Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

42 Le combat des îles flottante (3)

Ultime combat et fin du Livre 1Lucien Histoires véritables I 42

Le combat des îles flottantes(3)

fin du combat et du Livre I

[42] Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αἰολοκένταυρος, τῶν δὲ Θαλασσοπότης· καὶ μάχη αὐτοῖς ἐγεγένητο, ὡς ἐδόκει, λείας ἕνεκα· ἐλέγετο γὰρ ὁ Θαλασσοπότης πολλὰς ἀγέλας δελφίνων τοῦ Αἰολοκενταύρου ἐληλακέναι, ὡς ἦν ἀκούειν ἐπικαλούντων ἀλλήλοις καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων ἐπιβοωμένων. Τέλος δὲ νικῶσιν οἱ τοῦ Αἰολοκενταύρου καὶ νήσους τῶν πολεμίων καταδύουσιν ἀμφὶ τὰς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν· καὶ ἄλλας τρεῖς λαμβάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν· αἱ δὲ λοιπαὶ πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον. Οἱ δὲ μέχρι τινὸς διώξαντες, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, τραπόμενοι πρὸς τὰ ναυάγια τῶν πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀνείλοντο· καὶ γὰρ ἐκείνων κατέδυσαν νῆσοι οὐκ ἐλάττους τῶν ὀγδοήκοντα. Ἔστησαν δὲ καὶ τρόπαιον τῆς νησομαχίας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κήτους μίαν τῶν πολεμίων νῆσον ἀνασταυρώσαντες. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα περὶ τὸ θηρίον ηὐλίσαντο ἐξάψαντες αὐτοῦ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπ´ ἀγκυρῶν πλησίον ὁρμισάμενοι· καὶ γὰρ ἀγκύραις ἐχρῶντο μεγάλαις ὑαλίναις καρτεραῖς. Τῇ ὑστεραίᾳ δὲ θύσαντες ἐπὶ τοῦ κήτους καὶ τοὺς οἰκείους θάψαντες ἐπ´ αὐτοῦ ἀπέπλεον ἡδόμενοι καὶ ὥσπερ παιᾶνας ᾄδοντες. Ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νησομαχίαν γενόμενα.  Vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf Hist Vér I 40 41)

[42]

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ; ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance

Αἰολο-κένταυρος, ου (ὁ) : Centaure-Agile (Aïolocentaure)

Θαλασσο-πότης, ου () : Buveur-de-Mer (Thalassopote)

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la querelle

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

λεία, ας (ἡ) : le butin, le pillage (notamment de troupeaux)

G + ἕνεκα : à cause de (post-position)

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,ἐλήλακα : pousser en chassant devant soi, enlever, emmener, dérober

ὡς : comme

εἰμι : être ; ἐστι +inf : on peut + inf 

ἐπι-καλέω,ῶ + D : accuser qqn, reprocher à qqn

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

βασιλεύς,έως () : le roi

ἐπι-βοάω,ῶ : clamer, acclamer

τέλος adv : à la fin , finalement

νικάω,ῶ : vaincre

οἱ τοῦ Αἰολοκενταύρου : les guerriers de Centaure-Agile

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond

πεντήκοντα : cinquante

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

αὐτοῖς ἀνδράσιν : datif d’accompagnement, qui désigne notamment les moyens militaires avec lesquels opère un chef d’armée ; avec le datif αὐτοῖς, il signifie : avec en même temps ; cf Thucydide : Τέτταρας ναῦς ἔλαϐεν αὐτοῖς τοῖς ἄνδρασιν : il prit quatre vaisseaux avec leurs équipages

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant 

κρούομαι : ramener en arrière ; expression maritime : κρούομαι πρυμναν : ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant (Thucydide, I, 51), inverser la marche, faire marche arrière.

