Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

11 12 Sur la lune

Enrôlés par le roi Endymion



Lucien Histoires véritables I 11 12

Sur la lune

Enrôlés par le roi Endymion

11 Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω προελθεῖν, συνελήφθημεν τοῖς ππογύποις παρ᾿ αὐτοῖς καλουμένοις ἀπαντήσαντες. Οἱ δὲ Ἱππόγυποι οὗτοί εἰσιν ἄνδρες ἐπὶ γυπῶν μεγάλων ὀχούμενοι καὶ καθάπερ ἵπποις τοῖς ὀρνέοις χρώμενοι· μεγάλοι γὰρ οἱ γῦπες καὶ ὡς ἐπίπαν τρικέφαλοι. Μάθοι δ᾿ ἄν τις τὸ μέγεθος αὐτῶν ἐντεῦθεν· νεὼς γὰρ μεγάλης φορτίδος ἱστοῦ ἕκαστον τῶν πτερῶν μακρότερον καὶ παχύτερον φέρουσι. Τούτοις οὖν τοῖς Ἱππογύποις προστέτακται περιπετομένοις τὴν γῆν, εἴ τις εὑρεθείη ξένος, ἀνάγειν ὡς τὸν βασιλέα· καὶ δὴ καὶ ἡμᾶς συλλαβόντες ἀνάγουσιν ὡς αὐτόν. δὲ θεασάμενος καὶ ἀπὸ τῆς στολῆς εἰκάσας, « ῞Ελληνες ἆρα, ἔφη, ὑμεῖς, ὦ ξένοι; » συμφησάντων δέ, « Πῶς οὖν ἀφίκεσθε, ἔφη, τοσοῦτον ἀέρα διελθόντες; » καὶ ἡμεῖς τὸ πᾶν αὐτῷ διηγούμεθα· καὶ ὃς ἀρξάμενος τὸ καθ᾿ αὑτὸν ἡμῖν διεξει, ὡς καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ὢν τοὔνομα νδυμίων ἀπὸ τῆς ἡμετέρας γῆς καθεύδων ἀναρπασθείη ποτὲ καὶ ἀφικόμενος βασιλεύσειε τῆς χώρας· εἶναι δὲ τὴν γῆν ἐκείνην ἔλεγε τὴν ἡμῖν κάτω φαινομένην σελήνην. λλὰ θαρρεῖν τε παρεκελεύετο καὶ μηδένα κίνδυνον ὑφορᾶσθαι· πάντα γὰρ ἡμῖν παρέσεσθαι ὧν δεόμεθα.

12 « ῍Ην δὲ καὶ κατορθώσω, ἔφη, τὸν πόλεμον ὃν ἐκφέρω νῦν πρὸς τοὺς τὸν ἥλιον κατοικοῦντας, ἁπάντων εὐδαιμονέστατα παρ᾿ ἐμοὶ καταβιώσεσθε ». Καὶ ἡμεῖς ἠρόμεθα τίνες εἶεν οἱ πολέμιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς διαφορᾶς· « Ὁ δὲ Φαέθων, φησίν, ὁ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ κατοικούντων βασιλεύς - οἰκεῖται γὰρ δὴ κἀκεῖνος ὥσπερ καὶ ἡ σελήνη - πολὺν ἤδη πρὸς ἡμᾶς πολεμεῖ χρόνον. ρξατο δὲ ἐξ αἰτίας τοιαύτης· τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῇ ποτε τοὺς ἀπορωτάτους συναγαγὼν ἐβουλήθην ἀποικίαν ἐς τὸν Ἑωσφόρον στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ ὑπὸ μηδενὸς κατοικούμενον· ὁ τοίνυν Φαέθων φθονήσας ἐκώλυσε τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπαντήσας ἐπὶ τῶν Ἱππομυρμήκων. Τότε μὲν οὖν νικηθέντες - οὐ γὰρ ἦμεν ἀντίπαλοι τῇ παρασκευῇ - ἀνεχωρήσαμεν· νῦν δὲ βούλομαι αὖθις ἐξενεγκεῖν τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν. ν οὖν ἐθέλητε, κοινωνήσατέ μοι τοῦ στόλου, γῦπας δὲ ὑμῖν ἐγὼ παρέξω τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ καὶ τὴν ἄλλην ὅπλισιν· αὔριον δὲ ποιησόμεθα τὴν ἔξοδον ». « Οὕτως, ἔφην ἐγώ, γιγνέσθω, ἐπειδή σοι δοκεῖ ».



Vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf vocabulaire des paragraphes 9-10) :

11

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument : Δόξαν δὲ ἡμῖν + inf : Quand nous eûmes décidé de...

ἔτι : encore

πόρρω : au loin, loin, trop loin ; comparatif πορρωτέρω

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι, συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : arrêter, faire prisonnier

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

παρ +D : chez

καλέω : appeler, nommer 

ἀπαντάω,ῶ + D : rencontrer; s’avancer contre, faire mouvement contre

εἰμι : être 

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

γύψ, γυπός (ὁ) : le vautour

ὀχέομαι,οῦμαι : aller à cheval, monter

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

γάρ : car, en effet

ὡς ἐπίπαν : ordinairement, en général

τρι-κέφαλος,ος,ον : tricéphale, qui a trois têtes

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, connaître

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel 

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

ἐντεῦθεν : à partir de cela

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo

ἱστός, οῦ (ὁ) : le mât

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

πτερόν,οῦ (τό) : la plume

μακρός,ά,όν : long

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste, gros

προσ-τάσσομαι (-ταχθήσομαι, -ετάχθην, -τέταγμαι): recevoir l’ordre, la mission de ; passif impersonnel ici à sens actif : on avait donné l’ordre à (D) de (+infinitif)

περι-πέτομαι +Α : voler autour de, faire des patrouilles aériennes autour de

εἰ : si (dans un système conditionnel)

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

ἀν-άγω : conduire

ὡς +A : vers, à

βασιλεύς,έως () : le roi

καὶ δὴ καί : et précisément, et en particulier

δέ : lui, il (mise en relief)

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer

ἀπ +G : à partir de, en se fondant sur

στολή, ῆς (ἡ) : habillement, costume

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἆρα : est-ce que ?

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

σύμ-φημι (aor 1 συνέφησα) : approuver, reconnaître, accorder (συμφησάντων s e ἡμῶν : G abs.)

πῶς : comment ?

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα) : parcourir

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

καὶ ὃς : expr . : alors, lui

ἄρχομαι : commencer, provenir ; ici <λόγου s e> ἄρχεσθαι : prendre la parole

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne τὸ καθ᾿ αὑτὸν

δι-εξ-εῖμι (3ème psg impft : δι-εξ-ει) : exposer d’un bout à l’autre, de bout en bout

ὡς : que, en disant que (+ optatifs obliques, ici, car le verbe principal est à un temps du passé)

κα : aussi

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

τοὔνομα = τὸ ὄνομα : acc. de relation : quant au nom = nommé)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec)

ἡμέτερος,α,ον : notre

καθεύδω : dormir

ἀν-αρπάζω : enlever dans les airs, emporter dans les airs

ποτε : un jour ; par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

βασιλεύω +G : devenir roi de

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

θαρρέω,ῶ : avoir confiance

παρα-κελεύομαι : encourager à

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

κίνδυνος, ου (ὁ) : le danger

ὑφ-οράω,ῶ : redouter

πάρ-ειμι + D : être à la disposition de (s e il dit que ) παρέσεσθαι

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc. ( ὧν a pour antécédent πάντα )

δέομαι + G : avoir besoin de

12

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

κατορθόω : redresser, conduire heureusement, mener à bon terme, réussir

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre, la bataille

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : porter, lancer,déclencher

νῦν : maintenant, à présent

πρὸς+A : contre

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout ; au pluriel : tous (ἁπάντων : renforcement du superlatif)

εὐδαίμων,ων,ον : heureux (εὐδαιμονέστατα : superlatif neutre pluriel à valeur adv.)

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

κατα-βιόω, ῶ : passer toute sa vie, mener une existence complète

ἔρομαι ( aor 2 ἠρόμην ) : demander (double construction ici : interrogative indirecte, puis complément à l’accusatif)

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle  (toujours accentué de l’aigu)

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

διαφορά,ᾶς (ἡ) : le différent, le désaccord, la contestation, le conflit

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...)

