Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

30 avalés par un monstre (1)

peu de répitLucien Histoires véritables I 30

Peu de répit : un monstre nous avale[30] Ὡς δὲ τοῦ ὕδατος ἐψαύσαμεν, θαυμασίως ὑπερηδόμεθα καὶ ὑπερεχαίρομεν καὶ πᾶσαν ἐκ τῶν παρόντων εὐφροσύνην ἐποιούμεθα καὶ ἀπορρίψαντες ἐνηχόμεθα· καὶ γὰρ ἔτυχε γαλήνη οὖσα καὶ εὐσταθοῦν τὸ πέλαγος.

Ἔοικε δὲ ἀρχὴ κακῶν μειζόνων γίνεσθαι πολλάκις ἡ πρὸς τὸ βέλτιον μεταβολή· καὶ γὰρ ἡμεῖς δύο μόνας ἡμέρας ἐν εὐδίᾳ πλεύσαντες, τῆς τρίτης ὑποφαινούσης πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἄφνω ὁρῶμεν θηρία καὶ κήτη πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δὲ μέγιστον ἁπάντων ὅσον σταδίων χιλίων καὶ πεντακοσίων τὸ μέγεθος· ἐπῄει δὲ κεχηνὸς καὶ πρὸ πολλοῦ ταράττον τὴν θάλατταν ἀφρῷ τε περικλυζόμενον καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκφαῖνον πολὺ τῶν παρ´ ἡμῖν φαλλῶν ὑψηλοτέρους, ὀξεῖς δὲ πάντας ὥσπερ σκόλοπας καὶ λευκοὺς ὥσπερ ἐλεφαντίνους. Ἡμεῖς μὲν οὖν τὸ ὕστατον ἀλλήλους προσειπόντες καὶ περιβαλόντες ἐμένομεν· τὸ δὲ ἤδη παρῆν καὶ ἀναρροφῆσαν ἡμᾶς αὐτῇ νηῒ κατέπιεν. Οὐ μέντοι ἔφθη συναράξαι τοῖς ὀδοῦσιν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀραιωμάτων ἡ ναῦς ἐς τὸ ἔσω διεξέπεσεν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

ὡς : quand

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ψαύω : palper, tâter, toucher

θαυμασίως : de façon extraordinaire, merveilleusement, admirablement, étonamment

ὑπερ-ήδομαι : être au comble du plaisir

καί : et, même, aussi

ὑπερ-χαίρω : se réjouir extrêmement, être au comble de la joie, être fou de joie

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de

πάρ-ειμι : être présent (τὰ παρόντα,ων : la situation actuelle, le moment présent)

εὐ-φροσύνη,ης (ἡ) : la joie, le plaisir

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer

ἀπο-ρρίπτω : rejeter, déposer <s e : ἑαυτοὺς εἰς θάλατταν ?>; oublier, laisser de côté

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

καὶ γάρ : le fait est que, de fait

τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + participe : il se trouve que + verbe conjugué

γαλήνη,ης (ἡ) : le calme plat

εἰμι : être

εὐ-σταθέω : être calme, lisse

πέλαγος,ους (τό) : la mer, la pleine mer, l’étendue de la mer

ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le commencement, le début

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

μέγας, μεγάλη, μέγαν : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

πολλάκις : souvent

πρός + Α : vers (spatial), pour ; vers (temporel)

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

μετα-βολή, ῆς (ἡ) : le changement

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

δύο, δυοῖν : deux

μόνος,η,ον : seul (pour traduire, transformez l’adjectif en adverbe)

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἐν + D : dans (sans mouvement)

εὐδία,ας (ἡ) : le beau temps, le calme

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

τρίτος,η,ον : troisième

ὑπο-φαίνομαι : commencer à paraître, poindre

ἀν-ίσχω = ἀν-έχω : se lever

ἧλιος, ου (ὁ) :le soleil

ἄφνω : subitement, tout à coup

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

θηρίον,ου (τό) : le monstre

κῆτος, ους (τό) : la baleine

ἄλλος,η,ον : autre ; μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δέ ... : entre autres... un...

