Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

40 le combat des îles flottantes (1)

étranges navires, étranges matelotsLucien Histoires véritables I 40

Le combat des îles flottantes(1)

étranges navires, étranges matelots

[40] Τῷ δ´ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ ἱσταμένου, περὶ τὴν δευτέραν τοῦ στόματος ἄνοιξιν — ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὥραν ἑκάστην ἐποίει τὸ κῆτος, ὥστε ἡμᾶς πρὸς τὰς ἀνοίξεις τεκμαίρεσθαι τὰς ὥρας — περὶ οὖν τὴν δευτέραν, ὥσπερ ἔφην, ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ θόρυβος ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ εἰρεσίαι· ταραχθέντες οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ´ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ θηρίου καὶ στάντες ἐνδοτέρω τῶν ὀδόντων καθεωρῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον θεαμάτων παραδοξότατον, ἄνδρας μεγάλους, ὅσον ἡμισταδιαίους τὰς ἡλικίας, ἐπὶ νήσων μεγάλων προσπλέοντας ὥσπερ ἐπὶ τριήρων. Οἶδα μὲν οὖν ἀπίστοις ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ ὅμως. Νῆσοι ἦσαν ἐπιμήκεις μέν, οὐ πάνυ δὲ ὑψηλαί, ὅσον ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον· ἐπὶ δὲ αὐτῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ ἑκατόν· τούτων δὲ οἱ μὲν παρ´ ἑκάτερα τῆς νήσου καθήμενοι ἐφεξῆς ἐκωπηλάτουν κυπαρίττοις μεγάλαις αὐτοκλάδοις καὶ αὐτοκόμοις ὥσπερ ἐρετμοῖς, κατόπιν δὲ ἐπὶ τῆς πρύμνης, ὡς ἐδόκει, κυβερνήτης ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἱστήκει χάλκεον ἔχων πηδάλιον πεντασταδιαῖον τὸ μῆκος· ἐπὶ δὲ τῆς πρῴρας ὅσον τετταράκοντα ὡπλισμένοι αὐτῶν ἐμάχοντο, πάντα ἐοικότες ἀνθρώποις πλὴν τῆς κόμης· αὕτη δὲ πῦρ ἦν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ κορύθων ἐδέοντο. Ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμος ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὁ κυβερνήτης· κελευστὴς δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖς, καὶ πρὸς τὴν εἰρεσίαν ὀξέως ἐκινοῦντο ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν πλοίων.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Τῷ δ´ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ : datifs de temps ; sous-entendre ἡμέρᾳ après πέμπτῃ.

ἔνατος,η,ον : neuvième

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

πέμπτος,η,ον : cinquième

ἱσταμένου s e τοῦ μηνός: « du commencement du mois » (période de temps qui englobe les dix premiers jours du mois)

ἴστημι: placer, élever; arrêter : aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif : se tenir debout, être debout ; P ἵσταμαι :  surgir, naître, arriver, commencer

περί + Α : autour de ; vers (tps

ἄνοιξις, εως (ἡ) : l’ouverture

δεύτερος,α,ον : deuxième

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

ἅπαξ , inv. : une fois

γάρ : car, en effet

δή : justement, précisément (la particule est peut-être employée ironiquement ici –car Lucien se moque de sa propre création... –)

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

κατ+ Α : avec une indication de temps et ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ...

ὥρα,ας (ἡ) : l’heure

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque 

ποιέω,ῶ : faire 

κῆτος, ους (τό) : la baleine

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, contre, à; vers (temporel) ; en répondant à, à ; en fonction de, d’après, selon ; pour, en vue de

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer, déterminer

οὖν : donc

ὥσπερ : comme 

φημι: dire

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux, grand 

θόρυβος,ου (ὁ) : tapage, clameur, tumulte

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre

ἠκούετο : imparfait inchoatif : marque le début d’une action qui dure ; accord par proximité avec le dernier sujet.