γὰρ δή : δή a ici valeur d’insistance et d’humour : « car évidemment... »)

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος

ὥσπερ : comme , de même que

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée 

ἤδη : déjà; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ...

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de, de, provenant de

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τῶν : complète τοὺς ἀπορωτάτους

ἀρχή,ῆς (ἡ) : empire, royaume

ἐμός,ή,όν : mon, ma

-πορος, ος, ον : démuni, sans ressources, indigent

συν-άγω ( -άξω, -ήγαγον, -ηχα) : rassembler

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : envoyer

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

ὑπ+ G : par

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

τοίνυν : or

φθονέω : envier, être jaloux

κωλύω : empêcher, faire obstacle à

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

πόρος,ου (ὁ) : le trajet, le chemin

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le cheval-fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée)

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

Τότε μὲν οὖν ...νῦν δέ ... : certes, à ce moment-là ... mais maintenant...

νικάω,ῶ : vaincre

ἀντίπαλος,ος,ον : égal, équivalent, de même valeur

παρασκευή,ῆς (ἡ) : équipement, armement

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

αὖθις : de nouveau

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer, fonder (une colonie)

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

στόλος, ου (ὁ) : expédition

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir

βασιλικός,ή,όν : du roi, royal

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) : le reste de

ὅπλισις, εως (ἡ) : l’équipement

αὔριον : demain

ποιέω,ῶ : faire 

ἔξοδος,ου (ἡ) : la sortie, l’expédition ; τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι : partir en campagne 

οὕτω ου οὕτως : ainsi

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : advenir, arriver 

ἐπειδή : puisque

σοι δοκεῖ  δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon; hellénismes : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir




Vocabulaire alphabétique :

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) : le reste de

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel 

ἀν-άγω : conduire

ἀν-αρπάζω : enlever dans les airs, emporter dans les airs

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀντίπαλος,ος,ον : égal, équivalent, de même valeur

ἀπαντάω,ῶ : rencontrer ; s’avancer contre, faire mouvement contre

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout ; au pluriel : tous

ἀπ +G : à partir de, en se fondant sur

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie

-πορος, ος, ον : démuni, sans ressources, indigent

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer, fonder (une colonie)

ἆρα : est-ce que ?

ἀρχή,ῆς (ἡ) : empire, royaume

ἄρχομαι : commencer, provenir ; λόγου ἄρχεσθαι : prendre la parole

αὖθις : de nouveau

αὔριον : demain

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne τὸ καθ᾿ αὑτὸν

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

βασιλεύς,έως () : le roi

βασιλεύω +G : devenir roi de

βασιλικός,ή,όν : du roi, royal

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάρ : car, en effet

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : advenir, arriver 

γύψ, γυπός (ὁ) : le vautour

δέομαι + G : avoir besoin de

διαφορά,ᾶς (ἡ) : le différent, le désaccord, la contestation, le conflit

δι-εξ-εῖμι (3ème psg impft : δι-εξ-ει) : exposer d’un bout à l’autre, de bout en bout

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα) : parcourir

δοκεῖ  δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon; hellénismes : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument : Δόξαν δὲ ἡμῖν + inf : Quand nous eûmes décidé de...

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰ : si (dans un système conditionnel)

εἰμι : être 

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : porter, lancer, déclencher

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἐμός,ή,όν : mon, ma

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec)

ἐντεῦθεν : à partir de cela

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de, de, provenant de

ἔξοδος,ου (ἡ) : la sortie, l’expédition ; τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι : partir en campagne 

ἐπειδή : puisque

ἐπίπαν, ὡς ἐπίπαν : ordinairement, en général

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

ἔρομαι ( aor 2 ἠρόμην ) : demander

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἔτι : encore

εὐδαίμων,ων,ον : heureux (εὐδαιμονέστατα : superlatif neutre pluriel)

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin

ἤδη : déjà; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ...

