Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

17 19 Guerre de la Lune et du Soleil (3)

de la victoire à la défaiteLucien Histoires véritables I 17 19


La guerre de la Lune et du Soleil (3)

De la victoire à la défaite


17 ... Συμμίξαντες δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη καὶ ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἱ ὄνοι - τούτοις γὰρ ἀντὶ σαλπιστῶν χρῶνται - ἐμάχοντο. Καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν λιωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν οὐδ᾿ εἰς χεῖρας δεξάμενον τοὺς ππογύπους, καὶ ἡμεῖς εἱπόμεθα κτείνοντες· τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει τοῦ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ εὐωνύμου, καὶ ἐπεξῆλθον οἱ εροκώνωπες διώκοντες ἄχρι πρὸς τοὺς πεζούς. νταῦθα δὲ κἀκείνων ἐπιβοηθούντων ἔφυγον ἐγκλίναντες, καὶ μάλιστα ἐπεὶ σθοντο τοὺς ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ σφῶν νενικημένους. Τῆς δὲ τροπῆς λαμπρᾶς γεγενημένης πολλοὶ μὲν ζῶντες ἡλίσκοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἀνῃροῦντο, καὶ τὸ αἷμα ἔρρει πολὺ μὲν ἐπὶ τῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ βάπτεσθαι καὶ ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, οἷα παρ᾿ ἡμῖν δυομένου τοῦ ἡλίου φαίνεται, πολὺ δὲ καὶ εἰς τὴν γῆν κατέσταζεν, ὥστε με εἰκάζειν, μὴ ἄρα τοιούτου τινὸς καὶ πάλαι ἄνω γενομένου μηρος ὑπέλαβεν αἵματι ὗσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ τοῦ Σαρπηδόνος θανάτῳ.

18 ναστρέψαντες δὲ ἀπὸ τῆς διώξεως δύο τρόπαια ἐστήσαμεν, τὸ μὲν ἐπὶ τῶν ἀραχνίων τῆς πεζομαχίας, τὸ δὲ τῆς ἀερομαχίας ἐπὶ τῶν νεφῶν. ρτι δὲ τούτων γινομένων ἠγγέλλοντο ὑπὸ τῶν σκοπῶν οἱ Νεφελοκένταυροι προσελαύνοντες, οὓς ἔδει πρὸ τῆς μάχης ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι. Καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόντες, θέαμα παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἀνθρώπων συγκείμενοι· μέγεθος δὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων ὅσον τοῦ οδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ ἄνω, τῶν δὲ ἵππων ὅσον νεὼς μεγάλης φορτίδος. Τὸ μέντοι πλῆθος αὐτῶν οὐκ ἀνέγραψα, μή τῳ καὶ ἄπιστον δόξῃ - τοσοῦτον ἦν. γεῖτο δὲ αὐτῶν ὁ ἐκ τοῦ ζῳδιακοῦ τοξότης. πεὶ δὲ σθοντο τοὺς φίλους νενικημένους, ἐπὶ μὲν τὸν Φαέθοντα ἔπεμπον ἀγγελίαν αὖθις ἐπιέναι, αὐτοὶ δὲ διαταξάμενοι τεταραγμένοις ἐπιπίπτουσι τοῖς Σεληνίταις, ἀτάκτως περὶ τὴν δίωξιν καὶ τὰ λάφυρα διεσκεδασμένοις· καὶ πάντας μὲν τρέπουσιν, αὐτὸν δὲ τὸν βασιλέα καταδιώκουσι πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ὀρνέων αὐτοῦ κτείνουσιν· ἀνέσπασαν δὲ καὶ τὰ τρόπαια καὶ κατέδραμον ἅπαν τὸ ὑπὸ τῶν ἀραχνῶν πεδίον ὑφασμένον, ἐμὲ δὲ καὶ δύο τινὰς τῶν ἑταίρων ἐζώγρησαν. δη δὲ παρῆν καὶ ὁ Φαέθων καὶ αὖθις ἄλλα τρόπαια ὑπ᾿ ἐκείνων ἵστατο.

μεῖς μὲν οὖν ἀπηγόμεθα ἐς τὸν λιον αὐθημερὸν τὼ χεῖρε ὀπίσω δεθέντες ἀραχνίου ἀποκόμματι. 19 Οἱ δὲ πολιορκεῖν μὲν οὐκ ἔγνωσαν τὴν πόλιν, ἀναστρέψαντες δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ ἀέρος ἀπετείχιζον, ὥστε μηκέτι τὰς αὐγὰς ἀπὸ τοῦ λίου πρὸς τὴν σελήνην διήκειν. Τὸ δὲ τεῖχος ἦν διπλοῦν, νεφελωτόν· ὥστε σαφὴς ἔκλειψις τῆς σελήνης ἐγεγόνει καὶ νυκτὶ διηνεκεῖ πᾶσα κατείχετο. Πιεζόμενος δὲ τούτοις ὁ νδυμίων πέμψας ἱκέτευε καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα καὶ μὴ σφᾶς περιορᾶν ἐν σκότῳ βιοτεύοντας, ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ φόρους τελέσειν καὶ σύμμαχος ἔσεσθαι καὶ μηκέτι πολεμήσειν, καὶ μήρους ἐπὶ τούτοις δοῦναι ἤθελεν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Φαέθοντα γενομένης δὶς ἐκκλησίας τῇ προτεραίᾳ μὲν οὐδὲν παρέλυσαν τῆς ὀργῆς, τῇ ὑστεραίᾳ δὲ μετέγνωσαν, καὶ ἐγένετο ἡ εἰρήνη ἐπὶ τούτοις·Vocabulaire dans l’ordre du texte ( nouveau par rapport à 13-16):

