Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

34 35 avalés par un monstre (4)

le récit du vieillardLucien Histoires véritables I 34 35

Un monstre nous avale (4)

Le récit du vieillard

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

[34] Ὁ δὲ ὑπερθαυμάσας καὶ αὐτὸς ἐν μέρει τὰ καθ´ αὑτὸν διεξῄει λέγων, « Τὸ μὲν γένος εἰμί, ὦ ξένοι, Κύπριος, ὁρμηθεὶς δὲ κατ´ ἐμπορίαν ἀπὸ τῆς πατρίδος μετὰ παιδός, ὃν ὁρᾶτε, καὶ ἄλλων πολλῶν οἰκετῶν, ἔπλεον εἰς Ἰταλίαν ποικίλον φόρτον κομίζων ἐπὶ νεὼς μεγάλης, ἣν ἐπὶ στόματι τοῦ κήτους διαλελυμένην ἴσως ἑωράκατε. Μέχρι μὲν οὖν Σικελίας εὐτυχῶς διεπλεύσαμεν· ἐκεῖθεν δὲ ἁρπασθέντες ἀνέμῳ σφοδρῷ τριταῖοι ἐς τὸν ὠκεανὸν ἀπηνέχθημεν· ἔνθα τῷ κήτει περιτυχόντες καὶ αὔτανδροι καταποθέντες δύο ἡμεῖς μόνοι, τῶν ἄλλων ἀποθανόντων, ἐσώθημεν. Θάψαντες δὲ τοὺς ἑταίρους καὶ ναὸν τῷ Ποσειδῶνι δειμάμενοι τουτονὶ τὸν βίον ζῶμεν, λάχανα μὲν κηπεύοντες, ἰχθῦς δὲ σιτούμενοι καὶ ἀκρόδρυα. Πολλὴ δέ, ὡς ὁρᾶτε, ἡ ὕλη, καὶ μὴν καὶ ἀμπέλους ἔχει πολλάς, ἀφ´ ὧν ἡδύτατος οἶνος γεννᾶται· καὶ τὴν πηγὴν δὲ ἴσως εἴδετε καλλίστου καὶ ψυχροτάτου ὕδατος. Εὐνὴν δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων ποιούμεθα, καὶ πῦρ ἄφθονον καίομεν, καὶ ὄρνεα δὲ θηρεύομεν τὰ εἰσπετόμενα, καὶ ζῶντας ἰχθῦς ἀγρεύομεν ἐξιόντες ἐπὶ τὰ βραγχία τοῦ θηρίου, ἔνθα καὶ λουόμεθα, ὁπόταν ἐπιθυμήσωμεν. Καὶ μὴν καὶ λίμνη οὐ πόρρω ἐστὶν σταδίων εἴκοσι τὴν περίμετρον, ἰχθῦς ἔχουσα παντοδαπούς, ἐν ᾗ καὶ νηχόμεθα καὶ πλέομεν ἐπὶ σκάφους μικροῦ, ὃ ἐγὼ ἐναυπηγησάμην. Ἔτη δέ ἐστιν ἡμῖν τῆς καταπόσεως ταῦτα ἑπτὰ καὶ εἴκοσι.

[35] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι. »

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf vocabulaire des § 30-33) :

34

ὑπερ-θαυμάζω : être très étonné, être très admiratif

αὐτός, ή, ό : moi (toi,lui) -même

μέρος,ους (τό) : la part, le tour ; ἐν μέρει : à son tour

κατά + Α : concernant, convenant à

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne

δι-έξ-ειμι : raconter entièrement

γένος, ους (τό) : la naissance, l’origine (acc de relation)

Κύπριος,α,ον : chypriote

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor M poét : ὡρμήθην) : se mettre en mouvement, s’élancer ; ἀπό + G : partir de

