Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

09 10 Seconde tempête, et décollage

Plein ciel vers les sphèresLucien Histoires véritables I 09 10

Deuxième tempête, et décollage :

Plein ciel vers les sphères


09 Καταλιπόντες δὲ αὐτοὺς ἐπὶ ναῦν ἐφεύγομεν καὶ τοῖς ἀπολειφθεῖσιν διηγούμεθα ἐλθόντες τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν. Καὶ δὴ λαβόντες ἀμφορέας τινὰς καὶ ὑδρευσάμενοί τε ἅμα καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ οἰνισάμενοι καὶ αὐτοῦ πλησίον ἐπὶ τῆς ᾐόνος αὐλισάμενοι ἕωθεν ἀνήχθημεν οὐ σφόδρα βιαίῳ πνεύματι.

Περὶ μεσημβρίαν δὲ οὐκέτι τῆς νήσου φαινομένης ἄφνω τυφὼν ἐπιγενόμενος καὶ περιδινήσας τὴν ναῦν καὶ μετεωρίσας ὅσον ἐπὶ σταδίους τριακοσίους οὐκέτι καθῆκεν εἰς τὸ πέλαγος, ἀλλ᾿ ἄνω μετέωρον ἐξηρτημένην ἄνεμος ἐμπεσὼν τοῖς ἱστίοις ἔφερεν κολπώσας τὴν ὀθόνην. 10 πτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην· προσενεχθέντες δὲ αὐτῇ καὶ ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, ἐπισκοποῦντες δὲ τὴν χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην. μέρας μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν ἑωρῶμεν, νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἐφαίνοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζους, αἱ δὲ μικρότεραι, πυρὶ τὴν χρόαν προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τις γῆ κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὑτῇ καὶ ποταμοὺς ἔχουσα καὶ πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη. Ταύτην οὖν τὴν καθ᾿ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

09

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

δέ : d’autre part, et, alors; mais

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἐπί +A : vers

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

φεύγω : fuir (impft inchoatif : nous nous mîmes à fuir ...)

καί : et

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser (οἱ ἀπολείφθεντες : ceux qui avaient été laissés, ceux qui étaient restés <au bateau>)

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

ἄλλα,ων (τά): tout le reste ; τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ; entre autres.

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ἀμπελο-μιξία, ας (ἡ) : le mélange avec la vigne, la fusion avec la vigne

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

καὶ δή : et alors 

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau, puiser de l’eau

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

ἐκ + G : à partir de

ποταμός, οῦ (): le fleuve

οἰνίζομαι : se ravitailler en vin, puiser du vin

αὐτοῦ : adv. de lieu : sur place

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

ἐπ +G : sur

ῂών, ᾐόνος (ἡ) : le rivage, la plage

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

ἕωθεν : dès l’aube

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; emmener au large (ἀνήχθην : aor. passif)

οὐ: ne pas, pas 

σφόδρα : très

βίαιος,α,ον : violent, fort

πνεῦμα, ατος (τό) : le vent

περί + Α : autour de , vers

μεσ-ημβρία, ας (ἡ) : midi

οὐκέτι : ne plus

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, se révéler

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

τυφῶν,ῶνος (ὁ) : l’ouragan

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, survenir

περι-δινέω, ῶ : faire tournoyer

μετ-εωρίζω : lever en l’air, soulever en l’air

ὅσον adv.: à peu près, environ

ἐπί +A : jusqu’à

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

τριακόσιοι,αι,α : trois cents (300 stades = 53,28km)

καθ-ίημι (aor καθῆκα) : faire tomber, laisser tomber

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

πέλαγος,ους (τό) : la mer

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

μετ-έωρος,ος,ον : soulevé dans les airs

ἐξ-αρτάω,ῶ : suspendre

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

ἱστίον,ου (τό) : la voile

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, emporter

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

10

ἑπτά : sept

μέρα, ας (ἡ) : le jour (ἑπτὰ ἡμέρας : accusatif de durée)

ἴσος,η,ον : égal en nombre, autant de

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ἀερο-δρομέω,ῶ : courir dans les airs