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

μέχρι +G : jusqu’à

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué), quelque chose;

τινὸς : G neutre indéterminé (οἱ μέχρι τινὸς διώξαντες : ceux qui menaient la poursuite jusqu’à quelque distance)

διώκω : poursuivre 

ἐπειδή : quand, lorsque ; puisque

ἑσπέρα, ας (ἡ) : le soir

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : intr. : se tourner vers, se retourner vers, se diriger vers (πρός + Α)

πρός +Α: vers, en direction de

ναυάγια, ων (τά) : les épaves

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , se rendre maître de

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

τὰ ἑαυτῶν : les leurs

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer 

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit (attention ! NVA pl ἐλάττους) que (+G)

ὀγδοήκοντα : quatre-vingt

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

νησομαχία, ας (ἡ) : la bataille des îles

ἐπ +D : sur

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἀνα-σταυρόω,ῶ : empaler, clouer

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ἐκείνην τὴν νύκτα : A de durée

περί + Α : autour de 

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

ἐξ-άπτω ( part aor ἐξάψας) +A + G : attacher qqch à qqch

ἀπόγεια, ων (τά) : les amarres

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

καρτερός,ά,όν : fort, solide

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant ; τῇ ὑστεραίᾳ : le jour suivant

θύομαι : faire un sacrifice

οἰκεῖοι,ων (οἱ) : les gens de la famille, les gens de son camp, les siens (les leurs), les alliés, les camarades

θάπτω : enterrer, ensevelir

ἀπο-πλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : se réjouir

ὥσπερ : comme , pour ainsi dire

παιάν, ᾶνος (ὁ) : le péan (chant de victoire, ici)

ᾄδω : chanter, entonner

μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc ; ταῦτα μέν : voilà donc pour ....

κατ+ Α : concernant, au sujet de 


Vocabulaire alphabétique :

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

ᾄδω : chanter, entonner

Αἰολο-κένταυρος, ου (ὁ) : Centaure-Agile (Aïolocentaure)

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : 1) enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer ; 2) anéantir, tuer

ἀνα-σταυρόω,ῶ : empaler, clouer

ἀπόγεια, ων (τά) : les amarres

ἀπο-πλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

βασιλεύς,έως () : le roi

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

διώκω : poursuivre 

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

εἰμι : être ; ἐστι +inf : on peut + inf 

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit (attention ! NVA pl ἐλάττους) que (+G)

ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,ἐλήλακα : pousser en chassant devant soi, enlever, emmener, dérober

G + ἕνεκα : à cause de (post-position)

ἐξ-άπτω ( part aor ἐξάψας) +A + G : attacher qqch à qqch

ἐπειδή : quand, lorsque ; puisque

ἐπ +D : sur

ἐπι-βοάω,ῶ : clamer, acclamer

ἐπι-καλέω,ῶ + D : accuser qqn, reprocher à qqn

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , se rendre maître de

ἑσπέρα, ας (ἡ) : le soir

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : se réjouir

Θαλασσο-πότης, ου () : Buveur-de-Mer (Thalassopote)

θάπτω : enterrer, ensevelir

θύομαι : faire un sacrifice

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

καρτερός,ά,όν : fort, solide

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

κρούομαι : ramener en arrière ; expression maritime : κρούομαι πρυμναν : ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant (Thucydide, I, 51), inverser la marche, faire marche arrière.

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

λεία, ας (ἡ) : le butin, le pillage (notamment de troupeaux)

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant 

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la querelle

μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc ; ταῦτα μέν : voilà donc pour ....

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

μέχρι +G : jusqu’à

ναυάγια, ων (τά) : les épaves

νησομαχία, ας (ἡ) : la bataille des îles

νικάω,ῶ : vaincre

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ; ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance

ὀγδοήκοντα : quatre-vingt

οἰκεῖοι,ων (οἱ) : les gens de la famille , les gens de son camp, les siens (les leurs), les alliés, les camarades

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

παιάν, ᾶνος (ὁ) : le péan

πεντήκοντα : cinquante

περί + Α : autour de 

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πρός +Α: vers, en direction de

τέλος adv : à la fin , finalement

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué), quelque chose;

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : intr. : se tourner vers, se retourner vers, se diriger vers (πρός + Α)

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant ; τῇ ὑστεραίᾳ : le jour suivant

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

ὡς : comme

ὥσπερ : comme , pour ainsi dire


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄλλος,η,ο(ν) : autre , un autre 

βασιλεύς,έως () : le roi

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir, se transformer en, advenir, arriver ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι.

