Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

13 14 Guerre de la Lune et du Soleil (1)

Les troupes du roi de la LuneLucien Histoires véritables I 13 14

la guerre de la Lune et du Soleil (1)

les troupes du roi de la Lune

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ


13 Τότε μὲν οὖν παρ᾿ αὐτῷ ἑστιαθέντες ἐμείναμεν, ἕωθεν δὲ διαναστάντες ἐτασσόμεθα· καὶ γὰρ οἱ σκοποὶ ἐσήμαινον πλησίον εἶναι τοὺς πολεμίους. Τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῆς στρατιᾶς δέκα μυριάδες ἐγένοντο ἄνευ τῶν σκευοφόρων καὶ τῶν μηχανοποιῶν καὶ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ξένων συμμάχων· τούτων δὲ ὀκτακισμύριοι μὲν ἦσαν οἱ Ἱππόγυποι, δισμύριοι δὲ οἱ ἐπὶ τῶν Λαχανοπτέρων. ρνεον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι μέγιστον, ἀντὶ τῶν πτερῶν λαχάνοις πάντῃ λάσιον, τὰ δὲ ὠκύπτερα ἔχει θριδακίνης φύλλοις μάλιστα προσεοικότα. πὶ δὲ τούτοις οἱ Κεγχροβόλοι τετάχατο καὶ οἱ Σκοροδομάχοι. λθον δὲ αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς ἄρκτου σύμμαχοι, τρισμύριοι μὲν Ψυλλοτοξόται, πεντακισμύριοι δὲ Ἀνεμοδρόμοι· τούτων δὲ οἱ μὲν Ψυλλοτοξόται ἐπὶ ψυλλῶν μεγάλων ἱππάζονται, ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἔχουσιν· μέγεθος δὲ τῶν ψυλλῶν ὅσον δώδεκα ἐλέφαντες· οἱ δὲ Ἀνεμοδρόμοι πεζοὶ μέν εἰσιν, φέρονται δὲ ἐν τῷ ἀέρι ἄνευ πτερῶν· ὁ δὲ τρόπος τῆς φορᾶς τοιόσδε. Χιτῶνας ποδήρεις ὑπεζωσμένοι κολπώσαντες αὐτοὺς τῷ ἀνέμῳ καθάπερ ἱστία φέρονται ὥσπερ τὰ σκάφη. Τὰ πολλὰ δ᾿ οἱ τοιοῦτοι ἐν ταῖς μάχαις πελτασταί εἰσιν. λέγοντο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὴν Καππαδοκίαν ἀστέρων ἥξειν Στρουθοβάλανοι μὲν ἑπτακισμύριοι, Ἱππογέρανοι δὲ πεντακισχίλιοι. Τούτους ἐγὼ οὐκ ἐθεασάμην· οὐ γὰρ ἀφίκοντο. Διόπερ οὐδὲ γράψαι τὰς φύσεις αὐτῶν ἐτόλμησα· τεράστια γὰρ καὶ ἄπιστα περὶ αὐτῶν ἐλέγετο.

14 Αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἐνδυμίωνος δύναμις ἦν. Σκευὴ δὲ πάντων ἡ αὐτή· κράνη μὲν ἀπὸ τῶν κυάμων, μεγάλοι γὰρ παρ᾿ αὐτοῖς οἱ κύαμοι καὶ καρτεροί· θώρακες δὲ φολιδωτοὶ πάντες θέρμινοι, τὰ γὰρ λέπη τῶν θέρμων συρράπτοντες ποιοῦνται θώρακας, ἄρρηκτον δὲ ἐκεῖ γίνεται τοῦ θέρμου τὸ λέπος ὥσπερ κέρας· ἀσπίδες δὲ καὶ ξίφη οἷα τὰ Ἑλληνικά.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

13

τότε : alors

μέν οὖν : alors donc 

παρ +D : auprès de, chez

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἑστιάω, ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

ἕωθεν : dès l’aube

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se mettre debout

τάσσομαι : se placer à son poste, gagner son poste de combat

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

σκοπός,οῦ (ὁ) : le guetteur

σημαίνω : signaler, indiquer, faire savoir

πλησίον : tout près, à proximité

εἰμι : être 

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

δέκα : dix

μυριάς ,αδος (ἡ) : la myriade, 10 000

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

ἄνευ + G : sans

σκευο-φόρος,ου (ὁ) : le valet d’armes (celui qui porte l’équipement)

καί : et, même, aussi 

μηχανο-ποιός,οῦ (ὁ) : l’ingénieur (celui qui fabrique et sert les machines de guerre)

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin

σύμμαχος, ου (ὁ) : l’allié

ξένος,η,ον : étranger

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

ὀκτακισ-μύριοι , αι, α : quatre-vingt mille

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais...

