Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

33 avalés par un monstre (3)

Rencontre humaineLucien Histoires véritables I 33

Un monstre nous avale (3)

Rencontre humaine


Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ


[33] Σπουδῇ οὖν βαδίζοντες ἐφιστάμεθα πρεσβύτῃ καὶ νεανίσκῳ μάλα προθύμως πρασιάν τινα ἐργαζομένοις καὶ ὕδωρ ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐπ´ αὐτὴν διοχετεύουσιν· ἡσθέντες οὖν ἅμα καὶ φοβηθέντες ἔστημεν· κἀκεῖνοι δὲ ταὐτὸ ἡμῖν ὡς τὸ εἰκὸς παθόντες ἄναυδοι παρειστήκεσαν· χρόνῳ δὲ ὁ πρεσβύτης ἔφη, « Τίνες ὑμεῖς ἄρα ἐστέ, ὦ ξένοι; πότερον τῶν ἐναλίων δαιμόνων ἢ ἄνθρωποι δυστυχεῖς ἡμῖν παραπλήσιοι; καὶ γὰρ ἡμεῖς ἄνθρωποι ὄντες καὶ ἐν γῇ τραφέντες νῦν θαλάττιοι γεγόναμεν καὶ συννηχόμεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ θηρίῳ, οὐδ´ ὃ πάσχομεν ἀκριβῶς εἰδότες· τεθνάναι μὲν γὰρ εἰκάζομεν, ζῆν δὲ πιστεύομεν. » Πρὸς ταῦτα ἐγὼ εἶπον· « Καὶ ἡμεῖς τοι ἄνθρωποι, νεήλυδες μέν, ὦ πάτερ, αὐτῷ σκάφει πρῴην καταποθέντες, προήλθομεν δὲ νῦν βουλόμενοι μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἔχει· πολλὴ γάρ τις καὶ λάσιος ἐφαίνετο. Δαίμων δέ τις, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἤγαγεν σέ τε ὀψομένους καὶ εἰσομένους ὅτι μὴ μόνοι ἐν τῷδε καθείργμεθα τῷ θηρίῳ· ἀλλὰ φράσον γε ἡμῖν τὴν σαυτοῦ τύχην, ὅστις τε ὢν καὶ ὅπως δεῦρο εἰσῆλθες. » Ὁ δὲ οὐ πρότερον ἔφη ἐρεῖν οὐδὲ πεύσεσθαι παρ´ ἡμῶν, πρὶν ξενίων τῶν παρόντων μεταδοῦναι, καὶ λαβὼν ἡμᾶς ἦγεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν — ἐπεποίητο δὲ αὐτάρκη καὶ στιβάδας ἐνῳκοδόμητο καὶ τὰ ἄλλα ἐξήρτιστο — παραθεὶς δὲ ἡμῖν λάχανά τε καὶ ἀκρόδρυα καὶ ἰχθῦς, ἔτι δὲ καὶ οἶνον ἐγχέας, ἐπειδὴ ἱκανῶς ἐκορέσθημεν, ἐπυνθάνετο ἃ πεπόνθειμεν· κἀγὼ πάντα ἑξῆς διηγησάμην, τόν τε χειμῶνα καὶ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ τὸν ἐν τῷ ἀέρι πλοῦν, καὶ τὸν πόλεμον, καὶ τὰ ἄλλα μέχρι τῆς εἰς τὸ κῆτος καταδύσεως.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf vocabulaire des § 30-32) :

33

σπουδή,ῆς () : le zèle, l’ardeur, la hâte

σπουδῇ : en toute diligence, en hâte ; avec ardeur, avec empressement

οὖν : ainsi, donc

ἐφίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D : venir près de, arriver auprès de, se trouver près de

πρεσβύτης,ου () : le vieillard, le vieux

νεανίσκος,ου () : le jeune homme, le jeune

μάλα : tout à fait, très

προθύμως : avec ardeur, courage, empressement

πρασιά,ᾶς () : la plate-bande, le potager

ἐργάζομαι : travailler

ἀπό + G : à partir de, depuis

ἐπ+ Α : vers

διοχετεύω : distribuer grâce à des rigoles, à des canaux

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

ἴστημι: placer, arrêter( aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai) 

κἀκεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, cela

ταὐτό = τὸ αὐτό : la même chose (+ D : ἡμῖν : que nous)

αὐτός (ὁ), αὐτή (ἡ), αὐτό (τό) : le même, la même...

