Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

37 39 Dans le ventre du monstre (2)

Victoire totaleLucien Histoires véritables I 37 39

Dans le ventre du monstre (2)

Victoire totale

Texte grec

ἈΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ


[37] Ἡμεῖς δὲ τὴν ἔφοδον ὑποπτεύοντες ἐξοπλισάμενοι ἀνεμένομεν, λόχον τινὰ προτάξαντες ἀνδρῶν πέντε καὶ εἴκοσι. Προείρητο δὲ τοῖς ἐν τῇ ἐνέδρᾳ, ἐπειδὰν ἴδωσι παρεληλυθότας τοὺς πολεμίους, ἐπανίστασθαι· καὶ οὕτως ἐποίησαν. Ἐπαναστάντες γὰρ κατόπιν ἔκοπτον αὐτούς, καὶ ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ πέντε καὶ εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν ὄντες — καὶ γὰρ ὁ Σκίνθαρος καὶ ὁ παῖς αὐτοῦ συνεστρατεύοντο — ὑπηντιάζομεν, καὶ συμμίξαντες θυμῷ καὶ ῥώμῃ διεκινδυνεύομεν. Τέλος δὲ τροπὴν αὐτῶν ποιησάμενοι κατεδιώξαμεν ἄχρι πρὸς τοὺς φωλεούς. Ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν πολεμίων ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν, ἡμῶν δὲ εἷς, ὁ κυβερνήτης, τρίγλης πλευρᾷ διαπαρεὶς τὸ μετάφρενον.

[38] Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχῃ καὶ τρόπαιον ἐστήσαμεν ῥάχιν ξηρὰν δελφῖνος ἀναπήξαντες. Τῇ ὑστεραίᾳ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι αἰσθόμενοι παρῆσαν, τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἔχοντες οἱ Ταριχᾶνες—ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Πήλαμος—τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Θυννοκέφαλοι, τὸ μέσον δὲ οἱ Καρκινόχειρες· οἱ γὰρ Τριτωνομένδητες τὴν ἡσυχίαν ἦγον οὐδετέροις συμμαχεῖν προαιρούμενοι. Ἡμεῖς δὲ προαπαντήσαντες αὐτοῖς παρὰ τὸ Ποσειδώνιον συνεμίξαμεν πολλῇ βοῇ χρώμενοι, ἀντήχει δὲ τὸ κῆτος ὥσπερ τὰ σπήλαια. Τρεψάμενοι δὲ αὐτούς, ἅτε γυμνῆτας ὄντας, καὶ καταδιώξαντες ἐς τὴν ὕλην τὸ λοιπὸν ἐπεκρατοῦμεν τῆς γῆς. [39] Καὶ μετ´ οὐ πολὺ κήρυκας ἀποστείλαντες νεκρούς τε ἀνῃροῦντο καὶ περὶ φιλίας διελέγοντο· ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ χωρήσαντες ἐπ´ αὐτοὺς πάντας ἄρδην ἐξεκόψαμεν πλὴν τῶν Τριτωνομενδήτων. Οὗτοι δέ, ὡς εἶδον τὰ γινόμενα, διαδράντες ἐκ τῶν βραγχίων ἀφῆκαν αὑτοὺς εἰς τὴν θάλατταν. Ἡμεῖς δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντες ἔρημον ἤδη οὖσαν τῶν πολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶς κατῳκοῦμεν, τὰ πολλὰ γυμνασίοις τε καὶ κυνηγεσίοις χρώμενοι καὶ ἀμπελουργοῦντες καὶ τὸν καρπὸν συγκομιζόμενοι τὸν ἐκ τῶν δένδρων, καὶ ὅλως ἐῴκειμεν τοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ μεγάλῳ καὶ ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοις. Ἐνιαυτὸν μὲν οὖν καὶ μῆνας ὀκτὼ τοῦτον διηγάγομεν τὸν τρόπον.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : sauf vocabulaire des paragraphes 35-36