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

δισ-μύριοι ,αι,α : vingt mille

ἐπ +G : sur, contre

Λαχαν-πτεροι, ων (οἱ) : Légumes-emplumés, Lachanoptères 

οἱ ἐπὶ τῶν Λαχανοπτέρων : hellénisme : les <cavaliers montés> sur les Lachanoptères

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

πτερόν,οῦ (τό) : la plume

λάχανον, ου (τό) : le légume

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

λάσιος ος ,ον: velu; touffu ;+ D : hérissé de

ὠκύ-πτερα, ων (τά) : les plumes du bout des ailes, les plumes motrices ; par métonymie : les ailes

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

θριδακίνη, ης (ἡ) : la laitue

φύλλον,ου (τό) : la feuille

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

προσ-οικα + D : ressembler à (participe προσ-εοικώς, -κότος)

ἐπ +D : après

Κεγχρο-βόλοι, ων (οἱ) : les Lanceurs de Millet, les Lanceurs de Graines (mais comme κέγχρος, ου désigne en grec tout ce qui a la forme du’une graine, le terme pourrait également se traduire par « les Lanceurs de Grenaille »)

τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα : placer, poster, ranger en ordre de bataille

Σκοροδο-μάχοι, ων (οἱ) : les Guerriers à l’Ail, les Scoromaques (l’ail est un élément essentiel de l’ordinaire du soldat grec ; cf. Aristophane, entre autres)

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

ἀπό + G : à partir de, de

ἄρκτος, oυ (ἡ) : la Grande Ourse (constellation)

τρισ-μύριοι,αι,α : trente mille

Ψυλλο-τοξόται, ων (οἱ) : les Archers-à-puces, les Psyllotoxotes (montés sur des puces... mais Hérodote mentionne aussi un peuple, -οἱ Ψύλλοι- les Psylles, qu’il situe en Cyrénaïque, et qui est renommé pour ses charmeurs de serpents ... jeu de connotations...)

πεντακισ-μύριοι , αι,α : cinquante mille

Ἀνεμο-δρόμοι, ων (οἱ) : les Coureurs-de-Vent, les Anémodromes

ψύλλα, ης (ἡ) : la puce

ἱππάζομαι : monter à cheval, chevaucher

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

προσηγορία, ας (ἡ) : la dénomination, le nom

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

ὅσον adv.: à peu près, environ

δώδεκα : douze

ἐλέφας, αντος (ὁ) : l’éléphant

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter; φέρομαι : se déplacer

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel, l’espace

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

τρόπος,ου (ὁ) : manière 

φορά, ᾶς (ἡ) : le mouvement, le déplacement, la locomotion

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que je vais dire

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

ποδ-ήρης,ης,ες : qui descend jusqu’aux pieds

ὑπ-εζωσμένος,η,ον : participe parfait de ὑπο-ζώννυμαι : retrousser et serrer à la ceinture

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

καθάπερ : de même que, comme

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ὥσπερ : comme 

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes)

μάχη, ης (ἡ) : le combat

πελταστής,οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler (ἐλέγοντο : les sujets sont à la fin de la phrase))

ὑπέρ +Α : au-dessus de

Καππαδοκία,ας (ἡ) : la Cappadoce (région de l’Asie Mineure, correspondant à la turquie centrale)

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

ἥκω : venir

Στρουθο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Glands-de-Moineaux, ou les Glands-d’Autruche , les Stouthobalanes

ἑπτακισ-μύριοι,αι,α : soixante-dix mille

Ἱππο-γέρανοι, ων (οἱ) : les Chevau-Grues, les Hippogéranes

πεντακισ-χίλιοι,αι,α : cinq mille

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

γάρ : car, en effet

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

οὐδέ : ne pas même

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : décrire

φύσις,εως (ἡ) : l’aspect, la caractéristique

τολμάω,ῶ : oser

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

περ+ G : au sujet de, à propos de

14

δύναμις,εως (ἡ) : la puissance, les forces, les troupes

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

σκευή,ῆς (ἡ) : l’équipement

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

κράνος, ους (τό) : le casque

κύαμος,ου (ὁ) : la fève

καρτερός,ά,όν : fort, solide

θώραξ, ακος (ὁ) : la cuirasse

φολιδωτός,ός,όν : couvert d’écailles

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

λέπος,ους (τό) : la cosse, la peau, l’écorce

θέρμος,ου (ὁ) : le lupin

συρ-ράπτω : coudre ensemble

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se fabriquer, se confectionner 

