Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

35 36 Dans le ventre du monstre (1)

Déclaration de guerreLucien Histoires véritables I 35 36

Dans le ventre du monstre (1)

Déclaration de guerre

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

[35] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι ». « Ἦ γάρ, ἔφην ἐγώ, καὶ ἄλλοι τινές εἰσιν ἐν τῷ κήτει; » « Πολλοὶ μὲν οὖν, ἔφη, καὶ ἄξενοι καὶ τὰς μορφὰς ἀλλόκοτοι· τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια καὶ οὐραῖα τῆς ὕλης Ταριχᾶνες οἰκοῦσιν, ἔθνος ἐγχελυωπὸν καὶ καραβοπρόσωπον, μάχιμον καὶ θρασὺ καὶ ὠμοφάγον· τὰ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητες, τὰ μὲν ἄνω ἀνθρώποις ἐοικότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς γαλεώταις, ἧττον μέντοι ἄδικοί εἰσιν τῶν ἄλλων· τὰ λαιὰ δὲ Καρκινόχειρες καὶ Θυννοκέφαλοι συμμαχίαν τε καὶ φιλίαν πρὸς ἑαυτοὺς πεποιημένοι· τὴν δὲ μεσόγαιαν νέμονται Παγουρίδαι καὶ Ψηττόποδες, γένος μάχιμον καὶ δρομικώτατον· τὰ ἑῷα δέ, τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ στόματι, τὰ πολλὰ μὲν ἔρημά ἐστι, προσκλυζόμενα τῇ θαλάττῃ· ὅμως δὲ ἐγὼ ταῦτα ἔχω φόρον τοῖς Ψηττόποσιν ὑποτελῶν ἑκάστου ἔτους ὄστρεια πεντακόσια. [36] Τοιαύτη μὲν ἡ χώρα ἐστίν· ὑμᾶς δὲ χρὴ ὁρᾶν ὅπως δυνησόμεθα τοσούτοις ἔθνεσι μάχεσθαι καὶ ὅπως βιοτεύσομεν. » « Πόσοι δέ, ἔφην ἐγώ, πάντες οὗτοί εἰσιν; » « Πλείους, ἔφη, τῶν χιλίων. » « Ὅπλα δὲ τίνα ἐστὶν αὐτοῖς; » « Οὐδέν, ἔφη, πλὴν τὰ ὀστᾶ τῶν ἰχθύων. » « Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἄριστα ἂν ἔχοι διὰ μάχης ἐλθεῖν αὐτοῖς, ἅτε οὖσιν ἀνόπλοις αὐτούς γε ὡπλισμένους· εἰ γὰρ κρατήσομεν αὐτῶν, ἀδεῶς τὸν λοιπὸν βίον οἰκήσομεν. »

Ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν παρεσκευαζόμεθα. Αἰτία δὲ τοῦ πολέμου ἔμελλεν ἔσεσθαι τοῦ φόρου ἡ οὐκ ἀπόδοσις, ἤδη τῆς προθεσμίας ἐνεστώσης. Καὶ δὴ οἱ μὲν ἔπεμπον ἀπαιτοῦντες τὸν δασμόν· ὁ δὲ ὑπεροπτικῶς ἀποκρινάμενος ἀπεδίωξε τοὺς ἀγγέλους. Πρῶτοι οὖν οἱ Ψηττόποδες καὶ οἱ Παγουρίδαι χαλεπαίνοντες τῷ Σκινθάρῳ—τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο—μετὰ πολλοῦ θορύβου ἐπῄεσαν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

35

καί : et, aussi

ἄλλα, ων (τά): tout le reste 

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

ἴσως :peut-être, probablement

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα: porter, supporter

δύναμαι : pouvoir, être capable de

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

σφόδρα : très, tout à fait

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

εἰμι : être 

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche

γάρ : est-ce que donc

φημι: dire (impft ἔφην

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἄλλος,η,ον : autre , un autre

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué); ἐν + D : dans, sur (sans mvt

κῆτος, ους (τό) : la baleine

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand 

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse)

ἄξενος,ος,ον : inhospitalier

μορφή,ῆς (ἡ) : la forme, l’aspect, l’apparence

ἀλλόκοτος,ος,ον : étrange, extraordinaire, étonnant

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, de l’occident ; τὰ ἑσπέρια : les régions de l’ouest, l’ouest

οὐραῖος,α,ον : de la queue, de l’arrière

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

Ταριχᾶνες,ων (οἱ) : les Tarikhanes (les Saumurés, les Imprégnés de sel, ou les Embaumés ; du verbe ταριχεύω : saler – une conserve -, embaumer –un corps, pour enfaire une momie !)