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

κέλευσμα,ατος (τό) : l’ordre, l’injonction

εἰρεσία,ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ταράττω ( aor passif ἐταράχθην) : troubler, bouleverser

ἀν-ερπύζω (aor ἀν-είρπυσα) : ramper vers le haut, se hisser

ἐπί +A : vers, jusqu’à

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

ἐνδοτέρω + G : plus à l’intérieur de, en deçà de

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

construire : παραδοξότατον θεαμάτων ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον ... ; pour le relatif ὧν, il y a attraction : le relatif, qui devrait être à l’accusatif, passe au cas de son antécédent –G ou D- lorsque la relative est déterminative.

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ): voir

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

ὅσον adv.: à peu près, environ

ἡμι-σταδιαῖος,α,ον : qui mesure un demi-stade

τὰς ἡλικίας : accusatif de relation ; quant à ..., en ce qui concerne ...

ἡλικία,ας (ἡ) : la taille

ἐπ +G : sur

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

προσ-πλέω : naviguer vers, s’approcher en naviguant

τριήρης, ους (ἡ) : la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι ; 3ème p. sg du futur εἴσεται )

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable (ἀπίστοις : D neutre pluriel substantivé)

ἔοικα + D : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler ; + participe : je sais que je semble + infinitif ...

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater (ἱστορήσων : participe futur)

λέγω, ἐρῶ/ λέξω, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

ὅμως : cependant, pourtant

εἰμι : être ; en début de phrase : il y a ...

ἐπι-μήκης,ης,ες : un peu long, allongé, oblong

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

πάνυ : tout à fait, très

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

ἑκατόν : cent

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

περί-μετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον: ἑκατὸν σταδίων est un G d’évaluation, τὸ περίμετρον un A de relation

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ ἑκατόν : ce groupe de mots fait office de sujet du verbe ἔπλεον 

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

εἴκοσι :vingt

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux ; ἑκάτερα τῆς νήσου : chacun des deux côtés de l’île

κάθημαι : siéger, s’asseoir ; καθήμενος,η,ον : assis

ἐφεξῆς : successivement, à la suite, en file

κωπηλατέω,ῶ + D de moyen: ramer avec

κυπάριττος , ου (ἡ) : le cyprès

αὐτό-κλαδος, ος ον : avec leurs propres branches, munis de leurs branches

αὐτό-κομος, ος, ον : avec leur propre feuillage, munis de leur feuillage

ἐρετμόν,οῦ (τό) : la rame

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

ὡς : comme;  ὡς ἐδόκει : à ce qu’il semblait

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

λόφος,ου (ὁ) : colline

ἴστημι: placer, élever; arrêter( aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai) 

εἱστήκει : plus que parfait à sens intransitif de ἵστημι : se tenait debout

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

χάλκεον : contraction non faite

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : tenir, avoir

πηδάλιον, ου (τό) : le gouvernail

πεντα-σταδιαῖος,α,ον : mesurant cinq stades

τὸ μῆκος, ους : la longueur, la taille

πρῴρα,ας (ἡ) : la proue

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα: quarante

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)

μάχομαι : combattre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute ; πάντα : A de relation : en tout point

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

πλήν + G: à l’exception de, excepté

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

καίω / κάω : allumer, faire brûler; P brûler

οὐδέ : ne pas même

κόρυς, υθος (ἡ) : le casque

δέομαι + G : avoir besoin de

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : emporter

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

ἐθέλοι : optatif oblique après un verbe principal au passé (ne se traduit pas)

κελευστής, ου (ὁ) : le chef des rameurs , qui donne la cadence 

ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif de ἐφ-ίσταμαι

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D: (ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif) : être placé au-dessus de, être préposé à, diriger

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

κινέω,ῶ : mouvoir (ἐκινοῦντο : Moyen)

μακρός,ά,όν : long (les « longs vaisseaux » sont les navires de guerre, les plus rapides des bateaux)

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau


Vocabulaire alphabétique :

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-ερπύζω (aor ἀν-είρπυσα) : ramper vers le haut, se hisser

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἄνοιξις, εως (ἡ) : l’ouverture

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἅπαξ , inv. : une fois

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable (ἀπίστοις : D neutre pluriel substantivé)

αὐτό-κλαδος, ος ον : avec leurs propres branches, munis de leurs branches

αὐτό-κομος, ος, ον : avec leur propre feuillage, munis de leur feuillage

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

γάρ : car, en effet

δέομαι + G : avoir besoin de

δεύτερος,α,ον : deuxième

δή : justement, précisément

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἴκοσι :vingt

εἰμι : être ; en début de phrase : il y a ...