17

συμ-μίγνυμι : en venir aux mains, engager la mêlée avec (+ D)

σημεῖον,ου (τό) : le drapeau, l’enseigne

αἴρομαι (aor ἤρθην) : être levé, s’élever

ὀγκάομαι, ῶμαι : braire

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux

ὄνος, ου (ὁ) : l’âne

σαλπιστής, οῦ (ὁ) : le trompette, le clairon (soldat chargé de sonner la trompette...)

λιώτης, ου (ὁ) : le Solaire, l’Héliôte

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

χείρ, χειρός (ἡ) (duel τὼ χεῖρε) : la main ; la mêlée, le corps à corps

δέχομαι (aor ἐδεξάμην) : recevoir de pied ferme ; εἰς χεῖρας δέχομαι : recevoir de pied ferme pour engager la mêlée

οὐδ᾿ εἰς χεῖρας δεξάμενον τοὺς ππογύπους : négation + participe = sans + infinitif en traduction

ἕπομαι (impf εἱπόμην) : poursuivre (+D)

κτείνω : tuer, massacrer

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

ἐπί + D : près de, du côté de ; par suite de, à cause de, à l’occasion de

ἡμέτερος,α,ον : notre; ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ : de notre côté, dans notre camp

ἐπ-εξ-έρχομαι (aor ἐπεξῆλθον) : se mettre à marcher sur, lancer l’assaut

διώκω : poursuivre

ἄχρι jusqu’à, jusque

πρός +Α: vers, en direction de

ἐνταῦθα : alors

ἐπι-βοηθέω,ῶ : venir au secours, venir à la rescousse

κἀκείνων ἐπιβοηθούντων : génitif absolu

ἐγ-κλίνω : fléchir, plier

ἐπεί : quand 

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + infinitif

σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι : eux (pr réfl 3ème personne)

νικάω,ῶ : vaincre

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute

λαμπρός,ά,όν : clair, évident

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

λίσκομαι : être pris, être fait prisonnier

ἀν-αιρέω,ῶ : anéantir, tuer

αἷμα, αἵματος (τό) :le sang

ῥέω : intr. couler

νέφος,ους (τό) : le nuage

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

βάπτω : teindre

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, sembler ; se révéler, se faire reconnaître

οἷα : comme

δυόμαι : plonger, s’enfoncer, se coucher

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

κατα-στάζω : tomber goutte à goutte, suppurer, couler

εἰκάζω μὴ ἄρα : se demander si ne ... pas

ἄρα : donc (souligne le propos)

πάλαι : autrefois, jadis

ἄνω : en haut, là-haut

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire

ὕω (aor ὗσα) : faire pleuvoir

Ζεύς, Δία, Διός, Διί (ὁ) : Zeus

Σαρπηδών, όνος (ὁ) : Sarpédon (fils de Zeus et de Laodamie, allié des Troyens, il fut tué par Patrocle ; Iliade chant XVI, 459)

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

18

να-στρέφω ( ἀνέστρεψα) : s’en retourner de, revenir

δίωξις, εως (ἡ) : la poursuite

δύο , δυοῖν : deux

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

ἴστημι: placer, élever

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

ἀράχνιον, ου (τό) : la toile d’araignée

πεζο-μαχία,ας (ἡ) : le combat d’infanterie

ἀερο-μαχία, ας (ἡ) : le combat aérien

ἄρτι : exactement ; à l’instant, juste, seulement

ἀγγέλλω : annoncer

ὑπ+ G : par

προσ-ελαύνω : s’approcher

δεῖ : il faut ; à l’imparfait, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

πρό + G : avant

οἱ Νεφελοκένταυροι ..., οὓς ἔδει ... ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι : οὓς est le sujet de l’infinitive qui dépend de ἔδει: construction typiquement grecque, donc pas de traduction littérale possible : « les Centaures-Nuées, qui auraient dû rejoindre Phaéton... »

ἔρχομαι + D : se joindre à, rejoindre

καὶ δή : et justement, et alors 

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

σύγ-κειμαι : être composé

ὅσος,η,ον : aussi grand que... 

construire : μέγεθος δὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων ὅσον < μέγεθος> τοῦ οδίων κολοσσοῦ...etc. Dans ce genre d’expression, le grec emploie le G pl derrière μέγεθος, alors que le français met le complément du nom au singulier, en signalant seulement le pluriel par le déterminant « leur taille... »

Ῥόδιοι, ων (οἱ) : les Rhodiens

κολοσσός,οῦ (ὁ) : le colosse

Le Colosse de Rhodes faisait environ 33 m de haut

ἡμίσεια, ας (ἡ) : la moitié (s e du corps, donc la taille, la ceinture)

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt), vers

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut

τὸ ἄνω : le haut

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo

μέντοι : d’autre part, quant à

ἀνα-γράφω (aor ἀνέγραψα) : inscrire, écrire, reporter par écrit

μή + subj. : de peur que

attention à l’accentuation : τῳ = τινι !

