Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 La vie sur la lune(2)

Physiologie et beautéLa vie sur la Lune (2)

Physiologie et beauté

[23] Ἐπειδὰν δὲ γηράσῃ ὁ ἄνθρωπος, οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ´ ὥσπερ καπνὸς διαλυόμενος ἀὴρ γίνεται. Τροφὴ δὲ πᾶσιν ἡ αὐτή· ἐπειδὰν γὰρ πῦρ ἀνακαύσωσιν, βατράχους ὀπτῶσιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων· πολλοὶ δὲ παρ´ αὐτοῖς εἰσιν ἐν τῷ ἀέρι πετόμενοι· ὀπτωμένων δὲ περικαθεσθέντες ὥσπερ δὴ περὶ τράπεζαν κάπτουσιν τὸν ἀναθυμιώμενον καπνὸν καὶ εὐωχοῦνται. Σίτῳ μὲν δὴ τρέφονται τοιούτῳ· ποτὸν δὲ αὐτοῖς ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς ὥσπερ δρόσον. Οὐ μὴν ἀπουροῦσίν γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεῖς, οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἕδραις παρέχουσιν, ἀλλ´ ἐν ταῖς ἰγνύαις ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν· ἐκεῖ γάρ εἰσι τετρημένοι.

Καλὸς δὲ νομίζεται παρ´ αὐτοῖς ἤν πού τις φαλακρὸς καὶ ἄκομος ᾖ, τοὺς δὲ κομήτας καὶ μυσάττονται. Ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀστέρων τοὐναντίον τοὺς κομήτας καλοὺς νομίζουσιν· ἐπεδήμουν γάρ τινες, οἳ καὶ περὶ ἐκείνων διηγοῦντο. Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι. Ὑπὲρ δὲ τὰς πυγὰς ἑκάστῳ αὐτῶν κράμβη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπερ οὐρά, θάλλουσα ἐς ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντος οὐ κατακλωμένη.


Vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf I 22) :

23

γηράω,ῶ: vieillir

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ὥσπερ : comme 

καπνός,οῦ () : la fumée

δια-λύω : dissoudre

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer en

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα): allumer, enflammer

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

ὀπτάω,ῶ : faire rôtir, faire griller

ἐπί +G : sur

ἄνθραξ, ακος (ὁ) : le charbon

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

πέτομαι : voler

ὀπτωμένων : G abs.

περι-καθέζομαι (aor περιεκαθέσθην) : s’asseoir autour

δή : justement, précisément

περί + Α : autour de 

τράπεζα, ης (ἡ) : la table

κάπτω : avaler gloutonnement, engloutir, dévorer

ἀνα-θυμιάομαι,ῶμαι : s’exhaler

εὐ-ωχέομαι,οῦμαι : se régaler de

σίτος,ου (ὁ) : nourriture, aliment

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire)

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson

ἀπο-θλίβω : pressurer, comprimer (pour faire sortir une substance)

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

κύλιξ, ικος (ἡ) : la coupe

ὑγρόν, οῦ (τό) : le liquide, le fluide

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (ἀνιείς : part. pr.)

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

οὐ μήν γε ...ἀλλά : néanmoins (regrouper les quatre termes pour la traduction, le ἀλλά introduisant une sorte d’explication, étant alors traduit par « car »)

ἀπ-ουρέω,ῶ : uriner, pisser

ἀφοδεύω : aller à la selle, déféquer, chier

οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ...

τετραίνω ou τιτράω (pft passif τέτρημαι) : percer, trouer

ᾗπερ adv. : par là où ; comme

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

συνουσία, ας (ἡ) : la relation sexuelle, l’accouplement

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

ἕδρα,ας (ἡ) : le siège, le fondement, le derrière

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir, accorder, permettre

ἰγνύα,ας (ἡ) : le pli du genou, le jarret

ὑπέρ +Α : au-dessus de

ἐκεῖ : là

καλός,ή,όν : beau 

νόμιζω : penser, croire,estimer

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

που encl. : en quelque façon (ajoute une idée de généralité qu’on ne peut toujours traduire)

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un, on (jamais accentué);

φαλακρός,ά,όν : chauve sur le haut de la tête, ayant une calvitie

ἄκομος,ος,ον : dépourvu de cheveux

κομήτης, ου : qui porte de longs cheveux, chevelu ; ὁ κομήτης : le chevelu, l’astre chevelu, la comète

μυσάττομαι : avoir en horreur, en abomination

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

τοὐναντίον = τὸ ἐναντίον : neutre adverbial : au contraire

ἐπι-δημέω,ῶ : résider sur, rentrer chez soi au retour d’un voyage

περ+ G : au sujet de, à propos de

καὶ μὴν καί : et je vous assure aussi que ; et, vrai de vrai ...

