Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

22 La vie sur la lune (1)

Un monde mono-sexuéἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

La vie sur la Lune (1)

Un monde mono-sexué

[22] Ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν. Πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούς, ἀλλ´ ἀπὸ τῶν ἀρρένων· γάμοις γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι. Μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτός· κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ´ ἐν ταῖς γαστροκνημίαις· ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ἐξάγουσι νεκρά, ἐκθέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν. Δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκεῖθεν ἥκειν τῆς γαστροκνημίας τοὔνομα, ὅτι παρ´ ἐκείνοις ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ. Μεῖζον δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι. Γένος ἐστὶ παρ´ αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. Ὄρχιν ἀνθρώπου τὸν δεξιὸν ἀποτεμόντες ἐν γῇ φυτεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον ἀναφύεται μέγιστον, σάρκινον, οἷον φαλλός· ἔχει δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα· ὁ δὲ καρπός ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι τὸ μέγεθος. Ἐπειδὰν οὖν πεπανθῶσιν, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσι τοὺς ἀνθρώπους. Αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, καὶ διὰ τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖς γαμέταις τοῖς ἑαυτῶν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

22

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

Ἃ ...ταῦτα ... : proposition relative antéposée ; ταῦτα est l’antécédent de Ἃ

δέ : d’autre part, et, alors

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

μεταξύ adv. : dans l’intervalle (espace ou temps); ἐν τῷ μεταξ : même sens

δια-τρίβω : passer le temps qque part, séjourner

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

κατα-νοέω : remarquer, observer

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

καί : et, même, aussi ;

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

καινὰ καὶ παράδοξα : attribut du COD

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

πρῶτα μέν :en premier lieu, d’abord

μή : négation subjective : ne ... pas

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de

γυνη, γυναικός (ἡ) : la femme

γεννάω,ῶ : engendrer, produire ; τὸ γεννᾶσθαι αὐτούς : prop. inf. substantivée : le fait qu’ils soient engendrés...

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἀλλά : mais

ἀπό + G : à partir de, de, depuis

ρρην, ενος (ὁ) (D pl ἄρρεσι) : le mâle

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γάρ : car, en effet

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

οὐδέ : et ne pas, , et ne pas non plus, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅλως : totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout); généralement, en un mot, enfin bref

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι)

μέχρι +G : jusqu’à

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

πέντε : cinq

εἴκοσι :vingt

τος,ους (τό) : l’année

γαμέω, ῶ : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse ; γαμέομαι,οῦμαι : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἀπὸ τούτων : sens temporel (τούτων reprend πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou κύω : être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

νηδύς, ύος (ἡ) : le ventre, l’utérus, la matrice

γαστρο-κνημία, ας (ἡ) : le ventre de la jambe, la panse de la jambe, le mollet

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα) : prendre en soi, concevoir, être enceinte de

ἔμβρυον, ου (τό) : l’embryon

παχύνομαι : grossir, augmenter, devenir épais

κνήμη, ης () : la jambe

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée  (πολὺν χρόνον : longtemps) ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard

στερον : puis, ensuite, plus tard (χρόνῳ στερον : plus tard)

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau, faire une incision

ἐξ-άγω : extraire, sortir, faire sortir

νεκρός,ά,όν : mort (νεκρά neutre pluriel, à cause de ἔμβρυον)

ἐκ-τίθημι : placer dehors, exposer

πρός +Α: vers, en direction de, à

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

κέχηνα pft 2 à sens présent de χαίνω : ouvrir la bouche (κεχηνότα : part pft pl neutre, attribut du COD αὐτά)

ζῳο-ποιέω,ῶ : rendre vivant

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι δοκῶ + inf : je crois 

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἥκω : venir

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

ὅτι : parce que

παρ +D : auprès de, chez

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

γαστήρ, γαστρός (ἡ) : le ventre

κυο-φορέω,ῶ : être enceinte, porter l’embryon

μείζων,ονος comparatif. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus fort

ἄλλος,η,ο : autre , un autre 

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

γένος, ους (τό) : race, espèce

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

καλέω : appeler, nommer  (οἱ καλούμενοι : accord par proximité)

Δενδρῖται, ων (οἱ) : les Dendrites, les Hommes-arbres

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

ρχις,ιος (ὁ) : le testicule

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

ἀπο -τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : couper en séparant, sectionner

