Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

31 32 avalés par un monstre (2)

Dans son estomacLucien Histoires véritables I 31-32

un monstre nous avale (2)

Dans l’estomac du monstre

[31] Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦμεν, τὸ μὲν πρῶτον σκότος ἦν καὶ οὐδὲν ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ αὐτοῦ ἀναχανόντος εἴδομεν κύτος μέγα καὶ πάντῃ πλατὺ καὶ ὑψηλόν, ἱκανὸν μυριάνδρῳ πόλει ἐνοικεῖν. Ἔκειντο δὲ ἐν μέσῳ καὶ μικροὶ ἰχθύες καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία συγκεκομμένα, καὶ πλοίων ἱστία καὶ ἄγκυραι, καὶ ἀνθρώπων ὀστέα καὶ φορτία, κατὰ μέσον δὲ καὶ γῆ καὶ λόφοι ἦσαν, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐκ τῆς ἰλύος ἣν κατέπινε συνιζάνουσα. Ὕλη γοῦν ἐπ´ αὐτῆς καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύκει καὶ λάχανα ἐβεβλαστήκει, καὶ ἐῴκει πάντα ἐξειργασμένοις· περίμετρον δὲ τῆς γῆς στάδιοι διακόσιοι καὶ τεσσαράκοντα. Ἦν δὲ ἰδεῖν καὶ ὄρνεα θαλάττια, λάρους καὶ ἀλκυόνας, ἐπὶ τῶν δένδρων νεοττεύοντα.

[32] Τότε μὲν οὖν ἐπὶ πολὺ ἐδακρύομεν, ὕστερον δὲ ἀναστήσαντες τοὺς ἑταίρους τὴν μὲν ναῦν ὑπεστηρίξαμεν, αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντες καὶ ἀνακαύσαντες δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα. Παρέκειτο δὲ ἄφθονα καὶ παντοδαπὰ κρέα τῶν ἰχθύων, καὶ ὕδωρ ἔτι τὸ ἐκ τοῦ Ἑωσφόρου εἴχομεν. Τῇ ἐπιούσῃ δὲ διαναστάντες, εἴ ποτε ἀναχάνοι τὸ κῆτος, ἑωρῶμεν ἄλλοτε μὲν ὄρη, ἄλλοτε δὲ μόνον τὸν οὐρανόν, πολλάκις δὲ καὶ νήσους· καὶ γὰρ ᾐσθανόμεθα φερομένου αὐτοῦ ὀξέως πρὸς πᾶν μέρος τῆς θαλάττης. Ἐπεὶ δὲ ἤδη ἐθάδες τῇ διατριβῇ ἐγενόμεθα, λαβὼν ἑπτὰ τῶν ἑταίρων ἐβάδιζον ἐς τὴν ὕλην περισκοπήσασθαι τὰ πάντα βουλόμενος. Οὔπω δὲ πέντε ὅλους διελθὼν σταδίους εὗρον ἱερὸν Ποσειδῶνος, ὡς ἐδήλου ἡ ἐπιγραφή, καὶ μετ´ οὐ πολὺ καὶ τάφους πολλοὺς καὶ στήλας ἐπ´ αὐτῶν πλησίον τε πηγὴν ὕδατος διαυγοῦς, ἔτι δὲ καὶ κυνὸς ὑλακὴν ἠκούομεν καὶ καπνὸς ἐφαίνετο πόρρωθεν καί τινα καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν.

