Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

13 Lexique 13 21

tout le vocabulaire 13 21
ἀγγελία, ας (ἡ) : le message (+ inf : de ...)

ἀγγέλλω : annoncer

ἀγχέ-μαχος,ος,ον : qui combat de près

ἀ-δύνατος,ος,ον : impossible (+ infinitif : à...)

Ἀερο-κόρδακες,ων (οἱ) : les Kordax-de-l’espace (le kordax est une danse paillarde, dans laquelle les danseurs exhibent un gros sexe en cuir) (Aérocordaces)

Ἀερο-κώνωπες,ων (οἱ) : les Moustiques-de-l’espace (Aérocônôpes)

ἀερο-μαχία, ας (ἡ) : le combat aérien

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel, l’espace

αἷμα, αἵματος (τό) :le sang

αἴρομαι (aor ἤρθην) : être levé, s’élever

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + infinitif

αἰχμάλωτος, ου (ὁ) : le prisonnier de guerre

λίσκομαι : être pris, être fait prisonnier

ἀλλά : mais

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : de l’un ou de l’autre

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre)

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

ἀνα-γράφω (aor ἀνέγραψα) : inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀν-αιρέω,ῶ : anéantir, tuer

ἀνα-σπάω,ῶ : renverser

να-στρέφω ( ἀνέστρεψα) : s’en retourner de, revenir

Ἀνεμο-δρόμοι, ων (οἱ) : les Coureurs-de-Vent, les Anémodromes

ἄνευ + G : sans

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίστημι : élever, dresser (ἀναστῆσαι : infinitif aoriste à sens actif)

ἀντ-έχω : résister, tenir

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut, là-haut ; τὸ ἄνω : le haut

ἀξιόω,ῶ : demander de + inf.

ἀπ-άγω : emmener

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

ἀπό + G : à partir de, de

ἀπο-δίδωμι ( inf aor ἀποδοῦναι) : rendre, restituer

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie ; ἀποικίαν ποιεῖσθαι : envoyer une colonie, fonder une colonie

ἀπό-κομμα, ατος (τό) : le fragment, la lambeau

ἀπο-πέμπω : renvoyer, prendre congé de

ἀπο-τειχίζω : couper par une muraille

ἄρα : donc (souligne le propos)

ἀράχνη,ης (ἡ) : l’araignée

ἀράχνιον, ου (τό) : la toile d’araignée

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur, le plus brave, le plus vaillant

ἄρκτος, oυ (ἡ) : la Grande Ourse (constellation)

ἄρρηκτος,ος,ον : infrangible, indestructible

ἄρτι : exactement ; à l’instant, juste, seulement

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie

ἀσπάραγος,ου (ὁ) : l’asperge

ἀσπίς,ιδος (ἡ) : le bouclier

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

-τάκτως : sans respecter les postes de combat, sans discipline

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon

αὐθ-ημερόν adv. : ce jour même

αὖθις : de nouveau

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

αὐτό-νομος, ος, ον : indépendant, autonome

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

ἀφίημι ( inf aor 2 ἀφεῖναι) + 2 A : laisser qqn + attribut du COD

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver

ἄχρι jusqu’à, jusque

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

βάπτω : teindre

βασιλεύς,έως () : le roi

βέλος,ους (τό) : le trait, le projectile

βιοτεύω : vivre, subsister

βληθείς, έντος () : celui qui était touché (part. aor. passif de βάλλω : frapper, blesser)

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

Γαλαξίας, ου (ὁ) : la Voie Lactée

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γάρ : car, en effet

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : choisir, décider de ; (+ nom à l’A et participe accordé) reconnaître bien que, comprendre que

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : décrire

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

δακρύ (τό), défectif : la larme

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δεῖ : il faut ; à l’imparfait, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δέκα : dix

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

δέχομαι (aor ἐδεξάμην) : recevoir de pied ferme ; εἰς χεῖρας δέχομαι : recevoir de pied ferme pour engager la mêlée

δέω: lier, attacher

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se mettre debout

δια-σκεδάννυμι (part pft passif διεσκεδασμένος,η,ον) : disperser

δια-τάττομαι (aor διεταξάμην) : se ranger en ligne de bataille, se mettre en ordre de bataille