οἰκέω,ῶ : habiter, séjourner, vivre

ἔθνος, ους (τό) : la race

ἐγχελυ-ωπός,ός,όν : aux yeux d’anguille, qui a des yeux d’anguille

καραβο-πρόσωπος,ος,ον : à la figure de homard (ou de langoustine)

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

θρασύς,εῖα,ύ : hardi, audacieux, arrogant

ὠμο-φάγος,ος,ον : mangeur de chair crue, cannibale

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

κατ+ Α : dans la région de, aux environs de, vers

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

τοῖχος, ου (ὁ) : la paroi, le flanc (d’un bateau)

Τριτωνο-μένδητες, ων (οἱ) : Tritônomendètes (Tritons-boucs-égyptiens ou Pan-Tritons)

ἄνω : en haut, dans la partie haute (τὰ ἄνω : acc. de relation)

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἔοικα + D : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

κάτω : en bas, dans la partie basse (τὰ κάτω : acc. de relation)

γαλεώτης, ου (ὁ) : l’espadon

ἧττον : moins

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois

ἄ-δικός,ός,όν : qui fait du tort, agressif, nuisible

λαιός,ά,ό, : qui est à gauche, situé à gauche, gauche

Καρκινό-χειρες, ων (οἱ) : Carcinochires (Pinces-de-crabe)

Θυννο-κέφαλοι,ων (οἱ) : Thynnocéphales (Têtes-de-thon)

συμ-μαχία,ας (ἡ) : l’alliance de guerre

φιλία,ας (ἡ) : amitié

πρός +Α: pour

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, conclure

μεσό-γαια, ας (ἡ) : le milieu des terres, l’intérieur des terres

νέμομαι : se partager, posséder, habiter

Παγ-ουρίδαι,ων (οἱ) : Pagourides (Queues-dures, Tourteaux)

Ψηττό-ποδες, ων (οἱ) : Psêttopodes (D pl τοῖς Ψηττόποσιν) (Pieds-de-Plie ou Tentacules-de-Barbue, mais ni les plies ni les barbues, poissons plats, n’ont de pieds ni de tentacules !)

γένος, ους (τό) : race, espèce

δρομικός,ή,όν : qui court bien, rapide à la course, véloce

ἑῷος,α,ον : de l’aurore, oriental ; τὰ ἑῷα : le Levant, l’orient

πρός + D : tout près de, tout proche de

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

προς-κλύζομαι + D : être battu par les flots de, être dans les brisants de

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

ὅμως : cependant, pourtant

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance (attribut du COD du participe)

ὑπο-τελέω,ῶ : acquitter, verser, payer

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

τος,ους (τό) : l’année (génitif de temps, car la période est déterminée, fixe)

ὄστρειον,ου (τό) : l’huître

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

[36]

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

χρ : il faut

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτον : aussi grand, aussi nombreux

μάχομαι : combattre

βιοτεύω : vivre, subsister

πόσος,η,ον; :combien grand ? combien nombreux ?

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πλείων, ονος : plus nombreux (comparatif de πολύς ; πλείους : NVA pl masc et fém)

χίλιοι,αι,α : mille

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ? (toujours accentué de l’aigu)

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même (en position de sujet ou apposé au sujet ) ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

πλήν : excepté, si ce n’est, sauf

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

οὐκοῦν : par suite, donc , alors (attention à l’accent !)