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

φυτεύω : planter

δένδρον, ου (τό): l’arbre

ἀνα-φύομαι : pousser vers le haut, grandir, se développer

μέγιστος,η,ον : très grand superlatif de μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

σάρκινος,η,ον : rempli de chair, charnu

οἷον : comme

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau

φύλλον,ου (τό) : la feuille

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

πηχυαῖος,α,ον : long d’une coudée (44,4 cm)

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille (accusatif de relation)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

πεπαίνομαι (f πεπανθήσομπαι, aor ἐπεπάνθην) : être mûr

τρυγάω,ῶ : récolter, cueillir

ἐκ-κολάπτω : faire éclore en cassant (s’emploie pour les oiseaux qui font éclore leurs poussins en cassant la coquille de l’œuf)

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

μέντοι : d’autre part, quant à

πρόσθετος,ος,ον : postiche

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

πένης, ετος : pauvre

construire : οἱ δὲ ... αὐτῶν

ξύλινος, η, ον : de bois

δι+G : au moyen de, par l’intermédiaire de

ὀχεύω : saillir, pénétrer (sens sexuel)

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

γαμέτης, ου (ὁ) : l’époux, le mari, le partenaire (sexuel)

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)


Vocabulaire alphabétique :

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre , un autre 

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau, faire une incision

ἀνα-φύομαι : pousser vers le haut, grandir, se développer

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἀπό + G : à partir de, de, depuis

ἀπο -τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα): couper en séparant, sectionner

ρρην, ενος (ὁ) (D pl ἄρρεσι) : le mâle

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γαμέομαι,οῦμαι : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse γαμέτης, ου (ὁ) : l’époux, le mari, le partenaire (sexuel)

γαμέω, ῶ : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse ;

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

γάρ : car, en effet

γαστήρ, γαστρός (ἡ) : le ventre

γαστρο-κνημία, ας (ἡ) : le ventre de la jambe, la panse de la jambe, le mollet

γεννάω,ῶ : engendrer, produire 

γένος, ους (τό) : race, espèce

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

δέ : d’autre part, et, alors

Δενδρῖται, ων (οἱ) : les Dendrites, les Hommes-arbres

δένδρον, ου (τό): l’arbre

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

δι+G : au moyen de, par l’intermédiaire de

δια-τρίβω : passer le temps qqe part, séjourner

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι δοκῶ + inf : je crois 

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

εἴκοσι :vingt

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἐκ-κολάπτω : faire éclore en cassant (s’emploie pour les oiseaux qui font éclore leurs poussins en cassant la coquille de l’œuf)

ἐκ-τίθημι : placer dehors, exposer

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἔμβρυον, ου (τό) : l’embryon

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐξ-άγω : extraire, sortir, faire sortir

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

τος,ους (τό) : l’année

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ζῳο-ποιέω,ῶ : rendre vivant

ἥκω : venir

καί : et, même, aussi ;

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

καλέω : appeler, nommer 

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

κατα-νοέω : remarquer, observer

κέχηνα pft 2 à sens présent de χαίνω : ouvrir la bouche

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau

κνήμη, ης () : la jambe

κυο-φορέω,ῶ : être enceinte, porter l’embryon

κύω : être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέγιστος,η,ον : très grand superlatif de μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων,ονος comparatif. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus fort

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέντοι : d’autre part, quant à

μεταξύ adv. : dans l’intervalle (espace ou temps); ἐν τῷ μεταξ : même sens

μέχρι +G : jusqu’à

μή : négation subjective : ne ... pas

νεκρός,ά,όν : mort

νηδύς, ύος (ἡ) : le ventre, l’utérus, la matrice

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι)

οἷον : comme

ὅλως : totalement, entièrement (μὴ ὅλως : pas du tout)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ρχις,ιος (ὁ) : le testicule

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅτι : parce que

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : et ne pas, , et ne pas non plus, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

ὀχεύω : saillir, pénétrer (sens sexuel)

ξύλινος, η, ον : de bois

παρ +D : auprès de, chez

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παχύνομαι : grossir, augmenter, devenir épais

πένης, ετος : pauvre

πέντε : cinq

πεπαίνομαι (f πεπανθήσομπαι, aor ἐπεπάνθην) : être mûr

πηχυαῖος,α,ον : long d’une coudée (44,4 cm)