εἷς, μία, ἕν : un

ἄπας, ἄπασα, ἄπαν : tous (sans exception)

ὅσος,η,ον : aussi grand que...

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

χίλιοι,αι,α : mille (σταδίων χιλίων : génitif de mesure)

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille (accusatif de relation pour le nom qui indique la mesure)

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur

χαίνω (pft κέχηνα, part. pft κεχηνώς ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte

πρό + G : à une distance de ; πρὸ πολλοῦ : à une grande distance

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup

ταράττω : troubler, bouleverser, remuer, soulever

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

ἀφρός,οῦ (ὁ) : l’écume

τε (toujours post-posé) ... καί ... : à la fois ... et ...

περι-κλύζομαι : être baigné par, être aspergé de, être submergé par

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

ἐκ-φαίνω : montrer

πολύ : adv : beaucoup

παρά + D : chez

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus sexe, ou emblème de la génération qu’on portait en procession aux fêtes de Bacchus)

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé, gonflé, érigé

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu, pointu, tranchant

ὥσπερ : comme

σκόλοψ, οπος (ὁ) : pieu aiguisé (sur lequel on fiche les têtes... Homère, Iliade, XVIII, 127)

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

μέν οὖν : alors donc

ὕστατος,η,ον : dernier, ultime (τὸ ὕστατον : neutre adverbial)

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres...

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer, dire adieu à

περι-βάλλω (-βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα) : embrasser, tenir embrasser, étreindre

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre (impft inchoatif)

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

ἤδη : déjà

παρ-ειμι : être là, être tout près

ἀνα-ρροφέω ( aor. ἀνερρόφησα) : engloutir , avaler en montant

κατα-πίνω, -πίομαι, -έπιον, -πέπωκα : dévorer

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-même

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau (αὐτῇ νηΐ : avec en même temps le vaisseau ; le datif d’accompagnement désigne notamment les moyens militaires avec lesquels opère un chef d’armée ; αὐτός rajoute l’idée de simultanéité)

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas

μέντοι : cependant, toutefois

φθάνω, φθήσομαι, 1 ἔφθασα 2 ἔφθην + infinitif : arriver à temps pour, avoir le temps de

συν-αράττω : fracasser ensemble, briser, écraser

ἀλλά : au contraire, mais

διά + G : à travers

ἀραίωμα,ατος (τό) : l’interstice, l’intervalle

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἔσω : dedans, à l’intérieur ; τὸ ἔσω : le dedans, l’intérieur

δι-εκ-πίπτω , -πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα : tomber, s’échapper, échapper à travers de...


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

ἀλλά : au contraire, mais

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres...

ἄλλος,η,ον : autre ; μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δέ ... : entre autres... un...

ἀνα-ρροφέω ( aor. ἀνερρόφησα) : engloutir , avaler en montant

ἀν-ίσχω = ἀν-έχω : se lever

ἄπας, ἄπασα, ἄπαν : tous (sans exception)

ἀπο-ρρίπτω : rejeter, déposer ; oublier, laisser de côté

ἀραίωμα,ατος (τό) : l’interstice, l’intervalle

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le commencement, le début

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-même

ἄφνω : subitement, tout à coup

ἀφρός,οῦ (ὁ) : l’écume

γαλήνη,ης (ἡ) : le calme plat

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

διά + G : à travers

δι-εκ-πίπτω , -πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα : tomber, s’échapper, échapper à travers de...

