Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

050 080 L'amoureux et le Parasite

un ami très obligeant!050 080

Acte I , Scène 1 : Chéréas, Sostrate


Χαιρέας ὁ παράσιτος  : Chéréas, le parasite

Σώστρατος ὁ ἐρασθείς : Sostrate, l’amoureux

(Πυρρίας ὁ δοῦλος, mentionné seulement ) : Pyrrhias , l’esclave, le serviteur


avertissement : souvenez-vous que le iôta que vous avez l’habitude de voir souscrit (notamment au datif, mais pas seulement) peut être dans ce texte adscrit (= écrit à côté d’une voyelle) ! Et faites attention aux élisions.ΧΑΙΡΕΑΣ

Τί φῄς ; Ἰδὼν ἐνταῦθα παῖδ ΄ ἐλευθέραν 50

τὰς πλησίον Νύμφας στεφανοῦσαν , Σώστρατε ,

ἐρῶν ἀπῆλθες εὐθύς ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Εὐθύς.

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ὡς ταχύ.

Ἦ τοῦτ ΄ ἐϐεϐούλευσ΄ ἐξιών , ἐρᾶν τινος ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Σκώπτεις · ἐγὼ δέ , Χαιρέα , κακῶς ἔχω .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ἀλλ ΄ οὐκ ἀπιστῶ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Διόπερ ἥκω παραλαϐὼν 55

σὲ πρὸς τὸ πρᾶγμα , καὶ φίλον καὶ πρακτικὸν

κρίνας μάλιστα .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Πρὸς τὰ τοιαῦτα , Σώστρατε ,

οὕτως ἔχω . Παραλαμϐάνει τις τῶν φίλων

ἐρῶν ἑταίρας · εὐθὺς ἁρπάσας φέρω ,

μεθύω , κατακάω , λόγον ὅλως οὐκ ἀνέχομαι . 60

Πρὶν ἐξετάσαι γὰρ ἥτις ἐστί , δεῖ τυχεῖν ·

τὸ μὲν βραδύνειν γὰρ τὸν ἔρωτ ΄ αὔξει πολύ ,

ἐν τῷ ταχέως δ ΄ ἔνεστι παύσασθαι ταχύ .

Γάμον λέγει τις καὶ κόρην ἐλευθέραν ·

ἕτερός τίς εἰμ ΄ ἐνταῦθα · πυνθάνομαι γένος , 65

βίον , τρόπους · εἰς πάντα τὸν λοιπὸν χρόνον

μνείαν γὰρ ἤδη τῷ φίλωι καταλείπομαι

ὡς ἂν διοικήσω περὶ ταῦτα.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Καὶ μάλ ΄ εὖ .

- οὐ πάνυ δ ´ ἀρεσκόντως ἐμοί .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Καὶ νῦν γε δεῖ

ταῦτα διακοῦσαι πρῶτον ἡμᾶς .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὄρθριον 70

τὸν Πυρρίαν τὸν συγκυνηγὸν οἴκοθεν

ἐγὼ πέπομφα ...

ΧΑΙΡΕΑΣ

Πρὸς τίν ΄;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

... αὐτῷ τῷ πατρὶ

ἐντευξόμενον τῆς παιδὸς ἢ τῶι κυρίωι

τῆς οἰκίας ὅστις ποτ ΄ ἐστίν .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ἡράκλεις,

οἷον λέγεις ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἥμαρτον · οὐ γὰρ οἰκέτηι 75

ἥρμοττ ΄ ἴσως τὸ τοιοῦτον . Ἀλλ ΄ οὐ ῥάιδιον

ἐρῶντα συνιδεῖν ἐστι τί ποτε συμφέρει .

Καὶ τὴν διατριϐὴν ἥτις ἔστ ΄ αὐτοῦ πάλαι

τεθαύμακ ΄· εἰρήκειν γὰρ εὐθὺς οἴκαδε

αὐτῶι παρεῖναι πυθομένωι τἀνταῦθά μοι. 80


Tout le vocabulaire (sauf les mots déjà vus en 001 049) dans l’ordre du texte :

50

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην) : dire

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre, de naissance libre

πλησίον 3: adv : près, tout à côté, tout près, proche ;

στεφανόω , 3: couronner

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , combien !

