Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

001 049 Prologue

Personnages, lieux, intrigueDyscolos

Prologue : situation initiale (décor, intrigue)

ΠΑΝ

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ ΄ εἶναι τὸν τόπον

Φυλήν , τὸ νυμφαῖον δ ΄ ὅθεν προέρχομαι

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς πέτρας

ἐνθάδε γεωργεῖν , ερὸν ἐπιφανὲς πάνυ .

Τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί ΄ οἰκεῖ τουτονὶ 5

Κνήμων , ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος σφόδρα

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας οὐ χαίρων τ ΄ ὄχλωι

- ὄχλῳ λέγω ; - . Ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίωι

οὐδενί , προσηγόρευκε πρότερος δ ΄ οὐδένα 10

πλὴν ἐξ ἀνάγκης , γειτνιῶν παριών τ ΄, ἐμὲ

τὸν Πᾶνα · καὶ τοῦτ ΄ εὐθὺς αὐτῷ μεταμέλει ,

εὖ οἶδ ΄. Ὅμως οὖν τῶι τρόπωι τοιοῦτος ὢν

χήραν γυναῖκ ΄ ἔγημε , τετελευτηκότος

αὐτῆι νεωστὶ τοῦ λαϐόντος τὸ πρότερον 15

ὑοῦ τε καταλελειμμένου μικροῦ τότε .

Ταύτῃ ζυγομαχῶν οὐ μόνον τὰς ἡμέρας ,

ἐπιλαμϐάνων δὲ καὶ τὸ πολὺ νυκτὸς μέρος ,

ἔζη κακῶς · θυγάτριον αὐτῷ γίνεται ·

ἔτι μᾶλλον . Ὡς δ ΄ ἦν τὸ κακὸν οἷον οὐθὲν ἄν 20

ἕτερον γένοιθ ΄, ὁ βίος τ ΄ ἐπίπονος καὶ πικρός ,

ἀπῆλθε πρὸς τὸν ὑὸν ἡ γυνὴ πάλιν

τὸν πρότερον αὐτῆι γενόμενον . Χωρίδιον

τούτῳ δ ΄ ὑπάρχον ἦν τι μικρὸν ἐνθαδὶ

ἐν γειτόνων , οὗ διατρέφει νυνὶ κακῶς 25

τὴν μητέρ ΄, αὑτόν , πιστὸν οἰκέτην θ΄ ἕνα

πατρῶιον . Ἤδη δ ΄ ἐστὶ μειρακύλλιον

ὁ παῖς , ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν τὸν νοῦν ἔχων ·

προάγει γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων ἐμπειρία .

Ὁ γέρων δ ΄ ἔχων τὴν θυγατέρ ΄ αὐτὸς ζῆι μόνος 30

καὶ γραῦν θεράπαιναν, ξυλοφορῶν σκάπτων τ΄ , ἀεὶ

πονῶν , ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος τῶν γειτόνων

καὶ τῆς γυναικὸς μέχρι Χολαργέων κάτω

μισῶν ἐφεξῆς πάντας . Ἡ δὲ παρθένος

γέγονεν ὁμοία τῆι τροφῆι τις , οὐδὲ ἓν 35

εἰδυῖα φλαῦρον . Τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ

Νύμφας κολακεύουσ΄ ἐπιμελῶς τιμῶσά τε

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα

ἡμᾶς · νεανίσκον τε καὶ μάλ ΄ εὐπόρου

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα 40

ἐνταῦθα πολλῶν , ἀστικὸν τῇ διατριϐῆι,

ἥκοντ ΄ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς

< φίλου > κατὰ τύχην παραϐαλόντ ΄ εἰς τὸν τόπον

< αὐτῆς > ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ .

Ταῦτ ΄ ἐστὶ τὰ κεφάλαια. Τὰ καθ ΄ ἕκαστα δὲ 45

ὄψεσθ ΄ ἐὰν βούλησθε . Βουλήθητε δέ .