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ : pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude)

εἰμι : être ; ἐστι +inf : on peut + inf 

εἷς, μία, ἓν G ἑνός, μιᾶς, ἑνός : un, un seul

ἐλάττων,ων,ον : moindre, plus petit (attention ! NVA pl ἐλάττους) que (+G)

G + ἕνεκα : à cause de (post-position)

ἐπειδή : quand, lorsque ; puisque

ἐπ +D : sur

ἡγέομαι, οῦμαι +G : être à la tête de, commander, diriger

καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet 

κατ+ Α : concernant, au sujet de 

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα: prendre

λοιπός,ή,όν : qui reste, restant 

μέν οὖν : alors donc ; assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que

νικάω,ῶ : vaincre

ὁ, ἡ, τό : le, la (article) ; celui, celle; μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ) ... : l’un... l’autre... ; ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance

οἰκεῖοι,ων (οἱ) : les gens de la famille , les gens de son camp, les siens (les leurs), les alliés, les camarades

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

περί + Α : autour de 

πλεῖστοι,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : la plupart

πολεμίος, ου (ὁ) : l’ennemi

πρός +Α: vers, en direction de

τις, τις, τι G τινος : adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un (jamais accentué), quelque chose;

φεύγω ( aor ἔφυγον) : fuir

χράομαι,ῶμαι +D : utiliser, se servir de

ὡς : comme

ὥσπερ : comme , pour ainsi dire


fréquence 2 :

ἀν-αιρέω,ῶ , -αιρήσω, -εῖλον, -ῄρηκα : 1) enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer ; 2) anéantir, tuer

διώκω : poursuivre 

θάπτω : enterrer, ensevelir

θύομαι : faire un sacrifice

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la querelle

μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc ; ταῦτα μέν : voilà donc pour ....

μέχρι +G : jusqu’à

νύξ, νυκτός (ἡ) : la nuit


fréquence 3 :

ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,ἐλήλακα : pousser en chassant devant soi, enlever, emmener, dérober

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἡσθην : se réjouir

πλησίον : dans le voisinage, tout à côté, tout près, près, à proximité

τρέπομαι, τραπήσομαι, aor 2 ἐτραπόμην : intr. : se tourner vers, se retourner vers, se diriger vers (πρός + Α)


fréquence 4 :

κεφαλή,ῆς (ἡ) : la tête

τρόπαιον, ου (τό) : le trophée (τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis ; le G indique la cause du trophée)

ne pas apprendre :

ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau

ἄγκυρα,ας (ἡ) : l’ancre

ᾄδω : chanter, entonner

Αἰολο-κένταυρος, ου (ὁ) : Centaure-Agile (Aïolocentaure)

ἀνα-σταυρόω,ῶ : empaler, clouer

ἀπόγεια, ων (τά) : les amarres

ἀπο-πλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

δελφίς, ῖνος (ὁ) : le dauphin

ἐξ-άπτω ( part aor ἐξάψας) +A + G : attacher qqch à qqch

ἐπι-βοάω,ῶ : clamer, acclamer

ἐπι-καλέω,ῶ + D : accuser qqn, reprocher à qqn

ἐπι-κρατέω,ῶ + G : être maître de , se rendre maître de

ἑσπέρα, ας (ἡ) : le soir

Θαλασσο-πότης, ου () : Buveur-de-Mer (Thalassopote)

καρτερός,ά,όν : fort, solide

κατα-δύω : faire couler, couler, envoyer par le fond

κρούομαι : ramener en arrière ; expression maritime : κρούομαι πρυμναν : ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant (Thucydide, I, 51), inverser la marche, faire marche arrière.

λεία, ας (ἡ) : le butin, le pillage (notamment de troupeaux)

ναυάγια, ων (τά) : les épaves

νησομαχία, ας (ἡ) : la bataille des îles

ὀγδοήκοντα : quatre-vingt

ὁρμίζομαι : se mettre au mouillage, se mettre à l’ancre , mouiller

παιάν, ᾶνος (ὁ) : le péan

πεντήκοντα : cinquante

τέλος adv : à la fin , finalement

ὑάλινος -η -ον: fait de verre, de verre

ὑστεραῖος,α,ον : du lendemain, du jour suivant ; τῇ ὑστεραίᾳ : le jour suivantTraduction au plus près du texte :

Le combat des îles flottantes (3)

fin du combat et du livre I

[42] Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αἰολοκένταυρος, τῶν δὲ Θαλασσοπότης·

Centaure-Agile commandait les uns, et Buveur-de-Mer les autres ;

