Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

20 21 Guerre de la Lune et du Soleil (4)

Paix conclue; départ décidéLucien Histoires véritables I 20 21

La guerre de la Lune et du Soleil (4)

Paix conclue ; départ décidé


20 « Κατὰ τάδε συνθήκας ἐποιήσαντο Ἡλιῶται καὶ οἱ σύμμαχοι πρὸς Σεληνίτας καὶ τοὺς συμμάχους, ἐπὶ τῷ καταλῦσαι μὲν Ἡλιώτας τὸ διατείχισμα καὶ μηκέτι ἐς τὴν σελήνην ἐσβάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ῥητοῦ ἕκαστον χρήματος, τοὺς δὲ Σεληνίτας ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμους τούς γε ἄλλους ἀστέρας, ὅπλα δὲ μὴ ἐπιφέρειν τοῖς Ἡλιώταις, συμμαχεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, ἤν τις ἐπίῃ· φόρον δὲ ὑποτελεῖν ἑκάστου ἔτους τὸν βασιλέα τῶν Σεληνιτῶν τῷ βασιλεῖ τῶν Ἡλιωτῶν δρόσου ἀμφορέας μυρίους, καὶ ὁμήρους δὲ σφῶν αὐτῶν δοῦναι μυρίους, τὴν δὲ ἀποικίαν τὴν ἐς τὸν Ἑωσφόρον κοινῇ ποιεῖσθαι, καὶ μετέχειν τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον· ἐγγράψαι δὲ τὰς συνθήκας στήλῃ ἠλεκτρίνῃ καὶ ἀναστῆσαι ἐν μέσῳ τῷ ἀέρι ἐπὶ τοῖς μεθορίοις. μοσαν δὲ Ἡλιωτῶν μὲν Πυρωνίδης καὶ Θερείτης καὶ Φλόγιος, Σεληνιτῶν δὲ Νύκτωρ καὶ Μήνιος καὶ Πολυλάμπης. »

21 Τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο· εὐθὺς δὲ τὸ τεῖχος καθῃρεῖτο καὶ ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέδοσαν. πεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐς τὴν σελήνην, ὑπηντίαζον ἡμᾶς καὶ ἠσπάζοντο μετὰ δακρύων οἵ τε ἑταῖροι καὶ ὁ Ἐνδυμίων αὐτός. Καὶ ὁ μὲν ἠξίου με μεῖναί τε παρ᾿ αὑτῷ καὶ κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας, ὑπισχνούμενος δώσειν πρὸς γάμον τὸν ἑαυτοῦ παῖδα· γυναῖκες γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ᾿ αὐτοῖς. γὼ δὲ οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἀλλ᾿ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι κάτω ἐς τὴν θάλατταν. ς δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὂν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας.

Vocabulaire dans l’ordre du texte ( nouveau par rapport à 13-19):

20

κατ+ Α : au sujet de 

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci 

κατὰ τάδε répond au ἐπὶ τούτοις qui terminait le paragraphe précédent (§19), et annonce ce qui suit.

συνθήκη, ης (ἡ) : traité, convention ; συνθήκας ποιεῖσθαι πρός τινα : établir un traité avec qqn

ἐπί + D : à la condition que, moyennant

construction : les 2 propositions infinitives substantivées τῷ... καταλῦσαι μέν ... ἀποδοῦναι δέ... définissent ce qui est du ressort des Solaires, moyennant quoi les Lunaires (infinitives suivantes dépendant de συνθήκας) doivent faire un certain nombre de choses.

