Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

29a Périple astral (2)

La Ville des LampesLucien Histoires véritables I 29a

Périple astral et retour sur terre (2)

La ville des lampes

[29] Ἤδη δὲ καὶ οἱ Ἱππόγυποι ἀπεληλύθεσαν. Πλεύσαντες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν, περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐς τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες. Ἡ δὲ πόλις αὕτη κεῖται μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ Ὑάδων ἀέρος, ταπεινοτέρα μέντοι πολὺ τοῦ ζῳδιακοῦ. Ἀποβάντες δὲ ἄνθρωπον μὲν οὐδένα εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντας, τοὺς μὲν μικροὺς καὶ ὥσπερ πένητας, ὀλίγους δὲ τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς καὶ περιφανεῖς. Οἰκήσεις δὲ αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνες ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ φωνὴν προϊεμένων ἠκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν· ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν. Ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖς ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων αὐτῶν διὰ νυκτὸς ὅλης κάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον· ὃς δ´ ἂν μὴ ὑπακούσῃ, καταδικάζεται ἀποθανεῖν ὡς λιπὼν τὴν τάξιν· ὁ δὲ θάνατός ἐστι σβεσθῆναι. Παρεστῶτες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν τὰ γινόμενα καὶ ἠκούομεν ἅμα τῶν λύχνων ἀπολογουμένων καὶ τὰς αἰτίας λεγόντων δι´ ἃς ἐβράδυνον. Ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον λύχνον ἐγνώρισα, καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ´ οἶκον ἐπυνθανόμην ὅπως ἔχοιεν· ὁ δέ μοι ἅπαντα ἐκεῖνα διηγήσατο.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 27-28) :

29

ἤδη : déjà, dès lors

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν : A de durée ; accord au singulier du participe –qui porte sur les deux substantifs– par proximité

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après , suivre 

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

μέρα, ας (ἡ) : le jour

περί + Α : vers (tps) ; aux alentours de ( tps et lieu)

ἑσπέρα,ας (ἡ) : le soir

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

Λυχνό-πολις, εως (ἡ) : la Ville-des-Lampes (Lychnopolis)

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

κάτω : de haut en bas, vers le bas

διώκω : mettre en mouvement, lancer, déclencher, amorcer

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

κεῖμαι : être placé, être situé, se trouver

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

Πλειάδες, ων (αἱ) : les Pléiades (constellation de 7 étoiles dans le Taureau)

Ὑάδες, ων (αἱ) : les Hyades (autre constellation dans le Taureau)

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’espace

ταπεινός,ή,όν : bas, modeste, humble ; ici, le comparatif est employé au neutre pluriel, avec un sens quasi prépositionnel : « plus bas que » ; le texte est quelque peu obscur, car le zodiaque est une zone circulaire du ciel à l’horizon, dans laquelle le soleil et les constellations se lèvent au cours de l’année.

πολύ : adv : beaucoup

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver , découvrir

λύχνος,ου (ὁ) : la lampe

περι-θέω : courir en tous sens

ἀγορά,ᾶς (ἡ) : l’agora

λιμήν, ένος (ὁ) : le port

δια-τρίβω : passer le temps qque part, séjourner

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ;

μικρός,ά,όν : petit

ὥσπερ : comme 

πένης, ετος : pauvre

ὀλίγος,η,ον : peu, en petite quantité ; au pl. : quelques-uns, un petit nombre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

δυνατός,ή,όν : puissant 

τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν : G partitif à valeur forte (= « qui faisaient partie de ») complétant λύχνους ou τοὺς δέ, expression à laquelle Lucien a préféré ὀλίγους δέ par souci d’élégance.

πάνυ : tout à fait, très

λαμπρός,ά,όν : brillant

περι-φανής, ής, ές : lumineux de tous côtés, resplendissant

οἴκησις, εως (ἡ) : demeure, habitation, résidence

καί : ou plutôt, ou plus précisément

λυχνεών, ῶνος (ὁ) : la lampisterie , le dépôt, le lieu de dépôt (on peut jouer en français sur les sens du mot « lanterne », mot qui désigne, en architecture, un dôme vitré ou une tour ajourée...)

ἰδίᾳ , adv : d’une manière privée, séparément, en particulier

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, fabriquer, se confectionner ; conclure

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état ; ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi 

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte (φωνήν complète le participe)

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre (G de la personne, A de la chose)

ἀδικέω : faire du tort, faire du mal

οὐδέν : adv : en rien, nullement, absolument pas

ἀλλὰ κα : mais même (ne pas confondre avec une formule de balancement rhétorique)

ἐπί +A : en vue de, pour

ξένια, ων (τά) : l’accueil en tant qu’hôte, le fait d’être logé en tant qu’hôte

ὅμως : cependant, pourtant

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

δειπνέω,ῶ : dîner, souper

ὑπνόω, ῶ : dormir

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un (jamais accentué)

τολμάω,ῶ : oser

ἀρχεῖα,ων (τά) : résidence des principaux magistrats, palais du gouvernement

Ἀρχεῖα ... πεποίηται : sujet au neutre pluriel, verbe au singulier...

