Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

15 16 Guerre de la Lune et du Soleil (2)

les armées en ordre de batailleLucien Histoires véritables I 15 16

la guerre de la Lune et du Soleil (2)

les armées en ordre de bataille


15 πειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, ἐτάξαντο ὧδε· τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον οἱ Ἱππόγυποι καὶ ὁ βασιλεὺς τοὺς ἀρίστους περὶ αὑτὸν ἔχων· καὶ ἡμεῖς ἐν τούτοις ἦμεν· τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Λαχανόπτεροι· τὸ μέσον δὲ οἱ σύμμαχοι ὡς ἑκάστοις ἐδόκει. Τὸ δὲ πεζὸν ἦσαν μὲν ἀμφὶ τὰς ἑξακισχιλίας μυριάδας, ἐτάχθησαν δὲ οὕτως. ράχναι παρ᾿ αὐτοῖς πολλοὶ καὶ μεγάλοι γίγνονται, πολὺ τῶν Κυκλάδων νήσων ἕκαστος μείζων. Τούτοις προσέταξεν διυφῆναι τὸν μεταξὺ τῆς σελήνης καὶ τοῦ Ἑωσφόρου ἀέρα. ς δὲ τάχιστα ἐξειργάσαντο καὶ πεδίον ἐποίησαν, ἐπὶ τούτου παρέταξε τὸ πεζόν· ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νυκτερίων ὁ Εὐδιάνακτος τρίτος αὐτός.

16 Τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εἶχον οἱ Ἱππομύρμηκες καὶ ἐν αὐτοῖς ὁ Φαέθων· θηρία δέ ἐστι μέγιστα, ὑπόπτερα, τοῖς παρ᾿ ἡμῖν μύρμηξι προσεοικότα πλὴν τοῦ μεγέθους· ὁ γὰρ μέγιστος αὐτῶν καὶ δίπλεθρος ἦν. μάχοντο δὲ οὐ μόνον οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μάλιστα τοῖς κέρασιν· ἐλέγοντο δὲ οὗτοι εἶναι ἀμφὶ τὰς πέντε μυριάδας. πὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Ἀεροκώνωπες, ὄντες καὶ οὗτοι ἀμφὶ τὰς πέντε μυριάδας, πάντες τοξόται κώνωψι μεγάλοις ἐποχούμενοι· μετὰ δὲ τούτους οἱ Ἀεροκόρδακες, ψιλοί τε ὄντες καὶ πεζοί, πλὴν μάχιμοί γε καὶ οὗτοι· πόρρωθεν γὰρ ἐσφενδόνων ῥαφανῖδας ὑπερμεγέθεις, καὶ ὁ βληθεὶς οὐδὲ ὀλίγον ἀντέχειν ἐδύνατο, ἀπέθνῃσκε δέ, δυσωδίας τινὸς τῷ τραύματι ἐγγινομένης· ἐλέγοντο δὲ χρίειν τὰ βέλη μαλάχης ἰῷ. χόμενοι δὲ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Καυλομύκητες, ὁπλῖται ὄντες καὶ ἀγχέμαχοι, τὸ πλῆθος μύριοι· ἐκλήθησαν δὲ Καυλομύκητες, ὅτι ἀσπίσι μὲν μυκητίναις ἐχρῶντο, δόρασι δὲ καυλίνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀσπαράγων. Πλησίον δὲ αὐτῶν οἱ Κυνοβάλανοι ἔστησαν, οὓς ἔπεμψαν αὐτῷ οἱ τὸν Σείριον κατοικοῦντες, πεντακισχίλιοι ἄνδρες κυνοπρόσωποι ἐπὶ βαλάνων πτερωτῶν μαχόμενοι. λέγοντο δὲ κἀκείνῳ ὑστερίζειν τῶν συμμάχων οὕς τε ἀπὸ τοῦ Γαλαξίου μετεπέμπετο σφενδονήτας καὶ οἱ Νεφελοκένταυροι. λλ᾿ ἐκεῖνοι μὲν τῆς μάχης ἤδη κεκριμένης ἀφίκοντο (ὡς μήποτε ὤφελον)· οἱ σφενδονῆται δὲ οὐδὲ ὅλως παρεγένοντο, διόπερ φασὶν ὕστερον αὐτοῖς ὀργισθέντα τὸν Φαέθοντα πυρπολῆσαι τὴν χώραν. 17 Τοιαύτῃ μὲν καὶ ὁ Φαέθων ἐπῄει παρασκευῇ.


Vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf celui de 13-14):

15

πειδή : quand

καιρός, οῦ (ὁ) : moment opportun, moment décisif

ὧδε : ainsi, de la manière suivante

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

κέρας, ατος (τὸ) : l’aile (d’une armée), l’antenne (d’un insecte)

βασιλεύς,έως () : le roi

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur, le plus brave, le plus vaillant

περί + Α : autour de 

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

le participe présent ἔχων + A peut souvent comme ici se traduire par « avec »

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

εὐώνυμον (τὸ κέρας s e)

μέσον,ου (τό) : le milieu, le centre

ὡς : comme

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon 

πεζόν, οῦ (τό) : l’armée de terre, l’infanterie

Τὸ δὲ πεζὸν ἦσαν μέν ..., ἐτάχθησαν δ ... : accord au pluriel, avec un sujet collectif.

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre)

ἑξακισχιλίοι,αι,α : 60 000 (ἑξακισχιλίοι μυριάδες : 60000 x 10000 = soixante millio

οὕτω ou οὕτως : ainsi

ἀράχνη,ης (ἡ) : l’araignée

πολ à relier à μείζων ; τῶν Κυκλάδων νήσων ... μείζων : complément du comparatif au G.

Κυκλάδες,ων (αἱ) : les Cyclades (îles grecques de la mer Egée)

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

προσ-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): donner l’ordre, la mission de 

διυφαίνω (inf aor διυφῆναι) : tisser, tisser d’une toile

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ὡς τάχιστα : aussitôt que

ἐξ-εργάζομαι (aor ἐξειργασάμην) : M achever le travail, accomplir le travail

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine (jeu de mots possible avec πεζόν)

παρα-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): ranger en ligne de bataille

ἡγέομαι, οῦμαι : +G : être à la tête de, commander, diriger

ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν : G pl reprenant un singulier collectif (voir plus haut)

Νυκτερίων,ωνος (ὁ) : Nocturne (Nyktérion)

+ G : fils de

Εὐδι-άναξ,-άνακτος,ου () : Maître-du-beau-temps (Eudianax)

τρίτος,η,ον : troisième, en troisième, avec deux autres ; τρίτος αὐτός : lui-même en troisième = avec deux autres chefs.

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

16

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le Cheval-Fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée) (Hippomyrmex)

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

θηρία δέ ἐστι μέγιστα : sujet neutre pluriel : accord du verbe au singulier.

ὑπόπτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, ailé

μύρμηξ, ηκος (ὁ) : la fourmi

πλήν + G: à l’exception de, excepté

δί-πλεθρος,ος,ον : de deux plèthres (1 plèthre = 29,6 m)

μάχομαι : combattre

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... 

μάλιστα : surtout, principalement

ἐλέγοντο δὲ οὗτοι... : et ceux-ci étaient dit être ... = et on disait que ceux-ci...

πέντε : cinq

τοῦ δεξιοῦ ( s e κέρατος)

Ἀερο-κώνωπες,ων (οἱ) : les Moustiques-de-l’espace (Aérocônôpes)

τοξότης, ου (ὁ) : l’archer

κώνωψ, ωπος (ὁ) : le moustique

ἐποχέομαι,οῦμαι : être monté sur, être à cheval sur

μετά + Α : après 

Ἀεροκόρδακες,ων (οἱ) : les Kordax-de-l’espace (le kordax est une danse paillarde, dans laquelle les danseurs exhibent un gros sexe en cuir) (Aérocordaces)

ψιλός,ή,όν : armé à la légère (terme militaire, ici)

πλήν adv : sauf que ; πλήν...γε : néanmoins, toutefois

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes

πόρρωθεν : au loin, de loin

σφενδονάω,ῶ : lancer à la fronde

ῥαφανίς, ῖδος (ἡ) : la rave, le raifort (servait , à Athènes, pour châtier l’adultère : on enfonçait une rave dans l’anus de l’adultère...)