εἰρεσία,ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque 

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux ; ἑκάτερα τῆς νήσου : chacun des deux côtés de l’île

ἑκατόν : cent

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἔνατος,η,ον : neuvième

ἐνδοτέρω + G : plus à l’intérieur de, en deçà de

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler ; + participe : je sais que je semble + infinitif ...

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur

ἐπι-μήκης,ης,ες : un peu long, allongé, oblong

ἐρετμόν,οῦ (τό) : la rame

ἐφεξῆς : successivement, à la suite, en file

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D: (ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif) : être placé au-dessus de, être préposé à, diriger

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : tenir, avoir

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

ἡλικία,ας (ἡ) : la taille

ἡμι-σταδιαῖος,α,ον : qui mesure un demi-stade

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

θόρυβος,ου (ὁ) : tapage, clameur, tumulte

ἴστημι: placer, élever; arrêter : aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif : se tenir debout, être debout ; P ἵσταμαι :  surgir, naître, arriver, commencer

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater (ἱστορήσων : participe futur)

κάθημαι : siéger, s’asseoir ; καθήμενος,η,ον : assis

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

καίω / κάω : allumer, faire brûler; P brûler

κατ+ Α : avec une indication de temps et ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ...

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κέλευσμα,ατος (τό) : l’ordre, l’injonction

κελευστής, ου (ὁ) : le chef des rameurs , qui donne la cadence 

κῆτος, ους (τό) : la baleine

κινέω,ῶ : mouvoir (ἐκινοῦντο : Moyen)

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κόρυς, υθος (ἡ) : le casque

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κυπάριττος , ου (ἡ) : le cyprès

κωπηλατέω,ῶ + D de moyen: ramer avec

λέγω, ἐρῶ/ λέξω, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

λόφος,ου (ὁ) : colline

μακρός,ά,όν : long

μάχομαι : combattre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse

μῆκος, ους (τό) : la longueur, la taille

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι ; 3ème p. sg du futur εἴσεται )

ὅμως : cependant, pourtant

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ): voir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : ne pas même

οὖν : donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

πάνυ : tout à fait, très

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute ; πάντα : A de relation : en tout point

πέμπτος,η,ον : cinquième

πεντα-σταδιαῖος,α,ον : mesurant cinq stades

περί + Α : autour de ; vers (tps

περί-μετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

πηδάλιον, ου (τό) : le gouvernail

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλήν + G: à l’exception de, excepté

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

ποιέω,ῶ : faire 

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux, grand 

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, contre, à; vers (temporel) ; en répondant à, à ; en fonction de, d’après, selon ; pour, en vue de

προσ-πλέω : naviguer vers, s’approcher en naviguant

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

πρῴρα,ας (ἡ) : la proue

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

ταράττω ( aor passif ἐταράχθην) : troubler, bouleverser

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer, déterminer

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα: quarante

τριήρης, ους (ἡ) : la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : emporter

φημι: dire

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)

ὥρα,ας (ἡ) : l’heure

ὡς : comme;  ὡς ἐδόκει : à ce qu’il semblait

ὥσπερ : comme 

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω, ἀκούσομαι,ἤκουσα,ἀκήκοα : entendre

ἀνήρ, ἄνδρος (ὁ) : l’homme

ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l’homme, l’être humain, créature

ἀντ+ G : à la place de, au lieu de

ἅπας, ἄπασα, ἄπαν : (plus fort que πᾶς) ; tout sans exception, absolument tout, tout

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même, lui-même, elle-même  (notamment en position de sujet ou apposé au sujet )

αὐτός,ή,ό : pr. non réfléchi : lui, elle, eux, etc. (pronom de rappel)

γάρ : car, en effet

δέομαι + G : avoir besoin de

δή : justement, précisément

δοκέω,ῶ, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι : sembler, paraître 

ἐγώ, με, μου, μοι (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐθέλω : vouloir, vouloir bien, consentir

εἰμι : être ; en début de phrase : il y a ...

