Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

008 012 L'arrestation de Lysias

Pison jure de le sauverContre Eratosthène 08 12 L'arrestation de Lysias


(8) Διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον · καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα κατέλαβον, οὓς ἐξελάσαντες Πείσωνί με παραδιδόασιν · οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο. Ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών· (9) ὁ δ΄ ἔφασκεν , εἰ πολλὰ εἴη . Εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι · ὁ δ ΄ ὡμολόγησε ταῦτα ποιήσειν. Ἠπιστάμην μὲν οὖν ὅτι οὔτε θεοὺς οὔτ ΄ ἀνθρώπους νομίζει, ὅμως δ ΄ ἐκ τῶν παρόντων ἐδόκει μοι ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρ ΄ αὐτοῦ λαβεῖν. (10) Ἐπειδὴ δὲ ὤμωσεν, ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν ἀπαρώμενος, λαβὼν τὸ τάλαντόν με σώσειν, εἰσελθὼν εἰς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοίγνυμι · Πείσων δ ΄ αἰσθόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ τῶν ὑπηρετῶν δύο, καὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ λαβεῖν ἐκέλευσεν. (11) Ἐπεὶ δὲ οὐχ ὅσον ὡμολόγησα εἶχεν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετρακοσίους κυζικηνοὺς καὶ ἑκατὸν δαρεικοὺς καὶ φιάλας ἀργυρᾶς τέτταρας , ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι δοῦναι, (12) ὁ δ ΄ ἀγαπήσειν με ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσω.
Vocabulaire dans l'ordre du texte :

8

δια-λαμβάνω : partager, répartir

οἰκία,ας (ἡ) : la maison

βαδίζω : marcher, avancer, aller, entrer

ἑστιάω,ῶ : recevoir à table

κατα-*λαμβάνω : s'emparer de, arrêter; rencontrer, trouver; comprendre

ἐξ-*ελαύνω : chasser, pousser hors de

παρα-δίδωμι : livrer

ἐργαστήριον,ου (τό) : l'atelier

ἀνδράποδον, ου (τό) : l'esclave

ἀπο-γράφομαι : dresser la liste de (+ acc.)

ἐρωτάω,ῶ : demander

*σῴζω : sauver, préserver

9

τάλαντον, ου (ὁ) : le talent (unité monétaire = 6000 drachmes)

ἀργύριον , ου (τό) : l'argent, la monnaie

ἕτοιμος, η, ον : prêt à

δίδωμι : donner

ὁμο-λογέω,ῶ : convenir de, être d'accord

*ἐπίσταμαι : savoir

νομίζω : penser, considérer, respecter; considérer comme

ὅμως : cependant

πάρ-ειμι : être présent

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire, forcé

πίστις, εως (ἡ) : confiance, engagement

10

*ὄμνυμι : jurer, prêter serment

ἐξ-ώλεια,ας (ἡ) : la destruction, l'anéantissement

ἐπ-αράομαι, ῶμαι : proférer, invoquer sous forme d'imprécation

δωμάτιον, ου (τό) : la chambre, le cabinet, le "bureau"

κιβωτός, οῦ (ἡ) : le coffre, la cassette

ἀν-οίγνυμι : ouvrir

*αἰσθάνομαι : sentir, se rendre compte de

ἔν-ειμι : être à l'intérieur

*καλέω,ῶ : appeler

ὑπηρέτης, ου (ὁ) : le serviteur, l'adjoint, l'acolyte

κελεύω : inviter à, ordonner

11

ἐπεί : quand, parce que, car

τρεῖς, τρία : trois

τετρα-κόσιοι,αι,α : 400

κυζικηνός, οῦ : le statère de Cyzique (unité monétaire = 28 drachmes)

ἑκατόν : cent

δαρεικός, οῦ : la darique (unité monétaire = 26 drachmes)

φιάλη, ης (ἡ) : la coupe

ἀργύρ(εος)οῦς, ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

τέτταρες, ες, α ( τέσσαρες) : quatre

ἔφ-οδιον, ου (τό) : provisions de route

12

ἀγαπάω,ῶ : chérir, se contenter de (+ datif)

σῶμα,ατος (τό) : le corps (méton. la vie)