ὑπερμεγέθης,ης,ες : énorme

βληθείς, έντος () : celui qui était touché (part. aor. passif de βάλλω : frapper, blesser)

ὀλίγος,η,ον : peur, en petite quantité ; neutre : un peu de

οὐδὲ ὀλίγον (s e χρόνον)

ἀντ-έχω : résister, tenir

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir, être capable de

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

δυσωδίας τινὸς τῷ τραύματι ἐγγινομένης : G absolu

δυσ-ωδία, ας (ἡ) : la mauvaise odeur, la puanteur

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une 

τραῦμα, ατος (τό) : la blessure

ἐγ-γί(γ)νομαι + D : naître dedans, émaner de

χρίω : enduire

βέλος,ους (τό) : le trait, le projectile

μαλάχη, ης (ἡ) : la mauve (plante réputée dans l’antiquité pour ses effets laxatifs, et pour soigner un peu tout, des maux intestinaux à la lourdeur d’esprit... )

ός, ἰοῦ (ὁ) : le suc empoisonné, le venin

ἔχομαι + G : être contigu à, être voisin de, être juste à côté de

Καυλο-μύκητες, ων (οἱ) : les Champignons-Tiges (Caulomycètes)

ὁπλίτης, ου (ὁ) : l’hoplite (fantassin lourd)

ἀγχέ-μαχος,ος,ον : qui combat de près

τὸ πλῆθος A de rel

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

μύριοι,αι,α : dix mille

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

ὅτι : parce que

μυκητίνος,η,ον : fait avec un champignon, constitué d’un champignon

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

δόρυ, δόρατος (τό) (D pl δόρασι ) : la lance

καύλινος, η, ον : fait d’une tige, constitué d’une tige

ἀσπάραγος,ου (ὁ) : l’asperge

πλησίον+ G : dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de

Κυνο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Chiens-Glands (Cynobalanes)

ἴστημι (aor 2 à sens intransitif ἔστην) : intr. : se placer , se tenir , se tenir debout

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

πέμπω : envoyer

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

κυνο-πρόσωπος,ος,ον : à figure de chien, à face de chien

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι= καὶ ἐκεῖνοι

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ὑστερίζω : être en retard

τῶν συμμάχων < οὗτοι s e > οὕς... ; on pourrait également considérer qu’il y a aspiration de l’antécédent σφενδονήται dans la relative, antécédent qui a pris le cas du relatif ; mais je pense qu’il est préférable de considérer l’accusatif σφενδονήτας comme attribut du COD οὕς.

Γαλαξίας, ου (ὁ) : la Voie Lactée

μετα-πέμπομαι : faire venir, convoquer

σφενδονήτης, ου (ὁ) : le frondeur

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

ἀλλά : mais

ἤδη : déjà, désormais

τῆς μάχης ἤδη κεκριμένης : G absolu

κρίνομαι (pft κέκριμαι) : être tranché, être réglé

μήποτε : ne jamais (négation subjective)

ὀφείλω (aor 2 ὤφελον) : devoir ;expression du regret : ὡς μήποτε ὤφελον s e ἀφίκεσθαι: ah si seulement ils n’étaient jamais venu !( ὡς ὤφελον + inf aor : regret dans le passé; Lucien anticipe ici sur la suite de son récit.

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

πάρ-ειμι : être présent, se présenter

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

φημι: dire (φάσιν : + inf : on dit que) 

στερον : ensuite, plus tard

ὀργίζομαι + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

αὐτοῖς complète à la fois ὀργισθέντα et τὴν χώραν

πυρ-πολέω,ῶ : consumer par le feu, mettre le feu à

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

17

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur, attaquer  (ἐπῄει, ἐπῄεσαν: impft)

παρασκευή,ῆς (ἡ) : ressources, équipage, appareil


Vocabulaire alphabétique :

ἀγχέ-μαχος,ος,ον : qui combat de près

Ἀερο-κόρδακες,ων (οἱ) : les Kordax-de-l’espace (le kordax est une danse paillarde, dans laquelle les danseurs exhibent un gros sexe en cuir) (Aérocordaces)

Ἀερο-κώνωπες,ων (οἱ) : les Moustiques-de-l’espace (Aérocônôpes)

ἀλλά : mais

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre)