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tellement grand, si grand 

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

φίλος, ου (ὁ) : l’ami

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἀγγελία, ας (ἡ) : le message (+ inf : de ...)

αὖθις : de nouveau

δια-τάττομαι (aor διεταξάμην) : se ranger en ligne de bataille, se mettre en ordre de bataille

ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre (τεταραγμένοις : valeur forte du parfait)

ἐπι-πίπτω + D : tomber sur

Σεληνίτης, ου (ὁ) : le Lunaire, le Sélénite

-τάκτως : sans respecter les postes de combat, sans discipline

περί + Α : en vue de

λάφυρον,ου (τό) : le pillage

δια-σκεδάννυμι (part pft passif διεσκεδασμένος,η,ον) : disperser

τρέπω : mettre en fuite, provoquer la déroute de

κατα-διώκω : poursuivre

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

ἀνα-σπάω,ῶ : renverser

κατα-τρέχω (-δραμοῦμαι, -έδραμον) : fondre en courant sur, ravager, ratisser (sens militaire)

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ὑφαίνω (pft passif ὕφασμαι) : tisser

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ζωγρέω,ῶ : capturer vivant

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

μέν οὖν : alors donc 

ἀπ-άγω : emmener

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

αὐθ-ημερόν adv. : ce jour même

τὼ χεῖρε : A de relation, duel

ὀπίσω : derrière, par derrière

δέω: lier, attacher

ἀπό-κομμα, ατος (τό) : le fragment, la lambeau

19

πολιορκέω,ῶ : assiéger

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : choisir, décider de

μεταξύ (τό) + G : ce qui est au milieu de, la partie médiane de

ἀπο-τειχίζω : couper par une muraille

μηκέτι : ne ... plus (négation subjective)

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon

δι-κω : traverser (πρός +Α : parvenir à)

τεῖχος , ους (τό) : la muraille

διπλοῦς, οῦς, οῦν : double

νεφελωτός, ή, όν : formé de nuages, fait de nuages

σαφής,ής,ές : clair, manifeste, net

ἔκλειψις, εως (ἡ) : l’éclipse

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

διηνεκής,ής,ές : continu, permanent

πᾶσα < s e σελήνη>

κατ-έχομαι + D : se couvrir de, être pris par

πιέζω : accabler

πέμπω : pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade

ἱκέτευω : supplier, implorer

καθ-αιρέω,ῶ : détruire

οἰκοδόμημα, ατος (τό ) : la construction, l’édifice

περι-οράω,ῶ : regarder avec indifférence

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

βιοτεύω : vivre, subsister

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : promettre

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

τελέω,ῶ : s’acquitter de, payer

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

ὅμηρος, ου (ὁ) : l’otage

ἐπί + D : en ce qui concerne (ici) ; à condition de ; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions (à la fin du texte ; elles seront détaillées dans le §20)

δίδωμι (inf aor δοῦναι) : donner

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

δίς : deux fois

ἐκ-κλησία,ας (ἡ) : l’assemblée

προτεραῖος,α,ον : de la veille, du jour précédent, du premier jour

τῇ προτεραίᾳ < s e ἐκκλησίᾳ>

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

παρα-λύω : relâcher

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant

μετα-γιγνώσκω : changer d’avis

εἰρήνη, ης () : la paixVocabulaire alphabétique :

ἀγγελία, ας (ἡ) : le message (+ inf : de ...)

ἀγγέλλω : annoncer

ἀερο-μαχία, ας (ἡ) : le combat aérien

αἷμα, αἵματος (τό) :le sang

αἴρομαι (aor ἤρθην) : être levé, s’élever

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + infinitif

λίσκομαι : être pris, être fait prisonnier

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

ἀνα-γράφω (aor ἀνέγραψα) : inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀν-αιρέω,ῶ : anéantir, tuer

ἀνα-σπάω,ῶ : renverser

να-στρέφω ( ἀνέστρεψα) : s’en retourner de, revenir

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut, là-haut ; τὸ ἄνω : le haut

ἀπ-άγω : emmener

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

ἀπό-κομμα, ατος (τό) : le fragment, la lambeau

ἀπο-τειχίζω : couper par une muraille

ἄρα : donc (souligne le propos)

