Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

22 26 Lexique

Tout le vocabulaire 22 26
ἀεί : toujours ; ἐς ἀε : expr. sans interruption

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἄκομος,ος,ον : dépourvu de cheveux

ἀκούω +G : entendre qqch

ἀληθής,ής,ές : vrai, véritable

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre , un autre 

ἄμπελος, ου (ἡ) : la vigne

ν =ἐάν +subj : si (éventuel)

ἀνα-θυμιάομαι,ῶμαι : s’exhaler

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα):allumer, enflammer

ἀνα-πίπτω : tomber

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau, faire une incision

ἀνα-φύομαι : pousser vers le haut, grandir, se développer

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄνθραξ, ακος (ὁ) : le charbon

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (ἀνιείς : part. pr.)

ἀνοικτός -ή -όν: qui peut être ouvert (adj verb d’ἀνοίγω)

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἄ-πιστον, ου (τό) : l’invraisemblance

ἀπό + G : à partir de, de, en se fondant sur , en s’éloignant de ; depuis

ἀπο-βλέπω (aor ἀπέϐλεψα) : tourner les yeux, tenir le regard fixé

ἀπό-θετος, ος, ον: mis de côté, mis en réserve

ἀπο-θλίβω : pressurer, comprimer (pour faire sortir une substance)

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἁπ-όλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα : perdre

ἀπο-μύττομαι: se moucher.

ἀπο -τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα): couper en séparant, sectionner

ἀπ-ουρέω,ῶ : uriner, pisser

ρρην, ενος (ὁ) (D pl ἄρρεσι) : le mâle

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

-σφαλής, ής, ές : non glissant, sûr, certain

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

ἀφοδεύω : aller à la selle, déféquer, chier

βαθύς, εῖα,ύ (G βαθέος) : profond

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

βασίλειον,ου (τό): le palais royal

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

βότρυς, υος (): la grappe

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάλα, γάλακτος (τό) : le lait

γαμέομαι,οῦμαι : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse γαμέτης, ου (ὁ) : l’époux, le mari, le partenaire (sexuel)

γαμέω, ῶ : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse ;

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γάρ : car, en effet

γαστήρ, γαστρός (ἡ) : le ventre

γαστρο-κνημία, ας (ἡ) : le ventre de la jambe, la panse de la jambe, le mollet

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

γένειον, ου (τό) ( plutôt au pl. en ce sens γένεια,ων) : la barbe

γεννάω,ῶ : engendrer, produire 

γένος, ους (τό) : race, espèce

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γηράω,ῶ: vieillir

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γόνυ, ατος (τό) : le genou

γυμνάζομαι : s’entraîner, s’exercer, faire de l’exercice, faire du sport

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

δασύς -εῖα -ύ: poilu, velu

δέ : d’autre part, et, alors

Δενδρῖται, ων (οἱ) : les Dendrites, les Hommes-arbres

δένδρον, ου (τό): l’arbre

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

δέομαι + G : avoir besoin de

δή : justement, précisément

δι +A : à cause de

δι+G : au moyen de, par l’intermédiaire de

δια-λύω : dissoudre

δια-ρρήγνυμαι ( aor -ερράγην) : éclater, se rompre, crever

δια-σείω: secouer violemment

δια-τρίβω : passer le temps qqe part, séjourner

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι δοκῶ + inf : je crois ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble

δριμύς -εῖα -ύ: aigre, âcre

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἐάν +subj : si (éventuel)

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἕδρα,ας (ἡ) : le siège, le fondement, le derrière

ἔθνος, ους (τό) : le peuple, la nation

εἰ : si (dans un système conditionnel); que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que

εἴκοσι :vingt

εἰμι : être ; ἐστι : il y a ; εἰσὶ δ´ ο : et il y en a qui...

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖ : là, là-bas

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἐκεῖσε : là (avec mvt)

ἐκ-κολάπτω : faire éclore en cassant (s’emploie pour les oiseaux qui font éclore leurs poussins en cassant la coquille de l’œuf)

ἐκ-τίθημι : placer dehors, exposer 

ἐκ-φύω (pft ἐκπέφυκα) : germer, naître, pousser

ἔλαιον, ου (τό) : l’huile

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἔμβρυον, ου (τό) : l’embryon

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ντερον -ου, τό: intestins, boyaux

ἐν-τίθημαι : mettre sur soi

ἔντοσθε : à l’intérieur

ἐξ-άγω : extraire, sortir, faire sortir

ἐξ-αιρέω (aor 2 ἐξ-εῖλον) : enlever

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

ἐπί +G : sur

ἐπι-δημέω,ῶ : résider sur, rentrer chez soi au retour d’un voyage

ἐπι-στάζω (στάξω, -έσταξα) : faire couler goutte à goutte, faire dégoutter sur

ἐργάζομαι : travailler

ἔριον -ου, τό: la laine

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἐσθής -ῆτος, ἡ: vêtement, habit