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀργύριον , ου (τό) : l'argent, la monnaie

δίδωμι : donner

ἔν-ειμι : être à l'intérieur

ἐπεί : quand, parce que, car

*ἐπίσταμαι : savoir

*καλέω,ῶ : appeler

κελεύω : inviter à, ordonner

νομίζω : penser, considérer, respecter; considérer comme

οἰκία,ας (ἡ) : la maison

ὁμο-λογέω,ῶ : convenir de, être d'accord

ὅμως : cependant

παρα-δίδωμι : livrer

πάρ-ειμι : être présent

*σῴζω : sauver, préserver

σῶμα,ατος (τό) : le corps (méton. La vie)

τάλαντον, ου (ὁ) : le talent (unité monétaire = 6000 drachmes)


Fréquence 2

ἀγαπάω,ῶ : chérir, se contenter de (+ datif)

*αἰσθάνομαι : sentir, se rendre compte de

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire, forcé

ἀπο-γράφομαι : dresser la liste de (+ acc.)

ἐρωτάω,ῶ : demander

ἕτοιμος, η, ον : prêt à

κατα-*λαμβάνω : s'emparer de, arrêter; rencontrer, trouver; comprendre

*ὄμνυμι : jurer, prêter serment

πίστις, εως (ἡ) : confiance, engagement

τρεῖς, τρία : trois


Fréquence 3

ἀνδράποδον, ου (τό) : l'esclave

ἀν-οίγνυμι : ouvrir

βαδίζω : marcher, avancer, aller, entrer

ἑκατόν : cent

ἐξ-*ελαύνω : chasser, pousser hors de

τέτταρες, ες, α ( τέσσαρες) : quatre


Fréquence 4

φιάλη, ης (ἡ) : la coupe


Ne pas apprendre

ἀργύρ(εος)οῦς, ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

δαρεικός, οῦ : la darique (unité monétaire = 26 drachmes)

δια-λαμβάνω : partager, répartir

δωμάτιον, ου (τό) : la chambre, le cabinet, le "bureau"

ἐργαστήριον,ου (τό) : l'atelier

ἐξ-ώλεια,ας (ἡ) : la destruction, l'anéantissement

ἐπ-αράομαι, ῶμαι : proférer, invoquer sous forme d'imprécation

ἑστιάω,ῶ : recevoir à table

ἔφ-οδιον, ου (τό) : provisions de route

κιβωτός, οῦ (ἡ) : le coffre, la cassette

κυζικηνός, οῦ : le statère de Cyzique (unité monétaire = 28 drachmes)

τετρα-κόσιοι,αι,α : 400

ὑπηρέτης, ου (ὁ) : le serviteur, l'adjoint, l'acolyteVerbes irréguliers à apprendre :

1 καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα

1 ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, -

1 σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα

2 αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

2 ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα, ὀμώμοκα


grammaire : révision de δίδωμι; les nombres.


Traduction A D et P Waltz, Armand Colin, 1925


Ils se partagent la besogne et se mettent en route. Ils me surprennent en train de recevoir des hôtes; ils les chassent et me livrent à Pison, tandis que leurs acolytes se rendent à l'atelier et dressent la liste de nos esclaves. Je demande à Pison s'il veut me sauver pour de l'argent; il dit qu'il y consent si je lui en donne beaucoup; je me déclare prêt à lui verser un talent d'argent; l'affaire est conclue à ces conditions. Je savais bien qu'il ne respectait ni les dieux ni les hommes ; mais les circonstances m'obligeaient à me fier à lui. Je lui fais jurer sur sa tête et sur celle de ses enfants qu'il me sau­vera moyennant un talent; puis j'entre dans ma chambre et j'ouvre mon coffre : Pison s'en aperçoit, me suit et, voyant le contenu de ce meuble, appelle deux de ses esclaves, auxquels il donne l'ordre d'emporter tout ce qu'il renfermait. Il prit ainsi, juges, non seulement la somme convenue, mais trois talents d'argent, plus quatre cents statères de Cyzique, cent dariques et quatre coupes d'argent. Je le priai de me laisser quelque argent pour mes frais de route; il me répondit que j'étais déjà bien heureux d'avoir la vie sauve.


Retour en haut du texte