Καὶ γὰρ προσιόνθ ΄ ὁρᾶν δοκῶ μοι τουτονὶ

τὸν ἐρῶντα τόν τε < συγκυνηγέτην >, ἅμα

αὑτοῖς ὑπὲρ τούτων τι < συγκοινουμένους >.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

Ἀττική ,ῆς (ἡ) : l’Attique

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer, considérer; + prop inf : croire que 

εἰμι 1: 1 être, exister (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; 2 ἐστι : il y a ... ; 3 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

τὸν τόπον : il s’agit du lieu dans lequel va se dérouler l’action

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; mais, or, alors

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où

προέρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : s’avancer

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé

<εἶναι> ...τὸ νυμφαῖον δέ ...Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων : εἶναι prend ici une deuxième valeur ; Φυλασίων est substantivé, au masculin pluriel ; τῶν δυναμένων : participe précédé de l’article : « ceux qui peuvent ... »

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf;

πέτρα , ας ()  2:  le rocher, la pierre, le roc

ἐνθάδε 1: ; là où je suis, ici, ici même;

τὰς πέτρας ἐνθάδε : ἐνθάδε caractérise πέτρας

γεωργέω , ῶ : cultiver

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, temple, sacrifice .... ;

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

πάνυ 2: tout à fait, très

5

ἀγρός , οῦ () 4: champ, propriété campagnarde

ἐπί + A 1: 1 vers, sur, à; 2 pour, en vue de ;

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite; / ἐπὶ δεξιά : vers la droite, à droite ;

οἰκέω , 1: habiter, vivre sur

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

ἀπάνθρωπος , ος, ον : éloigné des hommes, qui fuit les hommes, insociable

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose ;  τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, absolument

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif 

χαίρω 1: + D : se réjouir de, être heureux de ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ;

ὄχλος , ου () 2: 1 la foule

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister 

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : τὸ πολ : le comble de, le fort de, la plus grande partie ( τὸ πολὺ μέρος ) ;

λαλέω , ῶ : murmurer, marmonner, dire

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu); expr : ἐν + G : ἐν ἀνδρός : dans < la maison > d'un homme (ellipse du datif) ; expr. ἐν Ἅιδου : dans l’Hadès ; 2 auprès de, chez; 3 pendant, en ;

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence ; la façon de vivre ;

10

οὐδείς , οὐδεμία, οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur ;

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf

πλὴν porte sur ἐμὲ τὸν Πᾶνα , complément de προσηγόρευκε

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté

γειτνιῶν παριών τ<ε> : deux participes explicatifs

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

μεταμέλει μοι : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour

εὖ 1: bien ;

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα 1ère pers pl hom ἴδμεν= ἴσμεν; 3ème p. pl. ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι , inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα) : savoir, connaître

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

οὖν 1: ainsi, donc

οὖν porte sur τῶι τρόπωι τοιοῦτος ὤν

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement; le tempérament, le caractère

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

τῶι τρόπωι complète τοιοῦτος : datif de point de vue : « en ce qui concerne ... »

χήρα , ας (ἡ) : veuve

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: la femme, l’épouse

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

τελευτάω , 1: ( part. pf. : τετελευτηκώς κότος) : mourir

15

νεωστί : récemment

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; recevoir comme épouse, épouser ;

contruire (G abs.) : τοῦ λαϐόντος τὸ πρότερον (sujet) νεωστὶ τετελευτηκότος (verbe)

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: le fils

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

μικρός , ά, όν 1: petit

τότε 1: alors, à ce moment

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

μόνον  1: adv. : seulement (οὐ μόνον ...δὲ καί...)

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée;

τὰς ἡμέρας ...τὸ πολὺ νυκτὸς μέρος : A de durée 

ἐπιλαμϐάνω ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : attaquer

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la part ;

νύξ , νυκτός () 2: la nuit

κακῶς 1: mal (adv.) , durement; // expr. :   κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

θυγάτριον , ου (τό) : petite fille, fillette

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; γίγνεσθαι τινι : arriver à quelqu’un de ...+ inf; 4 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

20

ἔτι  1: encore, de plus

μᾶλλον 1: plus, plus encore; davantage, plutôt, mieux ( ou pire)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que, puisque ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἕτερος , α, ον 1: l’autre (de deux)

