Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

27 28 Périple astral (1)

Cap vers la TerreLucien Histoires véritables I 27 28

Périple astral et retour sur terre (1)

Cap vers la Terre

[27] Τότε δ´ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτόν, ἐμβάντες ἀνήχθημεν· ἐμοὶ δὲ καὶ δῶρα ἔδωκεν ὁ Ἐνδυμίων, δύο μὲν τῶν ὑαλίνων χιτώνων, πέντε δὲ χαλκοῦς, καὶ πανοπλίαν θερμίνην, ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον. Συνέπεμψε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπους χιλίους παραπέμψοντας ἄχρι σταδίων πεντακοσίων.

[28] Ἐν δὲ τῷ παράπλῳ πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χώρας παρημείψαμεν, προσέσχομεν δὲ καὶ τῷ Ἑωσφόρῳ ἄρτι συνοικιζομένῳ, καὶ ἀποβάντες ὑδρευσάμεθα. Ἐμβάντες δὲ εἰς τὸν ζῳδιακὸν ἐν ἀριστερᾷ παρῄειμεν τὸν ἥλιον, ἐν χρῷ τὴν γῆν παραπλέοντες· οὐ γὰρ ἀπέβημεν καίτοι πολλὰ τῶν ἑταίρων ἐπιθυμούντων, ἀλλ´ ὁ ἄνεμος οὐκ ἐφῆκεν. Ἐθεώμεθα μέντοι τὴν χώραν εὐθαλῆ τε καὶ πίονα καὶ εὔυδρον καὶ πολλῶν ἀγαθῶν μεστήν. Ἰδόντες δ´ ἡμᾶς οἱ Νεφελοκένταυροι, μισθοφοροῦντες παρὰ τῷ Φαέθοντι, ἐπέπτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ μαθόντες ἐνσπόνδους ἀνεχώρησαν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

27

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

δέ : d’autre part, et, alors; mais

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer

βασιλεύς,έως () : le roi

καί : et, même, aussi 

οἱ ἀμφ´ αὐτόν : hellénisme fréquent (article + préposition) : ceux qui étaient autour de lui, = son entourage

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἐμ-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : monter sur (un navire), embarquer

ἀν-άγω (ἀνήχθην : aor. passif);: conduire ; conduire en haute mer ; emmener au large M et P gagner le large

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

δῶρον,ου (τό): le don, le cadeau, le présent

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα inf aor δοῦναι) : donner

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

δύο , δυοῖν : deux

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

πέντε : cinq

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

δύο μὲν τῶν ὑαλίνων χιτώνων, πέντε δὲ χαλκοῦς : effet de variété : δύο est suivi d’un G partitif, πέντε d’un accusatif pluriel acccordé à χιτώνας sous entendu

παν-οπλία,ας (ἡ) : l’armure

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ἃ πάντα : les antécédents étant des choses, l’accord se fait au neutre 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

ἐν + D : dans (sans mvt

κῆτος, ους (τό) : la baleine

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

συμ-πέμπω (aor συν-έπεμψα) + D : envoyer avec

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

Ἱππό-γυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

χίλιοι,αι,α : mille

παρα-πέμπω : escorter (le participe futur exprime le but)

χρι + G : jusqu’à

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents (500 stades = 88.8km)


28

παρά-πλοος/ους, ου (ὁ) : la navigation

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays, la contrée

παρ-αμείϐω (aor. παρήμειψα) : passer à côté de, côtoyer, longer

προσ-έχω (ou προσίσχω ; aor πρόσεσχον): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ἄρτι : à l’instant, juste, seulement

συν-οικίζω : coloniser

ἀπο-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : débarquer

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau

εἰς ( = ἐς ) + Α : dans (mvt) , vers ; pour

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

ἀριστερά, ᾶς (ἡ) : la main gauche ; ἐν ἀριστερᾷ : sur la gauche, à gauche

πάρ-ειμι : dépasser, passer au-delà, passer à côté de (παρῇμεν, παρῄειμεν: 1ère p pl impft)

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

χρώς, χρωτός (ὁ) ( D χρῷ) : la surface de la peau, la surface ; ἐν χρῷ: au ras

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

παρα-πλέω : naviguer le long de

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

γάρ : car, en effet

καίτοι devant participe : bien que, quoique

πολλ adverbial : beaucoup

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἐφ-ίημι (aor 2ἐφῆκα) : permettre