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἡμέτερος,α,ον : notre

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

θαρρέω,ῶ : avoir confiance

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le cheval-fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée)

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

ἱστός, οῦ (ὁ) : le mât

καθεύδω : dormir

κα : aussi; καὶ δὴ καί : et précisément, et en particulier ; καὶ ὃς : expr . : alors, lui

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος

καλέω : appeler, nommer 

κατα-βιόω, ῶ : passer toute sa vie, mener une existence complète

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

κατ-ορθόω : redresser, conduire heureusement, mener à bon terme, réussir

κίνδυνος, ου (ὁ) : le danger

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κωλύω : empêcher, faire obstacle à

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μακρός,ά,όν : long

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, connaître

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νικάω,ῶ : vaincre

νῦν : maintenant, à présent

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

δέ : lui, il (mise en relief)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅπλισις, εως (ἡ) : l’équipement

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

οὕτω ου οὕτως : ainsi

ὀχέομαι,οῦμαι : aller à cheval, monter

παρ +D : chez

παρα-κελεύομαι : encourager à

παρασκευή,ῆς (ἡ) : équipement, armement

πάρ-ειμι + D : être à la disposition de

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste, gros

περι-πέτομαι +Α : voler autour de, faire des patrouilles aériennes autour de

ποιέω,ῶ : faire 

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre, la bataille

πόρος,ου (ὁ) : le trajet, le chemin

πόρρω : au loin, loin, trop loin ; comparatif πορρωτέρω

ποτε : un jour ; par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

πρὸς+A : contre

προσ-τάσσομαι (-ταχθήσομαι, -ετάχθην, -τέταγμαι): recevoir l’ordre, la mission de 

πτερόν,οῦ (τό) : la plume

πῶς : comment ?

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : envoyer

στολή, ῆς (ἡ) : habillement, costume

στόλος, ου (ὁ) : expédition

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι,

συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : arrêter, faire prisonnier

σύμ-φημι (aor 1 συνέφησα) : approuver, reconnaître, accorder

συν-άγω ( -άξω, -ήγαγον, -ηχα) : rassembler

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle  (toujours accentué de l’aigu)

τοίνυν : or

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

τρι-κέφαλος,ος,ον : tricéphale, qui a trois têtes

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπ+ G : par

ὑφ-οράω,ῶ : redouter

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...)

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

φθονέω : envier, être jaloux

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée 

ὡς +A : vers, à

ὡς : que, en disant que

ὥσπερ : comme , de même que



Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) : le reste de

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel 

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout ; au pluriel : tous

ἀπ +G : à partir de, en se fondant sur

ἆρα : est-ce que ?

ἀρχή,ῆς (ἡ) : empire, royaume

ἄρχομαι : commencer, provenir ; λόγου ἄρχεσθαι : prendre la parole

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne τὸ καθ᾿ αὑτὸν

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

βασιλεύς,έως () : le roi

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάρ : car, en effet

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : advenir, arriver 

δέομαι + G : avoir besoin de

δοκεῖ  δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon; hellénismes : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument : Δόξαν δὲ ἡμῖν + inf : Quand nous eûmes décidé de...

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰ : si (dans un système conditionnel)

εἰμι : être 

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de, de, provenant de

ἐπειδή : puisque

ἔρομαι ( aor 2 ἠρόμην ) : demander

ἔτι : encore

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἤδη : déjà; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ...

ἡμέτερος,α,ον : notre

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

κα : aussi; καὶ δὴ καί : et précisément, et en particulier ; καὶ ὃς : expr . : alors, lui

καλέω : appeler, nommer 

κίνδυνος, ου (ὁ) : le danger

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, connaître

μηδ-είς, μηδεμία, μηδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νικάω,ῶ : vaincre

νῦν : maintenant, à présent

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

δέ : lui, il (mise en relief)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

οὕτω ου οὕτως : ainsi

παρ +D : chez

πάρ-ειμι + D : être à la disposition de

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

ποιέω,ῶ : faire 

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre, la bataille

ποτε : un jour ; par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

πρὸς+A : contre

πῶς : comment ?