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf vocabulaire du § 30) :

31

πεί : quand

ἔνδον : à l’intérieur, dedans

μέν... δέ ... : d’une part ... d’autre part

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : rien

ὕστερον : puis, ensuite, plus tard

αὐτόν,ήν,ό : le, la, lui (pronom de rappel)

ἀναχαίνω, -χανοῦμαι, -εχανον, -κέχανα : ouvrir la bouche ou la gueule toute grande, bâiller

κύτος, ους (τό) : le creux, la cavité

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

πλατύς,εῖα,ύ : large, vaste

ἱκανός,ή,όν + inf ou + D : suffisant pour, assez grand pour, capable de

μυρίανδρος,ος,ον : de dix mille hommes

πόλις,εως (ἡ) : la cité, la ville

ἐν-οικέω,ῶ + D : habiter dans, habiter (inf de rapport complétant ἱκανὸν : Syntaxe Humbert p126 : pour ce qui est d’y habiter)

κεῖμαι : gésir, être abandonné, être mort

μέσον,ου (τό) : le milieu

μικρός,ά,όν : petit

ἰχθύς , ύος (ὁ) : poisson

συγ-κόπτω (part pft passif συγκεκομμένος,η,ον) : mettre en morceaux, tailler en pièces, déchiqueter

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

φορτίον,ου (τό) : la marchandise

κατ + A : dans la région de, aux environs de

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

λόφος,ου (ὁ) : colline

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκεῖν : expression : à ce qu’il me semble, à mon avis

ἰλύς, ἰλύος (ἡ) : le limon, la fange, la boue

ὅς,ἥ,ὅ : relatif : qui

συνιζάνω : se condenser (participe à relier à γῆ)

ὕλη,ης () : le bois, la forêt

γοῦν : bref, en tout cas, ce qu’il y a de sûr... c’est que

ἐπί + G : sur

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes, de toute espèce

φύω : naître, pousser, croître (ἐπεφύκει : pl que pft 3ème p sg ; sujet au neutre pluriel)

λάχαναον, ου (τό) : le légume

βλαστάνω : germer

ἔοικα + D : ressembler à (ἐῴκει : pl que pft 3ème p sg ; )

ἐξ-εργάζομαι : être cultivé (en parlant du sol) (ἐξ-ειργασμένος, η,ον : part pft passif)

περίμετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

διακόσιοι, αι, α : deux cents

τεσσαράκοντα : quarante

ἐστι +inf : il y a à + inf, on peut + inf

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

θαλάττιος,α,ον : de la mer, marin

λάρος,ου (ὁ,ἡ) : la mouette

ἀλκυών,όνος (ὁ) : l’alcyon, oiseau mythique annonçant par son chant la fin de la tourmente

νεοττεύω : faire un nid, nicher

32

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

ἐπί + Α : pendant ; ἐπὶ πολύ : pendant longtemps, longuement

δακρύω : pleurer

ἀν-ίστημι : relever, faire se lever (ἀναστήσαντες : participe aoriste à sens actif, au nominatif pluriel ; d’où un problème de sens : faut-il penser comme moi qu’ils se font lever les uns les autres ? ou que le texte est corrompu, et que c’est le narrateur qui fait se lever ses compagnons ?)

ἑταῖρος,ου () : compagnon

ὑπο-στηρίζω : étayer, soutenir

πυρεῖον, ου (τό) : bâton à feu, bâton qui, frotté, produit du feu

συν-τρίϐω : frotter ensemble

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα) : allumer, enflammer

δεῖπνον , ου (τό) : le repas

παρά-κειμαι : se trouver par terre à côté de, être à portée de main

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, à profusion

παντοδαπός,ή,όν : de toute sorte

κρέας, αος/ως (τό) ( κρέα) : la chair (crue), le corps

ἔτι : encore

Ἑωσφόρος,ου (ὁ) : l’Etoile du matin, Vénus

ἔχω (impft εἶχον) : avoir

ἔπ-ειμι : venir après, suivre ; τῇ ἐπιούσῃ (s e ἡμέρᾳ) : le lendemain

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se relever

εἰ : si

ποτε : par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

ἀνα-χαίνω : ouvrir tout grand la bouche, ouvrir largement la gueule

ἄλλοτε μέν... ἄλλοτε δ ... : tantôt ... tantôt ...