εἰκός,ότος (τό) ( cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; ὡς τὸ εἰκὸς : comme il est naturel

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver

ἄν-αυδος,ος,ον : sans voix, muet

παρειστήκεσαν : pl que pft à sens intransitif 3ème p pl de παρ-ίστημι cf παρίσταμαι

παρ-ίσταμαι : rester à côté, demeurer

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée ; χρόνῳ : avec le temps

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

τίς , τίς, τί (tjrs accentué ! ) : adj.inter. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ?

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

ἄρα : donc (souligne le propos)

ὦ : signe du vocatif (ne se traduit pas, le plus souvent) : ô

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

πότερον ... ...; est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

ἐνάλιος,α,ον : qui vit dans ou au bord de la mer, marin

δαίμων, ονος (ὁ) : la divinité

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, malheureux

παρα-πλήσιος,α,ον + D : presque pareil à, presque égal, presque semblable, comparable à

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

νῦν : maintenant, à présent

συν-νήχομαι : nager avec , nager de conserve avec

περι-έχω : se tenir autour de, envelopper, bloquer, enfermer

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

οὐδέ : et ne pas, et ne pas non plus

ἀκριβῶς : précisément, exactement

εἰδώς(G εἰδότος), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (au pft : être mort)

γάρ : car, en effet

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πρός + Α : en répondant à, à

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

τοι : assurément, oui, eh bien

νέηλυς, υδος : nouveau venu (Hom)

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père ; πάτερ : formule rassurante et respectueuse à la fois : « petit père »...

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef (désigne souvent la barque de Charon, aux Enfers)

πρῴην : avant-hier

κατα-πίνω ( part aor P N pl καταποθέντες) : avaler, engloutir, dévorer

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

τὰ ἐν +D : ce qu’il y a dans... (hellénisme, et prolepse)

ὡς : interrogatif indirect : comment

ἔχειν+ adverbe : être dans tel ou tel état

τις ( πολλὴ γάρ τις ), indéfini, porte sur πολλή et en renforce ici le sens : « vraiment grande »

λάσιος ,α,ον : touffu (le féminin est ici en -ιος...)

φαίνομαι : paraître, sembler

ὡς ἔοικεν : à ce qu’il semble, il faut croire

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

σύ,σέ,σοῦ,σοί : toi, tu

εἰσόμενος,η,ον : participe futur de οἶδα (futur εἴσομαι) : savoir

ὅτι : que

μ : ne pas (négation subjective)

καθ-είργνυμι/κάθ-ειργμαι : être enfermé

φράζω : expliquer, indiquer

γε : (particule d’insistance) donc

σαυτόν, ήν : pr réfléchi de la 2ème personne : toi-même

τύχη, ης (ἡ) : sort, situation, aventure

ὅστις ,ἥτις, ὅτι/ ὅ τι : qui (interrogatif indirect)

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

δεῦρο : ici

εἰσέρχομαι , -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : entrer, s’introduire dans

πρότερον ... πρίν + inf : avant que, avant de

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à (παρά+ génitif)

παρ+G : auprès de, de la part de

ξένια,ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité

μετα-δίδωμι : donner en partage

οἰκία,ας (ἡ) : la maison

αὐτάρκης,ης,ες : qui se suffit à soi-même, suffisant

στιβάς,άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; paillasse

ἐν-οικοδομέομαι,οῦμαι : bâtir pour soi, se confectionner

ἄλλα,ων (τά): tout le reste

ἐξ-αρτίζομαι : se pourvoir de (pl que pft 3ème p sg : ἐξήρτιστο )

παρα-τίθημι : placer qqch (A) auprès de qqn (D), présenter, offrir

ἀκρόδρυον,ου (τό) : fruit des arbres (comme les châtaignes, les noix ...etc.)