κατ+ Α : en raison de, pour des raisons de

ἐμπορία, ας (ἡ) : les affaires, le commerce

ἀπ+ G : de , en s’éloignant de

πατρίς, πατρίδος (ἡ) : la patrie

μετ+ G : avec

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

οἰκέτης,ου (ὁ) : le serviteur

εἰς +Α : vers

Ἰταλία, ας (ἡ) : l’Italie

ποικίλος,η,ον : varié

φόρτος, ου (ὁ) : la cargaison, le chargement

κομίζω : transporter

ἐπ+ D : au milieu de

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

δια-λύω : disjoindre, mettre en pièces

ἴσως :peut-être, probablement

Σικελία, ας (ἡ) : la Sicile

εὐτυχῶς : heureusement, avec bonheur, sans problème

δια-πλέω : faire une traversée, naviguer

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἁρπάζω : prendre, saisir, enlever

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

σφοδρός,ά,όν : violent

τριταῖος,α,ον : du troisième jour ; expr. : τριταῖοι ἀπηνέχθημεν : nous avons été entraînés le troisième jour ...

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan (= au-delà des colonnes d’Hercule)

ἀπο-φέρω (aor P ἀπηνέχθην) : emporter

ἔνθα :

περι-τυγχάνω + D (aor περιέτυχον) : rencontrer par hasard, tomber sur

αὔτ-ανδρος,ος,ον : détruit avec tous ses hommes, corps et biens

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

σῴζω (aor P ἐσώθην) : sauver

θάπτω : enterrer, ensevelir

ναός,οῦ (ὁ) : le temple

δέμομαι ( ἐδειμάμην) : construire pour son usage, ériger

τουτονί = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

βίος, ου (ὁ) : la vie, l’existence

κηπεύω : cultiver dans un potager

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir de

καὶ μήν καί: et notamment, et entre autres, et d’ailleurs

ἄμπελος,ου (ὁ) : la vigne

ἡδύς,εῖα,ύ : agréable, savoureux

γεννάω,ῶ : engendrer, produire

κάλλιστος,η,ον : très beau, superlatif de καλός,ή,όν : beau

ψυχρός,ά,όν : froid, frais

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit, le matelas

φύλλον , ου (τό) : la feuille

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

καίω: allumer, faire brûler

θηρεύω : chasser

εἰσ-πέτομαι : s’envoler ou voler dans ou vers

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

ἔξ-ειμι: sortir

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

λούομαι : se laver

ὁπόταν : quand, toutes les fois que

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

λίμνη , ης (ἡ) : marais, étang

πόρρω : loin

εἴκοσι : vingt (20 stades = 3.5 km)

ναυ-πηγέω,ῶ : construire, fabriquer, confectionner (un navire)

τος,ους (τό) : l’année (accusatif de durée, à relier à ἑπτὰ καὶ εἴκοσι)

κατάποσις, εως (ἡ) : l’engloutissement, la dévoration, le fait d’être avalé (grouper : τῆς καταπόσεως ταῦτα, sujet de ἐστιν)

35

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, supporter

δύναμαι : pouvoir, être capable de

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

σφόδρα : très, tout à fait

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

ἄμπελος,ου (ὁ) : la vigne

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀπ+ G : de , en s’éloignant de

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπο-φέρω (aor P ἀπηνέχθην) : emporter

ἁρπάζω : prendre, saisir, enlever

αὔτ-ανδρος,ος,ον : détruit avec tous ses hommes, corps et biens

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne

αὐτός, ή, ό : moi (toi,lui) -même

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

βίος, ου (ὁ) : la vie, l’existence

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

γεννάω,ῶ : engendrer, produire

γένος, ους (τό) : la naissance, l’origine (acc de relation)

δέμομαι ( ἐδειμάμην) : construire pour son usage, ériger

δια-λύω : disjoindre, mettre en pièces

δια-πλέω : faire une traversée, naviguer

δι-έξ-ειμι : raconter entièrement

δύναμαι : pouvoir, être capable de

εἴκοσι : vingt

εἰς +Α : vers

εἰσ-πέτομαι : s’envoler ou voler dans ou vers

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἐμπορία, ας (ἡ) : les affaires, le commerce

ἔνθα :