ἐπίπονος , ος, ον : pénible, difficile

πικρός , ά, όν 2: 1 amer, piquant ; 2 pénible, cruel, odieux

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

χωρίδιον , ου (τό) : petit domaine, petite propriété

ὑπάρχω 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπάρχον : part. pr. neutre

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

25

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

διατρέφω : nourrir complètement, tirer sa subsistance pour

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

πιστός , , όν 2: fiable, digne de foi, digne de confiance, sûr;

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

πατρῷος / πατρῶιος , α, ον 2: du père, paternel ;

ἤδη 1: déjà , désormais

μειρακύλλιον , ου (τό) : petit jeune homme (entre 14 et 21 ans)

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant, le fils

ὑπέρ + Α 1: au-dessus de ; au-delà de

ἡλικία , ας (ἡ) 2: l'âge 

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, l’ intelligence, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ) : mener en avant, faire avancer ;

γάρ 1: car, en effet;

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l'expérience

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci;

30

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

ἔχων régit les 2 accusatifs qui suivent

θυγάτηρ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

θεράπαινα , ης (ἡ) : la servante

ξυλοφορέω , ῶ : porter du bois

σκάπτω : creuser ; sarcler ;

ἀεί / αἰεί 1: toujours, continuellement

πονέω ,  3: être au travail, travailler ;

ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος ... etc. : ce membre de phrase se termine à μισῶν ἐφεξῆς πάντας, qu’il faut traduire en premier.

ἀπό + G 1: à partir de, par ;

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; part. aor. M ἀρξάμενος ) commencer ;

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ;

Χολαργεῖς , έων (οἱ) : Kholarges, dème attique voisin de celui de Phylé, au sud-est, en contrebas, plus près d’Athènes

κάτω  3: en bas, dans la partie basse, là-dessous, en contrebas ;

μισέω ,  1: haïr, détester

ἐφεξῆς  4: successivement, à la suite, sans s'arrêter, en file

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

35

ὅμοιος α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : 1 semblable à, conforme à

τροφή , ῆς (ἡ) 3: l’éducation

οὐδέ 1: ne pas même;

φλαῦρος , α, ον : mauvais , vilain

σύντροφος , ος, ον : qui vit avec (+ D) , compagnon, compagne

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

κολακεύω : flatter, aduler ; faire ses dévotions à ;

ἐπιμελῶς : avec soin

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer, respecter , célébrer ;

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin ;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡμᾶς est le sujet de σχεῖν

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune

μάλα 1: très

μάλα porte sur εὐπόρου

εὔπορος , ος, ον 4: 1 bien pourvu de, riche en ; 2 facile à

40

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

le groupe au génitif qui va de μάλα à πολλῶν indique la filiation : <fils> d’un père ... etc.

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

ταλάντων <κτήματα> ... πολλῶν : génitif de prix

ἐνταῦθα 2: ici ;

ἀστικός , ή, όν : citadin, qui vit à la ville

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: le mode de vie, mode d’existence ;

τῇ διατριϐῇ : datif éthique : «  en ce qui concerne ... »

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver aller ; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

θήρα , ας (ἡ) : la chasse

μετά + G 1: avec

κυνηγέτης , ου () : le chasseur

φίλος , ου () 1: l’ami

κατά + 1: en descendant le long de, -> 1 selon ; 2 avec ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; κατὰ τύχην : par hasard ;

παραβάλλω : ( aor. παρέϐαλον) : intr. s’approcher, venir

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire, fabriquer, produire, composer ; / expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que

45

κεφάλαιον, ου (τό) 3: le principal ; le résumé ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun; / expr. : καθ ΄ ἕκαστα : en détail

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ / δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ;

ἐράω 3: aimer, être amoureux, être épris de ;

συγκυνηγέτης , ου (ὁ) : le compagnon de chasse

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ὑπέρ + G 1: au sujet de 

συγκοινόομαι , οῦμαι : communiquer, avoir une conversation


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρός , οῦ () 4: champ, propriété campagnarde

ἀεί / αἰεί 1: toujours, continuellement

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀπάνθρωπος , ος, ον : éloigné des hommes, qui fuit les hommes, insociable

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

ἀπό + G 1: à partir de, par ;

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; part. aor. M ἀρξάμενος ) commencer ;