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle  (toujours accentué de l’aigu)

τοίνυν : or

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπ+ G : par

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée 

ὡς : que, en disant que

ὥσπερ : comme , de même que


fréquence 2 :

αὖθις : de nouveau

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα) : parcourir

ἐντεῦθεν : à partir de cela

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

εὐδαίμων,ων,ον : heureux (εὐδαιμονέστατα : superlatif neutre pluriel)

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

κωλύω : empêcher, faire obstacle à

μακρός,ά,όν : long

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

προσ-τάσσομαι (-ταχθήσομαι, -ετάχθην, -τέταγμαι): recevoir l’ordre, la mission de 

φθονέω : envier, être jaloux

ὡς +A : vers, à


fréquence 3 :

ἀν-άγω : conduire

ἀπαντάω,ῶ : rencontrer ; s’avancer contre, faire mouvement contre

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer, fonder (une colonie)

δι-εξ-εῖμι (3ème psg impft : δι-εξ-ει) : exposer d’un bout à l’autre, de bout en bout

ἐκ-φέρω ( ἐξ-οίσω, ἐξ-ήνεγκον, ἐξ-ενήνοχα) : porter, lancer, déclencher

θαρρέω,ῶ : avoir confiance

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer

κατ-ορθόω : redresser, conduire heureusement, mener à bon terme, réussir

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

παρασκευή,ῆς (ἡ) : équipement, armement

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα; P -συλ-λαμϐάνομαι, - ληφθήσομαι,

συν-ελήφθην, συν-είλημμαι) : arrêter, faire prisonnier

συν-άγω ( -άξω, -ήγαγον, -ηχα) : rassembler


fréquence 4 :

-πορος, ος, ον : démuni, sans ressources, indigent

βασιλεύω +G : devenir roi de

διαφορά,ᾶς (ἡ) : le différent, le désaccord, la contestation, le conflit

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

πόρος,ου (ὁ) : le trajet, le chemin

πόρρω : au loin, loin, trop loin ; comparatif πορρωτέρω


ne pas apprendre :

ἀν-αρπάζω : enlever dans les airs, emporter dans les airs

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

ἀντίπαλος,ος,ον : égal, équivalent, de même valeur

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie

αὔριον : demain

βασιλικός,ή,όν : du roi, royal

γύψ, γυπός (ὁ) : le vautour

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec)

ἔξοδος,ου (ἡ) : la sortie, l’expédition ; τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι : partir en campagne 

ἐπίπαν, ὡς ἐπίπαν : ordinairement, en général

Ἑωσ-φόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin

Ἱππό-γυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le cheval-fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée)

ἱστός, οῦ (ὁ) : le mât

καθεύδω : dormir

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος

κατα-βιόω, ῶ : passer toute sa vie, mener une existence complète

ὅπλισις, εως (ἡ) : l’équipement

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὀχέομαι,οῦμαι : aller à cheval, monter

παρα-κελεύομαι : encourager à

παχύς, εῖα,ύ : épais, solide, robuste, gros

περι-πέτομαι +Α : voler autour de, faire des patrouilles aériennes autour de

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

πτερόν,οῦ (τό) : la plume

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα : envoyer

στολή, ῆς (ἡ) : habillement, costume

στόλος, ου (ὁ) : expédition

σύμ-φημι (aor 1 συνέφησα) : approuver, reconnaître, accorder

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

τρι-κέφαλος,ος,ον : tricéphale, qui a trois têtes

ὑφ-οράω,ῶ : redouter

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...)

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo




Traduction au plus près du texte

Lucien Histoires véritables I 11 12

Sur la lune

Enrôlés par le roi Endymion

11 Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω προελθεῖν, συνελήφθημεν τοῖς ππογύποις παρ᾿ αὐτοῖς καλουμένοις ἀπαντήσαντες.

Quand nous eûmes décidé d’avancer encore plus loin, nous fûmes fait prisonniers, après avoir rencontré ceux qui étaient appelés chez eux les Chevau-vautours.

Οἱ δὲ Ἱππόγυποι οὗτοί εἰσιν ἄνδρες ἐπὶ γυπῶν μεγάλων ὀχούμενοι καὶ καθάπερ ἵπποις τοῖς ὀρνέοις χρώμενοι· μεγάλοι γὰρ οἱ γῦπες καὶ ὡς ἐπίπαν τρικέφαλοι.