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

διά +G : à travers

μάχη, ης (ἡ) : le combat (διὰ μάχης ἐλθεῖν + D : engager le combat avec qqn, livrer combat à qqn)

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἅτε + participe : étant donné que

ἄν-οπλος, ος,ον : sans armes

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)

εἰ + futur : si (éventuel)

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

ἀ-δεῶς : sans crainte, en toute sûreté

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise 

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller, retourner, revenir

ἐπί +A : vers

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

παρα-σκευάζω : préparer; M : se préparer (παρεσκευάζομεν : impft inchoatif)

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; + inf futur : devoir, être destiné à

οὐκ : ne pas, pas, non

ἀπόδοσις, εως () : la restitution, la remise, le paiement

ἤδη : déjà, désormais

ἤδη τῆς προθεσμίας ἐνεστώσης : G abs.

προθεσμία, ας (ἡ) ( s e ἡμέρα :le jour fixé d’avance) : l’échéance, le terme

ἐνεστώς : établi, échu (part. pft intr. de ἐνίστημι)

καὶ δή : et justement

πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif

ἀπ-αιτέω : réclamer

δασμός,οῦ (ὁ) : le tribut, la contribution

ὑπερ-οπτικῶς : avec dédain, en les regardant de haut, avec hauteur

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἀπο-διώκω : chasser, repousser, renvoyer

ἄγγελος, ου (ὁ) : le messager, le député, l’ambassadeur

πρῶτος,η,ον : premier, le premier, enpremier

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

χαλεπαίνω + D : se fâcher, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

Σκίνθαρος,ου (ὁ) : Skintharos (nom du vieillard)

καλέω : appeler, nommer ; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

μετ+ G : avec

θόρυβος, ου (ὁ) : le tumulte, le vacarme

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, attaquer (ἐπῄεσαν : 3ème p pl impft inchoatif)Vocabulaire alphabétique :

ἄγγελος, ου (ὁ) : le messager, le député, l’ambassadeur

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche

ἀ-δεῶς : sans crainte, en toute sûreté

ἄ-δικός,ός,όν : qui fait du tort, agressif, nuisible

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἀλλόκοτος,ος,ον : étrange, extraordinaire, étonnant

ἄλλος,η,ον : autre , un autre ; ἄλλα, ων (τά): tout le reste 

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἄν-οπλος, ος,ον : sans armes

ἄνω : en haut, dans la partie haute (τὰ ἄνω : acc. de relation)

ἄξενος,ος,ον : inhospitalier

ἀπ-αιτέω : réclamer

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller, retourner, revenir

ἀπο-διώκω: chasser, repousser, renvoyer

ἀπό-δοσις, εως () : la restitution, la remise, le paiement

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

ἅτε + participe : étant donné que

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

γαλεώτης, ου (ὁ) : l’espadon

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence

βιοτεύω : vivre, subsister

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

γένος, ους (τό) : race, espèce

δασμός,οῦ (ὁ) : le tribut, la contribution

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

διά +G : à travers

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise 

δρομικός,ή,όν : qui court bien, rapide à la course, véloce

δύναμαι : pouvoir, être capable de

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἐγχελυ-ωπός,ός,όν : aux yeux d’anguille, qui a des yeux d’anguille

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἔθνος, ους (τό) : la race

εἰ + futur : si (éventuel)

εἰμι : être 

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἐνεστώς : établi, échu (part. pft intr. de ἐνίστημι)

ἔοικα + D : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, attaquer (ἐπῄεσαν : 3ème p pl impft)

ἐπί +A : vers

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, de l’occident ; τὰ ἑσπέρια : les régions de l’ouest, l’ouest

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

τος,ους (τό) : l’année (génitif de temps, car la période est déterminée, fixe)

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état

ἑῷος,α,ον : de l’aurore, oriental ; τὰ ἑῷα : le Levant, l’orient

γάρ : est-ce que donc

ἤδη : déjà, désormais

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἧττον : moins

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

θόρυβος, ου (ὁ) : le tumulte, le vacarme

θρασύς,εῖα,ύ : hardi, audacieux, arrogant

Θυννο-κέφαλοι,ων (οἱ) : Thynnocéphales (Têtes-de-thon)