καὶ μάχη αὐτοῖς ἐγεγένητο, ὡς ἐδόκει, λείας ἕνεκα·

et une querelle était advenue pour eux, à ce qu’il semblait, à cause d’un pillage :

ἐλέγετο γὰρ ὁ Θαλασσοπότης πολλὰς ἀγέλας δελφίνων τοῦ Αἰολοκενταύρου ἐληλακέναι, ὡς ἦν ἀκούειν ἐπικαλούντων ἀλλήλοις καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων ἐπιβοωμένων.

car Buveur-de-Mer était dit (= on disait que Buveur-de-Mer etc. ...) avoir dérobé de nombreux troupeaux de dauphins de Centaure-Agile, comme nous pûmes l’entendre de ceux qui s’accusaient mutuellement et qui acclamaient les noms de leurs rois.

Τέλος δὲ νικῶσιν οἱ τοῦ Αἰολοκενταύρου καὶ νήσους τῶν πολεμίων καταδύουσιν ἀμφὶ τὰς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν·

Finalement les <guerriers> de Centaure-Agile sont victorieux, et envoient par le fond environ cent cinquante îles de <leurs> ennemis ;

καὶ ἄλλας τρεῖς λαμβάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν·

et ils en prennent trois autres avec leurs équipages ;

αἱ δὲ λοιπαὶ πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον.

mais celles qui restaient, faisant marche arrière, se mirent à fuir.

Οἱ δὲ μέχρι τινὸς διώξαντες, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, τραπόμενοι πρὸς τὰ ναυάγια τῶν πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀνείλοντο·

Alors, ceux qui menaient la poursuite jusqu’à quelque distance, comme c’était le soir, s’en retournant vers les épaves se rendirent maîtres de la plupart <d’entre elles> et récupérèrent les leurs ;

καὶ γὰρ ἐκείνων κατέδυσαν νῆσοι οὐκ ἐλάττους τῶν ὀγδοήκοντα.

le fait est que pas moins de quatre-vingt îles de ceux-là (= de leur côté) avaient sombré.

Ἔστησαν δὲ καὶ τρόπαιον τῆς νησομαχίας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κήτους μίαν τῶν πολεμίων νῆσον ἀνασταυρώσαντες.

Et puis ils élevèrent aussi un trophée pour la bataille des îles sur la tête de la baleine en <y> mettant sur un pieu une île de leurs ennemis.

Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα περὶ τὸ θηρίον ηὐλίσαντο ἐξάψαντες αὐτοῦ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπ´ ἀγκυρῶν πλησίον ὁρμισάμενοι·

Alors donc, pendant cette nuit-là, ils bivouaquèrent autour du monstre en y attachant leurs amarres et en se mettant au mouillage à proximité, sur leurs ancres ;

καὶ γὰρ ἀγκύραις ἐχρῶντο μεγάλαις ὑαλίναις καρτεραῖς.

en effet ils utilisaient de grandes ancres solides, en verre.

Τῇ ὑστεραίᾳ δὲ θύσαντες ἐπὶ τοῦ κήτους καὶ τοὺς οἰκείους θάψαντες ἐπ´ αὐτοῦ ἀπέπλεον ἡδόμενοι καὶ ὥσπερ παιᾶνας ᾄδοντες.

Et le lendemain, après avoir fait un sacrifice sur la baleine et avoir enterré leurs camarades sur elle, ils mirent à la voile en se réjouissant et en entonnant des sortes de péans.

Ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νησομαχίαν γενόμενα.  

Voilà donc pour ce qui s’est passé concernant la bataille des îles.Comparaison de traductions :

αἱ δὲ λοιπαὶ πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον.


Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

Celles qui restaient reculèrent, poupe en avant, et s’enfuirent.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

Les autres, reculant sans virer de bord, prenaient la fuite.


Ἔστησαν δὲ καὶ τρόπαιον τῆς νησομαχίας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κήτους μίαν τῶν πολεμίων νῆσον ἀνασταυρώσαντες.


Traduction Jacques Bompaire, Les Belles Lettres, 1998 :

Ils dressèrent aussi un trophée pour « le combat des îles » sur la tête de la baleine, en y fixant sur un pieu une des îles de l’ennemi.

Traduction Guy Lacaze, Librairie Générale Française, 2003 :

Ils dressèrent un trophée pour la bataille insulaire sur la tête de la baleine, en empalant une des îles ennemies.Retour en haut du texte