Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

27 Lexique 27 29

Tout le vocabulaire 27 29
ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

ἀγορά,ᾶς (ἡ) : l’agora

ἀδικέω : faire du tort, faire du mal

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’espace

αἴρω (ἄρας, αντος : participe aoriste) : lever l’ancre et mettre à la voile

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre (G de la personne, A de la chose)

ἀληθής,ής,ές : véridique

ἀλλά : au contraire, bien au contraire, mais

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un

ἅμα : en même temps

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

ἄν : particule éventuelle (ne se traduit pas) 

ἀν-άγω (ἀνήχθην : aor. passif);: conduire ; conduire en haute mer ; emmener au large M et P gagner le large

ἀνα-χωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller

ἀ-πιστέομαι, οῦμαι : n’être pas cru, n’être pas jugé digne de foi

ἀπό + G : à partir de, en s’éloignant de 

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπο-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : débarquer

ἀπο-λογέομαι,οῦμαι : se défendre en plaidant, plaider

ἀριστερά, ᾶς (ἡ) : la main gauche ; ἐν ἀριστερᾷ : sur la gauche, à gauche

Ἀριστοφάνης, ους (ὁ) : Aristophane, auteur de comédies (dont les Oiseaux en 414) 445 ?387 ? av. JC

ἄρτι : à l’instant, juste, seulement

ἀρχεῖα,ων (τά) : résidence des principaux magistrats, palais du gouvernement

ἄρχων, οντος () : l’archonte, le magistrat, le chef, le gouverneur

σπάζομαι : accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

αὐτοῦ : adv. de lieu : sur place

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

χρι + G : jusqu’à

βασιλεύς,έως () : le roi

βασιλεύω +G : devenir roi de

βραδύνω : être en retard

γάρ : car, en effet

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain, le sol

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γνωρίζω ( aor ἐγνώρισα) : reconnaître

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : décrire, écrire

δέ : d’autre part, et, alors; mais

δειπνέω,ῶ : dîner, souper

δή : hé bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; justement, précisément

δι +A : à cause de

δι+G : durant, pendant

δια-τρίβω : passer le temps qque part, séjourner

δίδωμι (aor 2 ἔδωκα inf aor δοῦναι) : donner

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διώκω : mettre en mouvement, lancer, déclencher, amorcer

δυνατός,ή,όν : puissant 

δύο , δυοῖν : deux

δῶρον,ου (τό): le don, le cadeau, le présent

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰάω : permettre

εἰμι : être 

εἰς ( = ἐς ) + Α : dans (mvt) , vers ; pour

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἐμ-βαίνω ( -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) : monter sur (un navire), embarquer

ἐν + D : dans (sans mvt

ἐν-δίδωμι : fléchir, faiblir

νδυμίων, ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est ici le roi de la Lune

ἔνθα adv rel : où ; adv : là

ἔν-σπονδος, ος, ον : compris dans le traité, protégé par le traité

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après , suivre 

ἐπί +A : vers, jusqu’à ; en vue de, pour

ἐπ +D : sur, au sujet de, à propos de

ἐπι-βαίνω (-βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) + G : mettre le pied sur, fouler le sol de

ἐπι-θυμέω, ῶ : désirer

ἐπι-πέτομαι ( aor ἐπέπτην ) : voler vers

ἑσπέρα,ας (ἡ) : le soir

ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon

εὐ-θαλής,ής,ές : florissant

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver , découvrir

εὔ-υδρος, ος, ον : aux belles eaux, à l’eau abondante, bien arrosé

ἐφ-ίημι (aor 2ἐφῆκα) : permettre

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état ; ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi 

Ἑωσφόρος, ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ζῳδιακός,οῦ (ὁ) : le zodiaque

ἤδη : déjà, dès lors

ἡλίος,ου (ὁ) : le soleil

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἡμέτερος,α,ον : notre

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

θαύμαζω : regarder avec étonnement, s’étonner de, admirer (au sens classique)

θεάομαι : regarder avec attention, examiner, considérer, contempler

θέρμινος,η,ον : de lupin, fait en lupin

ἰδίᾳ , adv : d’une manière privée, séparément, en particulier

Ἱππό-γυποι, ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

κάθημαι : siéger

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

καίτοι devant participe : bien que, quoique

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

κατα-δικάζω + inf. : condamner à

κατα-λείπω ( -λείψω, -έλιπον, -λέλοιπα) : abandonner

κατα-τίθημι ( aor passif κατετέθην) : déposer, placer en bas, poser en bas

κάτω : de haut en bas, vers le bas

κεῖμαι : être placé, être situé, se trouver

κῆτος, ους (τό) : la baleine

Κόρωνος, ου (ὁ) : Corneille (Corônos)

Κοττυφίων, ωνος () : Μerleau ( Cottyphion)

λαμπρός,ά,όν : brillant

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

λιμήν, ένος (ὁ) : le port

λυχνεών, ῶνος (ὁ) : la lampisterie , le dépôt, le lieu de dépôt (on peut jouer en français sur les sens du mot « lanterne », mot qui désigne, en architecture, un dôme vitré ou une tour ajourée...)