ἀράχνιον, ου (τό) : la toile d’araignée

ἄρτι : exactement ; à l’instant, juste, seulement

-τάκτως : sans respecter les postes de combat, sans discipline

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon

αὐθ-ημερόν adv. : ce jour même

αὖθις : de nouveau

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

ἄχρι jusqu’à, jusque

βάπτω : teindre

βιοτεύω : vivre, subsister

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : choisir, décider de

δεῖ : il faut ; à l’imparfait, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δέχομαι (aor ἐδεξάμην) : recevoir de pied ferme ; εἰς χεῖρας δέχομαι : recevoir de pied ferme pour engager la mêlée

δέω: lier, attacher

δια-σκεδάννυμι (part pft passif διεσκεδασμένος,η,ον) : disperser

δια-τάττομαι (aor διεταξάμην) : se ranger en ligne de bataille, se mettre en ordre de bataille

δίδωμι (inf aor δοῦναι) : donner

δι-κω : traverser (πρός +Α : parvenir à)

διηνεκής,ής,ές : continu, permanent

διπλοῦς, οῦς, οῦν : double

δίς : deux fois

διώκω : poursuivre

δίωξις, εως (ἡ) : la poursuite

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

δύο , δυοῖν : deux

δυόμαι : plonger, s’enfoncer, se coucher

ἐγ-κλίνω : fléchir, plier

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰκάζω μὴ ἄρα : se demander si ne ... pas

εἰρήνη, ης () : la paix

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux

ἐκ-κλησία,ας (ἡ) : l’assemblée

ἔκλειψις, εως (ἡ) : l’éclipse

ἐνταῦθα : alors

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de

ἐπεί : quand 

ἐπ-εξ-έρχομαι (aor ἐπεξῆλθον) : se mettre à marcher sur, lancer l’assaut

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπί + D : près de, du côté de ; par suite de, à cause de, à l’occasion de, en ce qui concerne ; à condition de ; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions

ἐπι-βοηθέω,ῶ : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπι-πίπτω + D : tomber sur

ἕπομαι (impf εἱπόμην) : poursuivre (+D)

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

ἔρχομαι + D : se joindre à, rejoindre

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt), vers

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

Ζεύς, Δία, Διός, Διί (ὁ) : Zeus

ζωγρέω,ῶ : capturer vivant

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

λιώτης, ου (ὁ) : le Solaire, l’Héliôte

ἡμέτερος,α,ον : notre

ἡμίσεια, ας (ἡ) : la moitié (s e du corps, donc la taille, la ceinture)

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

ἱκέτευω : supplier, implorer

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

ἴστημι: placer, élever

καθ-αιρέω,ῶ : détruire

καὶ δή : et justement, et alors 

κατα-διώκω : poursuivre

κατα-στάζω : tomber goutte à goutte, suppurer, couler

κατα-τρέχω (-δραμοῦμαι, -έδραμον) : fondre en courant sur, ravager, ratisser (sens militaire)

κατ-έχομαι + D : se couvrir de, être pris par

κολοσσός,οῦ (ὁ) : le colosse

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

κτείνω : tuer, massacrer

λαμπρός,ά,όν : clair, évident

λάφυρον,ου (τό) : le pillage

μέν οὖν : alors donc 

μέντοι : d’autre part, quant à

μετα-γιγνώσκω : changer d’avis

μεταξύ (τό) + G : ce qui est au milieu de, la partie médiane de

μή + subj. : de peur que

μηκέτι : ne ... plus (négation subjective)

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νεφελωτός, ή, όν : formé de nuages, fait de nuages

νέφος,ους (τό) : le nuage

νικάω,ῶ : vaincre

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

ὀγκάομαι, ῶμαι : braire

οἷα : comme

οἰκοδόμημα, ατος (τό ) : la construction, l’édifice

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὅμηρος, ου (ὁ) : l’otage

ὄνος, ου (ὁ) : l’âne

ὀπίσω : derrière, par derrière

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

ὅσος,η,ον : aussi grand que... 

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

πάλαι : autrefois, jadis

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρα-λύω : relâcher

πεζο-μαχία,ας (ἡ) : le combat d’infanterie

πέμπω : pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade

περί + Α : en vue de

περι-οράω,ῶ : regarder avec indifférence

πιέζω : accabler

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολιορκέω,ῶ : assiéger

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πρό + G : avant

πρός +Α: vers, en direction de

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

προσ-ελαύνω : s’approcher

προτεραῖος,α,ον : de la veille, du jour précédent, du premier jour

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

ῥέω : intr. couler

Ῥόδιοι, ων (οἱ) : les Rhodiens

σαλπιστής, οῦ (ὁ) : le trompette, le clairon (soldat chargé de sonner la trompette...)