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

ἔνθα adv rel : où ; adv : là

ἄρχων, οντος () : l’archonte, le magistrat, le chef, le gouverneur

δι+G : durant, pendant

ὅλος,η,ον : entier

κάθημαι : siéger

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

ὃς δ´ ἂν μὴ ὑπακούσῃ : relative éventuelle à valeur généralisante.

ἄν : particule éventuelle (ne se traduit pas) 

μή : négation subjective : ne ... pas

ὑπ-ακούω : prêter l’oreille et réagir, répondre, se présenter

κατα-δικάζω + inf. : condamner à

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ὡς + participe : en tant que, comme

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

τάξις, εως (ἡ) : le poste

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

εἰμι : être 

σϐέννυμαι ( aor inf P σβεσθῆναι) : être éteint

παρεστώς, ῶσα, ός (ώς) : part pft de παρ-ίστημι : être présent, assister

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

τὰ γινόμενα : part. présent substantivé : ce qui se passe, ce qui arrive

ἅμα : en même temps

ἀπο-λογέομαι,οῦμαι : se défendre en plaidant, plaider

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

δι +A : à cause de

βραδύνω : être en retard

ἡμέτερος,α,ον : notre

γνωρίζω ( aor ἐγνώρισα) : reconnaître

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer

περ+ G : au sujet de, à propos de

τ κατ´ οἶκον : hellénisme courant : les choses concernant la maison

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

οἶκος, ου (ὁ) : la maison

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὅπως ἔχοιεν : ἔχω + adverbe : être dans tel ou tel état ; «<pour savoir>  comment il en était » = des nouvelles ; ἔχοιεν : optatif oblique.

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire


Vocabulaire alphabétique :

ἀγορά,ᾶς (ἡ) : l’agora

ἀδικέω : faire du tort, faire du mal

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’espace

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre (G de la personne, A de la chose)

ἅμα : en même temps

ἄν : particule éventuelle (ne se traduit pas) 

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπο-λογέομαι,οῦμαι : se défendre en plaidant, plaider

ἀρχεῖα,ων (τά) : résidence des principaux magistrats, palais du gouvernement

ἄρχων, οντος () : l’archonte, le magistrat, le chef, le gouverneur

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

βραδύνω : être en retard

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γνωρίζω ( aor ἐγνώρισα) : reconnaître

δειπνέω,ῶ : dîner, souper

δι +A : à cause de

δι+G : durant, pendant

δια-τρίβω : passer le temps qque part, séjourner

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διώκω : mettre en mouvement, lancer, déclencher, amorcer

δυνατός,ή,όν : puissant 

εἰμι : être 

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἔνθα adv rel : où ; adv : là

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après , suivre 

ἐπί +A : en vue de, pour

ἑσπέρα,ας (ἡ) : le soir

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver , découvrir

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état ; ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi 

ἤδη : déjà, dès lors

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἡμέτερος,α,ον : notre

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

ἰδίᾳ , adv : d’une manière privée, séparément, en particulier

κάθημαι : siéger

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

κατα-δικάζω + inf. : condamner à

κάτω : de haut en bas, vers le bas

κεῖμαι : être placé, être situé, se trouver

λαμπρός,ά,όν : brillant

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

λιμήν, ένος (ὁ) : le port

λυχνεών, ῶνος (ὁ) : la lampisterie , le dépôt, le lieu de dépôt (on peut jouer en français sur les sens du mot « lanterne », mot qui désigne, en architecture, un dôme vitré ou une tour ajourée...)

Λυχνό-πολις, εως (ἡ) : la Ville-des-Lampes (Lychnopolis)

λύχνος,ου (ὁ) : la lampe

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

μή : négation subjective : ne ... pas

μικρός,ά,όν : petit

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ξένια, ων (τά) : l’accueil en tant qu’hôte, le fait d’être logé en tant qu’hôte

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ;

οἴκησις, εως (ἡ) : demeure, habitation, résidence

οἶκος, ου (ὁ) : la maison

ὀλίγος,η,ον : peu, en petite quantité ; au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὅλος,η,ον : entier

ὅμως : cependant, pourtant

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐδέν : adv : en rien, nullement, absolument pas

οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πάνυ : tout à fait, très

παρ-ίστημι (part pft : παρεστώς, ῶσα, ός (ou ώς) ): être présent, assister

πένης, ετος : pauvre

περί + Α : vers (tps) ; aux alentours de ( tps et lieu)