κατα-λύω : détruire, mettre à bas, démolir

διατείχισμα, ατος (τό) : la muraille de séparation

ἐσ-βάλλω ἐς + Α : faire irruption sur, envahir

ἀπο-δίδωμι ( inf aor ἀποδοῦναι) : rendre, restituer

αἰχμάλωτος, ου (ὁ) : le prisonnier de guerre

ῥητοῦ χρήματος : G de prix : « pour, moyennant ... »

ῥητός,ή,όν : convenu

χρῆμα, ατος (τό) : la somme d’argent

ἀφίημι ( inf aor 2 ἀφεῖναι) + 2 A : laisser qqn + attribut du COD

αὐτό-νομος, ος, ον : indépendant, autonome

ὅπλα, ὅπλων (τά) : les armes

μή : négation subjective : ne ... pas

ἐπι-φέρω : porter (+ A) contre (+ D)

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

construction un peu confuse, sans doute d’origine juridique : le sujet sous-entendu de συμμαχεῖν, à cause d’ἀλλήλων, est « les deux états » ; donc, pour τῇ, sous-entendre qqch comme πόλει

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : de l’un ou de l’autre

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

construction : relier φόρον et δρόσου ἀμφορέας μυρίους.

ὑπο-τελέω : s’acquitter de

ἑκάστου ἔτους : génitif de temps, distributif

τος,ους (τό) : l’année

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

σφῶν αὐτῶν : d’eux-mêmes, d’eux, d’entre eux (à rattacher à μυρίους, ὁμήρους étant attribut)

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie ; ἀποικίαν ποιεῖσθαι : envoyer une colonie, fonder une colonie

κοινῇ : en commun, d’un commun accord

μετ-έχω : participer, prendre part

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον : celui des autres <peuples> qui le veut

ἐγ-γράφω + D : inscrire sur, graver sur

στήλη, ης () : la stèle 

ἠλέκτρινος,η,ον : d’ambre

ἀν-ίστημι : élever, dresser (ἀναστῆσαι : infinitif aoriste à sens actif) s e τὴν στήλην

μεθόρια,ων (τά) : les frontières

ὄμνυμι, ὀμοῦμαι,ὤμοσα, ὀμώμοκα : jurer, prêter serment

Πυρωνίδης, ου (ὁ) : Brûlant-fils (Pyronidès)

Θερείτης, ου (ὁ) : Estival (Théritès)

Φλόγιος, ου (ὁ) : Ardent (Phlogios)

Νύκτωρ, ος (ὁ) : Nocturne (Nyktôr)

Μήνιος, ου (ὁ) : Μoislunaire (Mènios)

Πολυλάμπης, ου (ὁ) : Resplendissant (Polylampès)21

εὐθύς : aussitôt

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie

μετ+ G : avec

δακρύ (τό), défectif : la larme

ἀξιόω,ῶ : demander de + inf.

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

πρός +Α: pour, en vue de

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

παῖς, παιδός ( ὁ) : le fils

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

οὐδαμῶς : pas du tout, nullement

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

ἀπο-πέμπω : renvoyer, prendre congé de

κάτω : en bas

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

ὡς : quand 

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : reconnaître bien que, comprendre que (+ nom à l’A et participe accordé)

ἀ-δύνατος,ος,ον : impossible (+ infinitif : à...)

ὂν : attention à l’accentuation ! participe présent du verbe εἶναι à l’A m sg

ἑπτά : sept

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἑπτὰ ἡμέρας : Α de duréeVocabulaire alphabétique :

ἀ-δύνατος,ος,ον : impossible (+ infinitif : à...)

αἰχμάλωτος, ου (ὁ) : le prisonnier de guerre

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : de l’un ou de l’autre

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

ἀν-ίστημι : élever, dresser (ἀναστῆσαι : infinitif aoriste à sens actif)

ἀξιόω,ῶ : demander de + inf.

ἀπο-δίδωμι ( inf aor ἀποδοῦναι) : rendre, restituer

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie ; ἀποικίαν ποιεῖσθαι : envoyer une colonie, fonder une colonie

ἀπο-πέμπω : renvoyer, prendre congé de

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie

αὐτό-νομος, ος, ον : indépendant, autonome

ἀφίημι ( inf aor 2 ἀφεῖναι) + 2 A : laisser qqn + attribut du COD

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : reconnaître bien que, comprendre que (+ nom à l’A et participe accordé)

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

δακρύ (τό), défectif : la larme

διατείχισμα, ατος (τό) : la muraille de séparation

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

ἐγ-γράφω + D : inscrire sur, graver sur

ἐπί + D : à la condition que, moyennant

ἐπι-φέρω : porter (+ A) contre (+ D)