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἀντ-έχω : résister, tenir

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀράχνη,ης (ἡ) : l’araignée

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur, le plus brave, le plus vaillant

ἀσπάραγος,ου (ὁ) : l’asperge

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

βασιλεύς,έως () : le roi

βέλος,ους (τό) : le trait, le projectile

βληθείς, έντος () : celui qui était touché (part. aor. passif de βάλλω : frapper, blesser)

Γαλαξίας, ου (ὁ) : la Voie Lactée

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

δί-πλεθρος,ος,ον : de deux plèthres (1 plèthre = 29,6 m)

διυφαίνω (inf aor διυφῆναι) : tisser, tisser d’une toile

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon 

δόρυ, δόρατος (τό) (D pl δόρασι ) : la lance

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir, être capable de

δυσ-ωδία, ας (ἡ) : la mauvaise odeur, la puanteur

ἐγ-γί(γ)νομαι + D : naître dedans, émaner de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ἑξακισχιλίοι,αι,α : 60 000 (ἑξακισχιλίοι μυριάδες : 60000 x 10000 = soixante millio

ἐξ-εργάζομαι (aor ἐξειργασάμην) : M achever le travail, accomplir le travail

πειδή : quand

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur, attaquer  (ἐπῄει, ἐπῄεσαν: impft)

ἐπ-οχέομαι,οῦμαι : être monté sur, être à cheval sur

Εὐδι-άναξ,-άνακτος,ου () : Maître-du-beau-temps (Eudianax)

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

ἔχομαι + G : être contigu à, être voisin de, être juste à côté de

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ἡγέομαι, οῦμαι : +G : être à la tête de, commander, diriger

ἤδη : déjà, désormais

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

ός, ἰοῦ (ὁ) : le suc empoisonné, le venin

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le Cheval-Fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée) (Hippomyrmex)

ἴστημι (aor 2 à sens intransitif ἔστην) : intr. : se placer , se tenir , se tenir debout

καιρός, οῦ (ὁ) : moment opportun, moment décisif

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι= καὶ ἐκεῖνοι

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

καύλινος, η, ον : fait d’une tige, constitué d’une tige

Καυλο-μύκητες, ων (οἱ) : les Champignons-Tiges (Caulomycètes)

κέρας, ατος (τὸ) : l’aile (d’une armée), l’antenne (d’un insecte)

κρίνομαι (pft κέκριμαι) : être tranché, être réglé

Κυκλάδες,ων (αἱ) : les Cyclades (îles grecques de la mer Egée)

Κυνο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Chiens-Glands (Cynobalanes)

κυνο-πρόσωπος,ος,ον : à figure de chien, à face de chien

κώνωψ, ωπος (ὁ) : le moustique

μαλάχη, ης (ἡ) : la mauve (plante réputée dans l’antiquité pour ses effets laxatifs, et pour soigner un peu tout, des maux intestinaux à la lourdeur d’esprit... )

μάλιστα : surtout, principalement

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

μάχομαι : combattre

μέσον,ου (τό) : le milieu, le centre

μετά + Α : après 

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

μετα-πέμπομαι : faire venir, convoquer

μήποτε : ne jamais (négation subjective)

μυκητίνος,η,ον : fait avec un champignon, constitué d’un champignon

μύριοι,αι,α : dix mille

μύρμηξ, ηκος (ὁ) : la fourmi

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

Νυκτερίων,ωνος (ὁ) : Nocturne (Nyktérion)

+ G : fils de

ὀλίγος,η,ον : peur, en petite quantité ; neutre : un peu de

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

ὁπλίτης, ου (ὁ) : l’hoplite (fantassin lourd)

ὀργίζομαι + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅτι : parce que

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... 

οὕτω ou οὕτως : ainsi

ὀφείλω (aor 2 ὤφελον) : devoir ; ὡς μήποτε ὤφελον + inf: ah si seulement !( regret)

παρασκευή,ῆς (ἡ) : ressources, équipage, appareil

παρα-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): ranger en ligne de bataille

πάρ-ειμι : être présent, se présenter

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πεζόν, οῦ (τό) : l’armée de terre, l’infanterie

πέμπω : envoyer

πέντε : cinq

περί + Α : autour de 

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

πλήν adv : sauf que ; πλήν...γε : néanmoins, toutefois

πλήν + G: à l’exception de, excepté

πλησίον+ G : dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de

πόρρωθεν : au loin, de loin

προσ-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): donner l’ordre, la mission de 

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

πυρ-πολέω,ῶ : consumer par le feu, mettre le feu à

ῥαφανίς, ῖδος (ἡ) : la rave, le raifort (servait , à Athènes, pour châtier l’adultère : on enfonçait une rave dans l’anus de l’adultère...)