περ+ G : au sujet de, à propos de

περι-θέω : courir en tous sens

περι-φανής, ής, ές : lumineux de tous côtés, resplendissant

Πλειάδες, ων (αἱ) : les Pléiades (constellation de 7 étoiles dans le Taureau)

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, fabriquer, se confectionner 

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολύ : adv : beaucoup

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à

σϐέννυμαι ( aor inf P σβεσθῆναι) : être éteint

τάξις, εως (ἡ) : le poste

ταπεινός,ή,όν : bas, modeste, humble 

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un (jamais accentué);

τολμάω,ῶ : oser

Ὑάδες, ων (αἱ) : les Hyades (constellation dans le Taureau)

ὑπ-ακούω : prêter l’oreille et réagir, répondre, se présenter

ὑπνόω, ῶ : dormir

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte (φωνήν complète le participe)

ὡς + participe : en tant que, comme

ὥσπερ : comme 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

-δικέω : faire du tort, faire du mal

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre (G de la personne, A de la chose)

ἅμα : en même temps

ἄν : particule éventuelle (ne se traduit pas) 

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

ἀφ-ικνέομαι,οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφίκομην, ἀφῖγμαι : venir, arriver, parvenir

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δι +A : à cause de

δι+G : durant, pendant

εἰμι : être 

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐκεῖνος,η,ον : pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement)

ἐπί +A : en vue de, pour

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/ εὗρον, ηὕρηκα/εὕρηκα: trouver , découvrir

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état ; ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi 

ἤδη : déjà, dès lors

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἡμέτερος,α,ον : notre

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

καλέω (ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl): appeler, nommer 

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

κεῖμαι : être placé, être situé, se trouver

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, abandonner

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μή : négation subjective : ne ... pas

μικρός,ά,όν : petit

μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ;

οἶκος, ου (ὁ) : la maison

ὀλίγος,η,ον : peu, en petite quantité ; au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὅμως : cependant, pourtant

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐδέν : adv : en rien, nullement, absolument pas

οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

περί + Α : vers (tps) ; aux alentours de ( tps et lieu)

περ+ G : au sujet de, à propos de

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, fabriquer, se confectionner 

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πολύ : adv : beaucoup

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à

τις, τις, τι G τινος : pr. quelqu’un (jamais accentué);

τολμάω,ῶ : oser

ὡς + participe : en tant que, comme

ὥσπερ : comme 


fréquence 2 :

ἀγορά,ᾶς (ἡ) : l’agora

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller

ἀπο-λογέομαι,οῦμαι : se défendre en plaidant, plaider

ἄρχων, οντος () : l’archonte, le magistrat, le chef, le gouverneur

δια-τρίβω : passer le temps qque part, séjourner

δι-ηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer, décrire

διώκω : mettre en mouvement, lancer, déclencher, amorcer

δυνατός,ή,όν : puissant 

ἔνθα adv rel : où ; adv : là

ἔπ-ειμι : être à la suite de, être après, venir après , suivre 

ἰδίᾳ , adv : d’une manière privée, séparément, en particulier

κάθημαι : siéger

μέσος,η,ον adj : qui est au milieu ; le milieu de

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὅλος,η,ον : entier

πάνυ : tout à fait, très

παρ-ίστημι (part pft : παρεστώς, ῶσα, ός (ou ώς) ): être présent, assister

πένης, ετος : pauvre

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

προΐεμαι : lancer devant soi, émettre

τάξις, εως (ἡ) : le poste

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte


fréquence 3 :

κάτω : de haut en bas, vers le bas

λαμπρός,ά,όν : brillant

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer

ταπεινός,ή,όν : bas, modeste, humble 

φωνή,ῆς (ἡ) : la langue, l’idiome, le dialecte (φωνήν complète le participe)


fréquence 4 :

λιμήν, ένος (ὁ) : le port

μεταξύ prép +G : entre, dans l’intervalle de

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ :(Α τὸν πλοῦν D τῷ πλῷ) la navigation


ne pas apprendre :

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’espace

ἀρχεῖα,ων (τά) : résidence des principaux magistrats, palais du gouvernement

βραδύνω : être en retard

γνωρίζω ( aor ἐγνώρισα) : reconnaître

δειπνέω,ῶ : dîner, souper

ἑσπέρα,ας (ἡ) : le soir

κατα-δικάζω + inf. : condamner à

λυχνεών, ῶνος (ὁ) : la lampisterie , le dépôt, le lieu de dépôt (on peut jouer en français sur les sens du mot « lanterne », mot qui désigne, en architecture, un dôme vitré ou une tour ajourée...)