37

ἔφ-οδος,ου (ἡ) : l’attaque

ὑποπτεύω : se douter de, conjecturer

ἐξ-οπλίζομαι : s’armer de pied en cap

ἀνα-μένω : attendre (l’ennemi)

λόχος, ου (ὁ) : troupe d’embuscade

προ-τάττω, -τάξω, -έταξα ... : placer en avant, poster en avant

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

πέντε : cinq

εἴκοσι :vingt

προ-αγορεύω, προερῶ, προεῖπον, προείρηκα; pft passif προείρημαι : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre (passif impersonnel)

ἐνέδρα,ας (ἡ) : l’embuscade

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

παρ-έρχομαι (-ελεύσομαι, ἦλθον, ἐληλυθα) : passer auprès de, dépasser

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

ἐπ-αν-ίσταμαι : se dresser contre, assaillir

οὕτως : ainsi

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κόπτω : tailler en pièces, réduire en charpie (impft inchoatif)

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le chiffre, le nombre (acc. de relation)

καὶ γάρ : le fait est que, en effet

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

συ-στρατεύω : faire campagne avec, combattre avec (impft inchoatif)

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

συμ-μίγνυμι : engager le combat avec, entrer au corps à corps

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, le courage, l’ardeur

ῥώμη, ης (ἡ) : la force

δια-κινδυνεύω : risquer le tout pour le tout, courir sa chance

τέλος adv : à la fin

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute (τροπὴν ποιεῖσθαι : mettre en déroute)

κατα-διώκω : poursuivre sans trêve

χρι + G : jusqu’à, jusque

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à

φωλεός, οῦ (ὁ) : tanière, trou, repaire

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

ἑκατόν : cent

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

τρῖγλα,ης (ἡ) : mulet de mer, ou rouget

πλευρά,ᾶς (ἡ) : la côte (os)

δια-πείρω (part aor passif διαπαρείς) : transpercer

μετά-φρενον , ου (τό) : arrière du diaphragme, haut du dos (acc de relation)

38

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

μέν οὖν : alors donc 

μέρα, ας (ἡ) : le jour (accusatif de durée)

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit (accusatif de durée)

ἐπ-αυλίζομαι : camper, bivouaquer

μάχη,ης (ἡ) : le champ de bataille (D de lieu)

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis)

ἴστημι: placer, élever

ῥάχις, εως (ἡ) : épine dorsale, échine, dos

ξηρός,ά,όν : sec, desséché

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

ἀνα-πήγνυμι : ficher en haut, planter en haut

ὑστεραία, ας (ἡ) : le lendemain

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : apprendre , être informé

πάρ-ειμι: être là, être présent

κέρας, ατος (τὸ) : la corne, l’aile (d’une armée)

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

Πήλαμος, ου (ὁ) : Pélamos-la-Bonite (fait jeu de mots avec πελαμύς : la bonite, variété de thon)

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

μέσον,ου (τό) : le milieu

ἡσυχία, ας (ἡ) : le calme, la tranquillité ; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, rester en paix

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

οὐδ-έτερος , α, ον : ni l’un ni l’autre

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

προ-απαντάω,ῶ : prendre les devants, devancer

παρ +A : auprès de (avec mvt)

Ποσειδώνιον, ου (τό) : le temple de Poséïdon

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

ἀντ-ηχέω,ῶ : retentir en écho, retentir, résonner (attention à l’accentuation !)

ὥσπερ : comme 

σπήλαιον,ου (τό) : la caverne

τρέπoμαι +Α : mettre en fuite, culbuter

γυμνής, γυμνῆτος adj : armé à la légère

εἰς / ἐς +Α : dans (avec mvt), vers

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant ; τὸ λοιπόν : adverbial : dorénavant, désormais

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , avoir la libre disposition de

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

39

μετά + Α: après ; μετ οὐ πολύ : peu de temps après

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

ἀν-αιρέω,ῶ : enlever

περ+ G : au sujet de, à propos de

δια-λέγομαι : discuter

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι

δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de 

σπένδομαι : faire une libation pour conclure un traité, faire une trêve

ἀλλά : mais, au contraire

χωρέω,ῶ : marcher

ἐπ +A : contre

ἄρδην adv : de fond en comble, sans exception, jusqu’au dernier

ἐκ-κόπτω : tailler en pièces, exterminer (aor : ἐξέκοψα)