δύο, δυοῖν : deux

εἰμι : être

εἷς, μία, ἕν : un

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de

ἐκ-φαίνω : montrer

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

ἐν + D : dans (sans mouvement)

ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἔσω : dedans, à l’intérieur ; τὸ ἔσω : le dedans, l’intérieur

εὐδία,ας (ἡ) : le beau temps, le calme

εὐ-σταθέω : être calme, lisse

εὐ-φροσύνη,ης (ἡ) : la joie, le plaisir

ἤδη : déjà

ἧλιος, ου (ὁ) :le soleil

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θαυμασίως : de façon extraordinaire, merveilleusement, admirablement, étonamment

θηρίον,ου (τό) : le monstre

καί : et, même, aussi

καὶ γάρ : le fait est que, de fait

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κατα-πίνω, -πίομαι, -έπιον, -πέπωκα : dévorer

κῆτος, ους (τό) : la baleine

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

μέγας, μεγάλη, μέγαν : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

μέν οὖν : alors donc

μέντοι : cependant, toutefois

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

μετα-βολή, ῆς (ἡ) : le changement

μόνος,η,ον : seul

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu, pointu, tranchant

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅσος,η,ον : aussi grand que...

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas

παρά + D : chez

πάρ-ειμι: être là, être tout près ; être présent (τὰ παρόντα,ων : la situation actuelle, le moment présent)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πέλαγος,ους (τό) : la mer, la pleine mer, l’étendue de la mer

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

περι-βάλλω (-βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα) : embrasser, tenir embrasser, étreindre

περι-κλύζομαι : être baigné par, être aspergé de, être submergé par

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer

πολλάκις : souvent

πολύ : adv : beaucoup

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup, nombreux

πρό + G : à une distance de ; πρὸ πολλοῦ : à une grande distance

πρός + Α : vers (spatial), pour ; vers (temporel)

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer, dire adieu à

σκόλοψ, οπος (ὁ) : pieu aiguisé (sur lequel on fiche les têtes... Homère, Iliade, XVIII, 127)

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συν-αράττω : fracasser ensemble, briser, écraser

ταράττω : troubler, bouleverser, remuer, soulever

τε (toujours post-posé) ... καί ... : à la fois ... et ...

τρίτος,η,ον : troisième

τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + participe : il se trouve que + verbe conjugué

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

ὑπερ-ήδομαι : être au comble du plaisir

ὑπο-φαίνομαι : commencer à paraître, poindre

ὑπερ-χαίρω : se réjouir extrêmement, être au comble de la joie, être fou de joie

ὕστατος,η,ον : dernier, ultime (τὸ ὕστατον : neutre adverbial)

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé, gonflé, érigé

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus (  sexe, ou emblème de la génération qu’on portait en procession aux fêtes de Bacchus)

φθάνω, φθήσομαι, 1 ἔφθασα 2 ἔφθην + infinitif : arriver à temps pour, avoir le temps de

χαίνω (pft κέχηνα, part. pft κεχηνώς ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte

χίλιοι,αι,α : mille

ψαύω : palper, tâter, toucher

ὡς : quand

ὥσπερ : comme


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν : bon ; comparatif : βελτίων,ονος : meilleur

ἀλλά : au contraire, mais

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres...

ἄλλος,η,ον : autre ; μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δέ ... : entre autres... un...

ἄπας, ἄπασα, ἄπαν : tous (sans exception)

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le commencement, le début

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-même

γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir, se transformer (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

διά + G : à travers

εἰμι : être

εἷς, μία, ἕν : un

ἐκ + G : hors de, à partir de, provenant de

ἐν + D : dans (sans mouvement)

ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

ἐς = εἰς + Α : dans (mvt)

ἤδη : déjà

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

καί : et, même, aussi

καὶ γάρ : le fait est que, de fait

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

μέγας, μεγάλη, μέγαν : grand ;comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέν οὖν : alors donc

μέντοι : cependant, toutefois

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester, attendre

μόνος,η,ον : seul

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

ὅδε, ἥδε, τόδε ( τὸ δέ) : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅσος,η,ον : aussi grand que...

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas

παρά + D : chez

πάρ-ειμι: être là, être tout près ; être présent (τὰ παρόντα,ων : la situation actuelle, le moment présent)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer

πολλάκις : souvent

πολύ : adv : beaucoup

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup, nombreux

πρό + G : à une distance de ; πρὸ πολλοῦ : à une grande distance

πρός + Α : vers (spatial), pour ; vers (temporel)

τε (toujours post-posé) ... καί ... : à la fois ... et ...

