deux de mes compagnons, s’étant accouplés avec elles, ne purent plus se délier, mais restèrent attachés par leur sexe ;

συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο.

car ils prirent leur nature de plante et s’enracinèrent avec elles.

Καὶ ἤδη αὐτοῖς κλάδοι ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖς ἕλιξι περιπλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν ἔμελλον.

Et déjà, pour eux, les doigts avaient poussé en rameaux, et, enlacés de vrilles, ils étaient presque tout de suite eux aussi destinés à porter fruit.

Retour en haut du texte