Λυχνό-πολις, εως (ἡ) : la Ville-des-Lampes (Lychnopolis)

λύχνος,ου (ὁ) : la lampe

ξένια, ων (τά) : l’accueil en tant qu’hôte, le fait d’être logé en tant qu’hôte

οἴκησις, εως (ἡ) : demeure, habitation, résidence

ὀνομαστί : adv. : par son (leur) nom

περι-θέω : courir en tous sens

περι-φανής, ής, ές : lumineux de tous côtés, resplendissant

Πλειάδες, ων (αἱ) : les Pléiades (constellation de 7 étoiles dans le Taureau)

σϐέννυμαι ( aor inf P σβεσθῆναι) : être éteint

Ὑάδες, ων (αἱ) : les Hyades (constellation dans le Taureau)

ὑπ-ακούω : prêter l’oreille et réagir, répondre, se présenter

ὑπνόω, ῶ : dormir


Traduction au plus près du texte


La ville des lampes

[29] Ἤδη δὲ καὶ οἱ Ἱππόγυποι ἀπεληλύθεσαν.

Mais déjà les chevau-vautours aussi s’en étaient allés.

Πλεύσαντες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ ἡμέραν, περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐς τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες.

Et, après avoir navigué la nuit et le jour suivants, aux alentours du soir nous sommes arrivés sur la dénommée Ville-des-lampes, en amorçant dès lors la navigation vers le bas.

Ἡ δὲ πόλις αὕτη κεῖται μεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ Ὑάδων ἀέρος, ταπεινοτέρα μέντοι πολὺ τοῦ ζῳδιακοῦ.

Cette ville est située dans l’intervalle de l’espace des Pléiades et de celui des Hyades, beaucoup plus bas toutefois que le zodiaque.

Ἀποβάντες δὲ ἄνθρωπον μὲν οὐδένα εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντας, τοὺς μὲν μικροὺς καὶ ὥσπερ πένητας, ὀλίγους δὲ τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς καὶ περιφανεῖς.

Après avoir débarqué, nous n’avons certes trouvé aucun être humain, mais beaucoup de lampes qui couraient en tous sens et passaient leur temps dans l’agora et aux alentours du port, les unes petites et comme pauvres, mais quelques-unes , <qui faisaient partie> des grandes et des puissantes, tout à fait brillantes et resplendissantes.

Οἰκήσεις δὲ αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνες ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ φωνὴν προϊεμένων ἠκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν·

Et des habitations, ou plutôt des « lanterneaux » avaient été confectionnées pour elles, d’une manière privée pour chacune, et elles-mêmes, elles avaient des noms, comme les hommes, et nous les entendions émettre leur langue, et elles ne nous faisaient en rien du tort, au contraire : elles nous appelaient même pour être logés en tant qu’hôtes.

ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν.

mais nous pourtant, nous étions effrayés, et aucun d’entre nous n’a osé ni dîner ni dormir <chez elles>.

Ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖς ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων αὐτῶν διὰ νυκτὸς ὅλης κάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον·

Pour elles, un palais du gouvernement est construit au centre de la ville, où leur gouverneur siège toute la nuit en les appelant chacune par leur nom ;

ὃς δ´ ἂν μὴ ὑπακούσῃ, καταδικάζεται ἀποθανεῖν ὡς λιπὼν τὴν τάξιν·

et celle qui ne réagit pas est condamnée à mourir, comme ayant abandonné son poste ;

ὁ δὲ θάνατός ἐστι σβεσθῆναι.

et leur mort, c’est d’être éteinte.

Παρεστῶτες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν τὰ γινόμενα καὶ ἠκούομεν ἅμα τῶν λύχνων ἀπολογουμένων καὶ τὰς αἰτίας λεγόντων δι´ ἃς ἐβράδυνον.

Nous autres, présents donc, nous voyions ce qui se passait, et nous entendions en même temps les lampes se défendre en plaidant et dire les motifs pour lesquels elles étaient en retard.

Ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον λύχνον ἐγνώρισα, καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ´ οἶκον ἐπυνθανόμην ὅπως ἔχοιεν·

Là, j’ai même reconnu notre lampe, et, l’ayant saluée, je me suis informé au sujet des affaires concernant ma maison, <pour savoir > comment il en était (= pour avoir des nouvelles).

ὁ δέ μοι ἅπαντα ἐκεῖνα διηγήσατο.

Alors, elle, elle me raconta toutes les affaires de là-bas.Comparaison de traductions :

ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Toutefois, nous avions peur : aucun d’entre nous ne se risqua à dîner ni à dormir chez elles.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Pourtant, nous avions peur, et aucun de nous ne trouva la force de dîner ou de dormir.


Ἀρχεῖα δὲ αὐτοῖς ἐν μέσῃ τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων αὐτῶν διὰ νυκτὸς ὅλης κάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Au centre de la cité se dresse un édifice public où leur archonte siège toute la nuit ; il y fait l’appel nominal des lampes.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Elles ont leur bâtiment officiel au centre de la ville, où leur magistrat siège toute la nuit, les appelant chacune par leur nom.


Retour en haut du texte