τυγχάνω (τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + participe : il se trouve que + verbe conjugué

ὡς : quand

ὥσπερ : comme


fréquence 2 :

δύο, δυοῖν : deux

ἧλιος, ου (ὁ) :le soleil

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, la taille

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau


fréquence 3 :

μετα-βολή, ῆς (ἡ) : le changement

περι-βάλλω (-βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα) : embrasser, tenir embrasser, étreindre

προσ-αγορεύω (aor προσ-εῖπον) + A: saluer, dire adieu à

τρίτος,η,ον : troisième

φθάνω, φθήσομαι, 1 ἔφθασα 2 ἔφθην + infinitif : arriver à temps pour, avoir le temps de


fréquence 4 :

θηρίον,ου (τό) : le monstre

λευκός,ή,όν : étincelant, blanc

χίλιοι,αι,α : mille

ψαύω : palper, tâter, toucher


Ne pas apprendre :

ἀνα-ρροφέω ( aor. ἀνερρόφησα) : engloutir , avaler en montant

ἀν-ίσχω = ἀν-έχω : se lever

ἀπο-ρρίπτω : rejeter, déposer ; oublier, laisser de côté

ἀραίωμα,ατος (τό) : l’interstice, l’intervalle

ἄφνω : subitement, tout à coup

ἀφρός,οῦ (ὁ) : l’écume

γαλήνη,ης (ἡ) : le calme plat

δι-εκ-πίπτω , -πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα : tomber, s’échapper, échapper à travers de...

ἐκ-φαίνω : montrer

ἐλεφάντινος,η,ον : d’ivoire

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, venir sur

ἔσω : dedans, à l’intérieur ; τὸ ἔσω : le dedans, l’intérieur

εὐδία,ας (ἡ) : le beau temps, le calme

εὐ-σταθέω : être calme, lisse

εὐ-φροσύνη,ης (ἡ) : la joie, le plaisir

θαυμασίως : de façon extraordinaire, merveilleusement, admirablement, étonamment

κατα-πίνω, -πίομαι, -έπιον, -πέπωκα : dévorer

κῆτος, ους (τό) : la baleine

νήχομαι : nager (Hom et poétique)

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

ὀξύς,εῖα,ύ : aigu, pointu, tranchant

πέλαγος,ους (τό) : la mer, la pleine mer, l’étendue de la mer

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

περι-κλύζομαι : être baigné par, être aspergé de, être submergé par

σκόλοψ, οπος (ὁ) : pieu aiguisé (sur lequel on fiche les têtes... Homère, Iliade, XVIII, 127)

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συν-αράττω : fracasser ensemble, briser, écraser

ταράττω : troubler, bouleverser, remuer, soulever

ὑπερ-ήδομαι : être au comble du plaisir

ὑπο-φαίνομαι : commencer à paraître, poindre

ὑπερ-χαίρω : se réjouir extrêmement, être au comble de la joie, être fou de joie

ὕστατος,η,ον : dernier, ultime (τὸ ὕστατον : neutre adverbial)

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé, gonflé, érigé

φαλλός;οῦ (ὁ) : le phallus (  sexe, ou emblème de la génération qu’on portait en procession aux fêtes de Bacchus)

χαίνω (pft κέχηνα, part. pft κεχηνώς ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 30

Peu de répit : un monstre nous avaleὩς δὲ τοῦ ὕδατος ἐψαύσαμεν, θαυμασίως ὑπερηδόμεθα καὶ ὑπερεχαίρομεν καὶ πᾶσαν ἐκ τῶν παρόντων εὐφροσύνην ἐποιούμεθα καὶ ἀπορρίψαντες ἐνηχόμεθα· καὶ γὰρ ἔτυχε γαλήνη οὖσα καὶ εὐσταθοῦν τὸ πέλαγος.

Alors, quand nous eûmes touché l’eau, de façon extraordinaire nous fûmes au comble du plaisir, nous étions fous de joie, nous nous sommes procurés tout le plaisir qui venait des instants présents, et, après nous être jetés <dans la mer> nous nous mîmes à nager ; et de fait il se trouvait que c’était le calme plat, et que la mer était lisse .