οἶνος,ου (ὁ) : le vin

ἐγχέω : verser, servir (part aor ἐγχέας)

ἐπειδή :quand, lorsque

ἱκανῶς : suffisamment

κορέννυμαι (aor ἐκορέσθην) : être rassasié (Hom)

κἀγ = καὶ ἐγώ

ἑξῆς : à la suite, pas à pas, point par point

διηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

χειμών, ῶνος (ὁ) : la tempête

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ (ὁ) : la navigation

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

μέχρι +G : jusqu’à

εἰς +Α : dans (avec mvt)

κατά-δυσις, εως (ἡ) : l’engloutissement


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel

ἀκριβῶς : précisément, exactement

ἀκρόδρυον,ου (τό) : fruit des arbres (comme les châtaignes, les noix ...etc.)

ἄλλα,ων (τά): tout le reste

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

ἄν-αυδος,ος,ον : sans voix, muet

ἀπό + G : à partir de, depuis

ἄρα : donc (souligne le propos)

αὐτάρκης,ης,ες : qui se suffit à soi-même, suffisant

αὐτός (ὁ), αὐτή (ἡ), αὐτό (τό) : le même, la même...

γάρ : car, en effet

γε : (particule d’insistance) donc

δαίμων, ονος (ὁ) : la divinité

δεῦρο : ici

διηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

διοχετεύω : distribuer grâce à des rigoles, à des canaux

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, malheureux

ἐγχέω : verser, servir (part aor ἐγχέας)

εἰδώς (G εἰδότος), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

εἰκός,ότος (τό) ( cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; ὡς τὸ εἰκὸς : comme il est naturel

εἰς +Α : dans (avec mvt)

εἰσέρχομαι , -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : entrer, s’introduire dans

εἰσόμενος,η,ον : participe futur de οἶδα (futur εἴσομαι) : savoir

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, cela

ἐνάλιος,α,ον : qui vit dans ou au bord de la mer, marin

ἐν-οικοδομέομαι,οῦμαι : bâtir pour soi, se confectionner

ἐξ-αρτίζομαι : se pourvoir de (pl que pft 3ème p sg : ἐξήρτιστο )

ἑξῆς : à la suite, pas à pas, point par point

ἐπειδή :quand, lorsque

ἐπ+ Α : vers

ἐργάζομαι : travailler

ἐφίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D : venir près de, arriver auprès de, se trouver près de

ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (au pft : être mort)

ἱκανῶς : suffisamment

ἴστημι: placer, arrêter( aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai) 

κἀγ = καὶ ἐγώ

καθ-είργνυμι/κάθ-ειργμαι : être enfermé

κἀκεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι

κατά-δυσις, εως (ἡ) : l’engloutissement

κατα-πίνω ( part aor P N pl καταποθέντες) : avaler, engloutir, dévorer

κορέννυμαι (aor ἐκορέσθην) : être rassasié (Hom)

λάσιος ,α,ον : touffu (le féminin est parfois en-ιος...)