Σαρπηδών, όνος (ὁ) : Sarpédon (fils de Zeus et de Laodamie, allié des Troyens, il fut tué par Patrocle ; Iliade chant XVI, 459)

σαφής,ής,ές : clair, manifeste, net

Σεληνίτης, ου (ὁ) : le Lunaire, le Sélénite

σημεῖον,ου (τό) : le drapeau, l’enseigne

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

σύγ-κειμαι : être composé

συμ-μίγνυμι : en venir aux mains, engager la mêlée avec (+ D)

σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι : eux (pr réfl 3ème personne)

ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τεῖχος , ους (τό) : la muraille

τελέω,ῶ : s’acquitter de, payer

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tellement grand, si grand 

τρέπω : mettre en fuite, provoquer la déroute de

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : promettre

ὑπ+ G : par

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant

ὑφαίνω (pft passif ὕφασμαι) : tisser

ὕω (aor ὗσα) : faire pleuvoir

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, sembler ; se révéler, se faire reconnaître

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

φίλος, ου (ὁ) : l’ami

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo

χείρ, χειρός (ἡ) (duel τὼ χεῖρε) : la main ; la mêlée, le corps à corps

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἄρα : donc (souligne le propos)

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : choisir, décider de

δεῖ : il faut ; à l’imparfait, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δέχομαι (aor ἐδεξάμην) : recevoir de pied ferme ; εἰς χεῖρας δέχομαι : recevoir de pied ferme pour engager la mêlée

δίδωμι (inf aor δοῦναι) : donner

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰρήνη, ης () : la paix

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐξ +G = ἐκ + G : à partir de

ἐπεί : quand 

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπί + D : près de, du côté de ; par suite de, à cause de, à l’occasion de, en ce qui concerne ; à condition de ; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions

ἔρχομαι + D : se joindre à, rejoindre

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt), vers

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

Ζεύς, Δία, Διός, Διί (ὁ) : Zeus

ἡμέτερος,α,ον : notre

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

ἴστημι: placer, élever

καὶ δή : et justement, et alors 

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

κτείνω : tuer, massacrer

μέν οὖν : alors donc 

μέντοι : d’autre part, quant à

μή + subj. : de peur que

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νικάω,ῶ : vaincre

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

οἷα : comme

ὅσος,η,ον : aussi grand que... 

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

πέμπω : pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade

περί + Α : en vue de

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πρό + G : avant

πρός +Α: vers, en direction de

σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι : eux (pr réfl 3ème personne)

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tellement grand, si grand 

ὑπ+ G : par

ὑπο-λαμβάνω (-λήψομαι, -έλαϐον, -είληφα): être d’avis, penser, croire

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître, paraître, sembler ; se révéler, se faire reconnaître

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

φίλος, ου (ὁ) : l’ami

χείρ, χειρός (ἡ) (duel τὼ χεῖρε) : la main ; la mêlée, le corps à corps

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)


fréquence 2 :

αἷμα, αἵματος (τό) :le sang

αἴρομαι (aor ἤρθην) : être levé, s’élever

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + infinitif

λίσκομαι : être pris, être fait prisonnier

ἀν-αιρέω,ῶ : anéantir, tuer

αὖθις : de nouveau

δέω: lier, attacher

διώκω : poursuivre

δύο , δυοῖν : deux

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux

ἐκ-κλησία,ας (ἡ) : l’assemblée

ἐνταῦθα : alors

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

ἱκέτευω : supplier, implorer

ἵππος, ου (ὁ) : le cheval

κατ-έχομαι + D : se couvrir de, être pris par

μηκέτι : ne ... plus (négation subjective)

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

πάλαι : autrefois, jadis

περι-οράω,ῶ : regarder avec indifférence

σημεῖον,ου (τό) : le drapeau, l’enseigne

τεῖχος , ους (τό) : la muraille

ὑπ-ισχνέομαι,οῦμαι (ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι) : promettre


fréquence 3 :

ἀγγέλλω : annoncer

ἄνω : en haut, dans la partie haute, vers le haut, là-haut ; τὸ ἄνω : le haut

ἀπ-άγω : emmener

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable

αὐτίκα : aussitôt, immédiatement

δίς : deux fois

λαμπρός,ά,όν : clair, évident

πρόσ-ειμι : s’approcher, s’avancer

σαφής,ής,ές : clair, manifeste, net

τρέπω : mettre en fuite, provoquer la déroute de


fréquence 4 :

ἀνα-γράφω (aor ἀνέγραψα) : inscrire, écrire, reporter par écrit

ἄρτι : exactement ; à l’instant, juste, seulement

διπλοῦς, οῦς, οῦν : double

εἰκάζω μὴ ἄρα : se demander si ne ... pas

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

καθ-αιρέω,ῶ : détruire

μεταξύ (τό) + G : ce qui est au milieu de, la partie médiane de

πολιορκέω,ῶ : assiéger

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

τελέω,ῶ : s’acquitter de, payer

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)


ne pas apprendre :

ἀγγελία, ας (ἡ) : le message (+ inf : de ...)

