Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

013 017 L'évasion de Lysias

et l'arrestation de son frèreContre Eratosthène 13 17

L'évasion de Lysias


(13) … Ἐν τοιούτῳ δ ΄ ὄντι μοι κινδυνεύειν ἐδόκει, ὡς τοῦ γε ἀποθανεῖν ὑπάρχοντος ἤδη.

(14) Καλέσας δὲ Δάμνιππον λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε ·

- ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις ὤν, ἥκω δ ΄ εἰς τὴν σὴν οἰκίαν, ἀδικῶ δ ΄ οὐδέν, χρημάτων δ ΄ ἕνεκα ἀπόλλυμαι. Σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί μοι πρόθυμον παράσχου τὴν σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν.

Ὁ δ ΄ ὑπέσχετο ταῦτα ποιήσειν. Ἐδόκει δ ΄ αὐτῷ βέλτιον εἶναι πρὸς Θέογνιν μνησθῆναι · ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδοίη.

(15) Ἐκείνου δὲ διαλεγομένου Θεόγνιδι ( ἔμπειρος γὰρ ὢν ἐτύγχανον τῆς οἰκίας, καὶ ᾔδη ὅτι ἀμφίθυρος εἴη ) ἐδόκει μοι ταύτῃ πειρᾶσθαι σωθῆναι, ἐνθυμουμένῳ ὅτι, ἐὰν μὲν λάθω, σωθήσομαι, ἐὰν δὲ ληφθῶ, ἡγούμην μέν, εἰ Θέογνις εἴη πεπεισμένος ὑπὸ τοῦ Δαμνίππου χρήματα λαβεῖν, οὐδὲν ἧττον ἀφεθήσεσθαι, εἰ δὲ μή, ὁμοίως ἀποθανεῖσθαι. (16) Ταῦτα διανοηθεὶς ἔφευγον, ἐκείνων ἐπὶ τῇ αὐλείῳ θύρᾳ τὴν φυλακὴν ποιουμένων · τριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς ἔδει με διελθεῖν, ἅπασαι ἀνεῳγμέναι ἔτυχον. Ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἀρχένεω τοῦ ναυκλήρου, ἐκεῖνον πέμπω εἰς ἄστυ, πευσόμενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ· ἥκων δὲ ἔλεγεν ὅτι Ἐρατοσθένης αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ λαβῶν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαγάγοι. (17) Καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσμένος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς διέπλευσα Μέγαράδε.


Vocabulaire classé par ordre alphabétique :

ἀγαθός, βελτίων, βέλτιστος : bon, meilleur, le meilleur

ἀμφί-θυρος,ος,ον : qui a deux portes

*ἀπόλλυμαι : être perdu, périr

αὐλείος,α,ον : de la cour, sur la cour

δεσμωτήριον, ου (τό) : la prison

δια-λέγομαι : s'entretenir avec, discuter

δια-νοέομαι,οῦμαι : penser, méditer, réfléchir

δια-πλέω : faire une traversée

δι-έρχομαι : parcourir, raconter

δύναμις, εως (ἡ) : puissance, pouvoir, influence

ἔμπειρος, ος, ον : expérimenté, qui a la pratique de, accoutumé à

ἐπιτήδειος,α,ον : convenable, favorable

ἔπιων, ίουσα,ιον : qui suit, suivant

ἦττον : moins

*λανθάνω : échapper à la connaissance de (d'où : à l'insu de, ou sans s'en apercevoir)

*μιμνῄσκομαι : songer à, mentionner, parler de

ναυκλήρος,ου (ὁ) l'armateur, le capitaine de navire

ὁδός, οῦ (ἡ) : la route

οἶδα : savoir

ὁμοίως : de la même manière

παρ-*έχω : fournir (avec réfléchi : se présenter comme…)

*πέμπω : envoyer

πρόθυμος,ος, ον : empressé, plein d'ardeur

*πυνθάνομαι : s'informer, apprendre

σεαυτοῦ, ῆς : de toi-même (pronom réfléchi)