ἑπτά : sept

ἐσ-βάλλω ἐς + Α : faire irruption sur, envahir

τος,ους (τό) : l’année

εὐθύς : aussitôt

ἠλέκτρινος,η,ον : d’ambre

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

Θερείτης, ου (ὁ) : Estival (Théritès)

κατ+ Α : au sujet de 

κατα-λύω : détruire, mettre à bas, démolir

κάτω : en bas

κοινῇ : en commun, d’un commun accord

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

μεθόρια,ων (τά) : les frontières

μετ+ G : avec

μετ-έχω : participer, prendre part

μή : négation subjective : ne ... pas

Μήνιος, ου (ὁ) : Μoislunaire (Mènios)

Νύκτωρ, ος (ὁ) : Nocturne (Nyktôr)

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci 

ὄμνυμι, ὀμοῦμαι,ὤμοσα, ὀμώμοκα : jurer, prêter serment

ὅπλα, ὅπλων (τά) : les armes

οὐδαμῶς : pas du tout, nullement

παῖς, παιδός ( ὁ) : le fils

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

Πολυλάμπης, ου (ὁ) : Resplendissant (Polylampès)

πρός +Α: pour, en vue de

Πυρωνίδης, ου (ὁ) : Brûlant-fils (Pyronidès)

ῥητός,ή,όν : convenu

στήλη, ης () : la stèle 

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

συνθήκη, ης (ἡ) : traité, convention ; συνθήκας ποιεῖσθαι πρός τινα : établir un traité avec qqn

σφῶν αὐτῶν : d’eux-mêmes, d’eux, d’entre eux

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

ὑπο-τελέω : s’acquitter de

Φλόγιος, ου (ὁ) : Ardent (Phlogios)

χρῆμα, ατος (τό) : la somme d’argent

ὡς : quand 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : de l’un ou de l’autre

ἀξιόω,ῶ : demander de + inf.

ἀπο-δίδωμι ( inf aor ἀποδοῦναι) : rendre, restituer

ἀφίημι ( inf aor 2 ἀφεῖναι) + 2 A : laisser qqn + attribut du COD

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : reconnaître bien que, comprendre que (+ nom à l’A et participe accordé)

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

ἐπί + D : à la condition que, moyennant

εὐθύς : aussitôt

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

κατ+ Α : au sujet de 

μετ+ G : avec

μετ-έχω : participer, prendre part

μή : négation subjective : ne ... pas

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci 

παῖς, παιδός ( ὁ) : le fils

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πεπείκα : persuader, convaincre

πρός +Α: pour, en vue de

σφῶν αὐτῶν : d’eux-mêmes, d’eux, d’entre eux

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

χρῆμα, ατος (τό) : la somme d’argent

ὡς : quand 


fréquence 2 :

ἀν-ίστημι : élever, dresser (ἀναστῆσαι : infinitif aoriste à sens actif)

ἐγ-γράφω + D : inscrire sur, graver sur

τος,ους (τό) : l’année

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

κατα-λύω : détruire, mettre à bas, démolir

κάτω : en bas

κοινῇ : en commun, d’un commun accord

ὄμνυμι, ὀμοῦμαι,ὤμοσα, ὀμώμοκα : jurer, prêter serment

ὅπλα, ὅπλων (τά) : les armes

συνθήκη, ης (ἡ) : traité, convention ; συνθήκας ποιεῖσθαι πρός τινα : établir un traité avec qqn


fréquence 3 :

ἀ-δύνατος,ος,ον : impossible (+ infinitif : à...)

