Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

40 42 Lexique

Tout le vocabulaire 40 42ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

Αἰολο-κένταυρος, ου (ὁ) : Centaure-Agile (Aïolocentaure)

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

ᾄδω : chanter, entonner

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : 1) enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer ; 2) anéantir, tuer

ἀνα-σταυρόω,ῶ : empaler, clouer

ἀπόγεια, ων (τά) : les amarres

ἀπο-πλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

βασιλεύς,έως () : le roi

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

διώκω : poursuivre 

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

εἰμι : être ; ἐστι +inf : on peut + inf 

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit (attention ! NVA pl ἐλάττους) que (+G)

ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,ἐλήλακα : pousser en chassant devant soi, enlever, emmener, dérober

G + ἕνεκα : à cause de (post-position)

ἐξ-άπτω ( part aor ἐξάψας) +A + G : attacher qqch à qqch

ἐπειδή : quand, lorsque ; puisque

ἐπ +D : sur

ἐπι-βοάω,ῶ : clamer, acclamer

ἐπι-καλέω,ῶ + D : accuser qqn, reprocher à qqn

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , se rendre maître de

ἑσπέρα, ας (ἡ) : le soir

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : se réjouir

Θαλασσο-πότης, ου () : Buveur-de-Mer (Thalassopote)

θάπτω : enterrer, ensevelir

θύομαι : faire un sacrifice

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

καρτερός,ά,όν : fort, solide

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

κρούομαι : ramener en arrière ; expression maritime : κρούομαι πρυμναν : ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant (Thucydide, I, 51), inverser la marche, faire marche arrière.

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

λεία, ας (ἡ) : le butin, le pillage (notamment de troupeaux)

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant 

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la querelle

μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc ; ταῦτα μέν : voilà donc pour ....

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέχρι +G : jusqu’à

ναυάγια, ων (τά) : les épaves

νησομαχία, ας (ἡ) : la bataille des îles

νικάω,ῶ : vaincre

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit


ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre (+G d’origine de la personne)

ἀλλήλους, ων : (pr réciproque) : les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἁμαξο-πληθής,ής,ές : qui pourrait remplir un chariot, de la taille d’un chariot

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : enlever ; anéantir, tuer

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-ερπύζω (aor ἀν-είρπυσα) : ramper vers le haut, se hisser

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἄνοιξις, εως (ἡ) : l’ouverture

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἀντί-πρῳρος,ος,ον : présentant la proue en avant

ἅπαξ , inv. : une fois

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable (ἀπίστοις : D neutre pluriel substantivé)

ἀπο-λύομαι : se délier de, s’en aller

αὐτό-κλαδος, ος ον : avec leurs propres branches, munis de leurs branches

αὐτό-κομος, ος, ον : avec leur propre feuillage, munis de leur feuillage

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

βάλλω, βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : frapper, atteindre

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

γάρ : car, en effet

δέομαι + G : avoir besoin de

δεύτερος,α,ον : deuxième

δή : justement, précisément

δι-αγωνίζομαι : lutter énergiquement

δι-ίστημι (aor 2 à sens intransitif διέστην, part aor 2 διαστάς) : tr : écarter, séparer ; intr : s’établir à distance

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

δύο , δυοῖν : deux

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἴκοσι :vingt

εἰμι : être ; en début de phrase : il y a ...

εἰρεσία,ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque 

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux ; ἑκάτερα τῆς νήσου : chacun des deux côtés de l’île

ἑκατόν : cent

ἐκ-δέομαι : attacher qqch (A) à (D)

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ἐμ-βάλλω , -βαλῶ,-έϐαλον,-βέϐληκα (ἐμβληθείς : part. aor. passif) : jeter sur ; éperonner

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἔνατος,η,ον : neuvième

ἐνδοτέρω + G : plus à l’intérieur de, en deçà de

ἑξακόσιοι, αι,α : six cents

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler ; + participe : je sais que je semble + infinitif ...