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μάλα : tout à fait, très

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μετα-δίδωμι : donner en partage

μέχρι +G : jusqu’à

μ : ne pas (négation subjective)

νεανίσκος,ου () : le jeune homme, le jeune

νέηλυς, υδος : nouveau venu (Hom)

νῦν : maintenant, à présent

ξένια,ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

οἰκία,ας (ἡ) : la maison

οἶνος,ου (ὁ) : le vin

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὅστις ,ἥτις, ὅτι/ ὅ τι : qui (interrogatif indirect)

ὅτι : que

οὐδέ : et ne pas, et ne pas non plus

οὖν : ainsi, donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

παρ+G : auprès de, de la part de

παρα-πλήσιος,α,ον + D : presque pareil à, presque égal, presque semblable, comparable à

παρα-τίθημι : placer qqch (A) auprès de qqn (D), présenter, offrir

παρειστήκεσαν : pl que pft à sens intransitif 3ème p pl de παρ-ίστημι cf παρίσταμαι

παρ-ίσταμαι : rester à côté, demeurer

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père 

περι-έχω : se tenir autour de, envelopper, bloquer, enfermer

πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ (ὁ) : la navigation

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πότερον ... ...; est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

πρασιά,ᾶς () : la plate-bande, le potager

πρεσβύτης,ου () : le vieillard, le vieux

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

προθύμως : avec ardeur, courage, empressement

πρός + Α : en répondant à, à

πρότερον ... πρίν + inf : avant que, avant de

πρῴην : avant-hier

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à (παρά+ génitif)

σαυτόν, ήν : pr réfléchi de la 2ème personne : toi-même

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

σπουδή,ῆς () : le zèle, l’ardeur, la hâte

σπουδῇ : en toute diligence, en hâte ; avec ardeur, avec empressement

στιβάς,άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; paillasse

σύ,σέ,σοῦ,σοί : toi, tu

συν-νήχομαι : nager avec, nager de conserve avec

τὰ ἐν +D : ce qu’il y a dans... (hellénisme)

ταὐτό = τὸ αὐτό : la même chose

τίς , τίς, τί (tjrs accentué ! ) : adj.inter. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ?

τοι : assurément, oui, eh bien

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

τύχη, ης (ἡ) : sort, situation, aventure

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

φαίνομαι : paraître, sembler

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

φράζω : expliquer, indiquer

χειμών, ῶνος (ὁ) : la tempête

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée ; χρόνῳ : avec le temps

ὦ : signe du vocatif (ne se traduit pas, le plus souvent) : ô

ὡς : interrogatif indirect : comment

ὡς ἔοικεν : à ce qu’il semble, il faut croireVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

ἄλλα,ων (τά): tout le reste

ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément

ἀπό + G : à partir de, depuis

ἄρα : donc (souligne le propos)

αὐτός (ὁ), αὐτή (ἡ), αὐτό (τό) : le même, la même...

γάρ : car, en effet

γε : (particule d’insistance) donc

εἰδώς (G εἰδότος), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

εἰκός,ότος (τό) ( cf ἔοικα) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, naturel ; ὡς τὸ εἰκὸς : comme il est naturel

εἰς +Α : dans (avec mvt)

εἰσόμενος,η,ον : participe futur de οἶδα (futur εἴσομαι) : savoir

ἐκεῖνος,η,ο : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, cela

ἐπειδή :quand, lorsque

ἐπ+ Α : vers

ἐργάζομαι : travailler

ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état

ζάω,ῶ (inf ζῆν) : vivre

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (au pft : être mort)

ἴστημι: placer, arrêter( aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai) 

λέγω, ἐρῶ, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μάλα : tout à fait, très

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μ : ne pas (négation subjective)

νῦν : maintenant, à présent

ξένος,ου (ὁ) : l’étranger

οἰκία,ας (ἡ) : la maison

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὅστις ,ἥτις, ὅτι/ ὅ τι : qui (interrogatif indirect)

ὅτι : que

οὐδέ : et ne pas, et ne pas non plus

οὖν : ainsi, donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

παρ+G : auprès de, de la part de

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père 

πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πότερον ... ...; est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

πρός + Α : en répondant à, à

πρότερον ... πρίν + inf : avant que, avant de

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι : s’informer auprès de, poser des questions à (παρά+ génitif)

σύ,σέ,σοῦ,σοί : toi, tu

τὰ ἐν +D : ce qu’il y a dans... (hellénisme)

τίς , τίς, τί (tjrs accentué ! ) : adj.inter. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ?