δακρύ (τό), défectif : la larme


fréquence 4 :

κοινωνέω,ῶ : avoir en commun une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

αἰχμάλωτος, ου (ὁ) : le prisonnier de guerre

ἐπι-φέρω : porter (+ A) contre (+ D)

ἑπτά : sept

στήλη, ης () : la stèle 


ne pas apprendre :

ἀμφορεύς,έως (ὁ) : l’amphore

ἀπ-οικία, ας (ἡ) : colonie ; ἀποικίαν ποιεῖσθαι : envoyer une colonie, fonder une colonie

ἀπο-πέμπω : renvoyer, prendre congé de

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie

αὐτό-νομος, ος, ον : indépendant, autonome

διατείχισμα, ατος (τό) : la muraille de séparation

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἐσ-βάλλω ἐς + Α : faire irruption sur, envahir

ἠλέκτρινος,η,ον : d’ambre

Θερείτης, ου (ὁ) : Estival (Théritès)

μεθόρια,ων (τά) : les frontières

Μήνιος, ου (ὁ) : Μoislunaire (Mènios)

Νύκτωρ, ος (ὁ) : Nocturne (Nyktôr)

οὐδαμῶς : pas du tout, nullement

Πολυλάμπης, ου (ὁ) : Resplendissant (Polylampès)

Πυρωνίδης, ου (ὁ) : Brûlant-fils (Pyronidès)

ῥητός,ή,όν : convenu

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

ὑπο-τελέω : s’acquitter de

Φλόγιος, ου (ὁ) : Ardent (Phlogios)
Traduction au plus près du texte

20 Κατὰ τάδε συνθήκας ἐποιήσαντο Ἡλιῶται καὶ οἱ σύμμαχοι πρὸς Σεληνίτας καὶ τοὺς συμμάχους, ἐπὶ τῷ καταλῦσαι μὲν Ἡλιώτας τὸ διατείχισμα καὶ μηκέτι ἐς τὴν σελήνην ἐσβάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ῥητοῦ ἕκαστον χρήματος, τοὺς δὲ Σεληνίτας ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμους τούς γε ἄλλους ἀστέρας, ὅπλα δὲ μὴ ἐπιφέρειν τοῖς Ἡλιώταις, συμμαχεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, ἤν τις ἐπίῃ·

«  A ce sujet les Solaires et leurs alliés établissent un traité avec les Lunaires et leurs alliés <stipulant> que, moyennant le fait que les Solaires démolissent la muraille de séparation d’une part et n’envahissent plus la lune, et que d’autre part ils restituent les prisonniers de guerre chacun pour une somme d’argent convenue, les Lunaires quant à eux d’une part laissent les autres étoiles autonomes et d’autre part ne portent pas les armes contre les Solaires ; et <stipulant> que les deux <états> se portent aide mutuelle, si quelqu’un <les> attaque (= en cas d’agression) ;

φόρον δὲ ὑποτελεῖν ἑκάστου ἔτους τὸν βασιλέα τῶν Σεληνιτῶν τῷ βασιλεῖ τῶν Ἡλιωτῶν δρόσου ἀμφορέας μυρίους, καὶ ὁμήρους δὲ σφῶν αὐτῶν δοῦναι μυρίους, τὴν δὲ ἀποικίαν τὴν ἐς τὸν Ἑωσφόρον κοινῇ ποιεῖσθαι, καὶ μετέχειν τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον·

et que, chaque année, le roi des Lunaires s’acquitte auprès du roi des Solaires d’un tribut de dix mille amphores de rosée, et lui livre dix mille otages des siens, et qu’ils fondent en commun la colonie sur l’Etoile du Matin, et qu’<y> participe celui des autres <peuples> qui <le> veut ;

ἐγγράψαι δὲ τὰς συνθήκας στήλῃ ἠλεκτρίνῃ καὶ ἀναστῆσαι ἐν μέσῳ τῷ ἀέρι ἐπὶ τοῖς μεθορίοις.

enfin que ce traité soit gravé sur une stèle d’ambre et qu’on <la> dresse au milieu de l’espace sur les frontières.

μοσαν δὲ Ἡλιωτῶν μὲν Πυρωνίδης καὶ Θερείτης καὶ Φλόγιος, Σεληνιτῶν δὲ Νύκτωρ καὶ Μήνιος καὶ Πολυλάμπης.