ἀστικός , ή, όν : citadin, qui vit à la ville

Ἀττική ,ῆς (ἡ) : l’Attique

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence, la façon de vivre ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γάρ 1: car, en effet;

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

γεωργέω , ῶ : cultiver

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; γίγνεσθαι τινι : arriver à quelqu’un de ...+ inf; 4 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: la femme, l’épouse

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; mais, or, alors

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite; / ἐπὶ δεξιά : vers la droite, à droite ;

διατρέφω : nourrir complètement, tirer sa subsistance pour

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: le mode de vie, mode d’existence ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ / δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: 1 être, exister (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; 2 ἐστι : il y a ... ; 3 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun; / expr. : καθ ΄ ἕκαστα : en détail

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l'expérience

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu); expr : ἐν + G : ἐν ἀνδρός : dans < la maison > d'un homme (ellipse du datif) ; expr. ἐν Ἅιδου : dans l’Hadès ; 2 auprès de, chez; 3 pendant, en ;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

ἐνθάδε 1: ; là où je suis, ici, ici même;

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ἐνταῦθα 2: ici ;

ἐπί + A 1: 1 vers, sur, à; 2 pour, en vue de ;

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

ἐπιλαμϐάνω ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : attaquer

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin ;

ἐπιμελῶς : avec soin

ἐπίπονος , ος, ον : pénible, difficile

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐράω 3: aimer, être amoureux, être épris de ;

ἕτερος , α, ον 1: l’autre (de deux)

ἔτι  1: encore, de plus

εὖ 1: bien ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

εὔπορος , ος, ον 4: 1 bien pourvu de, riche en ; 2 facile à

ἐφεξῆς  4: successivement, à la suite, sans s'arrêter, en file

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister 

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement

ἤδη 1: déjà , désormais

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver aller ; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡλικία , ας (ἡ) 2: l'âge 

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée;

θεράπαινα , ης (ἡ) : la servante

θήρα , ας (ἡ) : la chasse

θυγάτηρ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

θυγάτριον , ου (τό) : petite fille, fillette

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, temple, sacrifice .... ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère

κακῶς 1: mal (adv.) , durement; // expr. :   κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

κατά + 1: en descendant le long de, -> 1 selon ; 2 avec ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour;

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

κάτω  3: en bas, dans la partie basse , là-dessous, en contrebas ;

κεφάλαιον, ου (τό) 3: le principal ; le résumé ;

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κολακεύω : flatter, aduler ; faire ses dévotions à ;

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

κυνηγέτης , ου () : le chasseur

λαλέω , ῶ : murmurer, marmonner, dire

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; recevoir comme épouse, épouser ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire

μάλα 1: très

μᾶλλον 1: plus, plus encore; davantage, plutôt, mieux ( ou pire)

μειρακύλλιον , ου (τό) : petit jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la part ;

μετά + G 1: avec

μεταμέλει μοι : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ;

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικρός , ά, όν 1: petit

μισέω ,  1: haïr, détester

μόνον  1: adv. : seulement (οὐ μόνον ...δὲ καί...)

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune

νεωστί : récemment

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer, considérer; + prop inf : croire que 

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, l’ intelligence, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé;

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

νύξ , νυκτός () 2: la nuit

ξυλοφορέω , ῶ : porter du bois

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα 1ère pers pl hom ἴδμεν= ἴσμεν; 3ème p. pl. ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι , inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα) : savoir, connaître

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

οἰκέω , 1: habiter, vivre sur

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que

ὅμοιος α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : 1 semblable à, conforme à

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif 

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

οὐδέ 1: ne pas même;

οὐδείς , οὐδεμία, οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); ;

οὖν 1: ainsi, donc

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ὄχλος , ου () 2: 1 la foule

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant, le fils

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

πάνυ 2: tout à fait, très

παραβάλλω : ( aor. παρέϐαλον) : intr. s’approcher, venir

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πατρῷος / πατρῶιος , α, ον 2: du père, paternel ;

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre

πέτρα , ας ()  2:  le rocher, la pierre, le roc

πικρός , ά, όν 2: 1 amer, piquant ; 2 pénible, cruel, odieux

πιστός , , όν 2: fiable, digne de foi, digne de confiance, sûr;