γένειον, ου (τό) ( plutôt au pl. en ce sens γένεια,ων) : la barbe

φύω : naître, pousser, croître

μικρόν (neutre adv.) : un peu

γόνυ, ατος (τό) : le genou

ὄνυξ, υχος (ὁ) : l’ongle

πούς, ποδός (ὁ) (D pl ποσίν) : le pied

μονο-δάκτυλος,ος,ον : monodactyle, à un seul doigt, à un seul orteil

πυγή,ῆς (ἡ) : la fesse ; au pluriel : les fesses, le derrière

κράμβη, ης (ἡ) : la rave

ἐκ-φύω (pft ἐκπέφυκα) : germer, naître, pousser

μακρός,ά,όν : long

οὐρά, ᾶς (ἡ) : la queue

θάλλω : verdoyer

ἀεί : toujours ; ἐς ἀε : expr. sans interruption

ὑπτίου ἀναπίπτοντος : G abs

ὑπτίος,α,ον : à la renverse, sur le dos, couché sur le dos

ἀνα-πίπτω : tomber

κατα-κλάω : briser


Vocabulaire alphabétique ( sauf 22):

ἀεί : toujours ; ἐς ἀε : expr. sans interruption

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air

ἄκομος,ος,ον : dépourvu de cheveux

ἀνα-θυμιάομαι,ῶμαι : s’exhaler

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα):allumer, enflammer

ἀνα-πίπτω : tomber

ἄνθραξ, ακος (ὁ) : le charbon

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (ἀνιείς : part. pr.)

ἀπο-θλίβω : pressurer, comprimer (pour faire sortir une substance)

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπ-ουρέω,ῶ : uriner, pisser

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

ἀφοδεύω : aller à la selle, déféquer, chier

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

γένειον, ου (τό) ( plutôt au pl. en ce sens γένεια,ων) : la barbe

γηράω,ῶ: vieillir

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer en

γόνυ, ατος (τό) : le genou

δή : justement, précisément

δια-λύω : dissoudre

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἕδρα,ας (ἡ) : le siège, le fondement, le derrière

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐκεῖ : là

ἐκ-φύω (pft ἐκπέφυκα) : germer, naître, pousser

ἐπί +G : sur

ἐπι-δημέω,ῶ : résider sur, rentrer chez soi au retour d’un voyage

εὐ-ωχέομαι,οῦμαι : se régaler de

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

ᾗπερ adv. : par là où ; comme

θάλλω : verdoyer

ἰγνύα,ας (ἡ) : le pli du genou, le jarret

καὶ μὴν καί : et je vous assure aussi que ; et, vrai de vrai ...

καλός,ή,όν : beau 

καπνός,οῦ () : la fumée

κάπτω : avaler gloutonnement, engloutir, dévorer

κατα-κλάω : briser

κομήτης, ου : qui porte de longs cheveux, chevelu ; ὁ κομήτης : le chevelu, l’astre chevelu, la comète

κράμβη, ης (ἡ) : la rave

κύλιξ, ικος (ἡ) : la coupe

μακρός,ά,όν : long

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire)

μικρόν (neutre adv.) : un peu

μονο-δάκτυλος,ος,ον : monodactyle, à un seul doigt, à un seul orteil

μυσάττομαι : avoir en horreur, en abomination

νόμιζω : penser, croire,estimer

ὄνυξ, υχος (ὁ) : l’ongle

ὀπτάω,ῶ : faire rôtir, faire griller

οὐ μήν γε ...ἀλλά : néanmoins

οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ...

οὐρά, ᾶς (ἡ) : la queue

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir, accorder, permettre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

περί + Α : autour de 

περ+ G : au sujet de, à propos de

περι-καθέζομαι (aor περιεκαθέσθην) : s’asseoir autour

πέτομαι : voler

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson

που encl. : en quelque façon (ajoute une idée de généralité qu’on ne peut toujours traduire)

πούς, ποδός (ὁ) (D pl ποσίν) : le pied

πυγή,ῆς (ἡ) : la fesse ; au pluriel : les fesses, le derrière

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σίτος,ου (ὁ) : nourriture, aliment

συνουσία, ας (ἡ) : la relation sexuelle, l’accouplement

τετραίνω ou τιτράω (pft passif τέτρημαι) : percer, trouer

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un, on (jamais accentué);