τοι : assurément, oui, eh bien

τύχη, ης (ἡ) : sort, situation, aventure

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

φαίνομαι : paraître, sembler

φημι: dire (impft ἔφη, souvent en incise : disait-il, dit-il) 

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, la durée ; χρόνῳ : avec le temps

ὦ : signe du vocatif (ne se traduit pas, le plus souvent) : ô

ὡς : interrogatif indirect : comment

ὡς ἔοικεν : à ce qu’il semble, il faut croire


fréquence 2 :

ἀκριβῶς : précisément, exactement

δαίμων, ονος (ὁ) : la divinité

δεῦρο : ici

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, malheureux

εἰσέρχομαι , -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : entrer, s’introduire dans

ἐφίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D : venir près de, arriver auprès de, se trouver près de

μέχρι +G : jusqu’à

παρ-ίσταμαι : rester à côté, demeurer (παρειστήκεσαν : pl que pft à sens intransitif 3ème p pl de παρ-ίστημι )

σαυτόν, ήν : pr réfléchi de la 2ème personne : toi-même

τρέφομαι, τραφήσομαι, ἐτράφην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, grandir

φοβέομαι, οῦμαι : être effrayé, éprouver de la crainte

φράζω : expliquer, indiquer


fréquence 3 :

διηγέομαι,οῦμαι : raconter, narrer

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

μετα-δίδωμι : donner en partage

οἶνος,ου (ὁ) : le vin

προθύμως : avec ardeur, courage, empressement


fréquence 4 :

ἱκανῶς : suffisamment

παρα-πλήσιος,α,ον + D : presque pareil à, presque égal, presque semblable, comparable à

πλόος/πλοῦς, πλόου/πλοῦ (ὁ) : la navigation

σπουδή,ῆς () : le zèle, l’ardeur, la hâte


Ne pas apprendre :

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel

ἀκρόδρυον,ου (τό) : fruit des arbres (comme les châtaignes, les noix ...etc.)

ἄν-αυδος,ος,ον : sans voix, muet

αὐτάρκης,ης,ες : qui se suffit à soi-même, suffisant

διοχετεύω : distribuer grâce à des rigoles, à des canaux

ἐγχέω : verser, servir (part aor ἐγχέας)

ἐνάλιος,α,ον : qui vit dans ou au bord de la mer, marin

ἐν-οικοδομέομαι,οῦμαι : bâtir pour soi, se confectionner

ἐξ-αρτίζομαι : se pourvoir de (pl que pft 3ème p sg : ἐξήρτιστο )

ἑξῆς : à la suite, pas à pas, point par point

κἀγ = καὶ ἐγώ

καθ-είργνυμι/κάθ-ειργμαι : être enfermé

κἀκεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι

κατά-δυσις, εως (ἡ) : l’engloutissement

κατα-πίνω ( part aor P N pl καταποθέντες) : avaler, engloutir, dévorer

κορέννυμαι (aor ἐκορέσθην) : être rassasié (Hom)

λάσιος ,α,ον : touffu (le féminin est parfois en-ιος...)

νεανίσκος,ου () : le jeune homme, le jeune

νέηλυς, υδος : nouveau venu (Hom)

ξένια,ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité

παρα-τίθημι : placer qqch (A) auprès de qqn (D), présenter, offrir

περι-έχω : se tenir autour de, envelopper, bloquer, enfermer

πρασιά,ᾶς () : la plate-bande, le potager

πρεσβύτης,ου () : le vieillard, le vieux

προ-έρχομαι, -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα : avancer, s’avancer

πρῴην : avant-hier

σκάφος,ους (τό) : embarcation, barque, nef

σπουδῇ : en toute diligence, en hâte ; avec ardeur, avec empressement

στιβάς,άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; paillasse

συν-νήχομαι : nager avec, nager de conserve avec

ταὐτό = τὸ αὐτό : la même chose

χειμών, ῶνος (ὁ) : la tempête


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 33

Un monstre nous avale (3)