ἀερο-μαχία, ας (ἡ) : le combat aérien

ἀνα-σπάω,ῶ : renverser

να-στρέφω ( ἀνέστρεψα) : s’en retourner de, revenir

ἀπό-κομμα, ατος (τό) : le fragment, la lambeau

ἀπο-τειχίζω : couper par une muraille

ἀράχνιον, ου (τό) : la toile d’araignée

-τάκτως : sans respecter les postes de combat, sans discipline

αὐγή,ῆς (ἡ) : le rayon

αὐθ-ημερόν adv. : ce jour même

ἄχρι jusqu’à, jusque

βάπτω : teindre

βιοτεύω : vivre, subsister

δια-σκεδάννυμι (part pft passif διεσκεδασμένος,η,ον) : disperser

δια-τάττομαι (aor διεταξάμην) : se ranger en ligne de bataille, se mettre en ordre de bataille

δι-κω : traverser (πρός +Α : parvenir à)

διηνεκής,ής,ές : continu, permanent

δίωξις, εως (ἡ) : la poursuite

δυόμαι : plonger, s’enfoncer, se coucher

ἐγ-κλίνω : fléchir, plier

ἔκλειψις, εως (ἡ) : l’éclipse

ἐπ-εξ-έρχομαι (aor ἐπεξῆλθον) : se mettre à marcher sur, lancer l’assaut

ἐπι-βοηθέω,ῶ : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπι-πίπτω + D : tomber sur

ἕπομαι (impf εἱπόμην) : poursuivre (+D)

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

ζωγρέω,ῶ : capturer vivant

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

λιώτης, ου (ὁ) : le Solaire, l’Héliôte

ἡμίσεια, ας (ἡ) : la moitié (s e du corps, donc la taille, la ceinture)

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

κατα-διώκω : poursuivre

κατα-στάζω : tomber goutte à goutte, suppurer, couler

κατα-τρέχω (-δραμοῦμαι, -έδραμον) : fondre en courant sur, ravager, ratisser (sens militaire)

κολοσσός,οῦ (ὁ) : le colosse

λάφυρον,ου (τό) : le pillage

μετα-γιγνώσκω : changer d’avis

νεφελωτός, ή, όν : formé de nuages, fait de nuages

νέφος,ους (τό) : le nuage

ὀγκάομαι, ῶμαι : braire

οἰκοδόμημα, ατος (τό ) : la construction, l’édifice

Ὅμηρος,ου (ὁ) : Homère

ὅμηρος, ου (ὁ) : l’otage

ὄνος, ου (ὁ) : l’âne

ὀπίσω : derrière, par derrière

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρα-λύω : relâcher

πεζο-μαχία,ας (ἡ) : le combat d’infanterie

πιέζω : accabler

προσ-ελαύνω : s’approcher

προτεραῖος,α,ον : de la veille, du jour précédent, du premier jour

πτερωτός,ός,όν : qui a des ailes, ailé

ῥέω : intr. couler

Ῥόδιοι, ων (οἱ) : les Rhodiens

σαλπιστής, οῦ (ὁ) : le trompette, le clairon (soldat chargé de sonner la trompette...)

Σαρπηδών, όνος (ὁ) : Sarpédon (fils de Zeus et de Laodamie, allié des Troyens, il fut tué par Patrocle ; Iliade chant XVI, 459)

Σεληνίτης, ου (ὁ) : le Lunaire, le Sélénite

σύγ-κειμαι : être composé

συμ-μίγνυμι : en venir aux mains, engager la mêlée avec (+ D)

ταράττομαι (pft τετάραγμαι) : être dans le désordre

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant

ὑφαίνω (pft passif ὕφασμαι) : tisser

ὕω (aor ὗσα) : faire pleuvoir

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

φορτίς, ίδος adj : de transport, marchand, cargo
Traduction au plus près du texte

17 ... Συμμίξαντες δὲ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη καὶ ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἱ ὄνοι - τούτοις γὰρ ἀντὶ σαλπιστῶν χρῶνται - ἐμάχοντο.

Et après avoir engagé la mêlée quand les drapeaux eurent été levés et que les ânes de chacun des deux <camps> eurent brait – car ils se servent d’eux en guise de clairons – on se mit à combattre.

Καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν λιωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν οὐδ᾿ εἰς χεῖρας δεξάμενον τοὺς ππογύπους, καὶ ἡμεῖς εἱπόμεθα κτείνοντες·

Et d’une part l’aile gauche des Solaires prit la fuite immédiatement sans même recevoir de pied ferme les Chevau-vautours pour engager la mêlée, et nous nous mîmes à les poursuivre en les massacrant ;

τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει τοῦ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ εὐωνύμου, καὶ ἐπεξῆλθον οἱ εροκώνωπες διώκοντες ἄχρι πρὸς τοὺς πεζούς.

d’autre part leur aile droite l’emportait sur l’aile gauche de notre <camp>, et les Moustiques-de-l’espace lançèrent l’assaut en menant la poursuite jusqu’à <notre> infanterie.

νταῦθα δὲ κἀκείνων ἐπιβοηθούντων ἔφυγον ἐγκλίναντες, καὶ μάλιστα ἐπεὶ σθοντο τοὺς ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ σφῶν νενικημένους.