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τοὐναντίον = τὸ ἐναντίον : neutre adverbial : au contraire

τράπεζα, ης (ἡ) : la table

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

ὑγρόν, οῦ (τό) : le liquide, le fluide

ὑπέρ +Α : au-dessus de

ὑπτίος,α,ον : à la renverse, sur le dos, couché sur le dos

φαλακρός,ά,όν : chauve sur le haut de la tête, ayant une calvitie

φύω : naître, pousser, croître

ὥσπερ : comme 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί : toujours ; ἐς ἀε : expr. sans interruption

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer en

δή : justement, précisément

εἰς +Α : dans (avec mvt), vers

ἐπί +G : sur

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ν = ἐάν : si (+ subj : éventuel)

καὶ μὴν καί : et je vous assure aussi que ; et, vrai de vrai ...

καλός,ή,όν : beau 

μὲν δή : donc, bref (marque une conclusion provisoire)

μήν : néanmoins

μικρόν (neutre adv.) : un peu

νόμιζω : penser, croire, estimer

οὐ μήν γε ...ἀλλά : néanmoins

οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ...

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

παρ-έχω ( impft παρεῖχον: fournir, accorder, permettre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

περί + Α : autour de 

περ+ G : au sujet de, à propos de

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux

πούς, ποδός (ὁ) (D pl ποσίν) : le pied

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un, on (jamais accentué);

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte

τοὐναντίον = τὸ ἐναντίον : neutre adverbial : au contraire

ὑπέρ +Α : au-dessus de

φύω : naître, pousser, croître

ὥσπερ : comme 

fréquence 2 :

δια-λύω : dissoudre

ἐκεῖ : là

μακρός,ά,όν : long

που encl. : en quelque façon (ajoute une idée de généralité qu’on ne peut toujours traduire)

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σίτος,ου (ὁ) : nourriture, aliment

τράπεζα, ης (ἡ) : la table

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

fréquence 3 :

γόνυ, ατος (τό) : le genou

ἕδρα,ας (ἡ) : le siège, le fondement, le derrière

ἐπι-δημέω,ῶ : résider sur, rentrer chez soi au retour d’un voyage

τροφή,ῆς (ἡ) : la nourriture

fréquence 4 :

ἀν-ίημι : laisser aller, relâcher (ἀνιείς : part. pr.)

ne pas apprendre :

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air

ἄκομος,ος,ον : dépourvu de cheveux

ἀνα-θυμιάομαι,ῶμαι : s’exhaler

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα):allumer, enflammer

ἀνα-πίπτω : tomber

ἄνθραξ, ακος (ὁ) : le charbon

ἀπο-θλίβω : pressurer, comprimer (pour faire sortir une substance)

ἀπ-ουρέω,ῶ : uriner, pisser

ἀστήρ, έρος (ὁ) : l’astre

ἀφοδεύω : aller à la selle, déféquer, chier

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

γένειον, ου (τό) ( plutôt au pl. en ce sens γένεια,ων) : la barbe

γηράω,ῶ: vieillir

δρόσος, ου (ὁ) : la rosée

ἐκ-φύω (pft ἐκπέφυκα) : germer, naître, pousser

εὐ-ωχέομαι,οῦμαι : se régaler de

ᾗπερ adv. : par là où ; comme

θάλλω : verdoyer

ἰγνύα,ας (ἡ) : le pli du genou, le jarret

καπνός,οῦ () : la fumée

κάπτω : avaler gloutonnement, engloutir, dévorer

κατα-κλάω : briser

κομήτης, ου : qui porte de longs cheveux, chevelu ; ὁ κομήτης : le chevelu, l’astre chevelu, la comète

κράμβη, ης (ἡ) : la rave

κύλιξ, ικος (ἡ) : la coupe

μονο-δάκτυλος,ος,ον : monodactyle, à un seul doigt, à un seul orteil

μυσάττομαι : avoir en horreur, en abomination

ὄνυξ, υχος (ὁ) : l’ongle

ὀπτάω,ῶ : faire rôtir, faire griller

οὐρά, ᾶς (ἡ) : la queue

περι-καθέζομαι (aor περιεκαθέσθην) : s’asseoir autour

πέτομαι : voler

ποτόν, οῦ (τό) : la boisson

πυγή,ῆς (ἡ) : la fesse ; au pluriel : les fesses, le derrière

συνουσία, ας (ἡ) : la relation sexuelle, l’accouplement

τετραίνω ou τιτράω (pft passif τέτρημαι) : percer, trouer

ὑγρόν, οῦ (τό) : le liquide, le fluide

ὑπτίος,α,ον : à la renverse, sur le dos, couché sur le dos

φαλακρός,ά,όν : chauve sur le haut de la tête, ayant une calvitie


Traduction au plus près du texte :

La vie sur la Lune (2)

Physiologie et beauté

[23] Ἐπειδὰν δὲ γηράσῃ ὁ ἄνθρωπος, οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ´ ὥσπερ καπνὸς διαλυόμενος ἀὴρ γίνεται.