Ἔοικε δὲ ἀρχὴ κακῶν μειζόνων γίνεσθαι πολλάκις ἡ πρὸς τὸ βέλτιον μεταβολή·

Mais le changement vers l’amélioration semble souvent devenir le commencement de malheurs plus grands ;

καὶ γὰρ ἡμεῖς δύο μόνας ἡμέρας ἐν εὐδίᾳ πλεύσαντες, τῆς τρίτης ὑποφαινούσης πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἄφνω ὁρῶμεν θηρία καὶ κήτη πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δὲ μέγιστον ἁπάντων ὅσον σταδίων χιλίων καὶ πεντακοσίων τὸ μέγεθος·

et de fait, nous, ayant navigué pendant deux seuls jours (seulement deux jours) dans le beau temps, le troisième jour commençant à paraître, aux alentours du soleil levant (du lever du soleil), nous voyons subitement des monstres et des baleines en grand nombre et entre autres, une <baleine>, la plus grande de toutes, d’une taille de 1500 stades. (266 km)

ἐπῄει δὲ κεχηνὸς καὶ πρὸ πολλοῦ ταράττον τὴν θάλατταν ἀφρῷ τε περικλυζόμενον καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκφαῖνον πολὺ τῶν παρ´ ἡμῖν φαλλῶν ὑψηλοτέρους, ὀξεῖς δὲ πάντας ὥσπερ σκόλοπας καὶ λευκοὺς ὥσπερ ἐλεφαντίνους.

Et elle venait sur nous, la gueule ouverte, et soulevant la mer à une grande distance, à la fois baignée d’écume et montrant ses dents beaucoup plus longues que les phallus de chez nous, et toutes aiguës comme des pieux (aiguisés) et étincelantes de blancheur comme <des dents> d’ivoire.

Ἡμεῖς μὲν οὖν τὸ ὕστατον ἀλλήλους προσειπόντες καὶ περιβαλόντες ἐμένομεν·

Alors donc, nous, après nous être salués pour la dernière fois et embrassés les uns les autres, nous nous mîmes à attendre .

τὸ δὲ ἤδη παρῆν καὶ ἀναρροφῆσαν ἡμᾶς αὐτῇ νηῒ κατέπιεν, οὐ μέντοι ἔφθη συναράξαι τοῖς ὀδοῦσιν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀραιωμάτων ἡ ναῦς ἐς τὸ ἔσω διεξέπεσεν.

et elle, elle était déjà tout près, et après nous avoir avalés en remontant, elle nous dévora avec en même temps le navire, pourtant elle n’eut pas le temps de nous écraser avec ses dents, mais à travers leurs interstices le navire échappa en tombant à l’intérieur.


Comparaison de traductions :


πᾶσαν ἐκ τῶν παρόντων εὐφροσύνην ἐποιούμεθα καὶ ἀπορρίψαντες ἐνηχόμεθα·

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Nous fêtâmes cela dignement, autant que le permettaient les circonstances, et, nous jetant à l’eau, nous nagions.

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : Nous étions tout au bonheur de l’instant, et, nous jetant à l’eau, nous nous mîmes à nager.

Traduction Anne Marie Ozanam, Les Belles Lettres, 2009 : Nous fêtâmes cela autant que le permettaient les circonstances et, nous jetant à l’eau, nous nous mîmes à nager.


Ἔοικε δὲ ἀρχὴ κακῶν μειζόνων γίνεσθαι πολλάκις ἡ πρὸς τὸ βέλτιον μεταβολή·

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Mais il faut croire que, souvent, l’amélioration d’une situation marque le début de calamités bien pires.

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : Mais il me semble qu’une amélioration prélude souvent à de plus grands maux.

Traduction Anne Marie Ozanam, Les Belles Lettres, 2009 : Mais souvent, semble-t-il, l’amélioration de la situation n’est que le début de plus grandes infortunes.
Retour en haut du texte