ὄρος,ους (τό) : la montagne

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

νήσος, ου (ἡ) : l’île

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ῃσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, remarquer

φέρομαι : se déplacer

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

μέρος, ους (τό) : la partie

ἤδη : désormais

ἐθάς, άδος + D : habitué à

διατριβή, ῆς (ἡ) : le mode de vie, mode d’existence

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

ἑπτά : sept

βαδίζω : marcher

περι-σκοπέω,ῶ : regarder tout autour, examiner

βούλομαι : vouloir

οὔπω : pas encore

πέντε : cinq

ὅλος,η,ον : entier

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα ): parcourir

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/εὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἱερόν,οῦ (τό) : le temple

Ποσειδῶν, ῶνος () : Poseïdon

ὡς : comme

δηλόω,ῶ: montrer, indiquer

ἐπι-γραφή,ῆς () : l’inscription

μετ οὐ πολύ : peu de temps après

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

στήλη, ης () : la pierre dressée, la stèle

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près

πηγή,ῆς () : la source

δι-αυγής,ής,ές (G διαυγοῦς) : transparent, limpide, translucide

ἔτι δὲ καί : et en outre

κύων, κυνός () : le chien

ὑλακή,ῆς () : l’aboiement

ἀκούω : entendre

καπνός,οῦ () : la fumée

φαίνομαι : apparaître

πόρρωθεν : au loin, de loin

τις, τις, τι (G τινος) : un, une (adj indéfini)

ἔπαυλις, εως () : le campement, la métairie, la ferme

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, présumer


Vocabulaire alphabétique :

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ῃσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, remarquer

ἀκούω : entendre

ἀλκυών,όνος (ὁ) : l’alcyon, oiseau mythique annonçant par son chant la fin de la tourmente

ἄλλοτε μέν... ἄλλοτε δ ... : tantôt ... tantôt ...

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα): allumer, enflammer

ἀναχαίνω, -χανοῦμαι, -εχανον, -κέχανα : ouvrir la bouche ou la gueule toute grande, ouvrir largement la gueule bâiller

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀν-ίστημι : relever, faire se lever (ἀναστήσαντες : participe aoriste à sens actif, au nominatif pluriel )

αὐτόν,ήν,ό : le, la, lui (pronom de rappel)

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, à profusion

βαδίζω : marcher

βλαστάνω : germer

βούλομαι : vouloir

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

γοῦν : bref, en tout cas, ce qu’il y a de sûr... c’est que

δακρύω : pleurer

δεῖπνον , ου (τό) : le repas

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

δηλόω,ῶ: montrer, indiquer

διακόσιοι, αι, α : deux cents

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se relever

διατριβή, ῆς (ἡ) : le mode de vie, mode d’existence

δι-αυγής,ής,ές (G διαυγοῦς) : transparent, limpide, translucide

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα) : parcourir

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκεῖν : expression : à ce qu’il me semble, à mon avis

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

ἐθάς, άδος + D : habitué à

εἰ : si

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, présumer

ἔνδον : à l’intérieur, dedans

ἐν-οικέω,ῶ + D : habiter dans, habiter

ἐξ-εργάζομαι : être cultivé (en parlant du sol) (ἐξ-ειργασμένος, η,ον : part pft passif)

ἔοικα + D : ressembler à

ἔπαυλις, εως () : le campement, la métairie, la ferme

πεί : quand

ἔπ-ειμι : venir après, suivre ; τῇ ἐπιούσῃ (s e ἡμέρᾳ) : le lendemain

ἐπί + Α : pendant ; ἐπὶ πολύ : pendant longtemps, longuement

ἐπί + G : sur

ἐπι-γραφή,ῆς () : l’inscription

ἑπτά : sept

ἐστι +inf : il y a à + inf, on peut + inf

ἑταῖρος,ου () : compagnon

ἔτι : encore

ἔτι δὲ καί : et en outre

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/εὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἔχω (impft εἶχον) : avoir