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

σφενδονάω,ῶ : lancer à la fronde

σφενδονήτης, ου (ὁ) : le frondeur

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une 

τοξότης, ου (ὁ) : l’archer

τραῦμα, ατος (τό) : la blessure

τρίτος,η,ον : troisième, en troisième, avec deux autres ; τρίτος αὐτός : lui-même en troisième = avec deux autres.

ὑπερμεγέθης,ης,ες : énorme

ὑπό-πτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, ailé

ὑστερίζω : être en retard

στερον : ensuite, plus tard

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

φημι: dire (φάσιν : + inf : on dit que) 

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

χρίω : enduire

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ψιλός,ή,όν : armé à la légère (terme militaire, ici)

ὧδε : ainsi, de la manière suivante

ὡς : comme

ὡς τάχιστα : aussitôt que


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur, le plus brave, le plus vaillant

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (attention à l’esprit rude ! pr réfléchi 3ème p

βασιλεύς,έως () : le roi

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler bon 

δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι : pouvoir, être capable de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

πειδή : quand

ἔχομαι + G : être contigu à, être voisin de, être juste à côté de

ἡγέομαι, οῦμαι : +G : être à la tête de, commander, diriger

ἤδη : déjà, désormais

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἴστημι (aor 2 à sens intransitif ἔστην) : intr. : se placer , se tenir , se tenir debout

καιρός, οῦ (ὁ) : moment opportun, moment décisif

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι= καὶ ἐκεῖνοι

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

κρίνομαι (pft κέκριμαι) : être tranché, être réglé

μάλιστα : surtout, principalement

μετά + Α : après 

+ G : fils de

ὀλίγος,η,ον : peur, en petite quantité ; neutre : un peu de

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅτι : parce que

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... 

οὕτω ou οὕτως : ainsi

ὀφείλω (aor 2 ὤφελον) : devoir ; ὡς μήποτε ὤφελον + inf : ah si seulement ... !(regret)

πάρ-ειμι : être présent, se présenter

πέμπω : envoyer

περί + Α : autour de 

πλῆθος , ους (τό) : nombre, quantité, l’effectif

πλήν adv : sauf que ; πλήν...γε : néanmoins, toutefois

πλήν + G: à l’exception de, excepté

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une 

στερον : ensuite, plus tard

φημι: dire (φάσιν : + inf : on dit que) 

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ὡς : comme

fréquence 2 :

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre)

δόρυ, δόρατος (τό) (D pl δόρασι ) : la lance

μάχομαι : combattre

μύριοι,αι,α : dix mille

ὅλως : totalement, entièrement (μὴ ὅλως : pas du tout)

ὀργίζομαι + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

προσ-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): donner l’ordre, la mission de 

ὡς τάχιστα : aussitôt que

fréquence 3 :

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

ἐγ-γί(γ)νομαι + D : naître dedans, émaner de

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur, attaquer  (ἐπῄει, ἐπῄεσαν: impft)

μήποτε : ne jamais (négation subjective)

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὁπλίτης, ου (ὁ) : l’hoplite (fantassin lourd)

παρασκευή,ῆς (ἡ) : ressources, équipage, appareil

πεδίον, ου (τό) : la surface plane, la plaine

πλησίον+ G : dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de

τρίτος,η,ον : troisième, en troisième, avec deux autres ; τρίτος αὐτός : lui-même en troisième = avec deux autres.