ἔξ-ειμι: sortir

ἐπ+ D : au milieu de

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

τος,ους (τό) : l’année

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit, le matelas

εὐ-τυχῶς : heureusement, avec bonheur, sans problème

ἡδύς,εῖα,ύ : agréable, savoureux

θάπτω : enterrer, ensevelir

θηρεύω : chasser

ἴσως :peut-être, probablement

Ἰταλία, ας (ἡ) : l’Italie

καὶ μήν καί: et notamment, et entre autres, et d’ailleurs

καίω: allumer, faire brûler

καλός,ή,όν : beau ; superlatif κάλλιστος,η,ον

κατ+ Α : concernant, convenant à ; en raison de, pour des raisons de

κατάποσις, εως (ἡ) : l’engloutissement, la dévoration, le fait d’être avalé

κηπεύω : cultiver dans un potager

κομίζω : transporter

Κύπριος,α,ον : chypriote

λίμνη , ης (ἡ) : marais, étang

λούομαι : se laver

μέρος,ους (τό) : la part, le tour ; ἐν μέρει : à son tour

μετ+ G : avec

ναός,οῦ (ὁ) : le temple

ναυ-πηγέω,ῶ : construire, fabriquer, confectionner (un navire)

οἰκέτης,ου (ὁ) : le serviteur

ὁπόταν : quand, toutes les fois que

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor M poét : ὡρμήθην) : se mettre en mouvement, s’élancer ; ἀπό + G : partir de

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

πατρίς, πατρίδος (ἡ) : la patrie

περι-τυγχάνω + D (aor περιέτυχον) : rencontrer par hasard, tomber sur

ποικίλος,η,ον : varié

πόρρω : loin

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

Σικελία, ας (ἡ) : la Sicile

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir de

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

σφόδρα : très, tout à fait

σφοδρός,ά,όν : violent

σῴζω (aor P ἐσώθην) : sauver

τουτονί = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τριταῖος,α,ον : du troisième jour ; expr. : τριταῖοι ἀπηνέχθημεν : nous avons été entraînés le troisième jour ...

ὑπερ-θαυμάζω : être très étonné, être très admiratif

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, supporter

φόρτος, ου (ὁ) : la cargaison, le chargement

φύλλον , ου (τό) : la feuille

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible

ψυχρός,ά,όν : froid, frais

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan (= au-delà des colonnes d’Hercule)
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀπ+ G : de , en s’éloignant de

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

αὑτόν,ήν,ό : lui-même, elle-même (pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne

αὐτός, ή, ό : moi (toi,lui) -même

βίος, ου (ὁ) : la vie, l’existence

γένος, ους (τό) : la naissance, l’origine (acc de relation)

δύναμαι : pouvoir, être capable de

εἰς +Α : vers

ἐπ+ D : au milieu de

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

ἴσως :peut-être, probablement

καὶ μήν καί: et notamment, et entre autres, et d’ailleurs

καλός,ή,όν : beau ; superlatif κάλλιστος,η,ον

κατ+ Α : concernant, convenant à ; en raison de, pour des raisons de

κομίζω : transporter

μέρος,ους (τό) : la part, le tour ; ἐν μέρει : à son tour

μετ+ G : avec

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

πατρίς, πατρίδος (ἡ) : la patrie

σῴζω (aor P ἐσώθην) : sauver

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter, supporter


fréquence 2 :

δια-λύω : disjoindre, mettre en pièces

ἔνθα :

τος,ους (τό) : l’année

ἡδύς,εῖα,ύ : agréable, savoureux

θάπτω : enterrer, ensevelir

οἰκέτης,ου (ὁ) : le serviteur

ὁπόταν : quand, toutes les fois que

ὁρμάομαι,ῶμαι (aor M poét : ὡρμήθην) : se mettre en mouvement, s’élancer ; ἀπό + G : partir de

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

σφόδρα : très, tout à fait

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible


fréquence 3 :

δι-έξ-ειμι : raconter entièrement

ἐκεῖθεν : à partir de là, à partir de ce moment-là

ἔξ-ειμι: sortir

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit, le matelas

ναός,οῦ (ὁ) : le temple


fréquence 4 :

ἀπο-φέρω (aor P ἀπηνέχθην) : emporter

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

πόρρω : loin


Ne pas apprendre :