Ἑωσφόρος,ου (ὁ) : l’Etoile du matin, Vénus

ἤδη : désormais

θαλάττιος,α,ον : de la mer, marin

ἱερόν,οῦ (τό) : le temple

ἰλύς, ἰλύος (ἡ) : le limon, la fange, la boue

ἱκανός,ή,όν + inf ou + D : suffisant pour, assez grand pour, capable de

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἰχθύς , ύος (ὁ) : poisson

καπνός,οῦ () : la fumée

κατ + A : dans la région de, aux environs de

κεῖμαι : gésir, être abandonné, être mort

κρέας, αος/ως (τό) ( κρέα) : la chair (crue), le corps

κύτος, ους (τό) : le creux, la cavité

κύων, κυνός () : le chien

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

λάρος,ου (ὁ,ἡ) : la mouette

λάχαναον, ου (τό) : le légume

λόφος,ου (ὁ) : colline

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν... δέ ... : d’une part ... d’autre part

μέρος, ους (τό) : la partie

μέσον,ου (τό) : le milieu

μετ οὐ πολύ : peu de temps après

μικρός,ά,όν : petit

μυρίανδρος,ος,ον : de dix mille hommes

νεοττεύω : faire un nid, nicher

νήσος, ου (ἡ) : l’île

ὅλος,η,ον : entier

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὄρος,ους (τό) : la montagne

ὅς,ἥ,ὅ : relatif : qui

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : rien

οὔπω : pas encore

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παντοδαπός,ή,όν : de toute sorte

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes, de toute espèce

παρά-κειμαι : se trouver par terre à côté de, être à portée de main

πέντε : cinq

περίμετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

περι-σκοπέω,ῶ : regarder tout autour, examiner

πηγή,ῆς () : la source

πλατύς,εῖα,ύ : large, vaste

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

πόρρωθεν : au loin, de loin

Ποσειδῶν, ῶνος () : Poseïdon

ποτε : par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord

πυρεῖον, ου (τό) : bâton à feu, bâton qui, frotté, produit du feu

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

στήλη, ης () : la pierre dressée, la stèle

συγ-κόπτω (part pft passif συγκεκομμένος,η,ον) : mettre en morceaux, tailler en pièces, déchiqueter

συνιζάνω : se condenser

συν-τρίϐω : frotter ensemble

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

τεσσαράκοντα : quarante

τις, τις, τι (G τινος) : un, une (adj indéfini) ; quelqu’un (pr)

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

ὑλακή,ῆς () : l’aboiement

ὕλη,ης () : le bois, la forêt

ὑπο-στηρίζω : étayer, soutenir

ὕστερον : puis, ensuite, plus tard

φαίνομαι : apparaître

φέρομαι : se déplacer

φορτίον,ου (τό) : la marchandise

φύω : naître, pousser, croître

ὡς : comme
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω : entendre

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

αὐτόν,ήν,ό : le, la, lui (pronom de rappel)

βούλομαι : vouloir

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκεῖν : expression : à ce qu’il me semble, à mon avis

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

εἰ : si

ἔοικα + D : ressembler à

πεί : quand

ἐπί + Α : pendant ; ἐπὶ πολύ : pendant longtemps, longuement

ἐπί + G : sur

ἐστι +inf : il y a à + inf, on peut + inf

ἔτι : encore

ἔτι δὲ καί : et en outre

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον/εὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἔχω (impft εἶχον) : avoir

ἤδη : désormais

ἱερόν,οῦ (τό) : le temple

ἱκανός,ή,όν + inf ou + D : suffisant pour, assez grand pour, capable de

κατ + A : dans la région de, aux environs de

κεῖμαι : gésir, être abandonné, être mort

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν... δέ ... : d’une part ... d’autre part

μέρος, ους (τό) : la partie

μετ οὐ πολύ : peu de temps après

μικρός,ά,όν : petit

ὅς,ἥ,ὅ : relatif : qui

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : rien

πόλις, εως (ἡ) : la cité, la ville

ποτε : par hasard ; εἴ ποτε + opt : si jamais, si par hasard, chaque fois que

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord

τις, τις, τι (G τινος) : un, une (adj indéfini) ; quelqu’un (pr)

τότε : alors, à ce moment, sur le moment

φαίνομαι : apparaître

φέρομαι : se déplacer

φύω : naître, pousser, croître

ὡς : comme


fréquence 2 :