ἄρρηκτος,ος,ον : infrangible, indestructible

ἐκεῖ : là, là-bas

κέρας, ατος (τὸ) : la corne

ἀσπίς,ιδος (ἡ) : le bouclier

ξίφος,ους (τό) : l’épée

οἷος,α,ον : tel que , comme

Ἑλληνικός,ή,όν : grec


Vocabulaire alphabétique :

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel, l’espace

Ἀνεμο-δρόμοι, ων (οἱ) : les Coureurs-de-Vent, les Anémodromes

ἄνευ + G : sans

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

ἀπό + G : à partir de, de

ἄρκτος, oυ (ἡ) : la Grande Ourse (constellation)

ἄρρηκτος,ος,ον : infrangible, indestructible

ἀσπίς,ιδος (ἡ) : le bouclier

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver

γάρ : car, en effet

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : décrire

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δέκα : dix

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se mettre debout

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δισ-μύριοι ,αι,α : vingt mille

δύναμις,εως (ἡ) : la puissance, les forces, les troupes

δώδεκα : douze

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰμι : être 

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐλέφας, αντος (ὁ) : l’éléphant

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἐπ +G : sur, contre

ἐπ +D : après

ἑπτακισ-μύριοι,αι,α : soixante-dix mille

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

ἑστιάω, ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἕωθεν : dès l’aube

ἥκω : venir

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

θέρμος,ου (ὁ) : le lupin

θριδακίνη, ης (ἡ) : la laitue

θώραξ, ακος (ὁ) : la cuirasse

ἱππάζομαι : monter à cheval, chevaucher

Ἱππο-γέρανοι, ων (οἱ) : les Chevau-Grues, les Hippogéranes

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

ἱστίον,ου (τό) : la voile

καθάπερ : de même que, comme

καί : et, même, aussi 

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

Καππαδοκία,ας (ἡ) : la Cappadoce (région de l’Asie Mineure, correspondant à la turquie centrale)

καρτερός,ά,όν : fort, solide

Κεγχρο-βόλοι, ων (οἱ) : les Lanceurs de Millet, les Lanceurs de Graines (mais comme κέγχρος, ου désigne en grec tout ce qui a la forme du’une graine, le terme pourrait également se traduire par « les Lanceurs de Grenaille »)

κέρας, ατος (τὸ) : la corne

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κράνος, ους (τό) : le casque

κύαμος,ου (ὁ) : la fève

λάσιος ος ,ον: velu; touffu ;+ D : hérissé de

λάχανον, ου (τό) : le légume

Λαχαν-πτεροι, ων (οἱ) : Légumes-emplumés, Lachanoptères 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λέπος,ους (τό) : la cosse, la peau, l’écorce

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

μάχη, ης (ἡ) : le combat

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais...

μέν οὖν : alors donc 

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

μηχανο-ποιός,οῦ (ὁ) : l’ingénieur (celui qui fabrique et sert les machines de guerre)

μυριάς ,αδος (ἡ) : la myriade, 10 000

ξένος,η,ον : étranger

ξίφος,ους (τό) : l’épée

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

οἷος,α,ον : tel que , comme

ὀκτακισ-μύριοι , αι, α : quatre-vingt mille

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : ne pas même

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παρ +D : auprès de, chez

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin

πελταστής,οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

πεντακισ-μύριοι , αι,α : cinquante mille

πεντακισ-χίλιοι,αι,α : cinq mille

περ+ G : au sujet de, à propos de

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

πλησίον : tout près, à proximité

ποδ-ήρης,ης,ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se fabriquer, se confectionner 

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

προσ-οικα + D : ressembler à (participe προσ-εοικώς, -κότος)

προσηγορία, ας (ἡ) : la dénomination, le nom

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

σημαίνω : signaler, indiquer, faire savoir

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

σκευή,ῆς (ἡ) : l’équipement

σκευο-φόρος,ου (ὁ) : le valet d’armes (celui qui porte l’équipement)

σκοπός,οῦ (ὁ) : le guetteur

Σκοροδο-μάχοι, ων (οἱ) : les Guerriers à l’Ail, les Scoromaques (l’ail est un élément essentiel de l’ordinaire du soldat grec ; cf. Aristophane, entre autres)