διατείχισμα, ατος (τό) : la muraille de séparation

δίδωμι (inf aor δοῦναι) : donner

δι-κω : traverser (πρός +Α : parvenir à)

διηνεκής,ής,ές : continu, permanent

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δί-πλεθρος,ος,ον : de deux plèthres (1 plèthre = 29,6 m)

διπλοῦς, οῦς, οῦν : double

δίς : deux fois

δισ-μύριοι ,αι,α : vingt mille

διυφαίνω (inf aor διυφῆναι) : tisser, tisser d’une toile

διώκω : poursuivre

δίωξις, εως (ἡ) : la poursuite

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître ; sembler bon 

δόρυ, δόρατος (τό) (D pl δόρασι ) : la lance

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir, être capable de

δύναμις,εως (ἡ) : la puissance, les forces, les troupes

δύο , δυοῖν : deux

δυόμαι : plonger, s’enfoncer, se coucher

δυσ-ωδία, ας (ἡ) : la mauvaise odeur, la puanteur

δώδεκα : douze

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

ἐγ-γί(γ)νομαι + D : naître dedans, émaner de

ἐγ-γράφω + D : inscrire sur, graver sur

ἐγ-κλίνω : fléchir, plier

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰκάζω μὴ ἄρα : se demander si ne ... pas

εἰμι : être 

εἰρήνη, ης () : la paix

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ἐκ-κλησία,ας (ἡ) : l’assemblée

ἔκλειψις, εως (ἡ) : l’éclipse

ἐλέφας, αντος (ὁ) : l’éléphant

Ἑλληνικός,ή,όν : grec

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἐνταῦθα : alors

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de

ἑξακισ-χιλίοι,αι,α : 60 000 (ἑξακισχιλίοι μυριάδες : 60000 x 10000 = soixante millio

ἐξ-εργάζομαι (aor ἐξειργασάμην) : M achever le travail, accomplir le travail

ἐπεί : quand 

πειδή : quand

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur, attaquer  (inf. ἐπιέναι ; ἐπῄει, ἐπῄεσαν: impft)

ἐπ-εξ-έρχομαι (aor ἐπεξῆλθον) : se mettre à marcher sur, lancer l’assaut

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur, contre

ἐπί + D : près de, du côté de ; après ; par suite de, à cause de, à l’occasion de, en ce qui concerne ; à condition de, à la condition que, moyennant; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions

ἐπι-βοηθέω,ῶ : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπι-πίπτω + D : tomber sur

ἐπι-φέρω : porter (+ A) contre (+ D)

ἕπομαι (impf εἱπόμην) : poursuivre (+D)

ἐπ-οχέομαι,οῦμαι : être monté sur, être à cheval sur

ἑπτά : sept

ἑπτακισ-μύριοι,αι,α : soixante-dix mille

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, arriver ; ἔρχομαι + D : se joindre à, rejoindre

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt), vers

ἐσ-βάλλω ἐς + Α : faire irruption sur, envahir

ἑστιάω, ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

τος,ους (τό) : l’année

Εὐδι-άναξ,-άνακτος,ου () : Maître-du-beau-temps (Eudianax)

εὐθύς : aussitôt

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

ἔχομαι + G : être contigu à, être voisin de, être juste à côté de

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἕωθεν : dès l’aube

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

Ζεύς, Δία, Διός, Διί (ὁ) : Zeus

ζωγρέω,ῶ : capturer vivant

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

ἡγέομαι, οῦμαι : +G : être à la tête de, commander, diriger

ἤδη : déjà, désormais

ἥκω : venir

ἠλέκτρινος,η,ον : d’ambre

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

λιώτης, ου (ὁ) : le Solaire, l’Héliôte

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἡμέτερος,α,ον : notre

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡμίσεια, ας (ἡ) : la moitié (s e du corps, donc la taille, la ceinture)

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

Θερείτης, ου (ὁ) : Estival (Théritès)

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

θέρμος,ου (ὁ) : le lupin

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

θριδακίνη, ης (ἡ) : la laitue

θώραξ, ακος (ὁ) : la cuirasse

ἱκέτευω : supplier, implorer

ός, ἰοῦ (ὁ) : le suc empoisonné, le venin

ἱππάζομαι : monter à cheval, chevaucher

Ἱππο-γέρανοι, ων (οἱ) : les Chevau-Grues, les Hippogéranes

Ἱππόγυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le Cheval-Fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée) (Hippomyrmex)