Et quand l’homme vieillit, il ne meurt pas, mais, dissous comme une fumée, il se transforme en air.

Τροφὴ δὲ πᾶσιν ἡ αὐτή·

Et la nourriture <est> la même pour tous :

ἐπειδὰν γὰρ πῦρ ἀνακαύσωσιν, βατράχους ὀπτῶσιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων·

en effet, lorsqu’ils ont allumé un feu, ils font griller des grenouilles sur les charbons ;

πολλοὶ δὲ παρ´ αὐτοῖς εἰσιν ἐν τῷ ἀέρι πετόμενοι·

car (δέ) il y <en> a beaucoup qui volent dans l’air, chez eux ;

ὀπτωμένων δὲ περικαθεσθέντες ὥσπερ δὴ περὶ τράπεζαν κάπτουσιν τὸν ἀναθυμιώμενον καπνὸν καὶ εὐωχοῦνται.

et quand elles grillent, s’étant assis tout autour justement comme autour d’une table, ils avalent gloutonnement la fumée qui s’exhale et s’<en> régalent.

Σίτῳ μὲν δὴ τρέφονται τοιούτῳ·

Bref, ils se nourrissent d’une telle nourriture ;

ποτὸν δὲ αὐτοῖς ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς ὥσπερ δρόσον.

et l’air pressuré dans une coupe et laissant échapper un fluide comme une rosée est pour eux une boisson.

Οὐ μὴν ἀπουροῦσίν γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεῖς, οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἕδραις παρέχουσιν, ἀλλ´ ἐν ταῖς ἰγνύαις ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν·

Néanmoins ils n’urinent pas, certes, ni ne défèquent, car ni ils ne sont percés par là où nous <sommes percés>, ni les enfants n’accordent l’accouplement dans leur derrière, au contraire : <ils l’accordent> dans le pli du genou, au-dessus du ventre de la jambe (mollet) ;

ἐκεῖ γάρ εἰσι τετρημένοι.

car <c’est> là <qu’> ils sont percés.


Καλὸς δὲ νομίζεται παρ´ αὐτοῖς ἤν πού τις φαλακρὸς καὶ ἄκομος ᾖ, τοὺς δὲ κομήτας καὶ μυσάττονται.

Et chez eux on est jugé beau si l’on est atteint de calvitie et dépourvu de cheveux, et même, on a les chevelus en abomination.

Ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀστέρων τοὐναντίον τοὺς κομήτας καλοὺς νομίζουσιν·

Mais on juge beaux, à l’inverse, les chevelus sur les astres chevelus (= les comètes) ;

ἐπεδήμουν γάρ τινες, οἳ καὶ περὶ ἐκείνων διηγοῦντο.

en effet des gens <de là-bas>, qui ont aussi fait récit à propos de ceux de là-bas, rentraient chez eux.

Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα.

Et, vrai de vrai, de la barbe <leur> pousse un peu au-dessus des genoux.

Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι.

Et puis, ils n’ont pas des ongles sur leurs pieds, mais tous sont avec un seul orteil.

Ὑπὲρ δὲ τὰς πυγὰς ἑκάστῳ αὐτῶν κράμβη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπερ οὐρά, θάλλουσα ἐς ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντος οὐ κατακλωμένη.

Et au-dessus de leurs fesses, à chacun d’eux, pousse une rave allongée comme une queue, qui verdoie sans interruption, et ne se brise pas s’ils tombent à la renverse.


Comparaison de traductions :

Οὐ μὴν ἀπουροῦσίν γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεῖς, οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἕδραις παρέχουσιν, ἀλλ´ ἐν ταῖς ἰγνύαις ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Pourtant ils n’urinent ni ne défèquent, car ils ne sont pas percés au même endroit que nous, et les jeunes garçons n’offrent pas leur derrière pour la relation sexuelle, mais leur jarret au-dessus du mollet ;

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Ils n’urinent ni ne défèquent, mais ils n’ont pas les mêmes orifices que nous, et les enfants ne se prêtent pas à la copulation par le fondement, mais par le jarret au-dessus du mollet ;
Retour en haut du texte