ὡς : quand

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δια-διδράσκω (δια-δρας : part aor) : s’enfuir

ἐκ + G : hors de, à partir de

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

ἀφ-ίημι + A : (aor 3ème p pl ἀφῆκαν ) lancer, jeter

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : parcourir, aller voir

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

κυνηγέσιον,ου (τό) : la chasse

ἀμπελουργέω,ῶ : travailler la vigne

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

συγ-κομίζομαι : cueillir, récolter

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

ὅλως : généralement, en un mot, enfin bref

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à

δεσμωτήριον,ου (τό) : la prison

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

ἄ-φυκτος,ος,ον : d’où l’on ne peut fuir, dont on ne peut s’échapper

τρυφάω,ῶ : vivre mollement, vivre confortablement

λύω : délier, libérer (valeur forte du participe parfait passif)

ἐνιαυτός,ου (ὁ) : une année

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

ὀκτώ : huit

διάγω (-άξω, -ήγαγον, -ῆκα) : passer (le temps)

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : apprendre , être informé

ἀλλά : mais, au contraire

ἀμπελουργέω,ῶ : travailler la vigne

ἀν-αιρέω,ῶ : enlever

ἀνα-μένω : attendre (l’ennemi)

ἀνα-πήγνυμι : ficher en haut, planter en haut

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἀντ-ηχέω,ῶ : retentir en écho, retentir, résonner

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer

ἄρδην adv : de fond en comble, sans exception, jusqu’au dernier

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le chiffre, le nombre

ἀφ-ίημι + A : (aor 3ème p pl ἀφῆκαν ) lancer, jeter

ἄ-φυκτος,ος,ον : d’où l’on ne peut fuir, dont on ne peut s’échapper

χρι + G : jusqu’à, jusque

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

γυμνής, γυμνῆτος adj : armé à la légère

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

δεσμωτήριον,ου (τό) : la prison

διάγω (-άξω, -ήγαγον, -ῆκα) : passer (le temps)

δια-διδράσκω (δια-δρας : part aor) : s’enfuir

δια-κινδυνεύω : risquer le tout pour le tout, courir sa chance

δια-λέγομαι : discuter

δια-πείρω (part aor passif διαπαρείς) : transpercer

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι

δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de 

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

εἴκοσι :vingt

εἰς / ἐς +Α : dans (avec mvt), vers

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐκ + G : hors de, à partir de

ἑκατόν : cent

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἐκ-κόπτω : tailler en pièces, exterminer (aor : ἐξέκοψα)

ἐνέδρα,ας (ἡ) : l’embuscade

ἐνιαυτός,ου (ὁ) : une année

ἐξ-οπλίζομαι : s’armer de pied en cap

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à

ἐπ-αν-ίσταμαι : se dresser contre, assaillir

ἐπ-αυλίζομαι : camper, bivouaquer

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα): parcourir, aller voir

ἐπ +A : contre

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , avoir la libre disposition de

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

ἔφ-οδος,ου (ἡ) : l’attaque

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἡσυχία, ας (ἡ) : le calme, la tranquillité ; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, rester en paix

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, le courage, l’ardeur

ἴστημι: placer, élever

καὶ γάρ : le fait est que, en effet

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

κατα-διώκω : poursuivre sans trêve

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κέρας, ατος (τὸ) : la corne, l’aile (d’une armée)

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut

κόπτω : tailler en pièces, réduire en charpie

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κυνηγέσιον,ου (τό) : la chasse

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant ; τὸ λοιπόν : adverbial : dorénavant, désormais

λόχος, ου (ὁ) : troupe d’embuscade

λύω : délier, libérer

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέσον,ου (τό) : le milieu

μετά + Α: après ; μετ οὐ πολύ : peu de temps après

μετά-φρενον , ου (τό) : arrière du diaphragme, haut du dos

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ξηρός,ά,όν : sec, desséché

ὀκτώ : huit

ὅλως : généralement, en un mot, enfin bref

οὐδ-έτερος , α, ον : ni l’un ni l’autre

οὕτως : ainsi

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

παρ +A : auprès de (avec mvt)