ταχ 3: rapidement, vite ;

1: est-ce que ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

βουλεύω 1: projeter, décider ;

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

σκώπτω : railler, se moquer, plaisanter

Χαιρέας , ου (ὁ) : Chéréas

55

ἀλλά 1: mais

ἀπιστέω , 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément

παραλαμϐάνω 2: (παραλήψομαι, παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, prendre près de soi, prendre comme auxiliaire ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, dans, sur,  contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 auprès de, près de, chez;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρακτικός , ή, όν : actif, efficace

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , part aor κρίνας ) estimer, apprécier, juger

μάλιστα 1: très, tout à fait, le plus, particulièrement ;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; // expr. οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi ; 

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

ἁρπάζω 3: ( part aor ἁρπάσας ) prendre violemment, s’emparer de, enlever ;

φέρω 1: ( οἴσω, ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, apporter, amener ;

60

μεθύω : s’enivrer

κατακαίω / κατακάω ( aor κατέκηα ) : brûler complètement, incendier

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement  ;

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

ἀνέχομαι : supporter, admettre ;

πρίν 1: conj : πρίν + inf : avant de, avant que ;

ἐξετάζω 2: ( inf aor ἐξετάσαι ) rechercher, interroger, examiner ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: qui (interrogatif indirect)

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : + G : obtenir, arriver au résultat, réussir ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

βραδύνω : aller lentement, traîner ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour

αὐξάνω / αὔξω 4: augmenter, accroître ;

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup;

ταχέως  2: rapidement, vite

ἐν τῷ ταχέως < s e : τυχεῖν >

ἔνεστι 1: il est possible

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ;

παύσασθαι < s e : τὸν ἔρωτα >

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter ;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

65

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ) : s’informer sur, s’enquérir de (+A) auprès de (παρά +G)

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence;

τρόπους : le pluriel particularise : «  ses traits de caractère »

εἰς ( ἐς ) + Α 1: 1 dans ; 2 pour, en ce qui concerne

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, restant ;

μνεία , ας (ἡ) 4: le souvenir

ἤδη 1: désormais;

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

ὡς : comment, de quelle façon ?

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité;

διοικέω , ῶ 1: administrer, gérer, traiter 

διοικήσω : subj. aor. Le ὡς introductif complète et développe μνείαν dans une interrogation indirecte : " souvenir de la manière dont ..."; le subjonctif aoriste ἂν διοικήσω indique un éventuel, que l'on pourra traduire par un futur antérieur français.

περί + A 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πάνυ 2: tout à fait ; entièrement ; οὐ πάνυ : pas du tout ;

ἀρεσκόντως : de façon à plaire, de manière à satisfaire ;

νῦν 1: maintenant , à présent

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément 

70

διακούω : apprendre par l’entremise de qqn d’autre

πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

ὄρθριον : à l’aube, au point du jour

Πυρρίας , ου (ὁ) : Pyrrhias

συγκυνηγός , ου (ὁ): le compagnon de chasse

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez soi

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour

αὐτός , ή, 1: lui-même ; avec l’article placé après : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: 1 rencontrer par hasard, tomber sur, rencontrer, trouver, découvrir ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

κύριος , ου (ὁ) 1: le maître

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité ;

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

75

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation : esprit rude ! ) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... ?

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἁρμόζω / ἁρμόττω 3: intr. + D : convenir à, s’accorder avec ;

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ;

ῥᾴδιος / ῥάιδιος , α, ον 1: facile, aisé;

συνοράω , ῶ ( inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

συμφέρω (ξυμ-φέρω) 1: (+ D) être utile à, être avantageux à, aider;

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: délai, retard ;

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάλαι porte sur τεθαύμακα; le parfait marque une action qui a commencé depuis un certain temps et qui dure toujours : traduire par un présent.

θαυμάζω 1: s’étonner de, être surpris de ;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

80

πάρειμι 1 1: être là

τἀνταῦθά μοι : τἀνταῦθα = τὰ ἐνταῦθα : littt : les choses d’ici ; complète πυθομένῳ; μοι est un datif éthique (« pour moi »)


Vocabulaire alphabétique :

ἀλλά 1: mais

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνέχομαι : supporter, admettre ;

ἀπιστέω , 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἀρεσκόντως : de façon à plaire, de manière à satisfaire ;

ἁρμόζω / ἁρμόττω 3: intr. + D : convenir à, s’accorder avec ;

ἁρπάζω 3: ( part aor ἁρπάσας ) prendre violemment, s’emparer de, enlever ;

αὐξάνω / αὔξω 4: augmenter, accroître ;

αὐτός , ή, 1: lui-même ; avec l’article placé après : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.) prendre le parti de;

βραδύνω : aller lentement, traîner ;

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément 

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

διακούω : apprendre par l’entremise de qqn d’autre

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: délai, retard ;

διοικέω , ῶ 1: administrer, gérer, traiter 

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément

εἰς ( ἐς ) + Α 1: 1 dans ; 2 pour, en ce qui concerne

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre, de naissance libre

ἔνεστι 1: il est possible

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: 1 rencontrer par hasard, tomber sur, rencontrer, trouver, découvrir ;

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

ἐξετάζω 2: ( inf aor ἐξετάσαι ) rechercher, interroger, examiner ;

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

1: est-ce que ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

ἤδη 1: désormais;

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

θαυμάζω 1: s’étonner de, être surpris de ;

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κατακαίω / κατακάω ( aor κατέκηα ) : brûler complètement, incendier

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , part aor κρίνας ) estimer, apprécier, juger

κύριος , ου (ὁ) 1: le maître

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement  ;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, restant ;

μάλιστα 1: très, tout à fait, le plus, particulièrement ;

μεθύω : s’enivrer

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μνεία , ας (ἡ) 4: le souvenir

νῦν 1: maintenant , à présent

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez soi

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation : esprit rude ! ) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... ?