Ont prêté serment, du côté des Solaires d’une part, Brûlant-fils, Estival et Ardent, du côté des Lunaires d’autre part, Nocturne, Moislunaire et Resplendissant. »


21 Τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο· εὐθὺς δὲ τὸ τεῖχος καθῃρεῖτο καὶ ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέδοσαν.

Telle advint la paix ; et aussitôt la muraille fut détruite et nous, les prisonniers de guerre, on nous restitua.

πεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐς τὴν σελήνην, ὑπηντίαζον ἡμᾶς καὶ ἠσπάζοντο μετὰ δακρύων οἵ τε ἑταῖροι καὶ ὁ Ἐνδυμίων αὐτός.

Alors quand nous arrivâmes sur la lune, à la fois nos compagnons et Endymion en personne vinrent à notre rencontre et nous accueillirent affectueusement, avec des larmes (en pleurant).

Καὶ ὁ μὲν ἠξίου με μεῖναί τε παρ᾿ αὑτῷ καὶ κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας, ὑπισχνούμενος δώσειν πρὸς γάμον τὸν ἑαυτοῦ παῖδα·

Et lui, il me demanda de rester auprès de lui et de m’associer à la colonie, en me promettant de me donner son propre fils en mariage ;

γυναῖκες γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ᾿ αὐτοῖς.

car il n’y a pas de femmes chez eux.

γὼ δὲ οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἀλλ᾿ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι κάτω ἐς τὴν θάλατταν.

Mais moi, je ne me laissais pas du tout convaincre, au contraire : je lui demandais de nous renvoyer en bas, sur la mer.


ς δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὂν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας.

Et lorsqu’il eut compris que j’étais impossible à convaincre, après nous avoir régalés pendant sept jours, il prend congé de nous.Comparaison de traductions :

20 Κατὰ τάδε συνθήκας ἐποιήσαντο Ἡλιῶται καὶ οἱ σύμμαχοι πρὸς Σεληνίτας καὶ τοὺς συμμάχους, ἐπὶ τῷ καταλῦσαι μὲν Ἡλιώτας τὸ διατείχισμα καὶ μηκέτι ἐς τὴν σελήνην ἐσβάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ῥητοῦ ἕκαστον χρήματος, τοὺς δὲ Σεληνίτας ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμους τούς γε ἄλλους ἀστέρας, ὅπλα δὲ μὴ ἐπιφέρειν τοῖς Ἡλιώταις, συμμαχεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, ἤν τις ἐπίῃ·


Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

Voici les clauses du traité conclu par les Héliotes et leurs alliés avec les Sélénites et leurs alliés. Que les Héliotes démolissent le mur de séparation et n’envahissent plus la Lune ; qu’ils rendent les prisonniers, chacun moyennat une somme convenue. Que les Sélénites laissent leur autonomie à tous les autres astres et n’attaquent plus les Héliotes, et que les deux parties se prêtent assistance mutuelle en cas d’attaque d’un tiers.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

Voici les clauses de la paix conclue entre les Héliotes et leurs alliés d’un côté, les Sélénites et leurs alliés de l’autre : les Héliotes doivent abattre le rempart , ne plus envahir la lune, restituer les prisonniers moyennant une rançon dont le montant est fixé pour chacun ; les Sélénites de leur côté doivent respecter l’autonomie des autres étoiles, ne point porter les armes contre les Héliotes ; les deux parties se doivent assistance mutuelle en cas d’attaque d’un tiers.

21 (...) γὼ δὲ οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἀλλ᾿ ἠξίουν ἀποπεμφθῆναι κάτω ἐς τὴν θάλατταν.

ς δὲ ἔγνω ἀδύνατον ὂν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

Je ne me laissai pas convaincre eet je demandai à être renvoyé en bas sur le mer. Quand il comprit qu’il était impossible de me persuader, il nous laissa partir après nous avoir offert l’hospitalité pendant sept jours.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

Je ne me laissai nullement convaincre, mais je demandai à être renvoyé et à redescendre sur la mer. Lorsqu’il eut compris qu’il n’y avait nul moyen de me persuader, il prit congé de nous après nous avoir régalé pendant sept jours.

Retour en haut du texte