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois 

εὐ-θαλής,ής,ές : florissant

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

πίων, πίων, πίον : plantureux

εὔ-υδρος, ος, ον : aux belles eaux, à l’eau abondante, bien arrosé

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

πολλῶν ἀγαθῶν neutre pluriel de l’adjectif substantivé

μεστός,ή,όν + G : plein de

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ) : voir

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

μισθο-φορέω,ῶ : recevoir un salaire, être mercenaire

παρ +D : auprès de, chez

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

ἐπι-πέτομαι ( aor ἐπέπτην ) : voler vers

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

ἔν-σπονδος, ος, ον : compris dans le traité, protégé par le traité

ἐνσπόνδους s e ἡμᾶς ὄντας , dépend de μαθόντες

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

ἀν-άγω (ἀνήχθην : aor. passif);: conduire ; conduire en haute mer ; emmener au large M et P gagner le large

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀπο-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : débarquer

ἀριστερά, ᾶς (ἡ) : la main gauche ; ἐν ἀριστερᾷ : sur la gauche, à gauche

ἄρτι : à l’instant, juste, seulement

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

χρι + G : jusqu’à

βασιλεύς,έως () : le roi

γάρ : car, en effet

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα inf aor δοῦναι) : donner

δύο , δυοῖν : deux

δῶρον,ου (τό): le don, le cadeau, le présent

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰς ( = ἐς ) + Α : dans (mvt) , vers ; pour

ἐμ-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : monter sur (un navire), embarquer

ἐν + D : dans (sans mvt

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἔν-σπονδος, ος, ον : compris dans le traité, protégé par le traité

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἐπι-πέτομαι ( aor ἐπέπτην ) : voler vers

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

εὐ-θαλής,ής,ές : florissant

εὔ-υδρος, ος, ον : aux belles eaux, à l’eau abondante, bien arrosé

ἐφ-ίημι (aor 2ἐφῆκα) : permettre

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

Ἱππό-γυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

καί : et, même, aussi 

καίτοι devant participe : bien que, quoique

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κῆτος, ους (τό) : la baleine

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois 

μεστός,ή,όν + G : plein de

μισθο-φορέω,ῶ : recevoir un salaire, être mercenaire

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

παν-οπλία,ας (ἡ) : l’armure

παρ +D : auprès de, chez

παρ-αμείϐω (aor. παρήμειψα) : passer à côté de, côtoyer, longer

παρα-πέμπω : escorter

παρα-πλέω : naviguer le long de

παρά-πλοος/ους, ου (ὁ) : la navigation

πάρ-ειμι (παρῇμεν, παρῄειμεν: 1ère p pl impft) : dépasser, passer au-delà, passer à côté de

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents (500 stades = 88.8km)

πέντε : cinq

πίων, πίων, πίον : plantureux

πολλ adverbial : beaucoup

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de

προσ-έχω (ou προσίσχω ; aor πρόσεσχον): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συμ-πέμπω (aor συν-έπεμψα) + D : envoyer avec

συν-οικίζω : coloniser

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χίλιοι,αι,α : mille

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

χρώς, χρωτός (ὁ) ( D χρῷ) : la surface de la peau, la surface ; ἐν χρῷ: au ras

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays, la contrée


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

βασιλεύς,έως () : le roi

γάρ : car, en effet

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα inf aor δοῦναι) : donner

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰς ( = ἐς ) + Α : dans (mvt) , vers ; pour

ἐν + D : dans (sans mvt

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

καί : et, même, aussi 

καίτοι devant participe : bien que, quoique

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois 

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

παρ +D : auprès de, chez

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πολλ adverbial : beaucoup

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays, la contrée


fréquence 2 :

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

gagner le large

δύο , δυοῖν : deux

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

προσ-έχω (ou προσίσχω ; aor πρόσεσχον): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)


fréquence 3 :

ἀν-άγω (ἀνήχθην : aor. passif);: conduire ; conduire en haute mer ; emmener au large M et P

δῶρον,ου (τό): le don, le cadeau, le présent

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

μεστός,ή,όν + G : plein de

πάρ-ειμι (παρῇμεν, παρῄειμεν: 1ère p pl impft) : dépasser, passer au-delà, passer à côté de


fréquence 4 :

ἀπο-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : débarquer

ἄρτι : à l’instant, juste, seulement

ἐμ-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : monter sur (un navire), embarquer

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

ἐφ-ίημι (aor 2ἐφῆκα) : permettre

πέντε : cinq

χρώς, χρωτός (ὁ) ( D χρῷ) : la surface de la peau, la surface ; ἐν χρῷ: au ras


ne pas apprendre :

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀριστερά, ᾶς (ἡ) : la main gauche ; ἐν ἀριστερᾷ : sur la gauche, à gauche

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer

χρι + G : jusqu’à

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἔν-σπονδος, ος, ον : compris dans le traité, protégé par le traité