ἴσως :peut-être, probablement

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καί : et, aussi

καὶ δή : et justement

καλέω : appeler, nommer ; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

καραβο-πρόσωπος,ος,ον : à la figure de homard (ou de langoustine)

Καρκινό-χειρες, ων (οἱ) : Carcinochires (Pinces-de-crabe)

κατ+ Α : dans la région de, aux environs de, vers

κάτω : en bas, dans la partie basse (τὰ κάτω : acc. de relation)

κῆτος, ους (τό) : la baleine

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

λαιός,ά,ό, : qui est à gauche, situé à gauche, gauche

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant

μάχη, ης (ἡ) : le combat (διὰ μάχης ἐλθεῖν + D : engager le combat avec qqn, livrer combat à qqn)

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

μάχομαι : combattre (+D : contre)

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; + inf futur : devoir, être destiné à

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse)

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois

μεσό-γαια, ας (ἡ) : le milieu des terres, l’intérieur des terres

μετ+ G : avec

μορφή,ῆς (ἡ) : la forme, l’aspect, l’apparence

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

νέμομαι : se partager, posséder, habiter

οἰκέω,ῶ : habiter, séjourner, vivre

ὅμως : cependant, pourtant

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

ὁπλίζω : équiper, armer

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

ὄστρειον,ου (τό) : l’huître

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐκ : ne pas, pas, non

οὐκοῦν : par suite, donc , alors (attention à l’accent !)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὐραῖος,α,ον : de la queue, de l’arrière

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

Παγ-ουρίδαι,ων (οἱ) : Pagourides (Queues-dures, Tourteaux)

παρα-σκευάζω : préparer; M : se préparer (παρεσκευάζομεν : impft inchoatif)

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif

πλείων, ονος : plus nombreux (comparatif de πολύς ; πλείους : NVA pl masc et fém)

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

πλήν : excepté, si ce n’est, sauf

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, conclure

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

πόσος,η,ον; :combien grand ? combien nombreux ?

προθεσμία, ας (ἡ) ( s e ἡμέρα :le jour fixé d’avance) : l’échéance, le terme

πρός +Α: pour

πρός + D : tout près de, tout proche de

προς-κλύζομαι + D : être battu par les flots de, être dans les brisants de

πρῶτος,η,ον : premier, le premier, enpremier

Σκίνθαρος,ου (ὁ) : Skintharos (nom du vieillard)

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

συμ-μαχία,ας (ἡ) : l’alliance de guerre

σφόδρα : très, tout à fait

Ταριχᾶνες,ων (οἱ) : les Tarikhanes (les Saumurés, les Imprégnés de sel, ou les Embaumés ; du verbe ταριχεύω : saler – une conserve -, embaumer –un corps, pour en faire une momie !)

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué);

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

τοῖχος, ου (ὁ) : la paroi, le flanc (d’un bateau)

τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτον : aussi grand, aussi nombreux

Τριτωνο-μένδητες, ων (οἱ) : Tritônomendètes (Tritons-boucs-égyptiens ou Pan-Tritons)

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπερ-οπτικῶς : avec dédain, en les regardant de haut, avec hauteur

ὑπο-τελέω,ῶ : acquitter, verser, payer

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα: porter, supporter

φημι: dire (impft ἔφην

φιλία,ας (ἡ) : amitié

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

χαλεπαίνω + D : se fâcher, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible

χίλιοι,αι,α : mille

χρ : il faut

χώρα, ας (ἡ) : la région, le pays

Ψηττό-ποδες, ων (οἱ) : Psêttopodes (D pl τοῖς Ψηττόποσιν) (Pieds-de-Plie ou Tentacules-de-Barbue, mais ni les plies ni les barbues, poissons plats, n’ont de pieds ni de tentacules !)