Rencontre humaine


[33] Σπουδῇ οὖν βαδίζοντες ἐφιστάμεθα πρεσβύτῃ καὶ νεανίσκῳ μάλα προθύμως πρασιάν τινα ἐργαζομένοις καὶ ὕδωρ ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐπ´ αὐτὴν διοχετεύουσιν·

En nous avançant donc avec hâte, nous arrivons auprès d’un vieillard et d’un jeune homme qui travaillaient avec beaucoup d’ardeur un potager et qui distribuaient par des rigoles de l’eau depuis la source vers celui-ci ;

ἡσθέντες οὖν ἅμα καὶ φοβηθέντες ἔστημεν·

tout réjouis donc et en même temps effrayés, nous nous sommes immobilisés ;

κἀκεῖνοι δὲ ταὐτὸ ἡμῖν ὡς τὸ εἰκὸς παθόντες ἄναυδοι παρειστήκεσαν·

et eux, de leur côté, éprouvant la même chose que nous, étaient restés immobiles sans parler ;

χρόνῳ δὲ ὁ πρεσβύτης ἔφη,

mais avec le temps, le vieillard dit :

« Τίνες ὑμεῖς ἄρα ἐστέ, ὦ ξένοι;

« Qui êtes-vous donc, étrangers ?

πότερον τῶν ἐναλίων δαιμόνων ἢ ἄνθρωποι δυστυχεῖς ἡμῖν παραπλήσιοι; 

Est-ce que <vous faites partie > des divinités marines ou est-ce que <vous êtes> des hommes infortunés comparables à nous ?

καὶ γὰρ ἡμεῖς ἄνθρωποι ὄντες καὶ ἐν γῇ τραφέντες νῦν θαλάττιοι γεγόναμεν καὶ συννηχόμεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ θηρίῳ, οὐδ´ ὃ πάσχομεν ἀκριβῶς εἰδότες·

Le fait est que nous, qui étions des humains et avons grandi sur la terre (ferme), nous sommes à présent maritimes et nageons de conserve avec ce monstre qui nous enferme <en son sein>, sans savoir exactement ce que nous éprouvons ;

τεθνάναι μὲν γὰρ εἰκάζομεν, ζῆν δὲ πιστεύομεν. »

car d’un côté nous présumons être morts, mais de l’autre nous croyons bien que nous sommes en vie. »

Πρὸς ταῦτα ἐγὼ εἶπον·

En réponse de cela, moi, je dis :

« Καὶ ἡμεῖς τοι ἄνθρωποι, νεήλυδες μέν, ὦ πάτερ, αὐτῷ σκάφει πρῴην καταποθέντες, προήλθομεν δὲ νῦν βουλόμενοι μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ὕλῃ ὡς ἔχει·

« Nous aussi <sommes> assurément des humains, nouveaux venus certes, petit père, qui avons été engloutis avant-hier avec l’embarcation elle-même, et maintenant nous sommes allés de l’avant en voulant apprendre comment étaient les choses, dans cette forêt ;

πολλὴ γάρ τις καὶ λάσιος ἐφαίνετο.

car elle paraissait vraiment grande, et touffue.

Δαίμων δέ τις, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἤγαγεν σέ τε ὀψομένους καὶ εἰσομένους ὅτι μὴ μόνοι ἐν τῷδε καθείργμεθα τῷ θηρίῳ·

Et quelque divinité, à ce qu’il semble, nous a conduits à la fois à te voir et à savoir que nous ne <sommes> pas seuls à être prisonniers de ce monstre ;

ἀλλὰ φράσον γε ἡμῖν τὴν σαυτοῦ τύχην, ὅστις τε ὢν καὶ ὅπως δεῦρο εἰσῆλθες. »

mais explique-nous, toi, ta propre aventure, qui tu es (littéralement qui étant à la fois et comment tu...) et également comment tu t’es introduit ici. »