ἕκαστος,η,ον : adj. chaque 

ἐκεῖνος,η,ον : adj. ce, cette ; pr. celui-là, celle-là, cela (marque souvent l’éloignement ; souvent laudatif)

ἐν + D : dans, sur (sans mvt

ἔοικα + D (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν) : ressembler à ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler ; + participe : je sais que je semble + infinitif ...

ἐπί +A : vers, jusqu’à

ἐπ +G : sur

ἔχω (impft εἶχον f σχήσω, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα) : tenir, avoir

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἴστημι: placer, élever; arrêter : aor 2 à sens intransitif ἔστην : je m’arrêtai, je m’immobilisai ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif : se tenir debout, être debout ; P ἵσταμαι :  surgir, naître, arriver, commencer

καί : et, même, aussi ; ou plutôt, ou plus précisément

κατ+ Α : avec une indication de temps et ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ...

λέγω, ἐρῶ/ λέξω, εἶπον,εἴρηκα : dire , parler

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δ... : d’une part ... d’autre part... ; certes ... mais ...

μέν οὖν : assurément oui (dans une réponse

οἶδα : savoir, connaître ( 3ème p. pl. présent : ἴσασι ; 3ème p. sg du futur εἴσεται )

ὅμως : cependant, pourtant

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα (inf aor : ἰδεῖν, impft : ἑωρῶν ): voir

ὅς,ἥ,ὅ : pr relatif : qui, que, dont etc.

ὅσον adv.: à peu près, environ

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas, pas 

οὐδέ : ne pas même

οὖν : donc

οὗτος, αὕτη,τοῦτο : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, ceci

παρ +A : le long de ; auprès de (avec mvt)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, toute ; πάντα : A de relation : en tout point

περί + Α : autour de ; vers (tps

πλήν + G: à l’exception de, excepté

ποιέω,ῶ : faire 

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : beaucoup de, nombreux, grand 

πρός +Α: vers, en direction de, à destination de, contre, à; vers (temporel) ; en répondant à, à ; en fonction de, d’après, selon ; pour, en vue de

τε ... καί / τε κα (τε est toujours post-posé): à la fois ... et ; et en même temps ; et

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : emporter

φημι: dire

ὡς : comme;  ὡς ἐδόκει : à ce qu’il semblait

ὥσπερ : comme 

ὥστε + infinitif : de telle sorte que (conséquence possible) ; + indicatif : de telle sorte que, si bien que (conséquence réelle)


fréquence 2 :

ἀμφ +A : aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux ; ἑκάτερα τῆς νήσου : chacun des deux côtés de l’île

ἐφ-ίσταμαι (Moyen de ἐφίστημι) + D: (ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif) : être placé au-dessus de, être préposé à, diriger

ἡλικία,ας (ἡ) : la taille

κάθημαι : siéger, s’asseoir ; καθήμενος,η,ον : assis

μακρός,ά,όν : long

μάχομαι : combattre

μήν, μηνός (ὁ) : le mois

πάνυ : tout à fait, très

πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα : naviguer

πλοῖον,ου (τό) : navire, vaisseau

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

τριήρης, ους (ἡ) : la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)


fréquence 3 :

ἄ-πιστος,ος,ον : incroyable, invraisemblable (ἀπίστοις : D neutre pluriel substantivé)

ἐμ-πίπτω (-πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα) : tomber sur, se précipiter dans

καθ-οράω,ῶ : regarder de haut, observer, remarquer

κινέω,ῶ : mouvoir (ἐκινοῦντο : Moyen)

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ὥρα,ας (ἡ) : l’heure


fréquence 4 :

ἅπαξ , inv. : une fois

βοή,ῆς (ἡ) : le cri

δεύτερος,α,ον : deuxième

ἐφεξῆς : successivement, à la suite, en file

ᾗ : adv. relatif de lieu : par où, par l’endroit où

θηρίον,ου (τό) : le monstre, l’animal (non domestiqué), bête sauvage, fauve

θόρυβος,ου (ὁ) : tapage, clameur, tumulte

κόμη, ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

ne pas apprendre :