ὠμο-φάγος,ος,ον : mangeur de chair crue, cannibale

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰτία, ας (ἡ) : la cause, le motif

ἄλλος,η,ον : autre , un autre ; ἄλλα, ων (τά): tout le reste 

ἄν : particule conditionnelle ou éventuelle (ne se traduit pas) ; avec l’optatif, marque le potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἄριστος,η,ον : très bon, le meilleur

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) ; pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

βίος,ου (ὁ) : la vie, l’existence

γάρ : car, en effet; en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε : (particule d’insistance) donc, oui, certes (parfois ironique)

ἄγγελος, ου (ὁ) : le messager, le député, l’ambassadeur

γένος, ους (τό) : race, espèce

διά +G : à travers

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise 

δύναμαι : pouvoir, être capable de

ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux -mêmes : pr. réfléchi (noter l’esprit rude)

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ + futur : si (éventuel)

εἰμι : être 

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque ; pr. chacun

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἔοικα + D : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler

ἐπί +A : vers

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἕτερος,α,ον : l’autre (de deux)

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : avoir, occuper, habiter ; ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état

ἤδη : déjà, désormais

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἧττον : moins

ἴσως :peut-être, probablement

καί : et, aussi

καὶ δή : et justement

καλέω : appeler, nommer ; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi

κατ+ Α : dans la région de, aux environs de, vers

κρατέω,ῶ + G :l’emporter sur, vaincre

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant

μέλλω : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; + inf futur : devoir, être destiné à

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse)

μέντοι : cependant, pourtant, toutefois

μεσό-γαια, ας (ἡ) : le milieu des terres, l’intérieur des terres

μετ+ G : avec

ναῦς, ναῦν, νεώς, νηΐ (ἡ) : le bateau, le navire, le vaisseau

οἰκέω,ῶ : habiter, séjourner, vivre

ὅμως : cependant, pourtant

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir (inf aor : ἰδεῖν)

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδὲν : adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation objective)

οὐκ : ne pas, pas, non

οὐκοῦν : par suite, donc , alors (attention à l’accent !)

οὖν : donc, ainsi, eh bien donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παρα-σκευάζω : préparer; M : se préparer (παρεσκευάζομεν : impft inchoatif)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute

πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif

πλείων, ονος : plus nombreux (comparatif de πολύς ; πλείους : NVA pl masc et fém)

πλήν : excepté, si ce n’est, sauf

ποιέω,ῶ : faire ; M. : se procurer, conclure

πόλεμος,ου (ὁ) : la guerre

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux grand ; τὰ πολλά : le plus souvent

πρός +Α: pour

πρός + D : tout près de, tout proche de

πρῶτος,η,ον : premier, le premier, enpremier

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué);

τίς, τίς , τί : adj. pr. interr. : quel, quelle ; pr. inter. : qui ? (toujours accentué de l’aigu)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): tel, de telle sorte (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ; en corrélation avec οἷος,α,ον, ou avec οἷον : tel... que 

τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτον : aussi grand, aussi nombreux

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ἡμῶν, ὑμῖν : vous

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα: porter, supporter

φημι: dire (impft ἔφην

χρ : il faut

χώρα, ας (ἡ) : la région, le paysfréquence 2 :

ἄ-δικός,ός,όν : qui fait du tort, agressif, nuisible

ἀπ- ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : s’en aller, retourner, revenir

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire

τος,ους (τό) : l’année

θάλαττα,ης (ἡ) : la mer

μάχη, ης (ἡ) : le combat (διὰ μάχης ἐλθεῖν + D : engager le combat avec qqn, livrer combat à qqn)

μάχομαι : combattre (+D : contre)

ὅπλα, ὅπλων (τά) : l’armement (d’un navire : tout ce qui sert à l’équiper : agrès, voiles, instruments, mais aussi armes, etc.), l’équipement

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

σφόδρα : très, tout à fait

φιλία,ας (ἡ) : amitié

χαλεπός,ή,όν : pénible, désagréable, terrible


fréquence 3 :

ἄνω : en haut, dans la partie haute

ἀπ-αιτέω : réclamer

δεξιός,ά,όν : qui est à droite, de droite, droit

ἔπ-ειμι : s’avancer contre, attaquer (ἐπῄεσαν : 3ème p pl impft)

θρασύς,εῖα,ύ : hardi, audacieux, arrogant

κάτω : en bas, dans la partie basse

μορφή,ῆς (ἡ) : la forme, l’aspect, l’apparence

νέμομαι : se partager, posséder, habiter

πόσος,η,ον; :combien grand ? combien nombreux ?