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire, fabriquer, produire, composer ; / expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : τὸ πολ : le comble de, le fort de, la plus grande partie ( τὸ πολὺ μέρος ) ;

πονέω ,  3: être au travail, travailler ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci;

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ) : mener en avant, faire avancer ;

προέρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : s’avancer

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ;

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur ;

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon

σκάπτω : creuser ; sarcler ;

συγκοινόομαι , οῦμαι : communiquer, avoir une conversation

συγκυνηγέτης , ου (ὁ) : le compagnon de chasse

σύντροφος , ος, ον : qui vit avec (+ D) , compagnon, compagne

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, absolument

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ;

τελευτάω , 1: ( part. pf. : τετελευτηκώς κότος) : mourir

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer, respecter , célébrer ;

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose ;  τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

τὸν τόπον : il s’agit du lieu dans lequel va se dérouler l’action

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit

τότε 1: alors, à ce moment

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement; le tempérament, le caractère

τροφή , ῆς (ἡ) 3: l’éducation

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; κατὰ τύχην : par hasard ;

τῶι τρόπωι complète τοιοῦτος : datif de point de vue : « en ce qui concerne ... »

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: le fils

ὑπάρχω 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπέρ + Α 1: au-dessus de ; au-delà de

ὑπέρ + G 1: au sujet de 

φίλος , ου () 1: l’ami

φλαῦρος , α, ον : mauvais , vilain

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

χαίρω 1: + D : se réjouir de, être heureux de ;

χήρα , ας (ἡ) : veuve

Χολαργεῖς , έων (οἱ) : Kholarges, dème attique voisin de celui de Phylé, au sud-est, en contrebas, plus près d’Athènes

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ;

χωρίδιον , ου (τό) : petit domaine, petite propriété

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que, puisque ;


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί / αἰεί 1: toujours, continuellement

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀπό + G 1: à partir de, par ;

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; part. aor. M ἀρξάμενος ) commencer ;

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence, la façon de vivre ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir;

γάρ 1: car, en effet;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; γίγνεσθαι τινι : arriver à quelqu’un de ...+ inf; 4 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: la femme, l’épouse

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; mais, or, alors

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ / δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf;

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: 1 être, exister (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; 2 ἐστι : il y a ... ; 3 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun; / expr. : καθ ΄ ἕκαστα : en détail

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu); expr : ἐν + G : ἐν ἀνδρός : dans < la maison > d'un homme (ellipse du datif) ; expr. ἐν Ἅιδου : dans l’Hadès ; 2 auprès de, chez; 3 pendant, en ;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

ἐνθάδε 1: ; là où je suis, ici, ici même;

ἐπί + A 1: 1 vers, sur, à; 2 pour, en vue de ;

ἕτερος , α, ον 1: l’autre (de deux)

ἔτι  1: encore, de plus

εὖ 1: bien ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister 

ἤδη 1: déjà , désormais

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver aller ; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée;

θυγάτηρ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère

κακῶς 1: mal (adv.) , durement; // expr. :   κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

κατά + 1: en descendant le long de, -> 1 selon ; 2 avec ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour;

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; recevoir comme épouse, épouser ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire

μάλα 1: très

μᾶλλον 1: plus, plus encore; davantage, plutôt, mieux ( ou pire)

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la part ;

μετά + G 1: avec

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικρός , ά, όν 1: petit

μισέω ,  1: haïr, détester

μόνον  1: adv. : seulement (οὐ μόνον ...δὲ καί...)

