Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

001 003 Exorde

Horreur des faits / inexpérience de l'orateur1-3 texte

(1) Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς κατηγορίας , ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι· τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται, ὥστε μήτ΄ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι, μήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν ἅπαντα δύνασθαι, ἀλλ΄ ἀνάγκη ἢ τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν. (2) Τοὐναντίον δέ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. Πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχθραν τοὺς κατηγοροῦντας ἐπιδεῖξαι, ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας· νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθρα, ἀνθ΄ ὅτου τοιαῦτα ἐτόλμησαν εἰς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. Οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχων οἰκείας ἔχθρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ΄ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἢ ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. (3) Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ΄ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι· ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνωμαι δί ΄ ἐλαχίστων διδάξαι.


Contre Eratosthène , 1-3 : Vocabulaire dans l'ordre du texte :

1

ἄρχομαι +Γ : commencer

δοκέω,ῶ : sembler, sembler bon

ἄ-πορος,ος,ον : impossible, dans l'embarras; difficile

δικαστής, οῦ (ὁ) : le juge

κατηγορία,ας (ἡ) : l'accusation

παύομαι : cesser

τοιοῦτος,αύτη,οῦτον : tel

μέγεθος,ους (τό) : la grandeur, l'importance

τοσοῦτος,αύτη,οῦτον : si grand

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le nombre

*ἐργάζομαι : travailler, produire, commettre

οὔτε...οὔτε... : ni…ni…

*ψεύδομαι : mentir

δεινός,ή,όν : terrible, habile

ὑπάρχω : être, se trouver

κατηγορέω,ῶ : accuser

ἀνάγκη,ης (ἡ) : nécessité, contrainte, destin

κατήγορος,ου (ὁ) : l'accusateur

ἀπο-*λέγω : choisir, refuser, abandonner

ἐπι-*λείπω : abandonner, faire défaut à

2

ἐναντίος,α,ον : adversaire, contraire

*πάσχω : supporter, souffrir

πρότερον : d'abord

δεῖ : il faut

ἔχθρα,ας (ἡ) : la haine

ἐπι-δείκνυμι : montrer , prouver

φεύγω : être poursuivi en justice

νυνί : maintenant

χρή : il faut

*πυνθάνομαι : s'informer, apprendre

ἀντί+Γ : au lieu de, en échange de

τολμάω,ῶ : oser

ἐξ-*αμαρτάνω : échouer, commettre une faute

μέντοι : pourtant

ὡς : dans la pensée que, en tant que, parce que

οἰκείος,α,ον : propre, particulier

συμφορά,ᾶς (ἡ) : événement, malheur

ἀφθονία,ας (ἡ) : absence d'envie, abondance

ὑπέρ+Γ : au nom de, pour

ἴδιος,α,ον : privé, particulier

δημόσιος,α,ον : public

ὀργίζομαι : se mettre en colère

3

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

ἀλλότριος,α,ον : d'autrui, étranger

πράγμα,ατος (τό) : l'affaire

*ἀναγκάζομαι : être obligé de

γεγενημένα,ων (τά) : les événements

ἀ-θυμία,ας (ἡ) : l'absence de courage, le découragement

καθ-ίστημι : établir, s'établir

μή : de peur que

ἀ-πειρία,ας (ἡ) : l'inexpérience

ἀν-αξίως : de façon indigne

ἀ-δυνάτως : sans force

ἀδελφός,οῦ (ὁ) : le frère

ὅμως : cependant

πειράομαι,ῶμαι : essayer, tenter

ἐλάττων, ἐλάχιστος : plus petit, le + petit


1-3 Vocabulaire à apprendre :

Fréquence 1 :

ἀδελφός,οῦ (ὁ) : le frère

*ἀναγκάζομαι : être obligé de

ἀνάγκη,ης (ἡ) : nécessité, contrainte, destin

ἀντί+Γ : au lieu de, en échange de

ἄρχομαι +Γ : commencer

δεῖ : il faut

δεινός,ή,όν : terrible, habile

δικαστής, οῦ (ὁ) : le juge

δοκέω,ῶ : sembler, sembler bon

ἐλάττων, ἐλάχιστος : plus petit, le + petit

ἐναντίος,α,ον : adversaire, contraire

ἐπι-δείκνυμι : montrer , prouver

ἔχθρα,ας (ἡ) : la haine

ἴδιος,α,ον : privé, particulier

καθ-ίστημι : établir, s'établir

κατηγορέω,ῶ : accuser

μέντοι : pourtant

μή : de peur que

νυνί : maintenant

οἰκείος,α,ον : propre, particulier

ὅμως : cependant

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

οὔτε...οὔτε... : ni…ni…

*πάσχω : supporter, souffrir

παύομαι : cesser

πειράομαι,ῶμαι : essayer, tenter

πράγμα,ατος (τό) : l'affaire

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le nombre

πρότερον : d'abord

*πυνθάνομαι : s'informer, apprendre

συμφορά,ᾶς (ἡ) : événement, malheur

τοιοῦτος,αύτη,οῦτον : tel

τολμάω,ῶ : oser

τοσοῦτος,αύτη,οῦτον : si grand

ὑπέρ+Γ : au nom de, pour

ὑπάρχω : être, se trouver

φεύγω : être poursuivi en justice

χρή : il faut

*ψεύδομαι : mentir

ὡς : dans la pensée que, en tant que, parce que


Fréquence 2 :