Λυχνό-πολις, εως (ἡ) : la Ville-des-Lampes (Lychnopolis)

λύχνος,ου (ὁ) : la lampe

μαλακῶς : sans heurt, mollement, avec douceur, progressivement

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μάτην : adv. : sans raison, sans motif, à tort

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois 

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

μεσ-ημβρία, ας (ἡ) : midi

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

μεστός,ή,όν + G : plein de

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

μή : négation subjective : ne ... pas

μικρός,ά,όν : petit

μιμνῄσκομαι (aor. ἐμνήσθην+ G : se rappeler

μισθο-φορέω,ῶ : recevoir un salaire, être mercenaire

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

Νεφελο-κένταυροι, ων (οἱ) : les Centaures-Nuées (Néphélocentaures) (les Centaures de la mythologie, mi-hommes mi-chevaux, étaient le fruit de l’union d’Ixion et d’une nuée façonnée par Zeus à l’image d’Héra, son épouse, que convoitait Ixion, et qu’il croyait violer : il en fut puni d’un châtiment éternel – la roue enflammée- )

Νεφελο-κοκκυγία, ας (ἡ) : Coucouville-lès-Nuées (Néphéloccygie) , ville créée par les coucous dans les Oiseaux d’Aristophane (v 818 et sq.)

νέφος,ους (τό) : le nuage

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ξένια, ων (τά) : l’accueil en tant qu’hôte, le fait d’être logé en tant qu’hôte

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... 

οἴκησις, εως (ἡ) : demeure, habitation, résidence

οἶκος, ου (ὁ) : la maison

ὀλίγος,η,ον : peu, en petite quantité ; au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὅλος,η,ον : entier

ὅμως : cependant, pourtant

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδαμοῦ adv : nulle part

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐδέν : adv : en rien, nullement, absolument pas

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παν-οπλία,ας (ἡ) : l’armure

πάνυ : tout à fait, très

παρ +D : auprès de, chez

παρ-αμείϐω (aor. παρήμειψα) : passer à côté de, côtoyer, longer

παρα-πέμπω : escorter

παρα-πλέω : naviguer le long de

παρά-πλοος/ους, ου (ὁ) : la navigation

πάρ-ειμι (παρῇμεν, παρῄειμεν: 1ère p pl impft) : dépasser, passer au-delà, passer à côté de

παρ-ίστημι (part pft : παρεστώς, ῶσα, ός (ou ώς) ): être présent, assister

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πένης, ετος : pauvre

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents (500 stades = 88.8km)

πέντε : cinq

περί + Α : vers (tps) ; aux alentours de ( tps et lieu)

περ+ G : au sujet de, à propos de

περι-θέω : courir en tous sens

περι-φανής, ής, ές : lumineux de tous côtés, resplendissant

πίων, πίων, πίον : plantureux

Πλειάδες, ων (αἱ) : les Pléiades (constellation de 7 étoiles dans le Taureau)

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλήν + G : à l’exception de, excepté

πλησίον+ G : dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

πνεῦμα, ατος (τό) : le vent

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, fabriquer, se confectionner 

ποιητής,οῦ (ὁ) : l’auteur, le poète

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολλ adverbial : beaucoup

πολύ : adv : beaucoup

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer

προσ-έχω (ou προσίσχω ; aor πρόσεσχον): approcher, aborder (προσσχόντες : part aor)

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à

πυρώδης,ης,ες : ardent, brûlant, flamboyant

σαφῶς : clairement, nettement

σϐέννυμαι ( aor inf P σβεσθῆναι) : être éteint

σοφός,ή,όν : sage, savant

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συμ-πέμπω (aor συν-έπεμψα) + D : envoyer avec

συνιζάνω : se réduire, tomber

συν-οικίζω : coloniser

τάξις, εως (ἡ) : le poste

ταπεινός,ή,όν : bas, modeste, humble 

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τέταρτος,η,ον : quatrième

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un (jamais accentué);

τολμάω,ῶ : oser

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

τρίτος,η,ον : troisième

Ὑάδες, ων (αἱ) : les Hyades (constellation dans le Taureau)

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑδρεύομαι : faire de l’eau, se ravitailler en eau

ὑπ-ακούω : prêter l’oreille et réagir, répondre, se présenter

ὑπερ-αυγής, ής,ές : rayonnant, brillant d’un vif éclat, scintillant de rayons

ὑπνόω, ῶ : dormir

Φαέθων, οντος () : Phaéton (héros mythologique : fils du Soleil, d’après certaines versions de la légende, il voulut conduire le char du Soleil et, ne sachant pas maîtriser l’attelage aérien, qui se mit à ravager la terre, fut foudroyé par Zeus ; dans d’autres versions de la légende, il serait fils d’Eôs (Aurore)...) ; roi du soleil, dans les Histoires Véritables de Lucien.

φαντάζομαι : paraître, apparaître

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte (φωνήν complète le participe)

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χίλιοι,αι,α : mille

χιτών, ῶνος (ὁ) : la tunique

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays, la contrée

χρώς, χρωτός (ὁ) ( D χρῷ) : la surface de la peau, la surface ; ἐν χρῷ: au ras

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan, la mer extérieure(= au-delà des colonnes d’Hercule)

ὡς + participe : en tant que, comme

ὥσπερ : comme 

Retour en haut du texte