συμ-μαχία,ας (ἡ) : l’alliance de guerre


fréquence 4 :

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, insupportable

γείτων,ονος (ὁ) : le voisin

γάρ : est-ce que donc

θόρυβος, ου (ὁ) : le tumulte, le vacarme

χίλιοι,αι,α : mille


Ne pas apprendre :

ἄγριος,α,ον : sauvage, farouche

ἀ-δεῶς : sans crainte, en toute sûreté

ἀλλόκοτος,ος,ον : étrange, extraordinaire, étonnant

ἄ-μικτος,ος,ον : inhospitalier, sauvage, insociable

ἄν-οπλος, ος,ον : sans armes

ἄξενος,ος,ον : inhospitalier

ἀπο-διώκω: chasser, repousser, renvoyer

ἀπό-δοσις, εως () : la restitution, la remise, le paiement

ἅτε + participe : étant donné que

γαλεώτης, ου (ὁ) : l’espadon

βιοτεύω : vivre, subsister

δασμός,οῦ (ὁ) : le tribut, la contribution

δρομικός,ή,όν : qui court bien, rapide à la course, véloce

ἐγχελυ-ωπός,ός,όν : aux yeux d’anguille, qui a des yeux d’anguille

ἔθνος, ους (τό) : la race

ἐνεστώς : établi, échu (part. pft intr. de ἐνίστημι)

ἑσπέριος,α,ον : du soir, du couchant, de l’occident ; τὰ ἑσπέρια : les régions de l’ouest, l’ouest

ἑῷος,α,ον : de l’aurore, oriental ; τὰ ἑῷα : le Levant, l’orient

Θυννο-κέφαλοι,ων (οἱ) : Thynnocéphales (Têtes-de-thon)

ἰχθύς,ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

καραβο-πρόσωπος,ος,ον : à la figure de homard (ou de langoustine)

Καρκινό-χειρες, ων (οἱ) : Carcinochires (Pinces-de-crabe)

κῆτος, ους (τό) : la baleine

λαιός,ά,ό, : qui est à gauche, situé à gauche, gauche

μάχιμος,ος,ον : belliqueux, combatif

ὁπλίζω : équiper, armer

ὀστέον/οῦν, οῦ (τό) : l’ossement, l’os

ὄστρειον,ου (τό) : l’huître

οὐραῖος,α,ον : de la queue, de l’arrière

Παγ-ουρίδαι,ων (οἱ) : Pagourides (Queues-dures, Tourteaux)

πάρ-οικος,ος,ον : qui habite près, voisin

πεντα-κόσιοι,αι,α : cinq cents

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

προθεσμία, ας (ἡ) ( s e ἡμέρα :le jour fixé d’avance) : l’échéance, le terme

προς-κλύζομαι + D : être battu par les flots de, être dans les brisants de

Σκίνθαρος,ου (ὁ) : Skintharos (nom du vieillard)

Ταριχᾶνες,ων (οἱ) : les Tarikhanes (les Saumurés, les Imprégnés de sel, ou les Embaumés ; du verbe ταριχεύω : saler – une conserve -, embaumer –un corps, pour en faire une momie !)

τοῖχος, ου (ὁ) : la paroi, le flanc (d’un bateau)

Τριτωνο-μένδητες, ων (οἱ) : Tritônomendètes (Tritons-boucs-égyptiens ou Pan-Tritons)

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑπερ-οπτικῶς : avec dédain, en les regardant de haut, avec hauteur

ὑπο-τελέω,ῶ : acquitter, verser, payer

φόρος,ου (ὁ) : le tribut, la redevance

χαλεπαίνω + D : se fâcher, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

Ψηττό-ποδες, ων (οἱ) : Psêttopodes (D pl τοῖς Ψηττόποσιν) (Pieds-de-Plie ou Tentacules-de-Barbue, mais ni les plies ni les barbues, poissons plats, n’ont de pieds ni de tentacules !)