ἀλλότριος,α,ον : d'autrui, étranger

δημόσιος,α,ον : public

ἐξ-*αμαρτάνω : échouer, commettre une faute

κατηγορία,ας (ἡ) : l'accusation

κατήγορος,ου (ὁ) : l'accusateur

ὀργίζομαι : se mettre en colère


Fréquence 3 :

γεγενημένα,ων (τά) : les événements

*ἐργάζομαι : travailler, produire, commettre

μέγεθος,ους (τό) : l'importance


Fréquence 4 :

ἄ-πορος,ος,ον : impossible, dans l'embarras; difficile


Ne pas apprendre :

ἀ-δυνάτως : sans force

ἀ-θυμία,ας (ἡ) : l'absence de courage, le découragement

ἀν-αξίως : de façon indigne

ἀ-πειρία,ας (ἡ) : l'inexpérience

ἀπο-*λέγω : choisir, refuser, abandonner

ἀφθονία,ας (ἡ) : absence d'envie, abondance

ἐπι-*λείπω : abandonner, faire défaut à


Pistes pour le commentaire :

Figures de style : hyperbole, gradation, antithèse.

Champs lexicaux. : le judiciaire; le politique; le public et le privé.

Les parallélismes et les oppositions.

Rôle de l'exorde : fixer l'attention, attirer la bienveillance des juges-citoyens.

La situation d'énonciation : circonstances politiques du discours; enjeu politique et jeu des pronoms.


Contre Eratosthène 1-3

Exorde; traduction au plus près du texte.


Ce n'est pas de commencer l'accusation qui me paraît embarrassant, messieurs les juges, mais de m'arrêter pour moi qui suis en train de parler : si intenses quant à la gravité, et si nombreux quant à la quantité sont les <crimes> qui ont été commis par ces gens, que ni <quelqu'un>, s'il mentait, ne pourrait faire des accusations plus horribles que ce qui s'est passé, ni <quelqu'un>, s'il voulait dire <seulement> des choses véridiques, ne pourrait tout dire, bien au contraire : il y a nécessité ou bien que l'accusateur renonce, ou bien que le temps fasse défaut. Et il me semble que nous subissons une situation inverse à celle qui existait dans le passé. Car auparavant il fallait que les accusateurs exposent quel motif de haine existait contre les accusés; mais maintenant, il faut s'enquérir auprès des accusés sur le motif de haine qu'ils ont eu à l'égard de la cité, en échange de quoi ils ont osé commettre de telles fautes contre elle. D'ailleurs, ce n'est pas en tant que n'ayant pas des motifs de haine particuliers et des malheurs domestiques, que je tiens ces propos, mais c'est parce que, pour tout le monde, il existe une grande abondance <de motifs> d'être en colère, au nom de nos intérêts privés et au nom des intérêts publics. Eh bien moi, messieurs les juges, sans jamais avoir eu à m'occuper de mes propres affaires ni des affaires des autres, maintenant je suis contraint par les circonstances d'accuser cet individu, de telle sorte que je me suis établi bien souvent dans un profond découragement, craignant de (de peur de) conduire, à cause de mon inexpérience, l'accusation de façon indigne et inefficace au nom de mon frère et de moi-même; pourtant, je vais essayer de vous instruire <des faits> depuis le début, avec le moins de mots que je pourrai.
Traduction D et P Waltz, ed Armand Colin, Paris, 1934

Ce qui me paraît difficile, juges, ce n'est pas de com­mencer mon réquisitoire; ce sera plutôt d'y mettre une fin. Ces gens ont commis de tels crimes et en si grand nombre que même en inventant on ne pourrait dépasser l'horreur de la réalité et que, si l'on veut être véridique, il est impossible de rapporter tous leurs forfaits : on est réduit soit à restreindre ses accusations, soit à se voir arrêté par l'heure. La situation, me semble-t-il, est l'inverse de ce qu'elle était par le passé : autrefois, c'était aux accusateurs d'exposer les motifs de leur inimitié contre ceux qu'ils poursuivaient; aujourd'hui, c'est aux accusés qu'il faut demander quelle rancune ils éprouvaient contre leur patrie, pour oser commettre envers elle de pareils attentats. Ce n'est pas que je manque de griefs personnels à formuler contre les auteurs de mes misères; mais chacun de nous a tant de raisons de les détester pour leurs forfaits privés ou publics! Juges, je n'ai jamais plaidé ni pour moi ni pour autrui; ce sont les événements qui me contrai­gnent à me faire l'accusateur de cet homme; aussi suis-je sans cesse en proie à une cruelle angoisse : j'ai peur que mon inexpérience ne me fasse mal soutenir ou défendre faible­ment la cause de mon frère et la mienne; je vais essayer cependant de vous présenter, le plus brièvement qu'il me sera possible, un exposé complet des faits.


Retour en haut du texte