ἄνεμος,ου (ὁ) : le vent

ἀν-ερπύζω (aor ἀν-είρπυσα) : ramper vers le haut, se hisser

ἄνοιξις, εως (ἡ) : l’ouverture

αὐτό-κλαδος, ος ον : avec leurs propres branches, munis de leurs branches

αὐτό-κομος, ος, ον : avec leur propre feuillage, munis de leur feuillage

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

εἴκοσι :vingt

εἰρεσία,ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἑκατόν : cent

ἔνατος,η,ον : neuvième

ἐνδοτέρω + G : plus à l’intérieur de, en deçà de

ἐπι-μήκης,ης,ες : un peu long, allongé, oblong

ἐρετμόν,οῦ (τό) : la rame

ἡμι-σταδιαῖος,α,ον : qui mesure un demi-stade

θέαμα,ατος (τό) : spectacle

ἱστίον,ου (τό) : la voile

ἱστορέω,ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater (ἱστορήσων : participe futur)

καίω / κάω : allumer, faire brûler; P brûler

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κέλευσμα,ατος (τό) : l’ordre, l’injonction

κελευστής, ου (ὁ) : le chef des rameurs , qui donne la cadence 

κῆτος, ους (τό) : la baleine

κολπόω,ῶ : gonfler, enfler

κόρυς, υθος (ἡ) : le casque

κυβερνήτης, ου (ὁ) : le pilote

κυπάριττος , ου (ἡ) : le cyprès

κωπηλατέω,ῶ + D de moyen: ramer avec

λόφος,ου (ὁ) : colline

μῆκος, ους (τό) : la longueur, la taille

ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) : la dent

ὀξέως adv : rapidement, vivement, vite

παρά-δοξος,ος,ον : surprenant, inattendu, extraordinaire, incroyable

πέμπτος,η,ον : cinquième

πεντα-σταδιαῖος,α,ον : mesurant cinq stades

περί-μετρον, ου (τό) : le périmètre, le pourtour

πηδάλιον, ου (τό) : le gouvernail

προσ-πλέω : naviguer vers, s’approcher en naviguant

πρύμνα,ης (ἡ) : la poupe

πρῴρα,ας (ἡ) : la proue

σταδίος,ου () (= σταδίον, ου) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

στόμα, ατος (τό) : la bouche, la gueule

ταράττω ( aor passif ἐταράχθην) : troubler, bouleverser

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer, déterminer

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα: quarante

ὕλη,ης (ἡ) : le bois, la forêt

ὑψηλός,ή,όν : haut, élevé

χαλκοῦς,ῆ,οῦν : de cuivre, de bronze, d’airain

ὡπλισμένος, η, ον : bien armé (part. pft. passif de ὁπλίζω : équiper, armer)


Traduction au plus près du texte :

Le combat des îles flottantes

(1) étranges navires, étranges matelots

[40] Τῷ δ´ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ ἱσταμένου, περὶ τὴν δευτέραν τοῦ στόματος ἄνοιξιν — ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὥραν ἑκάστην ἐποίει τὸ κῆτος, ὥστε ἡμᾶς πρὸς τὰς ἀνοίξεις τεκμαίρεσθαι τὰς ὥρας — περὶ οὖν τὴν δευτέραν, ὥσπερ ἔφην, ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ θόρυβος ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ εἰρεσίαι·

Le neuvième mois, au cinquième <jour> du commencement du mois, vers la seconde ouverture de la gueule – car la baleine faisait précisément cela une fois pour chaque heure, de sorte que nous conjecturions les heures en fonction des ouvertures – vers la seconde ouverture donc, comme je le disais, subitement un grand cri et en même temps un vacarme commencèrent à se faire entendre, ou plutôt comme des injonctions et des airs rythmant des battements de rames ;

ταραχθέντες οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ´ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ θηρίου καὶ στάντες ἐνδοτέρω τῶν ὀδόντων καθεωρῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον θεαμάτων παραδοξότατον, ἄνδρας μεγάλους, ὅσον ἡμισταδιαίους τὰς ἡλικίας, ἐπὶ νήσων μεγάλων προσπλέοντας ὥσπερ ἐπὶ τριήρων.

alors, bouleversés, nous avons rampé vers le haut jusqu’à la gueule du monstre et, établis en deçà des dents, nous nous sommes mis à observer le plus incroyable de tous les spectacles que moi, j’ai vus, de grands hommes, mesurant environ un demi-stade (89m) quant à leur taille, qui s’approchaient en naviguant sur de grandes îles comme sur des trières.