ἔστ´ ἄν + subj (ἔστε+ἄν): jusqu’à ce que

τος,ους (τό) : l’année

εὐ-ώδης, ης, ες: qui a bonne odeur, qui sent bon

εὐ-ωχέομαι,οῦμαι : se régaler de

ἐφ-ίστημι (part. pft. attique de sens moyen ἐφεστώς, ῶσα, ός) : M se tenir près de , être en présence de

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir ; ἔχω + inf : pouvoir ; hellénisme : ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi

ζῳο-ποιέω,ῶ : rendre vivant

... ... : répété : ou bien ... ou bien... ; soit ... soit... ; employé seul : ou plus exactement

ἥκω : venir

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

ᾗπερ adv. : par là où ; comme

θάλλω : verdoyer

θαῦμα, ατος (τό) : chose merveilleuse, merveille

θεάομαι,ῶμαι : contempler

ἰγνύα,ας (ἡ) : le pli du genou, le jarret

ἱδρόω,ῶ : suer, transpirer.

καί : et, même, aussi ; καὶ μὴν καί : et je vous assure aussi que ; et, vrai de vrai ...

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

κἀκεῖνοι= καὶ ἐκεῖνοι

καλέω : appeler, nommer 

καλός,ή,όν : beau 

κἀπειδάν = καί + ἐπειδάν

καπνός,οῦ () : la fumée

κάπτω : avaler gloutonnement, engloutir, dévorer

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

κατα-βαίνω (-βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : descendre

κατα-κλάω : briser

κατα-νοέω : remarquer, observer

κατα- πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber de haut en bas

κάτοπτρον,ου (τό) : le miroir

κεῖμαι : être placé, être situé, se trouver

κέχηνα pft 2 à sens présent de χαίνω : ouvrir la bouche

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau

κλειστός -ή -όν: qui peut être fermé (adj verb de κλείω)

κνήμη, ης () : la jambe

κομήτης, ου : qui porte de longs cheveux, chevelu ; ὁ κομήτης : le chevelu, l’astre chevelu, la comète

κράμβη, ης (ἡ) : la rave

κρόμμυον,ου (τό) : l’oignon

κύλιξ, ικος (ἡ) : la coupe

κυο-φορέω,ῶ : être enceinte, porter l’embryon

κύω : être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

λάσιος ος ,ον: velu, fourré

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λιπαρός -ά -όν: gras, onctueux

λόγος, ου (ὁ) : la parole, le propos, le discours 

μακρός,ά,όν : long

μαλθακός -ή -όν: mou, souple

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέγιστος,η,ον : très grand superlatif de μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων,ονος comparatif. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus fort

μέλι, ιτος (τό) : le miel

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire)

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέντοι : d’autre part, quant à

μεταξύ adv. : dans l’intervalle (espace ou temps); ἐν τῷ μεταξ : même sens

μέχρι +G : jusqu’à

μή : négation subjective : ne ... pas

μή + subj: de peur que

μικρόν (neutre adv.) : un peu

μονο-δάκτυλος,ος,ον : monodactyle, à un seul doigt, à un seul orteil

μόνον : adv. : seulement

μόνος,η,ον : seul

μύρον, ου (τό): le parfum

μυσάττομαι : avoir en horreur, en abomination

νεκρός,ά,όν : mort

νεογνόν, οῦ (τό) : le nouveau-né

νηδύς, ύος (ἡ) : le ventre, l’utérus, la matrice

νόμιζω : penser, croire, estimer

ξύλινος, η, ον : de bois

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι ; 3ème p. sg du futur εἴσεται )

οἰκεῖοι,ων (οἱ) : les gens de la famille

οἷον : comme

οἷος,α,ον : tel que, comme

ὀκνέω,ῶ : hésiter à

ὀλίγος,η,ον : peur, en petite quantité ; neutre : un peu de

ὅλως : totalement, entièrement (μὴ ὅλως : pas du tout)

ὅμως : cependant, pourtant

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὄνυξ, υχος (ὁ) : l’ongle

ὀπτάω,ῶ : faire rôtir, faire griller

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν )

ρχις,ιος (ὁ) : le testicule

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσα : emploi adv. : comme

ὅσος,η,ον : aussi grand que... ; pl. : tous ceux qui

στις, ἥτις, ὅ τι : relatif indéfini : celui qui, celle qui, ce qui

ὅτι : à savoir que

ὅτι : parce que

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas ; οὐ μήν γε ...ἀλλά : néanmoins

οὐδέ : et ne pas, , et ne pas non plus, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent) ; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ...