ὄγδοος,η,ον : le huitième

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

γή, γῆς (ἡ) : la terre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand 

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, le ciel, l’espace

καθάπερ : de même que, comme

λαμπρός,ά,όν : brillant

σφαιρο-ειδής,ής,ές : en forme de shère, sphérique

φῶς, φωτός (τό) : l’éclat, la lumière

κατα-λάμπομαι : être éclairé, être illuminé, resplendir

προς-φέρομαι (προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) + D : s’approcher de

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

ἐπι-σκοπέω,ω : examiner, inspecter

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

οἰκέω,ῶ : habiter

γεωργέω,ῶ : cultiver

ἡμέρας : G de temps : de jour, pendant le jour

μέν οὖν : ce qu’il y a de sûr, c’est que

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

αὐτόθεν : adv de lieu : de là (où nous étions)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν )

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

καί : aussi 

ἄλλος,η,ον : autre , un autre

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

μείζων,ονος comp. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand 

μικρός,ά,όν : petit

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

χρόα,ας (ἡ) : le teint, la couleur (τὴν χρόαν A de relation)

προσ-οικα + D : ressembler à (προσεοικυῖαι : participe N f pl)

κάτω : en bas

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὄρος,ους (τό) : la montagne

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

κατ+ Α : dans la région de, du côté de chez 

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, se figurer,présumer ( εἰκάζομεν : imparfait)


Vocabulaire alphabétique :

ἀερο-δρομέω,ῶ : courir dans les airs

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, le ciel, l’espace

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄλλα,ων (τά): tout le reste ; τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ; entre autres.

ἄλλος,η,ον : autre , un autre

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

ἀμπελο-μιξία, ας (ἡ) : le mélange avec la vigne, la fusion avec la vigne

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; emmener au large (ἀνήχθην : aor. passif)

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

αὐτόθεν : adv de lieu : de là

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτοῦ : adv. de lieu : sur place

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

βίαιος,α,ον : violent, fort

γεωργέω,ῶ : cultiver

γή, γῆς (ἡ) : la terre

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, se figurer,présumer

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐκ + G : à partir de

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐξ-αρτάω,ῶ : suspendre

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, survenir

ἐπι-σκοπέω,ω : examiner, inspecter

ἑπτά : sept

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἕωθεν : dès l’aube

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ῂών, ᾐόνος (ἡ) : le rivage, la plage

ἴσος,η,ον : égal en nombre, autant de

ἱστίον,ου (τό) : la voile

καθάπερ : de même que, comme

καθ-ίημι (aor καθῆκα) : faire tomber, laisser tomber

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

καί : et, aussi; καὶ δή : et alors 

κατ+ Α : dans la région de, du côté de chez 

κατα-λάμπομαι : être éclairé, être illuminé, resplendir

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κάτω : en bas

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

λαμπρός,ά,όν : brillant

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand 

μείζων,ονος comparatif. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand 

μέν οὖν : ce qu’il y a de sûr, c’est que

μεσ-ημβρία, ας (ἡ) : midi

μετ-εωρίζω : lever en l’air, soulever en l’air

μετ-έωρος,ος,ον : soulevé dans les airs

μικρός,ά,όν : petit

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

ὄγδοος,η,ον : le huitième

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

οἰκέω,ῶ : habiter

οἰνίζομαι : se ravitailler en vin, puiser du vin

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν )

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

ὄρος,ους (τό) : la montagne

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὐ: ne pas, pas 

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐκέτι : ne plus

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πέλαγος,ους (τό) : la mer

περί + Α : autour de , vers

περι-δινέω, ῶ : faire tournoyer

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

πνεῦμα, ατος (τό) : le vent

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

ποταμός, οῦ (): le fleuve

προσ-οικα + D : ressembler à

προσ-φέρομαι (προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) + D : s’approcher de

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

σφαιρο-ειδής,ής,ές : en forme de shère, sphérique

σφόδρα : très

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué);

τριακόσιοι,αι,α : trois cents

τυφῶν,ῶνος (ὁ) : l’ouragan

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau, puiser de l’eau

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, se révéler

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, emporter

φεύγω : fuir

φῶς, φωτός (τό) : l’éclat, la lumière

χρόα,ας (ἡ) : le teint, la couleur

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄλλα,ων (τά): tout le reste ; τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ; entre autres.