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ῃσθόμην, ᾔσθημαι + G : sentir, remarquer

ἀν-ίστημι : relever, faire se lever (ἀναστήσαντες : participe aoriste à sens actif, au nominatif pluriel )

δηλόω,ῶ: montrer, indiquer

δι-έρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον,-ελήλυθα) : parcourir

μέσον,ου (τό) : le milieu

ὅλος,η,ον : entier

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau


fréquence 3 :

βαδίζω : marcher

γοῦν : bref, en tout cas, ce qu’il y a de sûr... c’est que

ἔνδον : à l’intérieur, dedans

ἔπ-ειμι : venir après, suivre ; τῇ ἐπιούσῃ (s e ἡμέρᾳ) : le lendemain

κύων, κυνός () : le chien

νήσος, ου (ἡ) : l’île

ὄρος,ους (τό) : la montagne

οὔπω : pas encore

οὐρανός,οῦ (ὁ) : le ciel

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près


fréquence 4 :

δακρύω : pleurer

διατριβή, ῆς (ἡ) : le mode de vie, mode d’existence

εἰκάζω : se représenter, conjecturer, présumer

ἐξ-εργάζομαι : être cultivé (en parlant du sol) (ἐξ-ειργασμένος, η,ον : part pft passif)

ἑπτά : sept

ἑταῖρος,ου () : compagnon

πέντε : cinq

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres ; l’aveuglement, le fait de ne rien voir

στήλη, ης () : la pierre dressée, la stèle


Ne pas apprendre :


ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

ἀλκυών,όνος (ὁ) : l’alcyon, oiseau mythique annonçant par son chant la fin de la tourmente

ἄλλοτε μέν... ἄλλοτε δ ... : tantôt ... tantôt ...

ἀνα-καίω ( aor ἀνέκαυσα): allumer, enflammer

ἀναχαίνω, -χανοῦμαι, -εχανον, -κέχανα : ouvrir la bouche ou la gueule toute grande, ouvrir largement la gueule bâiller

ἄ-φθονος,ος,ον : abondant, à profusion

βλαστάνω : germer

δεῖπνον , ου (τό) : le repas

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

διακόσιοι, αι, α : deux cents

δι-αν-ίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες) : se relever

δι-αυγής,ής,ές (G διαυγοῦς) : transparent, limpide, translucide

ἐθάς, άδος + D : habitué à

ἐν-οικέω,ῶ + D : habiter dans, habiter

ἔπαυλις, εως () : le campement, la métairie, la ferme

ἐπι-γραφή,ῆς () : l’inscription

Ἑωσφόρος,ου (ὁ) : l’Etoile du matin, Vénus

θαλάττιος,α,ον : de la mer, marin

ἰλύς, ἰλύος (ἡ) : le limon, la fange, la boue

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἰχθύς , ύος (ὁ) : poisson

καπνός,οῦ () : la fumée

κρέας, αος/ως (τό) ( κρέα) : la chair (crue), le corps

κύτος, ους (τό) : le creux, la cavité

λάρος,ου (ὁ,ἡ) : la mouette

λάχαναον, ου (τό) : le légume

λόφος,ου (ὁ) : colline

μυρίανδρος,ος,ον : de dix mille hommes

νεοττεύω : faire un nid, nicher

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

ὄρνεον,ου (τό) : l’oiseau

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παντοδαπός,ή,όν : de toute sorte

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes, de toute espèce

παρά-κειμαι : se trouver par terre à côté de, être à portée de main

περίμετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

περι-σκοπέω,ῶ : regarder tout autour, examiner

πηγή,ῆς () : la source

πλατύς,εῖα,ύ : large, vaste

πόρρωθεν : au loin, de loin

Ποσειδῶν, ῶνος () : Poseïdon

πυρεῖον, ου (τό) : bâton à feu, bâton qui, frotté, produit du feu

συγ-κόπτω (part pft passif συγκεκομμένος,η,ον) : mettre en morceaux, tailler en pièces, déchiqueter