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

Στρουθο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Glands-de-Moineaux, ou les Glands-d’Autruche , les Stouthobalanes

σύμμαχος, ου (ὁ) : l’allié

συρ-ράπτω : coudre ensemble

τάσσομαι : se placer à son poste, gagner son poste de combat

τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα : placer, poster, ranger en ordre de bataille

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que je vais dire

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes)

τολμάω,ῶ : oser

τότε : alors

τρισ-μύριοι,αι,α : trente mille

τρόπος,ου (ὁ) : manière 

ὑπέρ +Α : au-dessus de

ὑπο-ζώννυμαι : retrousser et serrer à la ceinture (ὑπ-εζωσμένος,η,ον : participe parfait)

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter; φέρομαι : se déplacer

φολιδωτός,ός,όν : couvert d’écailles

φορά, ᾶς (ἡ) : le mouvement, le déplacement, la locomotion

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φύσις,εως (ἡ) : l’aspect, la caractéristique

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

ψύλλα, ης (ἡ) : la puce

Ψυλλο-τοξόται, ων (οἱ) : les Archers-à-puces, les Psyllotoxotes (montés sur des puces... mais Hérodote mentionne aussi un peuple, -οἱ Ψύλλοι- les Psylles, qu’il situe en Cyrénaïque, et qui est renommé pour ses charmeurs de serpents ... jeu de connotations...)

ὠκύ-πτερα, ων (τά) : les plumes du bout des ailes, les plumes motrices ; par métonymie : les ailes

ὥσπερ : comme 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἀπό + G : à partir de, de

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver

γάρ : car, en effet

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : décrire

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δύναμις,εως (ἡ) : la puissance, les forces, les troupes

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰμι : être 

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐπ +G : sur, contre

ἐπ +D : après

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἥκω : venir

καί : et, même, aussi 

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μάλιστα : très, tout à fait , absolument, parfaitement

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais...

μέν οὖν : alors donc 

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

ξένος,η,ον : étranger

οἷος,α,ον : tel que , comme

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : ne pas même

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παρ +D : auprès de, chez

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

περ+ G : au sujet de, à propos de

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se fabriquer, se confectionner 

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

σύμμαχος, ου (ὁ) : l’allié

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes)

τολμάω,ῶ : oser

τότε : alors

τρόπος,ου (ὁ) : manière 

ὑπέρ +Α : au-dessus de

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter; φέρομαι : se déplacer

φύσις,εως (ἡ) : l’aspect, la caractéristique

ὥσπερ : comme 

fréquence 2 :

ἄνευ + G : sans

ἀσπίς,ιδος (ἡ) : le bouclier

ἐκεῖ : là, là-bas

μάχη, ης (ἡ) : le combat

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

σημαίνω : signaler, indiquer, faire savoir

τάσσομαι : se placer à son poste, gagner son poste de combat

τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα : placer, poster, ranger en ordre de bataille

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que je vais dire

fréquence 3 :

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

ξίφος,ους (τό) : l’épée

πλησίον : tout près, à proximité

fréquence 4 :

δέκα : dix

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée


ne pas apprendre :

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel, l’espace

Ἀνεμο-δρόμοι, ων (οἱ) : les Coureurs-de-Vent, les Anémodromes

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄρκτος, oυ (ἡ) : la Grande Ourse (constellation)

ἄρρηκτος,ος,ον : infrangible, indestructible

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se mettre debout

δισ-μύριοι ,αι,α : vingt mille

δώδεκα : douze

ἐλέφας, αντος (ὁ) : l’éléphant

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἑπτακισ-μύριοι,αι,α : soixante-dix mille

ἑστιάω, ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

ἕωθεν : dès l’aube

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

θέρμος,ου (ὁ) : le lupin

θριδακίνη, ης (ἡ) : la laitue

θώραξ, ακος (ὁ) : la cuirasse

ἱππάζομαι : monter à cheval, chevaucher

Ἱππο-γέρανοι, ων (οἱ) : les Chevau-Grues, les Hippogéranes

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

ἱστίον,ου (τό) : la voile

καθάπερ : de même que, comme

Καππαδοκία,ας (ἡ) : la Cappadoce (région de l’Asie Mineure, correspondant à la turquie centrale)

καρτερός,ά,όν : fort, solide

Κεγχρο-βόλοι, ων (οἱ) : les Lanceurs de Millet, les Lanceurs de Graines (mais comme κέγχρος, ου désigne en grec tout ce qui a la forme du’une graine, le terme pourrait également se traduire par « les Lanceurs de Grenaille »)