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

ἄμπελος,ου (ὁ) : la vigne

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἁρπάζω : prendre, saisir, enlever

αὔτ-ανδρος,ος,ον : détruit avec tous ses hommes, corps et biens

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

γεννάω,ῶ : engendrer, produire

δέμομαι ( ἐδειμάμην) : construire pour son usage, ériger

δια-πλέω : faire une traversée, naviguer

εἴκοσι : vingt

εἰσ-πέτομαι : s’envoler ou voler dans ou vers

ἐμπορία, ας (ἡ) : les affaires, le commerce

εὐ-τυχῶς : heureusement, avec bonheur, sans problème

θηρεύω : chasser

Ἰταλία, ας (ἡ) : l’Italie

καίω: allumer, faire brûler

κατάποσις, εως (ἡ) : l’engloutissement, la dévoration, le fait d’être avalé

κηπεύω : cultiver dans un potager

Κύπριος,α,ον : chypriote

λίμνη , ης (ἡ) : marais, étang

λούομαι : se laver

ναυ-πηγέω,ῶ : construire, fabriquer, confectionner (un navire)

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

περι-τυγχάνω + D (aor περιέτυχον) : rencontrer par hasard, tomber sur

ποικίλος,η,ον : varié

Σικελία, ας (ἡ) : la Sicile

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir de

σφοδρός,ά,όν : violent

τουτονί = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τριταῖος,α,ον : du troisième jour ; expr. : τριταῖοι ἀπηνέχθημεν : nous avons été entraînés le troisième jour ...

ὑπερ-θαυμάζω : être très étonné, être très admiratif

φόρτος, ου (ὁ) : la cargaison, le chargement

φύλλον , ου (τό) : la feuille

ψυχρός,ά,όν : froid, frais

ὠκεανός,οῦ (ὁ) : l’océan (= au-delà des colonnes d’Hercule)


Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 34-35

Un monstre nous avale (4)

Le récit du vieillard

[34] Ὁ δὲ ὑπερθαυμάσας καὶ αὐτὸς ἐν μέρει τὰ καθ´ αὑτὸν διεξῄει λέγων, « Τὸ μὲν γένος εἰμί, ὦ ξένοι, Κύπριος, ὁρμηθεὶς δὲ κατ´ ἐμπορίαν ἀπὸ τῆς πατρίδος μετὰ παιδός, ὃν ὁρᾶτε, καὶ ἄλλων πολλῶν οἰκετῶν, ἔπλεον εἰς Ἰταλίαν ποικίλον φόρτον κομίζων ἐπὶ νεὼς μεγάλης, ἣν ἐπὶ στόματι τοῦ κήτους διαλελυμένην ἴσως ἑωράκατε.

Alors lui, très étonné, raconta lui-même à son tour par le menu ce qui le concernait en disant : « En ce qui concerne mon origine, étrangers, <je suis> chypriote, et, parti de ma patrie pour des raisons de commerce, avec le fils que vous voyez, et beaucoup d’autres <personnes>, des serviteurs, je me mis à naviguer vers l’Italie, transportant une cargaison variée sur un grand navire, que vous avez sans doute vu entièrement détruit au milieu de la gueule de la baleine.

Μέχρι μὲν οὖν Σικελίας εὐτυχῶς διεπλεύσαμεν·

Eh bien donc, jusqu’à la Sicile, nous avons fait une traversée sans problème ;

ἐκεῖθεν δὲ ἁρπασθέντες ἀνέμῳ σφοδρῷ τριταῖοι ἐς τὸν ὠκεανὸν ἀπηνέχθημεν·

Mais à partir de là, saisis par un vent violent, le troisième jour nous avons été emportés dans l’Océan ;

ἔνθα τῷ κήτει περιτυχόντες καὶ αὔτανδροι καταποθέντες δύο ἡμεῖς μόνοι, τῶν ἄλλων ἀποθανόντων, ἐσώθημεν.

, étant tombés par hasard sur la baleine, et engloutis corps et biens, nous deux seuls, car les autres périrent, nous fûmes saufs.