συνιζάνω : se condenser

συν-τρίϐω : frotter ensemble

τεσσαράκοντα : quarante

ὑλακή,ῆς () : l’aboiement

ὕλη,ης () : le bois, la forêt

ὑπο-στηρίζω : étayer, soutenir

ὕστερον : puis, ensuite, plus tard

φορτίον,ου (τό) : la marchandise

Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 31-32

Un monstre nous avale (2)

Dans l’estomac du monstre

[31] Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦμεν, τὸ μὲν πρῶτον σκότος ἦν καὶ οὐδὲν ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ αὐτοῦ ἀναχανόντος εἴδομεν κύτος μέγα καὶ πάντῃ πλατὺ καὶ ὑψηλόν, ἱκανὸν μυριάνδρῳ πόλει ἐνοικεῖν.

Quand nous fûmes à l’intérieur, d’abord il y avait de l’obscurité et nous ne voyions rien, mais ensuite, comme elle avait ouvert grand la gueule, nous vîmes une grande cavité, vaste de toute part, et élevée, assez grande pour une ville de dix mille hommes pour ce qui est d’y habiter.


Ἔκειντο δὲ ἐν μέσῳ καὶ μικροὶ ἰχθύες καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία συγκεκομμένα, καὶ πλοίων ἱστία καὶ ἄγκυραι, καὶ ἀνθρώπων ὀστέα καὶ φορτία, κατὰ μέσον δὲ καὶ γῆ καὶ λόφοι ἦσαν, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐκ τῆς ἰλύος ἣν κατέπινε συνιζάνουσα.

Et gisaient, au milieu, de petits poissons et beaucoup d’autres bêtes taillées en pièces, des voiles et des ancres de navires, des ossements d’êtres humains et des marchandises, et, aux environs du centre, il y avait une terre et des collines, à mon avis, condensée à partir du limon qu’elle (= la baleine) avait avalé.

Ὕλη γοῦν ἐπ´ αὐτῆς καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύκει καὶ λάχανα ἐβεβλαστήκει, καὶ ἐῴκει πάντα ἐξειργασμένοις·

Ce qu’il y a de sûr c’est que, sur celle-ci (sur cette terre) avaient poussé une forêt et des arbres de toutes sortes, et avaient germé des légumes, et tout cela ressemblait à des choses cultivées.

περίμετρον δὲ τῆς γῆς στάδιοι διακόσιοι καὶ τεσσαράκοντα.

le périmètre de cette terre <était de> deux cent quarante stades. (43km)

Ἦν δὲ ἰδεῖν καὶ ὄρνεα θαλάττια, λάρους καὶ ἀλκυόνας, ἐπὶ τῶν δένδρων νεοττεύοντα.

Il y avait aussi à voir (= on pouvait voir) des oiseaux de mer, mouettes et alcyons, qui nichaient sur les arbres.


[32] Τότε μὲν οὖν ἐπὶ πολὺ ἐδακρύομεν, ὕστερον δὲ ἀναστήσαντες τοὺς ἑταίρους τὴν μὲν ναῦν ὑπεστηρίξαμεν, αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντες καὶ ἀνακαύσαντες δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα.

Sur le moment donc, nous nous mîmes à pleurer pendant longtemps, mais ensuite, relevant <chacun> nos compagnons, d’une part nous avons étayé le navire, d’autre part, nous-mêmes, après avoir frotté ensemble les bâtons à feu et les avoir enflammés, nous nous sommes mis à faire pour nous un repas à partir des <ressources> présentes.

Παρέκειτο δὲ ἄφθονα καὶ παντοδαπὰ κρέα τῶν ἰχθύων, καὶ ὕδωρ ἔτι τὸ ἐκ τοῦ Ἑωσφόρου εἴχομεν.

Car il y avait à portée de main des chairs de poissons abondantes et de toutes sortes, et nous avions encore de l’eau provenant de l’Etoile du Matin.