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐκέτι : ne plus

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὐρά, ᾶς (ἡ) : la queue

οὖς, ὠτός (τό): l’oreille

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω ου οὕτως : ainsi

ὀφθαλμός, οῦ (ὁ) : l’œil

ὀχεύω : saillir, pénétrer (sens sexuel)

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

πάλιν : en sens inverse, en sens contraire, au contraire, à l’inverse

πάνυ : tout à fait, très

παρ +G : d’auprès de, de la part de

παρ +D : auprès de, chez

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir, accorder, permettre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πατρίς, πατρίδος (ἡ) : la patrie

παχύνομαι : grossir, augmenter, devenir épais

πένης, ετος : pauvre

πέντε : cinq

πεπαίνομαι (f πεπανθήσομπαι, aor ἐπεπάνθην) : être mûr

περί + Α : autour de 

περ+ G : au sujet de, à propos de

περι-αιρετός, , όν: qu’on peut enlever, amovible

περι-καθέζομαι (aor περιεκαθέσθην) : s’asseoir autour

πέτομαι : voler

πήγνυμαι: faire coaguler pour soi

πήρα -ας, ἡ: besace, sac

πηχυαῖος,α,ον : long d’une coudée (44,4 cm)

πιστεύω + infinitive : croire que, avoir confiance que

πλάτανος,ου (ὁ) : le platane (arbre à larges feuilles)

πλήν : excepté, si ce n’est, sauf

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

πλούσιος,α,ον: riche

ποιέω,ῶ : faire ; M. : fabriquer, se confectionner

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

πολύ-χαλκος -ος -ον: riche en cuivre

πονέω,ῶ : se donner du mal, se fatiguer, être au travail, travailler

ποτε : enfin, donc (nuance d’impatience)

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson

που encl. : en quelque façon (ajoute une idée de généralité qu’on ne peut toujours traduire)

πούς, ποδός (ὁ) (D pl ποσίν) : le pied

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, contre, à

πρόσθετος,ος,ον : postiche

πρῶτα μέν :en premier lieu, d’abord

πυγή,ῆς (ἡ) : la fesse ; au pluriel : les fesses, le derrière

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

ῥάξ, ῥαγός, ἡ: le grain de raisin, le grain, la baie

ῥιγόω,ῶ: être transi, avoir froid

σάρκινος,η,ον : rempli de chair, charnu

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

σίτος,ου (ὁ) : nourriture, aliment

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα) : prendre en soi, concevoir, être enceinte de

συνουσία, ας (ἡ) : la relation sexuelle, l’accouplement

σφέτερος,α,ον adj poss : leur

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τετραίνω ou τιτράω (pft passif τέτρημαι) : percer, trouer

τίθημι : placer, poser, mettre

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un, on (jamais accentué);

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

τοὐναντίον = τὸ ἐναντίον : neutre adverbial : au contraire

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

τράπεζα, ης (ἡ) : la table

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

τρυγάω,ῶ : récolter, cueillir

τυρός, οῦ (): le lait caillé, le fromage frais, le fromage

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑγρόν, οῦ (τό) : le liquide, le fluide

ὑδρο-φόρος -ος -ον: qui produit de l'eau, producteur d’eau

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὑπάρχω: exister

ὑπέρ +Α : au-dessus de

ὑπέρ + G : sur, émergeant de (sur, sans mvt, avec contact ; cf Bailly, sens I)

ὑπο-βρέχω, (-βρέξω, -έβρεξα) : mouiller , arroser légèrement.

ὑπο-δύομαι: s'insinuer, se glisser dans

ὑπτίος,α,ον : à la renverse, sur le dos, couché sur le dos

στερον : puis, ensuite, plus tard (χρόνῳ στερον : plus tard)

ὑφαντός -ή -όν: tissé

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : paraître, sembler 

φαλακρός,ά,όν : chauve sur le haut de la tête, ayant une calvitie

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus

φρέαρ, φρέατος (τό) : le puits

φυλάττω : conserver, garder en réserve

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φυτεύω : planter

φύω : naître, pousser, croître

χάλαζα, ης (): grêle, grêlons

χαλκός,οῦ (ὁ) : le cuivre, l’airain, le bronze

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer, se servir de

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée  ; χρόνῳ στερον : plus tard

χωρίον,ου (τό) : la contrée, le pays

ψεύδομαι : mentir

ὡς : que (complétif ; nuance subjective)

ὥσπερ : comme 

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)


Retour en haut du texte