ὠμο-φάγος,ος,ον : mangeur de chair crue, cannibale

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)Traduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 35 36

Dans le ventre du monstre (1)

Déclaration de guerre

[35] Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν δυνάμεθα, οἱ δὲ γείτονες ἡμῶν καὶ πάροικοι σφόδρα χαλεποὶ καὶ βαρεῖς εἰσιν, ἄμικτοί τε ὄντες καὶ ἄγριοι. »

Et le reste, nous sommes peut-être capables de le supporter, mais nos voisins, ceux qui habitent près <d’ici>, ils sont tout à fait terribles et insupportables, étant insociables et sauvages. »

« Ἦ γάρ, ἔφην ἐγώ, καὶ ἄλλοι τινές εἰσιν ἐν τῷ κήτει; »

« Est-ce que donc, dis-je, il y a d’autres personnes aussi dans la baleine ? »

« Πολλοὶ μὲν οὖν, ἔφη, καὶ ἄξενοι καὶ τὰς μορφὰς ἀλλόκοτοι·

« Assurément oui, beaucoup, et inhospitaliers et étranges quant à leurs formes ;

τὰ μὲν γὰρ ἑσπέρια καὶ οὐραῖα τῆς ὕλης Ταριχᾶνες οἰκοῦσιν, ἔθνος ἐγχελυωπὸν καὶ καραβοπρόσωπον, μάχιμον καὶ θρασὺ καὶ ὠμοφάγον·

car d’une part les régions de l’ouest du bois et de la queue, <ce sont> les Saumurés <qui> les habitent, race aux yeux d’anguille et à la figure de homard, belliqueuse, arrogante et mangeuse de chair crue ;

τὰ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητες, τὰ μὲν ἄνω ἀνθρώποις ἐοικότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς γαλεώταις, ἧττον μέντοι ἄδικοί εἰσιν τῶν ἄλλων·

d’autre part les régions de l’autre flanc, vers la paroi de droite, <ce sont> les Tritons-boucs-égyptiens <qui les habitent>, ressemblant quant aux parties hautes à des êtres humains, et quant aux parties basses à des espadons, ils sont toutefois moins agressifs que les autres ;

τὰ λαιὰ δὲ Καρκινόχειρες καὶ Θυννοκέφαλοι συμμαχίαν τε καὶ φιλίαν πρὸς ἑαυτοὺς πεποιημένοι·

d’autre part, les régions de gauche, <ce sont> les Pinces-de-crabe et les Têtes-de-thon <qui les habitent>, ayant conclu alliance de guerre et amitié pour eux-mêmes ;

τὴν δὲ μεσόγαιαν νέμονται Παγουρίδαι καὶ Ψηττόποδες, γένος μάχιμον καὶ δρομικώτατον·

d’autre part, l’intérieur des terres, les Queues-dures et les Pieds-de-plie se les partagent, espèce belliqueuse et rapide à la course ;

τὰ ἑῷα δέ, τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ στόματι, τὰ πολλὰ μὲν ἔρημά ἐστι, προσκλυζόμενα τῇ θαλάττῃ·

et les régions orientales, celles qui sont toutes proches de la gueule elle-même, le plus souvent elles sont désertes, et battues par les flots marins ;

ὅμως δὲ ἐγὼ ταῦτα ἔχω φόρον τοῖς Ψηττόποσιν ὑποτελῶν ἑκάστου ἔτους ὄστρεια πεντακόσια.

encore que moi, j’occupe celles-là, en acquittant comme redevance aux Pieds-de-plie chque année cinq cents huîtres.

[36] Τοιαύτη μὲν ἡ χώρα ἐστίν·

Donc telle est la région ;

ὑμᾶς δὲ χρὴ ὁρᾶν ὅπως δυνησόμεθα τοσούτοις ἔθνεσι μάχεσθαι καὶ ὅπως βιοτεύσομεν. »

mais il faut que vous voyiez comment nous pourrons combattre contre d’aussi nombreuses races, et commentnous subsisterons. »

« Πόσοι δέ, ἔφην ἐγώ, πάντες οὗτοί εἰσιν; »

« Combien, dis-je, sont-ils à eux tous (litt. « sont tous ceux-là ») ? »

« Πλείους, ἔφη, τῶν χιλίων. »

« Plus de mille », dit-il.