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

πρός +Α: vers, en direction de, à

πρόσθετος,ος,ον : postiche

πρῶτα μέν :en premier lieu, d’abord

σάρκινος,η,ον : rempli de chair, charnu

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα) : prendre en soi, concevoir, être enceinte de

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

τρυγάω,ῶ : récolter, cueillir

στερον : puis, ensuite, plus tard (χρόνῳ στερον : plus tard)

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φυτεύω : planter

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée  ; χρόνῳ στερον : plus tard


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre , un autre 

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἀπό + G : à partir de, de, depuis

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir 

γάρ : car, en effet

γένος, ους (τό) : race, espèce

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme

δέ : d’autre part, et, alors

δι+G : au moyen de, par l’intermédiaire de

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι δοκῶ + inf : je crois 

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

εἰμι : être ; ἐστι : il y a

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de, tiré de

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir

ἥκω : venir

καί : et, même, aussi ;

καλέω : appeler, nommer 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μέγιστος,η,ον : très grand superlatif de μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων,ονος comparatif. de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus fort

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέντοι : d’autre part, quant à

μή : négation subjective : ne ... pas

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre...

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι)

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅτι : parce que

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : et ne pas, , et ne pas non plus, ni ; ne pas même (règle : deux négations composées se renforcent)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παρ +D : auprès de, chez

πρός +Α: vers, en direction de, à

πρῶτα μέν :en premier lieu, d’abord

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

στερον : puis, ensuite, plus tard (χρόνῳ στερον : plus tard)

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée  ; χρόνῳ στερον : plus tard

fréquence 2 :

γαμέομαι,οῦμαι : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse

γαμέω, ῶ : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse ;

γάμος , ου (ὁ) : le mariage, les relations intimes

δια-τρίβω : passer le temps qqe part, séjourner

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

τος,ους (τό) : l’année

καινός,ή,όν : neuf, nouveau, extraordinaire

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέχρι +G : jusqu’à

νεκρός,ά,όν : mort

ὅλως : totalement, entièrement (μὴ ὅλως : pas du tout)

πένης, ετος : pauvre

fréquence 3 :

ρρην, ενος (ὁ) (D pl ἄρρεσι) : le mâle

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἐξ-άγω : extraire, sortir, faire sortir

οἷον : comme

πλησιάζω + D : approcher qqn, s’accoupler avec, s’unir à

συλ-λαμϐάνω (-λήψομαι, συν-έλαϐον,συν-είληφα) : prendre en soi, concevoir, être enceinte de

fréquence 4 :

μεταξύ adv. : dans l’intervalle (espace ou temps); ἐν τῷ μεταξ : même sens

πέντε : cinq

ne pas apprendre :

αἰδοῖα,ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἀνα-τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau, faire une incision

ἀνα-φύομαι : pousser vers le haut, grandir, se développer

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀπο -τέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα): couper en séparant, sectionner

βάλανος, ου (ὁ) : gland (fruit, et ... terme d’anatomie)

γαμέτης, ου (ὁ) : l’époux, le mari, le partenaire (sexuel)

γαστήρ, γαστρός (ἡ) : le ventre

γαστρο-κνημία, ας (ἡ) : le ventre de la jambe, la panse de la jambe, le mollet

γεννάω,ῶ : engendrer, produire 

Δενδρῖται, ων (οἱ) : les Dendrites, les Hommes-arbres

δένδρον, ου (τό): l’arbre

εἴκοσι :vingt

ἐκ-κολάπτω : faire éclore en cassant (s’emploie pour les oiseaux qui font éclore leurs poussins en cassant la coquille de l’œuf)

ἐκ-τίθημι : placer dehors, exposer

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

῞Ελληνες , ων (οἱ) : les Grecs

ἔμβρυον, ου (τό) : l’embryon

ζῳο-ποιέω,ῶ : rendre vivant

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

κατα-νοέω : remarquer, observer

κέχηνα pft 2 à sens présent de χαίνω : ouvrir la bouche

κλάδος,ου (ὁ) : le rameau

κνήμη, ης () : la jambe

κυο-φορέω,ῶ : être enceinte, porter l’embryon

κύω : être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

νηδύς, ύος (ἡ) : le ventre, l’utérus, la matrice

ξύλινος, η, ον : de bois

ρχις,ιος (ὁ) : le testicule

ὀχεύω : saillir, pénétrer (sens sexuel)

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

παχύνομαι : grossir, augmenter, devenir épais

πεπαίνομαι (f πεπανθήσομπαι, aor ἐπεπάνθην) : être mûr

πηχυαῖος,α,ον : long d’une coudée (44,4 cm)

πρόσθετος,ος,ον : postiche

σάρκινος,η,ον : rempli de chair, charnu

σελήνη, ης (ἡ) : la lune

τοὔνομα = τὸ ὄνομα

τρυγάω,ῶ : récolter, cueillir

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus

φύλλον,ου (τό) : la feuille

φυτεύω : planter


Traduction au plus près du texte :

La vie sur la Lune (1)

Un monde mono-sexué

[22] Ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν.