Mais alors, comme ceux-là aussi vinrent à la rescousse, ils prirent la fuite après avoir fléchi, et surtout (= d’autant plus) quand ils s’aperçurent que ceux qui étaient du côté de leur aile gauche avaient été vaincus.

Τῆς δὲ τροπῆς λαμπρᾶς γεγενημένης πολλοὶ μὲν ζῶντες ἡλίσκοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἀνῃροῦντο, καὶ τὸ αἷμα ἔρρει πολὺ μὲν ἐπὶ τῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ βάπτεσθαι καὶ ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, οἷα παρ᾿ ἡμῖν δυομένου τοῦ ἡλίου φαίνεται, πολὺ δὲ καὶ εἰς τὴν γῆν κατέσταζεν, ὥστε με εἰκάζειν, μὴ ἄρα τοιούτου τινὸς καὶ πάλαι ἄνω γενομένου μηρος ὑπέλαβεν αἵματι ὗσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ τοῦ Σαρπηδόνος θανάτῳ.

Alors, la déroute étant évidente, beaucoup d’une part furent fait prisonniers vivants, beaucoup d’autre part furent tués, et le sang coulait en abondance d’une part sur les nuages, de telle sorte qu’ils étaient teints et paraissaient rouges, comme ils paraissent, chez nous, lorsque le soleil se couche, et d’autre part dégouttait aussi sur le sol, au point que je me demandais si, parce que quelque chose de tel s’était produit également jadis là-haut, Homère n’avait pas cru que Zeus faisait pleuvoir du sang à l’occasion de la mort de Sarpédon.


18 ναστρέψαντες δὲ ἀπὸ τῆς διώξεως δύο τρόπαια ἐστήσαμεν, τὸ μὲν ἐπὶ τῶν ἀραχνίων τῆς πεζομαχίας, τὸ δὲ τῆς ἀερομαχίας ἐπὶ τῶν νεφῶν.

Alors, en revenant de la poursuite, nous avons élevé deux trophées, l’un, sur les toiles d’araignées, pour le combat d’infanterie, l’autre, pour le combat aérien, sur les nuages.

ρτι δὲ τούτων γινομένων ἠγγέλλοντο ὑπὸ τῶν σκοπῶν οἱ Νεφελοκένταυροι προσελαύνοντες, οὓς ἔδει πρὸ τῆς μάχης ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι.

Juste comme ces choses se produisaient, les guetteurs annoncent que les Centaures-Nuées s’approchaient (littéralement : sont annoncés par les guetteurs les Centaures-Nuées s’approchant), <Centaures-Nuées> qui auraient dû rejoindre Phaéton avant la bataille.

Καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόντες, θέαμα παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἀνθρώπων συγκείμενοι·

Et justement ils se mirent à apparaître, s’avançant, spectacle tout à fait extraordinaire, composés de chevaux ailés et d’hommes :

μέγεθος δὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων ὅσον τοῦ οδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ ἄνω, τῶν δὲ ἵππων ὅσον νεὼς μεγάλης φορτίδος.

leur taille d’homme, depuis la ceinture jusqu’en haut <était> aussi grande que <celle> du Colosse de Rhodes, et <leur taille> de cheval aussi grande que <celle> d’un grand vaisseau de transport.

Τὸ μέντοι πλῆθος αὐτῶν οὐκ ἀνέγραψα, μή τῳ καὶ ἄπιστον δόξῃ - τοσοῦτον ἦν.

Quant à leur nombre, je ne le reporte pas par écrit, de peur qu’il semble à quiconque invraisemblable – il était tellement grand !

γεῖτο δὲ αὐτῶν ὁ ἐκ τοῦ ζῳδιακοῦ τοξότης.

Et l’Archer (le Sagittaire) du Zodiaque les commandait.

πεὶ δὲ σθοντο τοὺς φίλους νενικημένους, ἐπὶ μὲν τὸν Φαέθοντα ἔπεμπον ἀγγελίαν αὖθις ἐπιέναι, αὐτοὶ δὲ διαταξάμενοι τεταραγμένοις ἐπιπίπτουσι τοῖς Σεληνίταις, ἀτάκτως περὶ τὴν δίωξιν καὶ τὰ λάφυρα διεσκεδασμένοις·

Et lorsqu’ils se rendirent compte que leurs amis avaient été vaincus, d’une part ils envoyèrent à Phaéton le message d’attaquer de nouveau, et eux-mêmes, en ordre de bataille, tombent sur les Lunaires qui étaient dans un désordre complet, sans discipline, complètement dispersés en vue de la poursuite et du butin ;

καὶ πάντας μὲν τρέπουσιν, αὐτὸν δὲ τὸν βασιλέα καταδιώκουσι πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ὀρνέων αὐτοῦ κτείνουσιν·

ils les mettent tous en fuite d’une part, et d’autre part poursuivent le roi lui-même jusqu’à sa cité et massacrent la plupart de ses oiseaux ;

ἀνέσπασαν δὲ καὶ τὰ τρόπαια καὶ κατέδραμον ἅπαν τὸ ὑπὸ τῶν ἀραχνῶν πεδίον ὑφασμένον, ἐμὲ δὲ καὶ δύο τινὰς τῶν ἑταίρων ἐζώγρησαν.

ils renversèrent aussi nos trophées et ratissèrent la totalité de la plaine tissée par les araignées, et me capturèrent vivant, moi et deux de mes compagnons.