ἐπι-πέτομαι ( aor ἐπέπτην ) : voler vers

εὐ-θαλής,ής,ές : florissant

εὔ-υδρος, ος, ον : aux belles eaux, à l’eau abondante, bien arrosé

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

Ἱππό-γυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

κῆτος, ους (τό) : la baleine

μισθο-φορέω,ῶ : recevoir un salaire, être mercenaire

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

παν-οπλία,ας (ἡ) : l’armure

παρ-αμείϐω (aor. παρήμειψα) : passer à côté de, côtoyer, longer

παρα-πέμπω : escorter

παρα-πλέω : naviguer le long de

παρά-πλοος/ους, ου (ὁ) : la navigation

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents (500 stades = 88.8km)

πίων, πίων, πίον : plantureux

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συμ-πέμπω (aor συν-έπεμψα) + D : envoyer avec

συν-οικίζω : coloniser

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χίλιοι,αι,α : mille

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique


Traduction au plus près du texte


[27] Τότε δ´ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτόν, ἐμβάντες ἀνήχθημεν·

Et alors donc, après avoir salué amicalement le roi et son entourage, ayant embarqué nous avons gagné le large ;

ἐμοὶ δὲ καὶ δῶρα ἔδωκεν ὁ Ἐνδυμίων, δύο μὲν τῶν ὑαλίνων χιτώνων, πέντε δὲ χαλκοῦς, καὶ πανοπλίαν θερμίνην, ἃ πάντα ἐν τῷ κήτει κατέλιπον.

le roi m’avait même donné, à moi, d’une part deux de ses tuniques de verre, d’autre part cinq <tuniques> en cuivre, et une cuirasse de lupin, choses que j’ai toutes abandonnées dans la baleine.

Συνέπεμψε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπους χιλίους παραπέμψοντας ἄχρι σταδίων πεντακοσίων.

De plus, il envoya avec nous mille chevau-vautours pour nous escorter jusqu’à cinq cents stades.


[28] Ἐν δὲ τῷ παράπλῳ πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χώρας παρημείψαμεν, προσέσχομεν δὲ καὶ τῷ Ἑωσφόρῳ ἄρτι συνοικιζομένῳ, καὶ ἀποβάντες ὑδρευσάμεθα.

Alors, dans notre navigation, si nous sommes passés à côté de maints autre contrée, nous avons abordé sur l’Etoile d’Eôs colonisée à l’instant (= qui venait d’être colonisée), et, après avoir débarqué, nous nous sommes ravitaillés en eau.

Ἐμβάντες δὲ εἰς τὸν ζῳδιακὸν ἐν ἀριστερᾷ παρῄειμεν τὸν ἥλιον, ἐν χρῷ τὴν γῆν παραπλέοντες·

Puis, ayant embarqué pour le Zodiaque, nous passions à côté du soleil, sur la gauche, en naviguant au raz du sol ;

οὐ γὰρ ἀπέβημεν καίτοι πολλὰ τῶν ἑταίρων ἐπιθυμούντων, ἀλλ´ ὁ ἄνεμος οὐκ ἐφῆκεν.

en effet, nous n’avons pas débarqué, bien que mes compagnons le désirassent beaucoup, mais le vent ne le permettait pas.

Ἐθεώμεθα μέντοι τὴν χώραν εὐθαλῆ τε καὶ πίονα καὶ εὔυδρον καὶ πολλῶν ἀγαθῶν μεστήν.

Nous examinions pourtant la contrée à la fois florissante, plantureuse, bien arrosée, et pleine de nombreux biens.

Ἰδόντες δ´ ἡμᾶς οἱ Νεφελοκένταυροι, μισθοφοροῦντες παρὰ τῷ Φαέθοντι, ἐπέπτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ μαθόντες ἐνσπόνδους ἀνεχώρησαν.

Alors, nous ayant vus, les Centaures-Nuées, mercenaires auprès de Phaéton, volèrent vers notre vaisseau, et, ayant appris que nous étions protégés par le traité, se retirèrent.
Comparaison de traductions :

[27] Τότε δ´ οὖν ἀσπασάμενοι τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτόν, ἐμβάντες ἀνήχθημεν·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Après avoir pris congé du roi et de sa cour, nous nous embarquâmes et nous gagnâmes le large.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Pour lors donc, nous dîmes adieu au roi et à son entourage, montâmes à bord et appareillâmes.


[28] ... Ἐμβάντες δὲ εἰς τὸν ζῳδιακὸν ἐν ἀριστερᾷ παρῄειμεν τὸν ἥλιον, ἐν χρῷ τὴν γῆν παραπλέοντες·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Puis nous embarquâmes pour le Zodiaque, laissant le Soleil à bâbord et passant au plus près de la côte.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous repartîmes en direction du Zodiaque, en laissant le soleil à notre gauche, naviguant ainsi au ras de son sol.

Retour en haut du texte