ἄλλος,η,ον : autre , un autre

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

γή, γῆς (ἡ) : la terre

δέ : d’autre part, et, alors; mais

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐκ + G : à partir de

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἴσος,η,ον : égal en nombre, autant de

καί : et, aussi; καὶ δή : et alors 

κατ+ Α : dans la région de, du côté de chez 

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand 

μείζων,ονος comp. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand 

μέν οὖν : ce qu’il y a de sûr, c’est que

μικρός,ά,όν : petit

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

οἰκέω,ῶ : habiter

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν )

οὐ: ne pas, pas 

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

περί + Α : autour de , vers

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué);

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, se révéler

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, emporter

φεύγω : fuir

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

fréquence 2 :

ἀπο-λείπω, -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα : laisser

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

οὐκέτι : ne plus

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σφόδρα : très

φῶς, φωτός (τό) : l’éclat, la lumière

fréquence 3 :

ἀν-άγω : conduire en haute mer ; emmener au large (ἀνήχθην : aor. passif)

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

κάτω : en bas

λαμπρός,ά,όν : brillant

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὄρος,ους (τό) : la montagne

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

ποταμός, οῦ (): le fleuve

προσ-φέρομαι (προσενεχθέντες : part. aor. passif attique, N pl) + D : s’approcher de

fréquence 4 :

ἀπο-βαίνω (-βήσομαι, -εϐῆν, -βέϐηκα) : débarquer

αὐτοῦ : adv. de lieu : sur place

βίαιος,α,ον : violent, fort

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, se figurer,présumer

ἑπτά : sept

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

πνεῦμα, ατος (τό) : le vent

ne pas apprendre :

ἀερο-δρομέω,ῶ : courir dans les airs

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, le ciel, l’espace

ἀμπελο-μιξία, ας (ἡ) : le mélange avec la vigne, la fusion avec la vigne

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

αὐτόθεν : adv de lieu : de là

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

γεωργέω,ῶ : cultiver

ἐξ-αρτάω,ῶ : suspendre

ἐπι-γί(γ)νομαι : naître ensuite, venir ensuite, survenir

ἐπι-σκοπέω,ω : examiner, inspecter

ἕωθεν : dès l’aube

ῂών, ᾐόνος (ἡ) : le rivage, la plage

ἱστίον,ου (τό) : la voile

καθάπερ : de même que, comme

καθ-ίημι (aor καθῆκα) : faire tomber, laisser tomber

κατα-λάμπομαι : être éclairé, être illuminé, resplendir

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

μεσ-ημβρία, ας (ἡ) : midi

μετ-εωρίζω : lever en l’air, soulever en l’air

μετ-έωρος,ος,ον : soulevé dans les airs

ὄγδοος,η,ον : le huitième

ὀθόνη, ης (ἡ) : la toile

οἰνίζομαι : se ravitailler en vin, puiser du vin

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

ὅσον adv.: à peu près, environ

πέλαγος,ους (τό) : la mer

περι-δινέω, ῶ : faire tournoyer

προσ-οικα + D : ressembler à

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

σφαιρο-ειδής,ής,ές : en forme de shère, sphérique

τριακόσιοι,αι,α : trois cents

τυφῶν,ῶνος (ὁ) : l’ouragan

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau, puiser de l’eau

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

χρόα,ας (ἡ) : le teint, la couleur


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 09 10

Deuxième tempête, et décollage :

Plein ciel vers les sphères


09 Καταλιπόντες δὲ αὐτοὺς ἐπὶ ναῦν ἐφεύγομεν καὶ τοῖς ἀπολειφθεῖσιν διηγούμεθα ἐλθόντες τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν.

Alors, les ayant abandonnés nous nus mîmes à fuir vers le bateau et, en arrivant, nous racontons à ceux qui étaient restés <là> tout le reste, et en particulier leur fusion avec les vignes.