ὧδε : ainsi, de la manière suivante

fréquence 4 :

διόπερ : c’est pourquoi, par conséquent

ἐξ-εργάζομαι (aor ἐξειργασάμην) : M achever le travail, accomplir le travail

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

μετα-πέμπομαι : faire venir, convoquer

πέντε : cinq


ne pas apprendre :

ἀγχέ-μαχος,ος,ον : qui combat de près

Ἀερο-κόρδακες,ων (οἱ) : les Kordax-de-l’espace (le kordax est une danse paillarde, dans laquelle les danseurs exhibent un gros sexe en cuir) (Aérocordaces)

Ἀερο-κώνωπες,ων (οἱ) : les Moustiques-de-l’espace (Aérocônôpes)

ἀντ-έχω : résister, tenir

ἀράχνη,ης (ἡ) : l’araignée

ἀσπάραγος,ου (ὁ) : l’asperge

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

βέλος,ους (τό) : le trait, le projectile

βληθείς, έντος () : celui qui était touché (part. aor. passif de βάλλω : frapper, blesser)

Γαλαξίας, ου (ὁ) : la Voie Lactée

δί-πλεθρος,ος,ον : de deux plèthres (1 plèthre = 29,6 m)

διυφαίνω (inf aor διυφῆναι) : tisser, tisser d’une toile

δυσ-ωδία, ας (ἡ) : la mauvaise odeur, la puanteur

ἑξακισχιλίοι,αι,α : 60 000 (ἑξακισχιλίοι μυριάδες : 60000 x 10000 = soixante million

ἐπ-οχέομαι,οῦμαι : être monté sur, être à cheval sur

Εὐδι-άναξ,-άνακτος,ου () : Maître-du-beau-temps (Eudianax)

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ός, ἰοῦ (ὁ) : le suc empoisonné, le venin

Ἱππο-μύρμηξ, ηκος (ὁ) : le Cheval-Fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée) (Hippomyrmex)

καύλινος, η, ον : fait d’une tige, constitué d’une tige

Καυλο-μύκητες, ων (οἱ) : les Champignons-Tiges (Caulomycètes)

κέρας, ατος (τὸ) : l’aile (d’une armée), l’antenne (d’un insecte)

Κυκλάδες,ων (αἱ) : les Cyclades (îles grecques de la mer Egée)

Κυνο-βάλανοι, ων (οἱ) : les Chiens-Glands (Cynobalanes)

κυνο-πρόσωπος,ος,ον : à figure de chien, à face de chien

κώνωψ, ωπος (ὁ) : le moustique

μαλάχη, ης (ἡ) : la mauve (plante réputée dans l’antiquité pour ses effets laxatifs, et pour soigner un peu tout, des maux intestinaux à la lourdeur d’esprit... )

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

μέσον,ου (τό) : le milieu, le centre

μυκητίνος,η,ον : fait avec un champignon, constitué d’un champignon

μύρμηξ, ηκος (ὁ) : la fourmi

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

Νυκτερίων,ωνος (ὁ) : Nocturne (Nyktérion)

παρα-τάσσω (-τάξω, -έταξα ...): ranger en ligne de bataille

πεζόν, οῦ (τό) : l’armée de terre, l’infanterie

πόρρωθεν : au loin, de loin

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

πυρ-πολέω,ῶ : consumer par le feu, mettre le feu à

ῥαφανίς, ῖδος (ἡ) : la rave, le raifort (servait , à Athènes, pour châtier l’adultère : on enfonçait une rave dans l’anus de l’adultère...)

Σείριος,ου (ὁ) : Sirius

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

σφενδονάω,ῶ : lancer à la fronde

σφενδονήτης, ου (ὁ) : le frondeur (σφενδονήτας : attribut du COD οὕς)

ὑπερμεγέθης,ης,ες : énorme

τοξότης, ου (ὁ) : l’archer

τραῦμα, ατος (τό) : la blessure

ὑπόπτερος,ος,ον : soutenu par des ailes, ailé

ὑστερίζω : être en retard

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

χρίω : enduire

ψιλός,ή,όν : armé à la légère (terme militaire)


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 15 16

la guerre de la Lune et du Soleil (2)

les armées en ordre de bataille


15 πειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, ἐτάξαντο ὧδε·

Et quand ce fut le moment décisif, ils se rangèrent en ligne de bataille de la manière suivante :

τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον οἱ Ἱππόγυποι καὶ ὁ βασιλεὺς τοὺς ἀρίστους περὶ αὑτὸν ἔχων·

d’une part, les chevau-vautours et le roi, avec les plus vaillants autour de lui, tenaient l’aile droite ;

καὶ ἡμεῖς ἐν τούτοις ἦμεν·

et nous, nous étions parmi eux ;

τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Λαχανόπτεροι·

d’autre part, les Légumes-emplumés <tenaient> <l’aile> gauche ;

τὸ μέσον δὲ οἱ σύμμαχοι ὡς ἑκάστοις ἐδόκει.

et les alliés <tenaient> le centre, comme il semblait bon à chacun d’eux <de le tenir>.