« Ὅπλα δὲ τίνα ἐστὶν αὐτοῖς; »

« Quelles armes ont-ils ? »

« Οὐδέν, ἔφη, πλὴν τὰ ὀστᾶ τῶν ἰχθύων. »

« Aucune, dit-il, si ce n’est des os (arêtes ?) de poissons. »

« Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἄριστα ἂν ἔχοι διὰ μάχης ἐλθεῖν αὐτοῖς, ἅτε οὖσιν ἀνόπλοις αὐτούς γε ὡπλισμένους·

« Alors, dis-je, le meilleur serait d’engager le combat avec eux, étant donné qu’ils sont sans armes et nous donc bien armés ;

εἰ γὰρ κρατήσομεν αὐτῶν, ἀδεῶς τὸν λοιπὸν βίον οἰκήσομεν. »

car si nous les vainquons, nous vivrons sans crainte le reste de notre vie. »

Ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν παρεσκευαζόμεθα.

La décision fut prise, et, retournant vers notre bateau, nous mîmes à nous préparer.

Αἰτία δὲ τοῦ πολέμου ἔμελλεν ἔσεσθαι τοῦ φόρου ἡ οὐκ ἀπόδοσις, ἤδη τῆς προθεσμίας ἐνεστώσης.

Et la cause de la guerre devait être le non-paiement de la redevance, le terme étant désormais échu.

Καὶ δὴ οἱ μὲν ἔπεμπον ἀπαιτοῦντες τὸν δασμόν·

Et justement eux, ils avaient envoyé <une ambassade> pour réclamer le tribut ;

ὁ δὲ ὑπεροπτικῶς ἀποκρινάμενος ἀπεδίωξε τοὺς ἀγγέλους.

mais lui, répondant en les regardant de haut, il chassa les ambassadeurs.

Πρῶτοι οὖν οἱ Ψηττόποδες καὶ οἱ Παγουρίδαι χαλεπαίνοντες τῷ Σκινθάρῳ—τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο—μετὰ πολλοῦ θορύβου ἐπῄεσαν.

Ainsi les Pieds-de-plie et les Queues-dures, les premiers, mécontents contre Skintharos – car il s’appelait ainsi – se mirent à attaquer avec un grand vacarme.

Comparaison de traductions :


[35] τὰ μὲν ἄνω ἀνθρώποις ἐοικότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς γαλεώταις, ἧττον μέντοι ἄδικοί εἰσιν τῶν ἄλλων·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : (...) qui dans le haut du corps ressemblent à des humains, dans le bas aux poissons-épées, moins méchants toutefois que les autres.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : (...) pareils aux humains pour le buste, et aux poissons-épées pour le bas, mais moins criminels quand même que les autres.

Traduction Jouanna, Porée-Rongier, Métayer, Hatier/ les Belles Lettres, 2008 : (...) semblables aux hommes par le haut, et à des espadons par le bas, mais moins méchants que les autres.


[36] (...).ὁ δὲ ὑπεροπτικῶς ἀποκρινάμενος ἀπεδίωξε τοὺς ἀγγέλους. Πρῶτοι οὖν οἱ Ψηττόποδες καὶ οἱ Παγουρίδαι χαλεπαίνοντες τῷ Σκινθάρῳ—τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο—μετὰ πολλοῦ θορύβου ἐπῄεσαν.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Mais l’homme répondit avec hauteur et chassa les envoyés. Alors, furieux contre Skintharos – c’était son nom - , Psettopodes et Pagourides attaquèrent les premiers dans un grand tumulte.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : (...) mais notre ami, le prenant de haut, mit à la porte leurs députés. Les premiers donc, les Pieds-de-plie et les Crabiniers, furieux contre Skintharos – car tel était son nom - , nous attaquaient, à grand vacarme.Retour en haut du texte