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

ἴστημι (aor 2 à sens intransitif ἔστην) : placer, élever ; intr. : se placer , se tenir , se tenir debout

ἱστίον,ου (τό) : la voile

καθ-αιρέω,ῶ : détruire

καθάπερ : de même que, comme

καί : et, même, aussi 

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

καὶ δή : et justement, et alors 

καιρός, οῦ (ὁ) : moment opportun, moment décisif

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι= καὶ ἐκεῖνοι

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

Καππαδοκία,ας (ἡ) : la Cappadoce (région de l’Asie Mineure, correspondant à la turquie centrale)

καρτερός,ά,όν : fort, solide

κατ+ Α : au sujet de 

κατα-διώκω : poursuivre

κατα-λύω : détruire, mettre à bas, démolir

κατα-στάζω : tomber goutte à goutte, suppurer, couler

κατα-τρέχω (-δραμοῦμαι, -έδραμον) : fondre en courant sur, ravager, ratisser (sens militaire)

κατ-έχομαι + D : se couvrir de, être pris par

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

κάτω : en bas

καύλινος, η, ον : fait d’une tige, constitué d’une tige

Καυλο-μύκητες, ων (οἱ) : les Champignons-Tiges (Caulomycètes)

Κεγχρο-βόλοι, ων (οἱ) : les Lanceurs de Millet, les Lanceurs de Graines (mais comme κέγχρος, ου désigne en grec tout ce qui a la forme du’une graine, le terme pourrait également se traduire par « les Lanceurs de Grenaille »)

κέρας, ατος (τὸ) : l’aile (d’une armée), l’antenne (d’un insecte), la corne

κοινῇ : en commun, d’un commun accord

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κολοσσός,οῦ (ὁ) : le colosse

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κράνος, ους (τό) : le casque

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

κρίνομαι (pft κέκριμαι) : être tranché, être réglé

κτείνω : tuer, massacrer

κύαμος,ου (ὁ) : la fève

Κυκλάδες,ων (αἱ) : les Cyclades (îles grecques de la mer Egée)

Κυνο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Chiens-Glands (Cynobalanes)

κυνο-πρόσωπος,ος,ον : à figure de chien, à face de chien

κώνωψ, ωπος (ὁ) : le moustique

λαμπρός,ά,όν : clair, évident

λάσιος ος ,ον: velu; touffu ;+ D : hérissé de

λάφυρον,ου (τό) : le pillage

λάχανον, ου (τό) : le légume

Λαχαν-πτεροι, ων (οἱ) : Légumes-emplumés, Lachanoptères 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λέπος,ους (τό) : la cosse, la peau, l’écorce

μαλάχη, ης (ἡ) : la mauve (plante réputée dans l’antiquité pour ses effets laxatifs, et pour soigner un peu tout, des maux intestinaux à la lourdeur d’esprit... )

μάλιστα : surtout, principalement; très, tout à fait , absolument, parfaitement

μάχη, ης (ἡ) : le combat

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

μάχομαι : combattre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μεθόρια,ων (τά) : les frontières

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais...

μέν οὖν : alors donc 

μέντοι : d’autre part, quant à

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

μέσον,ου (τό) : le milieu, le centre

μετά + Α : après 

μετ+ G : avec

μετα-γιγνώσκω : changer d’avis

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

μεταξύ (τό) + G : ce qui est au milieu de, la partie médiane de

μετα-πέμπομαι : faire venir, convoquer

μετ-έχω : participer, prendre part

μή : négation subjective : ne ... pas

μή + subj. : de peur que

μηκέτι : ne ... plus (négation subjective)

Μήνιος, ου (ὁ) : Μoislunaire (Mènios)

μήποτε : ne jamais (négation subjective)

μηχανο-ποιός,οῦ (ὁ) : l’ingénieur (celui qui fabrique et sert les machines de guerre)

μυκητίνος,η,ον : fait avec un champignon, constitué d’un champignon

μυριάς ,αδος (ἡ) : la myriade, 10 000

μύριοι,αι,α : dix mille

μύρμηξ, ηκος (ὁ) : la fourmi

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

νεφελωτός, ή, όν : formé de nuages, fait de nuages

νέφος,ους (τό) : le nuage

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

νικάω,ῶ : vaincre

Νυκτερίων,ωνος (ὁ) : Nocturne (Nyktérion)