κέρας, ατος (τὸ) : la corne

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κράνος, ους (τό) : le casque

κύαμος,ου (ὁ) : la fève

λάσιος ος ,ον: velu; touffu ;+ D : hérissé de

λάχανον, ου (τό) : le légume

Λαχαν-πτεροι, ων (οἱ) : Légumes-emplumés, Lachanoptères 

λέπος,ους (τό) : la cosse, la peau, l’écorce

μηχανο-ποιός,οῦ (ὁ) : l’ingénieur (celui qui fabrique et sert les machines de guerre)

μυριάς ,αδος (ἡ) : la myriade, 10 000

ὀκτακισ-μύριοι , αι, α : quatre-vingt mille

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin

πελταστής,οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

πεντακισ-μύριοι , αι,α : cinquante mille

πεντακισ-χίλιοι,αι,α : cinq mille

ποδ-ήρης,ης,ες : qui descend jusqu’aux pieds

προσ-οικα + D : ressembler à (participe προσ-εοικώς, -κότος)

προσηγορία, ας (ἡ) : la dénomination, le nom

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

σκευή,ῆς (ἡ) : l’équipement

σκευο-φόρος,ου (ὁ) : le valet d’armes (celui qui porte l’équipement)

σκοπός,οῦ (ὁ) : le guetteur

Σκοροδο-μάχοι, ων (οἱ) : les Guerriers à l’Ail, les Scoromaques (l’ail est un élément essentiel de l’ordinaire du soldat grec ; cf. Aristophane, entre autres)

Στρουθο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Glands-de-Moineaux, ou les Glands-d’Autruche , les Stouthobalanes

συρ-ράπτω : coudre ensemble

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τρισ-μύριοι,αι,α : trente mille

ὑπο-ζώννυμαι : retrousser et serrer à la ceinture (ὑπ-εζωσμένος,η,ον : participe parfait)

φολιδωτός,ός,όν : couvert d’écailles

φορά, ᾶς (ἡ) : le mouvement, le déplacement, la locomotion

φύλλον,ου (τό) : la feuille

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

ψύλλα, ης (ἡ) : la puce

Ψυλλο-τοξόται, ων (οἱ) : les Archers-à-puces, les Psyllotoxotes (montés sur des puces... mais Hérodote mentionne aussi un peuple, -οἱ Ψύλλοι- les Psylles, qu’il situe en Cyrénaïque, et qui est renommé pour ses charmeurs de serpents ... jeu de connotations...)

ὠκύ-πτερα, ων (τά) : les plumes du bout des ailes, les plumes motrices ; par métonymie : les ailes


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 13 14

la guerre de la Lune et du Soleil (1)

les troupes du roi de la Lune


13 Τότε μὲν οὖν παρ᾿ αὐτῷ ἑστιαθέντες ἐμείναμεν, ἕωθεν δὲ διαναστάντες ἐτασσόμεθα·

Alors donc, reçus à sa table, nous sommes restés chez lui, et dès l’aube, nous étant levés, nous avons gagné nos postes de combat ;

καὶ γὰρ οἱ σκοποὶ ἐσήμαινον πλησίον εἶναι τοὺς πολεμίους.

en effet les guetteurs signalaient que les ennemis étaient tout près.

Τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῆς στρατιᾶς δέκα μυριάδες ἐγένοντο ἄνευ τῶν σκευοφόρων καὶ τῶν μηχανοποιῶν καὶ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ξένων συμμάχων·

alors donc l’effectif de l’armée atteignait 100 000, sans <compter> les valets d’armes, les ingénieurs, les fantassins et les alliés étrangers ;

τούτων δὲ ὀκτακισμύριοι μὲν ἦσαν οἱ Ἱππόγυποι, δισμύριοι δὲ οἱ ἐπὶ τῶν Λαχανοπτέρων.

et 80 000 de ceux-ci (= sur ce total, 80 000) étaient les Chevau-vautours, et 20 000 les <combattants montés> sur les Légumes-emplumés.

ρνεον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι μέγιστον, ἀντὶ τῶν πτερῶν λαχάνοις πάντῃ λάσιον, τὰ δὲ ὠκύπτερα ἔχει θριδακίνης φύλλοις μάλιστα προσεοικότα.

Cet oiseau, quant à lui, est très grand, hérissé de légumes de toutes parts à la place des plumes, et a des ailes absolument semblables à des feuilles de laitue.