Τῇ ἐπιούσῃ δὲ διαναστάντες, εἴ ποτε ἀναχάνοι τὸ κῆτος, ἑωρῶμεν ἄλλοτε μὲν ὄρη, ἄλλοτε δὲ μόνον τὸν οὐρανόν, πολλάκις δὲ καὶ νήσους·

Le lendemain, nous relevant, chaque fois que la baleine ouvrait largement sa gueule, nous voyions tantôt des montagnes, tantôt seulement le ciel, et souvent aussi des îles.

καὶ γὰρ ᾐσθανόμεθα φερομένου αὐτοῦ ὀξέως πρὸς πᾶν μέρος τῆς θαλάττης.

Le fait est que nous remarquions que celle-ci se déplaçait (celle-ci se déplaçant) rapidement vers chaque partie de la mer.

Ἐπεὶ δὲ ἤδη ἐθάδες τῇ διατριβῇ ἐγενόμεθα, λαβὼν ἑπτὰ τῶν ἑταίρων ἐβάδιζον ἐς τὴν ὕλην περισκοπήσασθαι τὰ πάντα βουλόμενος.

Et quand nous fûmes désormais habitués à ce genre de vie, ayant pris sept de mes compagnons, je me mis en marche vers la forêt, voulant tout examiner.


Οὔπω δὲ πέντε ὅλους διελθὼν σταδίους εὗρον ἱερὸν Ποσειδῶνος, ὡς ἐδήλου ἡ ἐπιγραφή, καὶ μετ´ οὐ πολὺ καὶ τάφους πολλοὺς καὶ στήλας ἐπ´ αὐτῶν πλησίον τε πηγὴν ὕδατος διαυγοῦς, ἔτι δὲ καὶ κυνὸς ὑλακὴν ἠκούομεν καὶ καπνὸς ἐφαίνετο πόρρωθεν καί τινα καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν.

Et, n’ayant pas encore parcouru cinq stades entiers (9km), je trouvai un temple de Poséïdon, comme l’indiquait l’inscription, et, peu de temps après, plusieurs tombes et des stèles sur elles, et, tout près, une source d’eau limpide ; en outre, nous entendions un aboiement de chien, et une fumée apparaissait au loin, et nous présumions <qu’il y avait> aussi une ferme.Comparaison de traductions :


[31] Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἦμεν, τὸ μὲν πρῶτον σκότος ἦν καὶ οὐδὲν ἑωρῶμεν (...)

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Une fois dedans, nous nous trouvâmes d’abord dans l’obscurité : nous ne voyions rien.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Quand nous fûmes à l’intérieur, d’abord il faisait sombre et nous ne voyions rien.[32] (...) ὕστερον δὲ ἀναστήσαντες τοὺς ἑταίρους τὴν μὲν ναῦν ὑπεστηρίξαμεν, αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντες καὶ ἀνακαύσαντες δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : puis je fis lever mes compagnons et nous étayâmes le bateau. En frottant ensemble nos morceaux de bois, nous allumâmes du feu et préparâmes un dîner avec les moyens du bord.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : puis je relevai le courage de mes compagnons et nous étayâmes le navire ; puis, pensant à nous, nous frottâmes ensemble nos morceaux de bois pour faire du feu, et nous préparâmes un repas avec les moyens du bord.(...) λαβὼν ἑπτὰ τῶν ἑταίρων ἐβάδιζον ἐς τὴν ὕλην περισκοπήσασθαι τὰ πάντα βουλόμενος.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : je pris avec moi sept compagnons pour marcher vers la forêt, car je voulais inspecter tous les environs.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : j’emmenai avec moi sept de mes compagnons pour m’enfoncer dans la forêt, avec l’intention de faire une exploration approfondie.

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : Je prends avec moi sept de mes compagnons et pénètre dans la forêt, déterminé à en faire une reconnaissance complète.(...) τινα καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : nous supposâmes qu’il y avait aussi une ferme.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : nous en déduisîmes qu’il devait y avoir égélement, là, une ferme.

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : Nous ne doutons pas qu’il n’y ait là quelque habitation.
Retour en haut du texte