Οἶδα μὲν οὖν ἀπίστοις ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ ὅμως.

Assurément, je sais bien que je vais relater des choses qui ont l’air de choses invraisemblables, et pourtant, je les dirai.

Νῆσοι ἦσαν ἐπιμήκεις μέν, οὐ πάνυ δὲ ὑψηλαί, ὅσον ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον·

Ces îles étaient oblongues d’une part, d’autre part pas très élevées, chacune d’environ cent stades (18 km) quant à leur périmètre ;

ἐπὶ δὲ αὐτῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ ἑκατόν·

et sur elles naviguaient à peu près cent vingt de ces hommes-là ;

τούτων δὲ οἱ μὲν παρ´ ἑκάτερα τῆς νήσου καθήμενοι ἐφεξῆς ἐκωπηλάτουν κυπαρίττοις μεγάλαις αὐτοκλάδοις καὶ αὐτοκόμοις ὥσπερ ἐρετμοῖς, κατόπιν δὲ ἐπὶ τῆς πρύμνης, ὡς ἐδόκει, κυβερνήτης ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἱστήκει χάλκεον ἔχων πηδάλιον πεντασταδιαῖον τὸ μῆκος·

et de ces<hommes> les uns, assis à la file le long de chacun des deux côtés de l’île, ramaient avec de grands cyprès munis de leurs branches et de leur feuillage comme avec des rames, et par derrière, sur la poupe, à ce qu’il semblait, un pilote se tenait debout sur une colline élevée, tenant un gouvernail de bronze mesurant cinq stades (888m) de longueur ;

ἐπὶ δὲ τῆς πρῴρας ὅσον τετταράκοντα ὡπλισμένοι αὐτῶν ἐμάχοντο, πάντα ἐοικότες ἀνθρώποις πλὴν τῆς κόμης·

sur la proue d’autre part, environ quarante d’entre eux, bien armés, combattaient, ressemblant en tout point aux hommes, à l’exception de la chevelure :

αὕτη δὲ πῦρ ἦν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ κορύθων ἐδέοντο.

celle-ci était (consistait en) un feu et brûlait, si bien qu’ils n’avaient même pas besoin de casques.

Ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμος ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὁ κυβερνήτης·

Et le vent, se précipitant dans la forêt, qui était abondante sur chacune <des îles>, au lieu de voiles, en même temps la (= cette forêt) gonflait et emportait l’île par là où le voulait le pilote ;

κελευστὴς δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖς, καὶ πρὸς τὴν εἰρεσίαν ὀξέως ἐκινοῦντο ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν πλοίων.

un chef des rameurs était placé au-dessus d’eux (les rameurs) et elles (les îles) se mouvaient rapidement en fonction de l’air rythmant les battements de rames, comme ceux de nos vaisseaux qui sont longs (= comme les vaisseaux de guerre de chez nous).Comparaison de traductions :

(...) ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὥραν ἑκάστην ἐποίει τὸ κῆτος, ὥστε ἡμᾶς πρὸς τὰς ἀνοίξεις τεκμαίρεσθαι τὰς ὥρας

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

(...) la baleine l’ouvrait exactement une fois par heure, en sorte que nous distinguions les heures en fonction des ouvertures

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

(...) la bête accomplissait ce geste une fois par heure, de sorte que nous calculions l’heure en fonction des ouvertures


(...) ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ θόρυβος ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ εἰρεσίαι

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

(...) on entendit soudain de grands cris et des bruits confus, tels des chants de maîtres-rameurs et des battements de rames.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

(...) on entendit soudain un grand vacarme, et comme des ordres de manœuvre et des battements de rames.


Ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμος ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὁ κυβερνήτης·

Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

Et en guise de voiles, la forêt (abondante sur chaque île) était frappée par le vent ; celui-ci la gonflait et entraînait l’île dans la direction voulue par le pilote.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

Le vent s’engouffrait dans la forêt qui faisait office de voiles, car elle était dense sur chaque île, il la gonflait et entraînait l’île là où le pilote le désirait.
Retour en haut du texte