πὶ δὲ τούτοις οἱ Κεγχροβόλοι τετάχατο καὶ οἱ Σκοροδομάχοι.

Et après ceux-ci étaient rangés en ordre de bataille les Lanceurs-de-« Grainaille » et les Guerriers-à-l’ail.

λθον δὲ αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς ἄρκτου σύμμαχοι, τρισμύριοι μὲν Ψυλλοτοξόται, πεντακισμύριοι δὲ Ἀνεμοδρόμοι·

Et arrivèrent <comme> alliés pour lui, depuis la Grande Ourse, d’une part, trente mille Archers-à-puces, d’autre part cinquante mille Coureurs-de-Vent

τούτων δὲ οἱ μὲν Ψυλλοτοξόται ἐπὶ ψυλλῶν μεγάλων ἱππάζονται, ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἔχουσιν·

de ce total, les Archers-à-puces d’une part montent de grandes puces, d’où ils tiennent aussi leur dénomination ;

μέγεθος δὲ τῶν ψυλλῶν ὅσον δώδεκα ἐλέφαντες·

et la taille des puces <est d’> environ douze éléphants ;

οἱ δὲ Ἀνεμοδρόμοι πεζοὶ μέν εἰσιν, φέρονται δὲ ἐν τῷ ἀέρι ἄνευ πτερῶν·

d’autre part les Coureurs-de-vent sont certes des fantassins, mais ils se déplacent dans l’air sans ailes ;

ὁ δὲ τρόπος τῆς φορᾶς τοιόσδε.

et leur mode de déplacement est tel que je vais le dire.

Χιτῶνας ποδήρεις ὑπεζωσμένοι κολπώσαντες αὐτοὺς τῷ ἀνέμῳ καθάπερ ἱστία φέρονται ὥσπερ τὰ σκάφη.

Ayant retroussé et resserré à la taille leurs tuniques qui descendent jusqu’à leurs pieds, les ayant fait gonfler sous l’effet du vent comme des voiles, ils se déplacent comme des barques.

Τὰ πολλὰ δ᾿ οἱ τοιοῦτοι ἐν ταῖς μάχαις πελτασταί εἰσιν.

Et le plus souvent, de telles personnes, dans les combats, sont peltastes.

λέγοντο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὴν Καππαδοκίαν ἀστέρων ἥξειν Στρουθοβάλανοι μὲν ἑπτακισμύριοι, Ἱππογέρανοι δὲ πεντακισχίλιοι.

Et on disait qu’en plus, des astres d’au-dessus de la Cappadoce, viendraient d’une part soixante-dix mille Glands-d’autruches, d’autre part cinq mille Chevau-Grues.

Τούτους ἐγὼ οὐκ ἐθεασάμην· οὐ γὰρ ἀφίκοντο.

Moi, je ne les ai pas examinés : car ils ne sont pas venus.

Διόπερ οὐδὲ γράψαι τὰς φύσεις αὐτῶν ἐτόλμησα·

Par conséquent, je n’ai pas même osé décrire leurs caractéristiques ;

τεράστια γὰρ καὶ ἄπιστα περὶ αὐτῶν ἐλέγετο.

car on racontait à leur sujet des choses prodigieuses et invraisemblables.


14 Αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἐνδυμίωνος δύναμις ἦν.

Voici quelles étaient les forces d’Endymion.

Σκευὴ δὲ πάντων ἡ αὐτή·

Quant à l’équipement de tous, il était le même :

κράνη μὲν ἀπὸ τῶν κυάμων, μεγάλοι γὰρ παρ᾿ αὐτοῖς οἱ κύαμοι καὶ καρτεροί·

d’une part des casques<faits> à partir des fèves, car chez eux les fèves sont grandes et solides ;

θώρακες δὲ φολιδωτοὶ πάντες θέρμινοι, τὰ γὰρ λέπη τῶν θέρμων συρράπτοντες ποιοῦνται θώρακας, ἄρρηκτον δὲ ἐκεῖ γίνεται τοῦ θέρμου τὸ λέπος ὥσπερ κέρας·

d’autre part des cuirasses couvertes d’écailles, toutes en lupin, car, en cousant ensemble les cosses des lupins, ils se confectionnent des cuirasses, et, là-bas, la cosse de lupin pousse infrangible comme de la corne ;

ἀσπίδες δὲ καὶ ξίφη οἷα τὰ Ἑλληνικά.

et puis des boucliers et des épées comme <ceux> des Grecs.


Retour en haut du texte