Car ces Chevau-vautours sont des hommes qui montent de grands vautours et utilisent ces oiseaux comme des chevaux ; en effet ces vautours sont grands et en général tricéphales.

Μάθοι δ᾿ ἄν τις τὸ μέγεθος αὐτῶν ἐντεῦθεν· νεὼς γὰρ μεγάλης φορτίδος ἱστοῦ ἕκαστον τῶν πτερῶν μακρότερον καὶ παχύτερον φέρουσι.

On pourrait connaître leur taille à partir de cela : ils portent chacune de leurs plumes (= des plumes qui chacune sont) plus grande et plus grosse que le mât d’un grand navire de transport.

Τούτοις οὖν τοῖς Ἱππογύποις προστέτακται περιπετομένοις τὴν γῆν, εἴ τις εὑρεθείη ξένος, ἀνάγειν ὡς τὸν βασιλέα·

<C’est> donc à ces chevau-vautours <qu’> avait donné l’ordre, en faisant des patrouilles aériennes autour de la terre, si quelque étranger était découvert, de le conduire au roi ;

καὶ δὴ καὶ ἡμᾶς συλλαβόντες ἀνάγουσιν ὡς αὐτόν.

et, dans le cas particulier, nous ayant fait prisonniers, ils nous conduisent à lui.

δὲ θεασάμενος καὶ ἀπὸ τῆς στολῆς εἰκάσας, « ῞Ελληνες ἆρα, ἔφη, ὑμεῖς, ὦ ξένοι; » συμφησάντων δέ, « Πῶς οὖν ἀφίκεσθε, ἔφη, τοσοῦτον ἀέρα διελθόντες; » καὶ ἡμεῖς τὸ πᾶν αὐτῷ διηγούμεθα·

Et lui, nous ayant considérés et <l’>ayant déduit de notre costume, « Est-ce que, dit-il, vous êtes grecs, étrangers » ?, et comme nous avions dit oui, « Comment donc êtes-vous venus, dit-il, en ayant parcouru un si grand espace ? », et nous, nous lui racontons tout ;

καὶ ὃς ἀρξάμενος τὸ καθ᾿ αὑτὸν ἡμῖν διεξει, ὡς καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ὢν τοὔνομα νδυμίων ἀπὸ τῆς ἡμετέρας γῆς καθεύδων ἀναρπασθείη ποτὲ καὶ ἀφικόμενος βασιλεύσειε τῆς χώρας·

alors lui, ayant pris la parole, nous exposa de bout en bout ce qui le concernait, <à savoir> qu’étant humain, lui aussi, nommé Endymion, pendant qu’il dormait, il avait été emporté dans les airs depuis notre terre un jour et, étant arrivé là, était devenu roi de la contrée ;

εἶναι δὲ τὴν γῆν ἐκείνην ἔλεγε τὴν ἡμῖν κάτω φαινομένην σελήνην.

et il disait que cette terre-là était ce qui nous apparaissait à nous, d’en-bas, être la lune.

λλὰ θαρρεῖν τε παρεκελεύετο καὶ μηδένα κίνδυνον ὑφορᾶσθαι·

Mais il nous encourageait à avoir confiance et à ne redouter aucun danger ;

πάντα γὰρ ἡμῖν παρέσεσθαι ὧν δεόμεθα.

car <il disait> que tout ce dont nous aurions besoin serait <mis> à notre disposition.

12 « ῍Ην δὲ καὶ κατορθώσω, ἔφη, τὸν πόλεμον ὃν ἐκφέρω νῦν πρὸς τοὺς τὸν ἥλιον κατοικοῦντας, ἁπάντων εὐδαιμονέστατα παρ᾿ ἐμοὶ καταβιώσεσθε ».




12 « Et, même, si je mène à bon terme, dit-il, la guerre que je viens de déclencher contre les habitants du Soleil, vous passerez auprès de moi la vie (littéralement : le plus heureusement) la plus heureuse de toutes.