πάρ-ειμι: être là, être présent

παρ-έρχομαι (-ελεύσομαι, ἦλθον, ἐληλυθα) : passer auprès de, dépasser

πέντε : cinq

περ+ G : au sujet de, à propos de

Πήλαμος, ου (ὁ) : Pélamos-la-Bonite (fait jeu de mots avec πελαμύς : la bonite, variété de thon)

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

Ποσειδώνιον, ου (τό) : le temple de Poséïdon

προ-αγορεύω, προερῶ, προεῖπον, προείρηκα; pft passif προείρημαι : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

προ-απαντάω,ῶ : prendre les devants, devancer

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à

προ-τάττω, -τάξω, -έταξα ... : placer en avant, poster en avant

ῥάχις, εως (ἡ) : épine dorsale, échine, dos

ῥώμη, ης (ἡ) : la force

σπένδομαι : faire une libation pour conclure un traité, faire une trêve

σπήλαιον,ου (τό) : la caverne

συγ-κομίζομαι : cueillir, récolter

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

συμ-μίγνυμι : engager le combat avec, entrer au corps à corps

συ-στρατεύω : faire campagne avec, combattre avec

τέλος adv : à la fin

τρέπoμαι +Α : mettre en fuite, culbuter

τρῖγλα,ης (ἡ) : mulet de mer, ou rouget

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis)

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute (τροπὴν ποιεῖσθαι : mettre en déroute)

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

τρυφάω,ῶ : vivre mollement, vivre confortablement

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

ὑποπτεύω : se douter de, conjecturer

ὑστεραία, ας (ἡ) : le lendemain

φωλεός, οῦ (ὁ) : tanière, trou, repaire

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

χωρέω,ῶ : marcher

ὡς : quand

ὥσπερ : comme 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener

ἀλλά : mais, au contraire

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἀπο-θνῄσκω (aor ἀπέθανον) : mourir

ἀφ-ίημι + A : (aor 3ème p pl ἀφῆκαν ) lancer, jeter

γή, γῆς (ἡ) : la terre, le terrain

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δια-λέγομαι : discuter

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, sembler bon, paraître ; hellénisme : μοι

δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de 

εἰς / ἐς +Α : dans (avec mvt), vers

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐκ + G : hors de, à partir de

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (souvent laudatif)

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à

ἐπ +A : contre

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

μέρα, ας (ἡ) : le jour

ἴστημι: placer, élever

καὶ γάρ : le fait est que, en effet

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant ; τὸ λοιπόν : adverbial : dorénavant, désormais

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μετά + Α: après ; μετ οὐ πολύ : peu de temps après

οὕτως : ainsi

παῖς, παιδός ( ὁ) : l’enfant

παρ +A : auprès de (avec mvt)

πάρ-ειμι: être là, être présent

περ+ G : au sujet de, à propos de

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, à

τρόπος,ου (ὁ) : manière ; expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, pratiquer

ὡς : quand

ὥσπερ : comme 


fréquence 2 :

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι + G : apprendre , être informé

ἀν-αιρέω,ῶ : enlever

ἐπειδάν + subj : quand (éventuel) + futur

ἡσυχία, ας (ἡ) : le calme, la tranquillité ; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, rester en paix

λύω : délier, libérer (valeur forte du participe parfait passif)

μέσον,ου (τό) : le milieu

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὅλως : généralement, en un mot, enfin bref

παρ-έρχομαι (-ελεύσομαι, ἦλθον, ἐληλυθα) : passer auprès de, dépasser

προ-αγορεύω, προερῶ, προεῖπον, προείρηκα; pft passif προείρημαι : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre

προ-αιρέομαι,οῦμαι (-αιρήσομαι, -ειλόμην, -ῄρημαι) : choisir de préférence, préférer