νομίζω 1: (part aor : νόμισας, αντος) : penser, estimer, considérer; + prop inf : croire que 

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: 1 l’esprit, l’ intelligence, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé;

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

νύξ , νυκτός () 2: la nuit

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα 1ère pers pl hom ἴδμεν= ἴσμεν; 3ème p. pl. ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι , inf pr : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα) : savoir, connaître

οἰκέω , 1: habiter, vivre sur

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation !) tel que

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) voir

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif 

οὐδέ 1: ne pas même;

οὐδείς , οὐδεμία, οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: ainsi, donc

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παῖς , παιδός (,) 1: l’enfant, le fils

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire, fabriquer, produire, composer ; / expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : τὸ πολ : le comble de, le fort de, la plus grande partie ( τὸ πολὺ μέρος ) ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers;

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ;

τελευτάω , 1: ( part. pf. : τετελευτηκώς κότος) : mourir

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer, respecter , célébrer ;

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose ;  τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;

τότε 1: alors, à ce moment

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement; le tempérament, le caractère

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; κατὰ τύχην : par hasard ;

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: le fils

ὑπάρχω 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπέρ + Α 1: au-dessus de ; au-delà de

ὑπέρ + G 1: au sujet de 

φίλος , ου () 1: l’ami

χαίρω 1: + D : se réjouir de, être heureux de ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que, puisque ;


fréquence 2 :

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

ἐνταῦθα 2: ici ;

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin ;

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement

ἡλικία , ας (ἡ) 2: l'âge 

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, temple, sacrifice .... ;

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ;

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

ὅμοιος α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : 1 semblable à, conforme à

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

ὄχλος , ου () 2: 1 la foule

πάνυ 2: tout à fait, très

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πατρῷος / πατρῶιος , α, ον 2: du père, paternel ;

πέτρα , ας ()  2:  le rocher, la pierre, le roc

πικρός , ά, όν 2: 1 amer, piquant ; 2 pénible, cruel, odieux

πιστός , , όν 2: fiable, digne de foi, digne de confiance, sûr;

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur ;

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, absolument

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit


fréquence 3 :

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite; / ἐπὶ δεξιά : vers la droite, à droite ;

ἐράω 3: aimer, être amoureux, être épris de ;

κάτω  3: en bas, dans la partie basse , là-dessous, en contrebas ;

κεφάλαιον, ου (τό) 3: le principal ; le résumé ;

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté

πονέω ,  3: être au travail, travailler ;

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ) : mener en avant, faire avancer ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ;

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon

τροφή , ῆς (ἡ) 3: l’éducation


fréquence 4 :

ἀγρός , οῦ () 4: champ, propriété campagnarde

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: le mode de vie, mode d’existence ;

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l'expérience

εὔπορος , ος, ον 4: 1 bien pourvu de, riche en ; 2 facile à

ἐφεξῆς  4: successivement, à la suite, sans s'arrêter, en file

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe


ne pas apprendre :

ἀπάνθρωπος , ος, ον : éloigné des hommes, qui fuit les hommes, insociable

ἀστικός , ή, όν : citadin, qui vit à la ville

Ἀττική ,ῆς (ἡ) : l’Attique

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

γεωργέω , ῶ : cultiver

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

διατρέφω : nourrir complètement, tirer sa subsistance pour

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

ἐπιλαμϐάνω ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : attaquer

ἐπιμελῶς : avec soin

ἐπίπονος , ος, ον : pénible, difficile

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

θεράπαινα , ης (ἡ) : la servante

θήρα , ας (ἡ) : la chasse

θυγάτριον , ου (τό) : petite fille, fillette

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κολακεύω : flatter, aduler ; faire ses dévotions à ;

κυνηγέτης , ου () : le chasseur

λαλέω , ῶ : murmurer, marmonner, dire

μειρακύλλιον , ου (τό) : petit jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μεταμέλει μοι : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune

νεωστί : récemment

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ξυλοφορέω , ῶ : porter du bois

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

παραβάλλω : ( aor. παρέϐαλον) : intr. s’approcher, venir

προέρχομαι ( -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) : s’avancer

σκάπτω : creuser ; sarcler ;

συγκοινόομαι , οῦμαι : communiquer, avoir une conversation

συγκυνηγέτης , ου (ὁ) : le compagnon de chasse

σύντροφος , ος, ον : qui vit avec (+ D) , compagnon, compagne

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

φλαῦρος , α, ον : mauvais , vilain

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

χήρα , ας (ἡ) : veuve

Χολαργεῖς , έων (οἱ) : Kholarges, dème attique voisin de celui de Phylé, au sud-est, en contrebas, plus près d’Athènes

χωρίδιον , ου (τό) : petit domaine, petite propriété


Retour en haut du texte