Καὶ ἡμεῖς ἠρόμεθα τίνες εἶεν οἱ πολέμιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς διαφορᾶς·

Et nous, nous avons demandé quels étaient ces ennemies, et le motif du conflit ;

« Ὁ δὲ Φαέθων, φησίν, ὁ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ κατοικούντων βασιλεύς - οἰκεῖται γὰρ δὴ κἀκεῖνος ὥσπερ καὶ ἡ σελήνη - πολὺν ἤδη πρὸς ἡμᾶς πολεμεῖ χρόνον.

« C’est Phaéton, dit-il, le roi de ceux qui habitent sur le soleil – car évidemment lui aussi est habité, comme la lune – il fait la guerre contre nous depuis longtemps.

ρξατο δὲ ἐξ αἰτίας τοιαύτης·

Et il a commencé à partir du motif que voici :

τῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τῇ ἐμῇ ποτε τοὺς ἀπορωτάτους συναγαγὼν ἐβουλήθην ἀποικίαν ἐς τὸν Ἑωσφόρον στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ ὑπὸ μηδενὸς κατοικούμενον·

Ayant un jour rassemblé les plus indigents de ceux <qui étaient> dans mon empire, j’ai voulu envoyer une colonie sur l’Etoile d’Eôs, qui était déserte et habitée par personne ;

ὁ τοίνυν Φαέθων φθονήσας ἐκώλυσε τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπαντήσας ἐπὶ τῶν Ἱππομυρμήκων.

or Phaéton, jaloux, fit obstacle à cette colonie, en faisant mouvement contre <nous> sur ses chevaux-fourmis au milieu du trajet.

Τότε μὲν οὖν νικηθέντες - οὐ γὰρ ἦμεν ἀντίπαλοι τῇ παρασκευῇ - ἀνεχωρήσαμεν·

Certes, à ce moment-là, vaincus – car nous n’étions pas équivalents en armement – nous battîmes en retraite ;

νῦν δὲ βούλομαι αὖθις ἐξενεγκεῖν τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν.

mais maintenant je veux de nouveau déclencher la guerre et envoyer cette colonie.

ν οὖν ἐθέλητε, κοινωνήσατέ μοι τοῦ στόλου, γῦπας δὲ ὑμῖν ἐγὼ παρέξω τῶν βασιλικῶν ἕνα ἑκάστῳ καὶ τὴν ἄλλην ὅπλισιν·

Si donc vous le voulez bien, associez-vous à moi pour cette expédition, et moi, je vous fournirai des vautours, un des vautours royaux pour chacun, et le reste de l’équipement ;

αὔριον δὲ ποιησόμεθα τὴν ἔξοδον ».

et demain, nous partirons en campagne. »

« Οὕτως, ἔφην ἐγώ, γιγνέσθω, ἐπειδή σοι δοκεῖ ».

« Qu’il en soit ainsi, dis-je, puisque tel est ton bon plaisir. »

Comparaison de traductions :

11 Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω προελθεῖν, συνελήφθημεν τοῖς ππογύποις παρ᾿ αὐτοῖς καλουμένοις ἀπαντήσαντες.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Nous décidâmes d’avancer plus loin dans le pays et nous rencontrâmes ceux qu’on appelle là-bas Hippogypes (vautours-chevaux), lesquels nous arrêtèrent.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous décidâmes de pousser encore plus avant, quand nous fîmes la rencontre de la brigade légère des Vautours montures (Hippogypes) – c’est le nom qu’ils reçoivent là-bas – qui nous interceptèrent.


εἶναι δὲ τὴν γῆν ἐκείνην ἔλεγε τὴν ἡμῖν κάτω φαινομένην σελήνην.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Il ajouta que ce pays était la Lune, celle que nous voyons d’en-bas.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : et il nous précisait que cette terre qui nous apparaît d’en bas est la lune.


12 (...) νῦν δὲ βούλομαι αὖθις ἐξενεγκεῖν τὸν πόλεμον καὶ ἀποστεῖλαι τὴν ἀποικίαν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Mais à présent je veux reprendre l’offensive et fonder ma colonie.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Mais à présent je veux reprendre les armes et aller fonder ma colonie.





Retour en haut du texte