τέλος adv : à la fin

τρέπoμαι +Α : mettre en fuite, culbuter

χωρέω,ῶ : marcher


fréquence 3 :

ἀπο-στέλλω (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer

διάγω (-άξω, -ήγαγον, -ῆκα) : passer (le temps)

ἐνιαυτός,ου (ὁ) : une année

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut

ῥώμη, ης (ἡ) : la force


fréquence 4 :

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le chiffre, le nombre

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

δεσμωτήριον,ου (τό) : la prison

ἐπ-έρχομαι ( -ειμι, -ῆλθον, -ελήλυθα): parcourir, aller voir

θυμός,οῦ (ὁ) : le cœur, le courage, l’ardeur

κατ-οικέω,ῶ : habiter, vivre

λόχος, ου (ὁ) : troupe d’embuscade

οὐδ-έτερος , α, ον : ni l’un ni l’autre

πέντε : cinq


Ne pas apprendre :

ἀμπελουργέω,ῶ : travailler la vigne

ἀνα-μένω : attendre (l’ennemi)

ἀνα-πήγνυμι : ficher en haut, planter en haut

ἀντ-ηχέω,ῶ : retentir en écho, retentir, résonner

ἄρδην adv : de fond en comble, sans exception, jusqu’au dernier

ἄ-φυκτος,ος,ον : d’où l’on ne peut fuir, dont on ne peut s’échapper

χρι + G : jusqu’à, jusque

βραγχία,ων (τά) : les branchies,les fanons

γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

γυμνής, γυμνῆτος adj : armé à la légère

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

δένδρον, ου (τό) : l’arbre

δια-διδράσκω (δια-δρας : part aor) : s’enfuir

δια-κινδυνεύω : risquer le tout pour le tout, courir sa chance

δια-πείρω (part aor passif διαπαρείς) : transpercer

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

εἴκοσι :vingt

ἑκατόν : cent

ἐκ-κόπτω : tailler en pièces, exterminer (aor : ἐξέκοψα)

ἐνέδρα,ας (ἡ) : l’embuscade

ἐξ-οπλίζομαι : s’armer de pied en cap

ἐπ-αν-ίσταμαι : se dresser contre, assaillir

ἐπ-αυλίζομαι : camper, bivouaquer

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , avoir la libre disposition de

εὐ-ώνυμος,ος,ον : qui est à gauche, gauche

ἔφ-οδος,ου (ἡ) : l’attaque

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit

κατα-διώκω : poursuivre sans trêve

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κέρας, ατος (τὸ) : la corne, l’aile (d’une armée)

κόπτω : tailler en pièces, réduire en charpie

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κυνηγέσιον,ου (τό) : la chasse

μετά-φρενον , ου (τό) : arrière du diaphragme, haut du dos

ξηρός,ά,όν : sec, desséché

ὀκτώ : huit

Πήλαμος, ου (ὁ) : Pélamos-la-Bonite (fait jeu de mots avec πελαμύς : la bonite, variété de thon)

Ποσειδώνιον, ου (τό) : le temple de Poséïdon

προ-απαντάω,ῶ : prendre les devants, devancer

προ-τάττω, -τάξω, -έταξα ... : placer en avant, poster en avant

ῥάχις, εως (ἡ) : épine dorsale, échine, dos

σπένδομαι : faire une libation pour conclure un traité, faire une trêve

σπήλαιον,ου (τό) : la caverne

συγ-κομίζομαι : cueillir, récolter

συμ-μαχέω,ῶ + D : combattre aux côtés de, s’allier avec pour combattre

συμ-μίγνυμι : engager le combat avec, entrer au corps à corps

συ-στρατεύω : faire campagne avec, combattre avec

τρῖγλα,ης (ἡ) : mulet de mer, ou rouget

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis)

τροπή, ῆς (ἡ) : la mise en déroute (τροπὴν ποιεῖσθαι : mettre en déroute)

τρυφάω,ῶ : vivre mollement, vivre confortablement

ὑπ-αντιάζω : aller au-devant de, aller à la rencontre de

ὑποπτεύω : se douter de, conjecturer

ὑστεραία, ας (ἡ) : le lendemain

φωλεός, οῦ (ὁ) : tanière, trou, repaireTraduction au plus près du texte :

Lucien Histoires véritables I 37 39

Dans le ventre du monstre (2)

Victoire totale

[37] Ἡμεῖς δὲ τὴν ἔφοδον ὑποπτεύοντες ἐξοπλισάμενοι ἀνεμένομεν, λόχον τινὰ προτάξαντες ἀνδρῶν πέντε καὶ εἴκοσι.