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur

ἐπι-βαίνω (-βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα) +D : monter à bord (ἐπιϐαίνειν ναυσίν ou ἐπιϐαίνειν : monter à l’abordage)

ἐπι-δείκνυμι : faire étalage de, montrer, exhiber

ἐπι-μήκης,ης,ες : un peu long, allongé, oblong

ἐπι-ρρίπτω : jeter sur, jeter contre

ἐρετμόν,οῦ (τό) : la rame

ἐφεξῆς : successivement, à la suite, en file

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D: (ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif) : être placé au-dessus de, être préposé à, diriger

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : tenir, avoir

ζωγρέω,ῶ : capturer vivant (absolt : faire des prisonniers)

... ... : employé seul : ou, ou bien 

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἡλικία,ας (ἡ) : la taille

ἡμι-σταδιαῖος,α,ον : qui mesure un demi-stade

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

θόρυβος,ου (ὁ) : tapage, clameur, tumulte

ἴστημι: placer, élever; arrêter : aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif : se tenir debout, être debout ; P ἵσταμαι :  surgir, naître, arriver, commencer

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater (ἱστορήσων : participe futur)

κάθημαι : siéger, s’asseoir ; καθήμενος,η,ον : assis

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

καίω / κάω : allumer, faire brûler; P brûler

καρτερῶς : fortement, fermement, violemment

κατ+ Α : avec une indication de temps et ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ...

κατα-δύομαι : être submergé, couler, sombrer

κατ-έχω : arrêter, immobiliser

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κέλευσμα,ατος (τό) : l’ordre, l’injonction

κελευστής, ου (ὁ) : le chef des rameurs , qui donne la cadence 

κῆτος, ους (τό) : la baleine

κινέω,ῶ : mouvoir (ἐκινοῦντο : Moyen)

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κόρυς, υθος (ἡ) : le casque

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κυπάριττος , ου (ἡ) : le cyprès

κωπηλατέω,ῶ + D de moyen: ramer avec

λέγω, ἐρῶ/ λέξω, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λόφος,ου (ὁ) : colline

μακρός,ά,όν : long

μάχομαι : combattre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse

μέντοι : d’autre part

μῆκος, ους (τό) : la longueur, la taille

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

ναυ-μαχέω,ῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ; ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance

ὀγδοήκοντα : quatre-vingt

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι ; 3ème p. sg du futur εἴσεται )

οἰκεῖοι,ων (οἱ) : les gens de la famille , les gens de son camp, les siens (les leurs), les alliés

ὅμως : cependant, pourtant

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ): voir

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

ὄστρειον,ου (τό) : l’huître

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : ne pas même

οὐδ-είς, οὐδεμία, ουδέν : pr. personne, rien (négation objective)

οὖν : donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παιάν, ᾶνος (ὁ) : le péan

πάνυ : tout à fait, très

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute ; πάντα : A de relation : en tout point

πέμπτος,η,ον : cinquième

πεντα-σταδιαῖος,α,ον : mesurant cinq stades

πεντήκοντα : cinquante

περί + Α : autour de ; vers (tps

περί-μετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

περι-πλέκω : lier tout autour, enlacer

πηδάλιον, ου (τό) : le gouvernail

πλεθριαῖος,α,ον : d’un plèthre (unité de mesure : environ 30 m)

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλήν + G: à l’exception de, excepté

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

ποιέω,ῶ : faire 

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πολύ-πους, -ποδος (ὁ) : le poulpe, la pieuvre

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux, grand 

προθυμία, ας (ἡ) : ardeur, zèle

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, contre, à; vers (temporel) ; en répondant à, à ; en fonction de, d’après, selon ; pour, en vue de

προσ-πλέω : naviguer vers, s’approcher en naviguant

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

πρῴρα,ας (ἡ) : la proue

πρῶτον ou τὸ πρῶτον : d’abord

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

ῥᾳδίως : facilement

σιδηροῦς,ᾶ,οῦν : de fer

σπόγγος, ου (ὁ) : l’éponge

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

συμ-πλέκομαι : se lier ensemble, s’accrocher avec

συν-αράττω : tr. fracasser ensemble, briser, écraser ; intr. + D : se heurter , s’entrechoquer

ταράττω ( aor passif ἐταράχθην) : troubler, bouleverser

τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα (pft MP: τέταγμαι): placer, poster ;

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer, déterminer

τέλος adv : à la fin , finalement

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα: quarante

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué), quelque chose;

τιτρώσκω : blesser

τρεῖς, τρεῖς, τρία : trois

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : intr. : se tourner vers, se retourner vers, se diriger vers (πρός + Α)

τριήρης, ους (ἡ) : la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant ; τῇ ὑστεραίᾳ : le jour suivant

στερον : puis, ensuite

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

φαίνομαι, φανήσομαι, ἔφάνην, πέφασμαι : apparaître

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : emporter

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

φημι: dire

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χείρ, χειρός (ἡ) (duel τὼ χεῖρε) : la main ; χεὶρ σιδηρᾶ : main de fer = grappin

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)

ὥρα,ας (ἡ) : l’heure

ὡς : comme;  ὡς ἐδόκει : à ce qu’il semblait

ὥσπερ : comme , pour ainsi dire

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)Retour en haut du texte