Ὁ δὲ οὐ πρότερον ἔφη ἐρεῖν οὐδὲ πεύσεσθαι παρ´ ἡμῶν, πρὶν ξενίων τῶν παρόντων μεταδοῦναι, καὶ λαβὼν ἡμᾶς ἦγεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν — ἐπεποίητο δὲ αὐτάρκη καὶ στιβάδας ἐνῳκοδόμητο καὶ τὰ ἄλλα ἐξήρτιστο — παραθεὶς δὲ ἡμῖν λάχανά τε καὶ ἀκρόδρυα καὶ ἰχθῦς, ἔτι δὲ καὶ οἶνον ἐγχέας, ἐπειδὴ ἱκανῶς ἐκορέσθημεν, ἐπυνθάνετο ἃ πεπόνθειμεν·

Mais lui, il dit qu’il ne parlerait pas ni ne nous poserait de questions avant d’avoir donné en partage les présents d’hospitalité disponibles ici, et, nous prenant, il se mit à nous conduire vers sa maison – il se l’était faite à suffisance, s’était confectionné des paillasses, et s’était pourvu de tout le reste – puis nous ayant offert des légumes, des châtaignes et du poisson, nous ayant en outre versé du vin, lorsque nous fûmes suffisamment rassasiés, il s’enquit de ce qui nous était arrivé (de ce que nous avions souffert) ;

κἀγὼ πάντα ἑξῆς διηγησάμην, τόν τε χειμῶνα καὶ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ τὸν ἐν τῷ ἀέρι πλοῦν, καὶ τὸν πόλεμον, καὶ τὰ ἄλλα μέχρι τῆς εἰς τὸ κῆτος καταδύσεως.

alors moi j’ai raconté tout point par point, à la fois la tempête, ce qui s’était passé dans l’île, la navigation en l’air, la guerre, et tout le reste jusqu’à l’engloutissement dans la baleine.


Comparaison de traductions :

καὶ γὰρ ἡμεῖς ἄνθρωποι ὄντες καὶ ἐν γῇ τραφέντες νῦν θαλάττιοι γεγόναμεν καὶ συννηχόμεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ θηρίῳ, οὐδ´ ὃ πάσχομεν ἀκριβῶς εἰδότες· τεθνάναι μὲν γὰρ εἰκάζομεν, ζῆν δὲ πιστεύομεν. » .


Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : En ce qui nous concerne, nous étions nous aussi des hommes ; nous avons grandi sur la terre. Et maintenant, nous sommes devenus des êtres de la mer ; nous accompagnons la nage de ce monstre qui nous contient, et nous ne savons même pas quelle est notre condition exacte : nous supposons que nous sommes morts, mais nous avons l’impression d’être en vie. »

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Car nous étions nous aussi des hommes, nous avons grandi sur terre, et nous voilà devenus des êtres marins ; nous voguons de conserve avec ce monstre qui nous enferme dans ses flancs, sans savoir au juste ce qui nous arrive : en bonne logique, nous sommes morts, mais en bonne foi, nous sommes vivants »


(...) πρὶν ξενίων τῶν παρόντων μεταδοῦναι

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : (...) avant de nous avoir fait partager les présents d’hospitalité dont il disposait.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : (...) avant de nous avoir offert sur ses maigres ressources des présents d’hospitalité.


ἐπεποίητο δὲ αὐτάρκη καὶ στιβάδας ἐνῳκοδόμητο καὶ τὰ ἄλλα ἐξήρτιστο

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : il l’avait adaptée à ses besoins, avait aménagé des lits de feuillage à l’intérieur et l’avait équipée de tout le nécessaire.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : il l’avait bâtie juste assez grande pour eux, y avait aménagé des couchettes et l’avait pourvue de tout le confort moderne

Retour en haut du texte