Mais nous, nous doutant de leur attaque, après nous être armés de pied en cap, nous attendions l’ennemi, ayant posté en avant une troupe d’embuscade de vingt-cinq hommes.

Προείρητο δὲ τοῖς ἐν τῇ ἐνέδρᾳ, ἐπειδὰν ἴδωσι παρεληλυθότας τοὺς πολεμίους, ἐπανίστασθαι· καὶ οὕτως ἐποίησαν.

On avait donné consigne à ceux (dans = de) de l’embuscade, quand ils verraient les ennemis passés devant eux, de les assaillir ; et ils firent ainsi.

Ἐπαναστάντες γὰρ κατόπιν ἔκοπτον αὐτούς, καὶ ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ πέντε καὶ εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν ὄντες — καὶ γὰρ ὁ Σκίνθαρος καὶ ὁ παῖς αὐτοῦ συνεστρατεύοντο — ὑπηντιάζομεν, καὶ συμμίξαντες θυμῷ καὶ ῥώμῃ διεκινδυνεύομεν.

En effet, les ayant assailli par derrière, ils se mirent à les réduire en charpie, et nous-mêmes, qui étions (étant) vingt-cinq quant au nombre — car Skintharos et son fils faisaient campagne avec <nous>— nous nous mîmes à aller à leur rencontre, et, étant entrés au corps à corps, nous risquions le tout pour le tout avec vaillance et force.

Τέλος δὲ τροπὴν αὐτῶν ποιησάμενοι κατεδιώξαμεν ἄχρι πρὸς τοὺς φωλεούς.

Et à la fin, les ayant mis en déroute, nous les avons poursuivis sans trêve jusqu’à leurs trous.

Ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν πολεμίων ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν, ἡμῶν δὲ εἷς, ὁ κυβερνήτης, τρίγλης πλευρᾷ διαπαρεὶς τὸ μετάφρενον.

Des ennemis, moururent cent soixante-dix <hommes>, et des nôtres, un, le pilote, transpercé quant à l’arrière du diaphragme par la côte (= l’arête) d’un mulet de mer.

[38] Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχῃ καὶ τρόπαιον ἐστήσαμεν ῥάχιν ξηρὰν δελφῖνος ἀναπήξαντες.

Alors donc, ce jour et cette nuit-là, nous avons bivouaqué sur le champ de bataille et avons élevé un trophée, en plantant en haut une échine desséchée de dauphin.

Τῇ ὑστεραίᾳ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι αἰσθόμενοι παρῆσαν, τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἔχοντες οἱ Ταριχᾶνες—ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Πήλαμος—τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ Θυννοκέφαλοι, τὸ μέσον δὲ οἱ Καρκινόχειρες·

Et le lendemain, les autres aussi, ayant été informés, étaient là, les Saumurés tenant l’aile droite —Pélamos-la-bonite les commandait—, les Têtes-de-thon l’aile gauche, et les Pinces-de-crabe le centre ;

οἱ γὰρ Τριτωνομένδητες τὴν ἡσυχίαν ἦγον οὐδετέροις συμμαχεῖν προαιρούμενοι.

en effet les Tritons-boucs-égyptiens restaient en paix, choisissant de ne s’allier ni avec les uns ni avec les autres pour combattre.

Ἡμεῖς δὲ προαπαντήσαντες αὐτοῖς παρὰ τὸ Ποσειδώνιον συνεμίξαμεν πολλῇ βοῇ χρώμενοι, ἀντήχει δὲ τὸ κῆτος ὥσπερ τὰ σπήλαια.