Τὸ δὲ πεζὸν ἦσαν μὲν ἀμφὶ τὰς ἑξακισχιλίας μυριάδας, ἐτάχθησαν δὲ οὕτως.

Quant à l’infanterie, d’une part elle était d’environ soixante millions <d’hommes>, et d’autre part elle fut ainsi organisée.

ράχναι παρ᾿ αὐτοῖς πολλοὶ καὶ μεγάλοι γίγνονται, πολὺ τῶν Κυκλάδων νήσων ἕκαστος μείζων.

Chez eux naissent beaucoup de grandes araignées, chacune beaucoup plus grande que les îles des Cyclades.

Τούτοις προσέταξεν διυφῆναι τὸν μεταξὺ τῆς σελήνης καὶ τοῦ Ἑωσφόρου ἀέρα.

Il leur donna l’ordre de tisser d’une toile l’espace entre la lune et l’Etoile d’Eôs.

ς δὲ τάχιστα ἐξειργάσαντο καὶ πεδίον ἐποίησαν, ἐπὶ τούτου παρέταξε τὸ πεζόν·

Alors, aussitôt qu’ils eurent achevé le travail et créé une surface plane, il rangea dessus celle-ci son infanterie ;

ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νυκτερίων ὁ Εὐδιάνακτος τρίτος αὐτός.

et Nocturne la commandait, avec deux autres chefs.16 Τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εἶχον οἱ Ἱππομύρμηκες καὶ ἐν αὐτοῖς ὁ Φαέθων·

Et puis, l’aile gauche des ennemis, les Chevaux-Fourmis la tenaient, et, parmi eux, Phaéton ;

θηρία δέ ἐστι μέγιστα, ὑπόπτερα, τοῖς παρ᾿ ἡμῖν μύρμηξι προσεοικότα πλὴν τοῦ μεγέθους·

Ce sont des monstres énormes, ailés, qui ressemblent aux fourmis de chez nous, sauf pour la taille :

ὁ γὰρ μέγιστος αὐτῶν καὶ δίπλεθρος ἦν.

en effet, le plus grand d’entre eux est même de deux plèthres (a même une taille de 60 mètres).

μάχοντο δὲ οὐ μόνον οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μάλιστα τοῖς κέρασιν·

Et non seulement ceux qui étaient sur eux combattaient, mais aussi eux-mêmes, surtout avec leurs antennes ;

ἐλέγοντο δὲ οὗτοι εἶναι ἀμφὶ τὰς πέντε μυριάδας.

et on disait que ceux-ci étaient environ cinquante mille.

πὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Ἀεροκώνωπες, ὄντες καὶ οὗτοι ἀμφὶ τὰς πέντε μυριάδας, πάντες τοξόται κώνωψι μεγάλοις ἐποχούμενοι·

Sur leur droite étaient disposés les Moustiques-de-l’espace, qui étaient eux aussi environ cinquante mille, tous des archers à cheval sur de grands moustiques ;

μετὰ δὲ τούτους οἱ Ἀεροκόρδακες, ψιλοί τε ὄντες καὶ πεζοί, πλὴν μάχιμοί γε καὶ οὗτοι·

et après eux, les Kordax-de-l’espace, qui sont armés à la légère et fantassins, et néanmoins combatifs eux aussi;

πόρρωθεν γὰρ ἐσφενδόνων ῥαφανῖδας ὑπερμεγέθεις, καὶ ὁ βληθεὶς οὐδὲ ὀλίγον ἀντέχειν ἐδύνατο, ἀπέθνῃσκε δέ, δυσωδίας τινὸς τῷ τραύματι ἐγγινομένης·

car ils lançaient à la fronde, de loin, de gigantesques raves, et celui qui était touché ne pouvait pas, même un peu de temps, résister, mais il mourait, alors qu’une puanteur émanait de la blessure ;

ἐλέγοντο δὲ χρίειν τὰ βέλη μαλάχης ἰῷ.

et on disait qu’ils enduisaient leurs projectiles de suc venimeux de mauve.