Καὶ δὴ λαβόντες ἀμφορέας τινὰς καὶ ὑδρευσάμενοί τε ἅμα καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ οἰνισάμενοι καὶ αὐτοῦ πλησίον ἐπὶ τῆς ᾐόνος αὐλισάμενοι ἕωθεν ἀνήχθημεν οὐ σφόδρα βιαίῳ πνεύματι.

Et alors, ayant pris quelques amphores, ayant fait de l’eau, et en même temps du vin à partir du fleuve, ayant vivouaqué là, tout près, sur la plage, dès l’aube nous fûmes emmenés au large par une brise <qui n’était> pas très forte.

Περὶ μεσημβρίαν δὲ οὐκέτι τῆς νήσου φαινομένης ἄφνω τυφὼν ἐπιγενόμενος καὶ περιδινήσας τὴν ναῦν καὶ μετεωρίσας ὅσον ἐπὶ σταδίους τριακοσίους οὐκέτι καθῆκεν εἰς τὸ πέλαγος, ἀλλ᾿ ἄνω μετέωρον ἐξηρτημένην ἄνεμος ἐμπεσὼν τοῖς ἱστίοις ἔφερεν κολπώσας τὴν ὀθόνην.

Mais vers midi, alors que l’île n’était plus visible, un ouragan subitement survenu, ayant fait tournoyer le vaisseau et l’ayant soulevé en l’air jusqu’à environ trois cents stades, ne le laissa plus tomber sur la mer, bien au contraire : le vent, s’étant précipité dans les voiles, ayant gonflé la toile, <l’> emporta en haut, soulevé en l’air, suspendu.


10 πτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην·

Alors, ayant couru dans les airs (= après une course aérienne) pendant sept jours et autant de nuits, le huitième nous observons de là-haut une grande terre dans l’air, comme une île, brillante, sphérique, et illuminée d’une grande lumière ;

προσενεχθέντες δὲ αὐτῇ καὶ ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, ἐπισκοποῦντες δὲ τὴν χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην.

et après nous être approchés d’elle et après avoir mouillé notre ancre, nous avons débarqué, et, en inspectant le pays, nous le découvrons habité et mis en culture.

μέρας μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν ἑωρῶμεν, νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἐφαίνοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζους, αἱ δὲ μικρότεραι, πυρὶ τὴν χρόαν προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τις γῆ κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὑτῇ καὶ ποταμοὺς ἔχουσα καὶ πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη.

Ce qu’il y a de sûr, c’est que de là <où nous étions> , de jour, nous ne voyions rien, mais, la nuit étant survenue, se révélèrent à nous, tout près, de nombreuses autres îles aussi, les unes plus grandes, les autres plus petites, resssemblant à du feu quant à leur couleur, et puis une autre terre en contrebas, ayant sur elle des cités, des fleuves, des mers, des forêts et des montagnes.

Ταύτην οὖν τὴν καθ᾿ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν.

Nous conjecturions donc que clle-ci <était> la <terre> habitée de par chez nous.


Comparaison de traductions :

09 Καταλιπόντες δὲ αὐτοὺς ἐπὶ ναῦν ἐφεύγομεν καὶ τοῖς ἀπολειφθεῖσιν διηγούμεθα ἐλθόντες τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Nous les abandonnâmes pour fuir vers le bateau. A notre retour, nous racontâmes à ceux Qui étaient restés en arrière, entre autres aventures, la fusion de nos compagnons avec la vigne.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous les abandonnâmes donc pour nous réfugier à bord du navire ; une fois de retour, nous racontâmes à ceux qui étaient restés nos aventures et notamment la vitification de nos compagnons.


10 (...) ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ καταλαμπομένην·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : (...) le huitième jour, nous vîmes une grande terre dans l’espace, une sorte d’île brillante, sphérique, et resplendissant d’une grande lumière.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : (...) le huitième, nous apercevons dans l’espace une grande terre, une sorte d’île, brillante, sphérique, éclairée d’une lumière intense.


Ταύτην οὖν τὴν καθ᾿ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Nous supposâmes que c’était notre propre terre !

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous en conclûmes que c’était notre bonne vieille terre.Retour en haut du texte