Alors nous, prenant les devants, nous sommes entrés au corps à corps avec eux près du temple de Poséidon en poussant (pratiquant) une grande clameur, et la baleine retentissait en écho comme les cavernes.

Τρεψάμενοι δὲ αὐτούς, ἅτε γυμνῆτας ὄντας, καὶ καταδιώξαντες ἐς τὴν ὕλην τὸ λοιπὸν ἐπεκρατοῦμεν τῆς γῆς.

Alors, les ayant mis en fuite, étant donné qu’ils étaient armés à la légère, et les ayant poursuivis sans trêve dans la forêt, désormais nous avions la libre disposition du terrain.[39] Καὶ μετ´ οὐ πολὺ κήρυκας ἀποστείλαντες νεκρούς τε ἀνῃροῦντο καὶ περὶ φιλίας διελέγοντο·

Et peu de temps après, ayant envoyé des hérauts, à la fois ils se mirent à enlever <leurs> morts et à discuter à propos de l’amitié <avec nous> ;

ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ χωρήσαντες ἐπ´ αὐτοὺς πάντας ἄρδην ἐξεκόψαμεν πλὴν τῶν Τριτωνομενδήτων.

mais il ne nous semblait pas bon de faire une trêve, au contraire (ἀλλά) : le lendemain, marchant contre eux, nous les avons tous exterminés jusqu’au dernier, sauf les Tritons-boucs-égyptiens.

Οὗτοι δέ, ὡς εἶδον τὰ γινόμενα, διαδράντες ἐκ τῶν βραγχίων ἀφῆκαν αὑτοὺς εἰς τὴν θάλατταν.

Car ceux-là, quand ils virent ce qui arrivait, s’étant enfuis à partir des (= par les) fanons, se jetèrent dans la mer.

Ἡμεῖς δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντες ἔρημον ἤδη οὖσαν τῶν πολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶς κατῳκοῦμεν, τὰ πολλὰ γυμνασίοις τε καὶ κυνηγεσίοις χρώμενοι καὶ ἀμπελουργοῦντες καὶ τὸν καρπὸν συγκομιζόμενοι τὸν ἐκ τῶν δένδρων, καὶ ὅλως ἐῴκειμεν τοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ μεγάλῳ καὶ ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοις.

Et nous, ayant parcouru la contrée qui était désormais vide d’ennemis, nous vivions désormais sans crainte, pratiquant la plupart du temps des exercices physiques et des chasses, travaillant la vigne, et cueillant le fruit des arbres, et enfin bref, nous ressemblions à des <gens> qui vivaient confortablement dans une prison grande et dont on ne pouvait s’échapper, et <y> étaient en liberté.

Ἐνιαυτὸν μὲν οὖν καὶ μῆνας ὀκτὼ τοῦτον διηγάγομεν τὸν τρόπον.

Alors donc, nous avons passé un an et huit mois de cette manière.
Comparaison de traductions :


[38] Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχῃ καὶ τρόπαιον ἐστήσαμεν ῥάχιν ξηρὰν δελφῖνος ἀναπήξαντες.

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Ce jour-là et la nuit suivante, nous campâmes sur le champ de bataille et nous dressâmes comme trophée une épine dorsale de dauphin desséchée, qui fut plantée verticalement.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Ce jour(là et la nuit suivante, nous bivouaquâmes sur le champ de bataille et dressâmes un trophée, ayant fiché en terre une épine dorsale de dauphin desséchée.


[39] Καὶ μετ´ οὐ πολὺ κήρυκας ἀποστείλαντες νεκρούς τε ἀνῃροῦντο καὶ περὶ φιλίας διελέγοντο· ἡμῖν δὲ οὐκ ἐδόκει σπένδεσθαι (...)

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 : Peu après, ils envoyèrent des hérauts, enlevèrent les morts et engagèrent des pourparlers de réconciliation. Mais nous n’étions pas décidés à conclure un traité.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 : Peu après, ils envoyèrent des hérauts pour relever leurs morts et négocier un traité d’amitié. Mais nous, nous refusâmes de traiter (...)
Retour en haut du texte