Les choses que (ταῦτα ἅ), séjournant dans l’intervalle sur la lune, j’ai remarquées d’extraordinaires et d’incroyables, je veux les dire.

Πρῶτα μὲν τὸ μὴ ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούς, ἀλλ´ ἀπὸ τῶν ἀρρένων·

En premier lieu, le fait qu’ils ne soient pas engendrés en provenant de femmes, mais à partir de mâles ;

γάμοις γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι.

pour les relations intimes en effet ils pratiquent les mâles et ne connaissent absolument pas même la dénomination de « femme ».

Μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ αὐτός·

Ce qu’il y a de sûr c’est que jusqu’à vingt-cinq ans chacun est pris « pour compagne », et qu’à partir de cet <âge> il prend lui-même « compagne » ;

κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ´ ἐν ταῖς γαστροκνημίαις·

et ils ne portent pas l’embryon dans le ventre, mais dans les mollets (littéralement : les ventres des jambes) ;

ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ἐξάγουσι νεκρά, ἐκθέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν.

car quand elle est enceinte de l’embryon, la jambe grossit, et plus tard, en faisant une incision, ils font sortir < les embryons> , des embryons morts, puis, en les exposant au vent la bouche ouverte, ils les rendent vivants.

Δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκεῖθεν ἥκειν τῆς γαστροκνημίας τοὔνομα, ὅτι παρ´ ἐκείνοις ἀντὶ γαστρὸς κυοφορεῖ.

Et je crois même que <c’est > de là <que> chez les Grecs est venu le nom de mollet (ventre des jambes), parce que chez ces gens-là il porte l’embryon, au lieu <que ce soit le> ventre.

Μεῖζον δὲ τούτου ἄλλο διηγήσομαι.

Mais je vais raconter quelque chose d’autre, encore plus fort que ça.

Γένος ἐστὶ παρ´ αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

Il y a chez eux une race d’hommes appelés Hommes-arbres, et elle naît de cette façon-ci.

Ὄρχιν ἀνθρώπου τὸν δεξιὸν ἀποτεμόντες ἐν γῇ φυτεύουσιν, ἐκ δὲ αὐτοῦ δένδρον ἀναφύεται μέγιστον, σάρκινον, οἷον φαλλός·

Après avoir sectionné le testicule droit d’un homme, ils <le> plantent en terre, et à partir de lui se développe un arbre, très grand, charnu, comme un phallus ;

ἔχει δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα·

et il a même des rameaux et des feuilles ;

ὁ δὲ καρπός ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι τὸ μέγεθος.

et le fruit, c’est des glands grands d’une coudée (d’une coudée quant à la taille).

Ἐπειδὰν οὖν πεπανθῶσιν, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσι τοὺς ἀνθρώπους.

Donc, quand ils sont mûrs, les ayant cueillis ils font éclore des hommes en les cassant.

Αἰδοῖα μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν, οἱ μὲν ἐλεφάντινα, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, καὶ διὰ τούτων ὀχεύουσι καὶ πλησιάζουσι τοῖς γαμέταις τοῖς ἑαυτῶν.

Quant aux parties sexuelles, ils en ont de postiches, les uns en ivoire, mais ceux d’entre eux (οἱ δὲ ...αὐτῶν ) qui sont pauvres en bois, et par leur intermédiaire ils pénètrent leurs propres partenaires et s’accouplent à eux.


Comparaison de traductions :

Γένος ἐστὶ παρ´ αὐτοῖς ἀνθρώπων οἱ καλούμενοι Δενδρῖται, γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : On trouve chez eux une race d’hommes appelés Dendrites (hommes des arbres) qui naissent de la façon suivante.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Il existe chez eux une espèce d’hommes qu’on appelle les Arborigènes (Dendrites).Retour en haut du texte