Νύκτωρ, ος (ὁ) : Nocturne (Nyktôr)

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ξένος,η,ον : étranger

ξίφος,ους (τό) : l’épée

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ; + G : fils de

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci 

ὀγκάομαι, ῶμαι : braire

ὅθεν : d’où (adv relatif de lieu)

οἷα : comme

οἰκοδόμημα, ατος (τό ) : la construction, l’édifice

οἷος,α,ον : tel que , comme

ὀκτακισ-μύριοι , αι, α : quatre-vingt mille

ὀλίγος,η,ον : peur, en petite quantité ; neutre : un peu de

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὅμηρος, ου (ὁ) : l’otage

ὄμνυμι, ὀμοῦμαι,ὤμοσα, ὀμώμοκα : jurer, prêter serment

ὄνος, ου (ὁ) : l’âne

ὀπίσω : derrière, par derrière

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

ὅπλα, ὅπλων (τά) : les armes

ὁπλίτης, ου (ὁ) : l’hoplite (fantassin lourd)

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

ὀργίζομαι + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὅσος,η,ον : aussi grand que... 

ὅτι : parce que

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas ; οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... 

οὐδαμῶς : pas du tout, nullement

οὐδέ : ne pas même

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω ou οὕτως : ainsi

ὀφείλω (aor 2 ὤφελον) : devoir ; ὡς μήποτε ὤφελον + inf: ah si seulement !( regret)

παῖς, παιδός ( ὁ) : le fils

πάλαι : autrefois, jadis

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παρ +D : auprès de, chez

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρα-λύω : relâcher

παρασκευή,ῆς (ἡ) : ressources, équipage, appareil

παρα-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): ranger en ligne de bataille

πάρ-ειμι : être présent, se présenter

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πεζο-μαχία,ας (ἡ) : le combat d’infanterie

πεζόν, οῦ (τό) : l’armée de terre, l’infanterie

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

πελταστής,οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

πέμπω : envoyer ; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade

πεντακισ-μύριοι , αι,α : cinquante mille

πεντακισ-χίλιοι,αι,α : cinq mille

πέντε : cinq

περί + Α : autour de ; en vue de

περ+ G : au sujet de, à propos de

περι-οράω,ῶ : regarder avec indifférence

πιέζω : accabler

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

πλήν adv : sauf que ; πλήν...γε : néanmoins, toutefois

πλήν + G: à l’exception de, excepté

πλησίον : tout près, à proximité

πλησίον+ G : dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de

ποδ-ήρης,ης,ες : qui descend jusqu’aux pieds

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se fabriquer, se confectionner 

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πολιορκέω,ῶ : assiéger

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

Πολυλάμπης, ου (ὁ) : Resplendissant (Polylampès)

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

πόρρωθεν : au loin, de loin

πρό + G : avant

πρός +Α: vers, en direction de ; pour, en vue de

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

προσ-ελαύνω : s’approcher

προσ-οικα + D : ressembler à (participe προσ-εοικώς, -κότος)

προσηγορία, ας (ἡ) : la dénomination, le nom

προσ-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): donner l’ordre, la mission de 

προτεραῖος,α,ον : de la veille, du jour précédent, du premier jour

πτερόν,οῦ (τό) : la plume ; τὰ πτερά, ῶν : les ailes

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

πυρ-πολέω,ῶ : consumer par le feu, mettre le feu à

Πυρωνίδης, ου (ὁ) : Brûlant-fils (Pyronidès)

ῥαφανίς, ῖδος (ἡ) : la rave, le raifort (servait , à Athènes, pour châtier l’adultère : on enfonçait une rave dans l’anus de l’adultère...)

ῥέω : intr. couler

ῥητός,ή,όν : convenu

Ῥόδιοι, ων (οἱ) : les Rhodiens

σαλπιστής, οῦ (ὁ) : le trompette, le clairon (soldat chargé de sonner la trompette...)