χόμενοι δὲ αὐτῶν ἐτάχθησαν οἱ Καυλομύκητες, ὁπλῖται ὄντες καὶ ἀγχέμαχοι, τὸ πλῆθος μύριοι·

Juste à côté d’eux étaient rangés les Champignons-Tiges, qui sont des hoplites et combattent de près, dix-mille en ce qui concerne leur effectif ;

ἐκλήθησαν δὲ Καυλομύκητες, ὅτι ἀσπίσι μὲν μυκητίναις ἐχρῶντο, δόρασι δὲ καυλίνοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀσπαράγων.

et ils étaient nommés Champignons-Tiges, parce qu’ils se servaient d’une part de boucliers constitués de champignons, d’autre part de lances constituées de tiges <venant> d’asperges.

Πλησίον δὲ αὐτῶν οἱ Κυνοβάλανοι ἔστησαν, οὓς ἔπεμψαν αὐτῷ οἱ τὸν Σείριον κατοικοῦντες, πεντακισχίλιοι ἄνδρες κυνοπρόσωποι ἐπὶ βαλάνων πτερωτῶν μαχόμενοι.

Puis, tout près d’eux se tenaient les Chiens-Glands, que lui avaient envoyés ceux qui habitaient Sirius, cinq mille hommes à face de chien qui combattaient sur des glands ailés.

λέγοντο δὲ κἀκείνῳ ὑστερίζειν τῶν συμμάχων οὕς τε ἀπὸ τοῦ Γαλαξίου μετεπέμπετο σφενδονήτας καὶ οἱ Νεφελοκένταυροι.

Et on disait aussi que pour lui, étaient en retard ceux des alliés qu’il avait convoqués de la Voie Lactée en tant que frondeurs, ainsi que les Centaures-Nuées.

λλ᾿ ἐκεῖνοι μὲν τῆς μάχης ἤδη κεκριμένης ἀφίκοντο (ὡς μήποτε ὤφελον)·

Mais ceux-là certes arrivèrent alors que la bataille était déjà tranchée (ah ! si seulement ils n’étaient jamais venus !)

οἱ σφενδονῆται δὲ οὐδὲ ὅλως παρεγένοντο, διόπερ φασὶν ὕστερον αὐτοῖς ὀργισθέντα τὸν Φαέθοντα πυρπολῆσαι τὴν χώραν.

Alors que les frondeurs ne se présentèrent même pas du tout, ce pourquoi on dit que plus tard, irrité contre eux, Phaéton consuma par le feu leur pays.


17 Τοιαύτῃ μὲν καὶ ὁ Φαέθων ἐπῄει παρασκευῇ.

Phaéton attaquait avec de telles ressources.


Comparaison de traductions :

15 πειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, ἐτάξαντο ὧδε· τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον οἱ Ἱππόγυποι καὶ ὁ βασιλεὺς τοὺς ἀρίστους περὶ αὑτὸν ἔχων· καὶ ἡμεῖς ἐν τούτοις ἦμεν·

et nous, nous étions parmi eux ;

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Le moment décisif venu, voici comment ils se rangèrent en bataille. A l’aile droite, les Hippogypes et le roi entouré des plus braves (nous en étions).

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Quand le moment fut venu, ils adoptèrent la formation suivante : l’aile droite était tenue par les Vautours montures, avec le roi entouré de l’élite de ce corps – et nous, nous étions dans leurs rangs ;


(...)ὁ βληθεὶς οὐδὲ ὀλίγον ἀντέχειν ἐδύνατο, ἀπέθνῃσκε δέ, δυσωδίας τινὸς τῷ τραύματι ἐγγινομένης·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : (...) quand on était touché, on ne pouvait résister, ne serait-ce qu’un court instant, et l’on mourait à cause de la mauvaise odeur qui émanait de la blessure.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : (...) celui qui recevait le projectile ne pouvait y résister ne fût-ce qu’un instant, mais mourait, et une odeur infecte se mettait dans la plaie.

Retour en haut du texte