δη δὲ παρῆν καὶ ὁ Φαέθων καὶ αὖθις ἄλλα τρόπαια ὑπ᾿ ἐκείνων ἵστατο.

Déjà Phaéton était là, et de nouveau d’autres trophées furent élevés par eux.

μεῖς μὲν οὖν ἀπηγόμεθα ἐς τὸν λιον αὐθημερὸν τὼ χεῖρε ὀπίσω δεθέντες ἀραχνίου ἀποκόμματι.

Alors donc, nous, nous fûmes emmenés vers le soleil ce jour-même, les deux mains liées (littéralement : liés quant aux deux mains) par derrière par un lambeau de toile d’araignée.


19 Οἱ δὲ πολιορκεῖν μὲν οὐκ ἔγνωσαν τὴν πόλιν, ἀναστρέψαντες δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ ἀέρος ἀπετείχιζον, ὥστε μηκέτι τὰς αὐγὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν σελήνην διήκειν.

Mais eux, ils ne choisirent pas d’assiéger la ville, mais, s’en retournant, ils se mirent à couper par une muraille la partie médiane de l’espace, de sorte que les rayons venant du soleil ne pussent plus parvenir à la lune.

Τὸ δὲ τεῖχος ἦν διπλοῦν, νεφελωτόν· ὥστε σαφὴς ἔκλειψις τῆς σελήνης ἐγεγόνει καὶ νυκτὶ διηνεκεῖ πᾶσα κατείχετο.

La muraille était double, formée de nuages ; si bien qu’une claire éclipse de lune se produisit complètement et que toute la lune était prise par une nuit permanente.

Πιεζόμενος δὲ τούτοις ὁ νδυμίων πέμψας ἱκέτευε καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα καὶ μὴ σφᾶς περιορᾶν ἐν σκότῳ βιοτεύοντας, ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ φόρους τελέσειν καὶ σύμμαχος ἔσεσθαι καὶ μηκέτι πολεμήσειν, καὶ μήρους ἐπὶ τούτοις δοῦναι ἤθελεν.

Accablé par ces choses-là, Endymion, ayant envoyé une ambassade, implora de détruire l’édifice et qu’ils ne les regardent pas avec indifférence subsister dans l’obscurité, et promit de payer des tributs, d’être à l’avenir un allié et de ne plus lui faire la guerre, et il consentit à livrer des otages en ce qui concerne cela.

Οἱ δὲ περὶ τὸν Φαέθοντα γενομένης δὶς ἐκκλησίας τῇ προτεραίᾳ μὲν οὐδὲν παρέλυσαν τῆς ὀργῆς, τῇ ὑστεραίᾳ δὲ μετέγνωσαν, καὶ ἐγένετο ἡ εἰρήνη ἐπὶ τούτοις·

Ceux de l’entourage de Phaéton, une assemblée ayant eu lieu deux fois, par la première ne relâchèrent rien de leur colère, mais par celle du jour suivant changèrent d’avis, et la paix fut conclue à ces conditions :Comparaison de traductions :

18 ...ρτι δὲ τούτων γινομένων ἠγγέλλοντο ὑπὸ τῶν σκοπῶν οἱ Νεφελοκένταυροι προσελαύνοντες, οὓς ἔδει πρὸ τῆς μάχης ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Nous venions de le faire quand les guetteurs annoncèrent l’approche des Néphélocentaures, qui auraient dû rejoindre Phaéton avant la bataille.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous étions justement occupés à cette tâche, quand nos guetteurs annonçaient l’approche des Centaures de la nuée, qui auraient dû rejoindre Phaéton avant la bataille.19 Πιεζόμενος δὲ τούτοις ὁ νδυμίων πέμψας ἱκέτευε καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα καὶ μὴ σφᾶς περιορᾶν ἐν σκότῳ βιοτεύοντας, ὑπισχνεῖτο δὲ καὶ φόρους τελέσειν καὶ σύμμαχος ἔσεσθαι καὶ μηκέτι πολεμήσειν, καὶ μήρους ἐπὶ τούτοις δοῦναι ἤθελεν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Accablé par ces événements, Endymion envoya une députation pour demander instamment de démolir cette construction et de ne pas les forcer à vivre dans les ténèbres. Il promettait de payer tribut, de faire alliance avec eux, de cesser la guerre et il acceptait de leur donner des otages en garantie.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Très affecté de cela, Endymion envoya une ambassade pour les supplier d’abattre cette construction, de ne pas les laisser vivre dans l’obscurité ; il promettait par ailleurs de payer des tributs, d’être son allié, de ne plus lui faire la guerre, et consentait à lui livrer des otages en garantie.

Retour en haut du texte