Θάψαντες δὲ τοὺς ἑταίρους καὶ ναὸν τῷ Ποσειδῶνι δειμάμενοι τουτονὶ τὸν βίον ζῶμεν, λάχανα μὲν κηπεύοντες, ἰχθῦς δὲ σιτούμενοι καὶ ἀκρόδρυα.

Alors, après avoir enseveli nos compagnons et érigé <par reconnaissance – sens du moyen – >

un temple à Poséidon, nous vivons cette vie que voilà, cultivant d’une part des légumes dans notre potager, et nous nourrissant de poissons et de châtaignes.

Πολλὴ δέ, ὡς ὁρᾶτε, ἡ ὕλη, καὶ μὴν καὶ ἀμπέλους ἔχει πολλάς, ἀφ´ ὧν ἡδύτατος οἶνος γεννᾶται·

Car nombreuse, comme vous le voyez, <est> la forêt, et entre autres elle contient de nombreuses vignes, à partir desquelles est produit un vin très savoureux ;

καὶ τὴν πηγὴν δὲ ἴσως εἴδετε καλλίστου καὶ ψυχροτάτου ὕδατος.

sans doute avez-vous également vu la source d’eau très belle et très fraîche.

Εὐνὴν δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων ποιούμεθα, καὶ πῦρ ἄφθονον καίομεν, καὶ ὄρνεα δὲ θηρεύομεν τὰ εἰσπετόμενα, καὶ ζῶντας ἰχθῦς ἀγρεύομεν ἐξιόντες ἐπὶ τὰ βραγχία τοῦ θηρίου, ἔνθα καὶ λουόμεθα, ὁπόταν ἐπιθυμήσωμεν.

Nous nous faisons une litière à partir de feuilles et faisons brûler un feu sans lésiner, et par ailleurs chassons les oiseaux qui viennent voler à l’intérieur <du monstre>, pêchons des poissons vivants en sortant vers les fanons du monstre, et nous lavons là quand nous le désirons.

Καὶ μὴν καὶ λίμνη οὐ πόρρω ἐστὶν σταδίων εἴκοσι τὴν περίμετρον, ἰχθῦς ἔχουσα παντοδαπούς, ἐν ᾗ καὶ νηχόμεθα καὶ πλέομεν ἐπὶ σκάφους μικροῦ, ὃ ἐγὼ ἐναυπηγησάμην.

Et, d’ailleurs, il y a non loin <d’ici> un étang d’un périmètre de vingt stades, qui contient des poissons de toutes sortes, dans lequel nous nageons et naviguons sur une petite barque, que, moi, je me suis confectionnée.

Ἔτη δέ ἐστιν ἡμῖν τῆς καταπόσεως ταῦτα ἑπτὰ καὶ εἴκοσι.

Ces choses de l’engloutissement (= cet engloutissement) ont (a) eu lieu pour nous il y a vingt sept ans.

[35] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι. »

Et le reste, nous sommes peut-être capables de le supporter, mais nos voisins, ceux qui habitent près <d’ici>, ils sont tout à fait terribles et insupportables, étant insociables et sauvages. »Comparaison de traductions :


[34] Ὁ δὲ ὑπερθαυμάσας καὶ αὐτὸς ἐν μέρει τὰ καθ´ αὑτὸν διεξῄει λέγων

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Le vieillard fut fort étonné et, à son tour, ilnous fit le récit de ses aventures en ces termes(...)

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Et lui en fut tout à fait admiratif ; puis il nous raconta à son tour son histoire en ces termes (...)


(...) ἔνθα καὶ λουόμεθα, ὁπόταν ἐπιθυμήσωμεν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : et à cet endroit aussi nous nous lavons à volonté.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : nous en profitons pour nous baigner, quand l’envie nous en prend.


[35] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι. »

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : La situation générale est peut-être supportable, sinon que les gens de notre voisinage et des environs sont très désagréables et pénibles, insociables et sauvages. »

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : En gros, notre situation est supportable, mais nos proches voisins sont pénibles et assomants, insociables et sauvages. »

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : Nous pourrions peut-être supporter le reste, mais nos voisins et cohabitants sont tout à fait pénibles et insupportables, étant des gens insociables et sauvages. 


Retour en haut du texte