Σαρπηδών, όνος (ὁ) : Sarpédon (fils de Zeus et de Laodamie, allié des Troyens, il fut tué par Patrocle ; Iliade chant XVI, 459)

σαφής,ής,ές : clair, manifeste, net

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

Σεληνίτης, ου (ὁ) : le Lunaire, le Sélénite

σημαίνω : signaler, indiquer, faire savoir

σημεῖον,ου (τό) : le drapeau, l’enseigne

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

σκευή,ῆς (ἡ) : l’équipement

σκευο-φόρος,ου (ὁ) : le valet d’armes (celui qui porte l’équipement)

σκοπός,οῦ (ὁ) : le guetteur

Σκοροδο-μάχοι, ων (οἱ) : les Guerriers à l’Ail, les Scoromaques (l’ail est un élément essentiel de l’ordinaire du soldat grec ; cf. Aristophane, entre autres)

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

στήλη, ης () : la stèle 

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

Στρουθο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Glands-de-Moineaux, ou les Glands-d’Autruche , les Stouthobalanes

σύγ-κειμαι : être composé

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

σύμ-μαχος, ου (ὁ) : l’allié

συμ-μίγνυμι : en venir aux mains, engager la mêlée avec (+ D)

συνθήκη, ης (ἡ) : traité, convention ; συνθήκας ποιεῖσθαι πρός τινα : établir un traité avec qqn

συρ-ράπτω : coudre ensemble

σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι : eux (pr réfl 3ème personne) ; σφῶν αὐτῶν : d’eux-mêmes, d’eux, d’entre eux

σφενδονάω,ῶ : lancer à la fronde

σφενδονήτης, ου (ὁ) : le frondeur

ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τάσσομαι : se placer à son poste, gagner son poste de combat

τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα : placer, poster, ranger en ordre de bataille

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τεῖχος , ους (τό) : la muraille

τελέω,ῶ : s’acquitter de, payer

τεράστιος,α,ον : prodigieux, merveilleux, étrange

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une 

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que je vais dire

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes)

τολμάω,ῶ : oser

τοξότης, ου (ὁ) : l’archer

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tellement grand, si grand 

τότε : alors

τραῦμα, ατος (τό) : la blessure

τρέπω : mettre en fuite, provoquer la déroute de

τρισ-μύριοι,αι,α : trente mille

τρίτος,η,ον : troisième, en troisième, avec deux autres ; τρίτος αὐτός : lui-même en troisième = avec deux autres.

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute

τρόπος,ου (ὁ) : manière 

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

ὑπέρ +Α : au-dessus de

ὑπερμεγέθης,ης,ες : énorme

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : promettre

ὑπ+ G : par

ὑπο-ζώννυμαι : retrousser et serrer à la ceinture (ὑπ-εζωσμένος,η,ον : participe parfait)

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, ailé

ὑπο-τελέω : s’acquitter de

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant

ὑστερίζω : être en retard

στερον : ensuite, plus tard

ὑφαίνω (pft passif ὕφασμαι) : tisser

ὕω (aor ὗσα) : faire pleuvoir

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, sembler ; se révéler, se faire reconnaître

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter; φέρομαι : se déplacer

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

φημι: dire (φάσιν : + inf : on dit que) 

φίλος, ου (ὁ) : l’ami

Φλόγιος, ου (ὁ) : Ardent (Phlogios)

φολιδωτός,ός,όν : couvert d’écailles

φορά, ᾶς (ἡ) : le mouvement, le déplacement, la locomotion

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φύσις,εως (ἡ) : l’aspect, la caractéristique

χείρ, χειρός (ἡ) (duel τὼ χεῖρε) : la main ; la mêlée, le corps à corps

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

χρῆμα, ατος (τό) : la somme d’argent

χρίω : enduire

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ψιλός,ή,όν : armé à la légère (terme militaire, ici)

ψύλλα, ης (ἡ) : la puce

Ψυλλο-τοξόται, ων (οἱ) : les Archers-à-puces, les Psyllotoxotes (montés sur des puces... mais Hérodote mentionne aussi un peuple, -οἱ Ψύλλοι- les Psylles, qu’il situe en Cyrénaïque, et qui est renommé pour ses charmeurs de serpents ... jeu de connotations...)

ὧδε : ainsi, de la manière suivante

ὠκύ-πτερα, ων (τά) : les plumes du bout des ailes, les plumes motrices ; par métonymie : les ailes

ὡς : comme ;

ὡς : quand ; ὡς τάχιστα : aussitôt que

ὥσπερ : comme 

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)
Retour en haut du texte