σός, σή, σόν : son

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation

ὑπισχνέομαι, οῦμαι : promettre

φυλακή, ῆς (ἡ) : garde, défense, surveillance (ποιεῖσθαι : surveiller, prendre des précautions)

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀγαθός, βελτίων, βέλτιστος : bon, meilleur, le meilleur

*ἀπόλλυμαι : être perdu, périr

δια-λέγομαι : s'entretenir avec, discuter

δύναμις, εως (ἡ) : puissance, pouvoir, influence

ἔπιων, ίουσα,ιον : qui suit, suivant

ἦττον : moins

*λανθάνω : échapper à la connaissance de (d'où : à l'insu de, ou sans s'en apercevoir)

*μιμνῄσκομαι : songer à, mentionner, parler de

οἶδα : savoir

ὁμοίως : de la même manière

παρ-*έχω : fournir (avec réfléchi : se présenter comme…)

*πέμπω : envoyer

*πυνθάνομαι : s'informer, apprendre

σός, σή, σόν : son

σωτηρία, ας (ἡ) : le salut, la préservation


Fréquence 2

δι-έρχομαι : parcourir, raconter

ἐπιτήδειος,α,ον : convenable, favorable; ami de (substantivé), compagnon, camarade

ὁδός, οῦ (ἡ) : la route

σεαυτοῦ, ῆς : de toi-même (pronom réfléchi)

ὑπισχνέομαι, οῦμαι : promettre


Fréquence 3

δια-νοέομαι,οῦμαι : penser, méditer, réfléchir

πρόθυμος,ος, ον : empressé, plein d'ardeur

φυλακή, ῆς (ἡ) : garde, défense, surveillance (ποιεῖσθαι φυλακήν: surveiller, prendre des précautions)


Fréquence 4

δεσμωτήριον, ου (τό) : la prison

ναυκλήρος,ου (ὁ) l'armateur, le capitaine de navire


Ne pas apprendre

ἀμφί-θυρος,ος,ον : qui a deux portes

αὐλείος,α,ον : de la cour, sur la cour

δια-πλέω : faire une traversée

ἔμπειρος, ος, ον : expérimenté, qui a la pratique de, accoutumé à


Verbes irréguliers à apprendre :

ἀπόλλυμαι, ἀπολοῦμαι, ἀπωλόμην, ἀπόλωλα

ἔχω, ἕξω (σχήσω), ἔσχον, ἔσχηκα

λαμβάνομαι, ληφθήσομαι, ἐλήφθην, εἴλημμαι

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι


Grammaire et vocabulaire :

le verbe ἔχω et ses composés

Conjugaison de οἶδα (imparfait), ἵημι (présent et futur, à l'actif et au passif)

L'éventuel (ἐάν + subjonctif)Traduction A D et P Waltz, Armand Colin, 1925


Dans ces conjonctures, je crus devoir courir quelques risques pour éviter la mort, qui me semblait imminente. J'appelai Damnippe et je lui dis : « Tu es mon ami, je suis chez toi, je suis innocent, et je vais être tué parce que je suis riche. Tu vois où j'en suis réduit : fais ton possible pour me sauver. » Il me promit son assistance; mais il pensa qu'il valait mieux mettre Théognis au courant, parce qu'il le jugeait capable de tout faire pour de l'argent. Tandis qu'il causait avec lui, comme je connaissais bien les aîtres et savais que la maison avait deux issues, je résolus d'en profiter pour essayer de m'enfuir : si ma tentative passe inaperçue, me disais-je, je suis sauvé; si je suis pris, ou Théognis se laisse séduire par Damnippe, et j'échappe encore, ou il refuse, et de toute façon il faut mourir. Sur ces réflexions, je me dispose à prendre la fuite; les suppôts des Trente ne gardaient qu'une porte, celle de devant; j'en avais, moi, trois à franchir; je les trouve toutes ouvertes. J'arrive chez Archénéos l'armateur, et je l'envoie à la ville chercher des nouvelles de mon frère; à son retour, il m'apprend qu'Ératosthène l'a arrêté en pleine rue et con­duit en prison; une fois informé de son sort, je m'embarque pour Mégare à la tombée de la nuit.Retour en haut du texte