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὄρθριον : à l’aube, au point du jour

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: qui (interrogatif indirect)

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; // expr. οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi ; 

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait ; entièrement ; οὐ πάνυ : pas du tout ;

παραλαμϐάνω 2: (παραλήψομαι, παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, prendre près de soi, prendre comme auxiliaire ;

πάρειμι 1 1: être là

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour

περί + A 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πλησίον 3: adv : près, tout à côté, tout près, proche ;

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup;

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρακτικός , ή, όν : actif, efficace

πρίν 1: conj : πρίν + inf : avant de, avant que ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, dans, sur,  contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 auprès de, près de, chez;

πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ) : s’informer sur, s’enquérir de (+A) auprès de (παρά +G)

Πυρρίας , ου (ὁ) : Pyrrhias

ῥᾴδιος / ῥάιδιος , α, ον 1: facile, aisé;

σκώπτω : railler, se moquer, plaisanter

στεφανόω , 3: couronner

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συγκυνηγός , ου (ὁ): le compagnon de chasse

συμφέρω (ξυμ-φέρω) 1: (+ D) être utile à, être avantageux à, aider;

συνοράω , ῶ ( inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ταχέως  2: rapidement, vite

ταχ 3: rapidement, vite ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : + G : obtenir, arriver au résultat, réussir ;

φέρω 1: ( οἴσω, ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, apporter, amener ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην) : dire

Χαιρέας , ου (ὁ) : Chéréas

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , combien !


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : se tromper, commettre une faute;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

αὐτός , ή, 1: lui-même ; avec l’article placé après : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.) prendre le parti de;

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément 

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

διοικέω , ῶ 1: administrer, gérer, traiter 

εἰς ( ἐς ) + Α 1: 1 dans ; 2 pour, en ce qui concerne

ἔνεστι 1: il est possible

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

1: est-ce que ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

ἤδη 1: désormais;

θαυμάζω 1: s’étonner de, être surpris de ;

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

καταλείπω (καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , part aor κρίνας ) estimer, apprécier, juger

κύριος , ου (ὁ) 1: le maître

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: dire, raconter ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement  ;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, restant ;

μάλιστα 1: très, tout à fait, le plus, particulièrement ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

νῦν 1: maintenant , à présent

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation : esprit rude ! ) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... ?

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: qui (interrogatif indirect)

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; // expr. οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi ; 

πάρειμι 1 1: être là

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour

περί + A 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup;

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρίν 1: conj : πρίν + inf : avant de, avant que ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, dans, sur,  contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 auprès de, près de, chez;

πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ) : s’informer sur, s’enquérir de (+A) auprès de (παρά +G)

ῥᾴδιος / ῥάιδιος , α, ον 1: facile, aisé;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συμφέρω (ξυμ-φέρω) 1: (+ D) être utile à, être avantageux à, aider;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose) ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : + G : obtenir, arriver au résultat, réussir ;

φέρω 1: ( οἴσω, ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, apporter, amener ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην) : dire

ταχέως  2: rapidement, vite

ταχ 3: rapidement, vite ;

ταχ 3: rapidement, vite ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , combien !


fréquence 2 :

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre, de naissance libre

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors

ἐξετάζω 2: ( inf aor ἐξετάσαι ) rechercher, interroger, examiner ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout)

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait ; entièrement ; οὐ πάνυ : pas du tout ;

παραλαμϐάνω 2: (παραλήψομαι, παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, prendre près de soi, prendre comme auxiliaire ;


fréquence 3 :

ἀπιστέω , 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἁρμόζω / ἁρμόττω 3: intr. + D : convenir à, s’accorder avec ;

ἁρπάζω 3: ( part aor ἁρπάσας ) prendre violemment, s’emparer de, enlever ;

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: 1 rencontrer par hasard, tomber sur, rencontrer, trouver, découvrir ;

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

πλησίον 3: adv : près, tout à côté, tout près, proche ;

στεφανόω , 3: couronner


fréquence 4 :

αὐξάνω / αὔξω 4: augmenter, accroître ;

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: délai, retard ;

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément

μνεία , ας (ἡ) 4: le souvenir

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)


Ne pas apprendre :

ἀνέχομαι : supporter, admettre ;

ἀρεσκόντως : de façon à plaire, de manière à satisfaire ;

βραδύνω : aller lentement, traîner ;

διακούω : apprendre par l’entremise de qqn d’autre

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

κατακαίω / κατακάω ( aor κατέκηα ) : brûler complètement, incendier

μεθύω : s’enivrer

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez soi

ὄρθριον : à l’aube, au point du jour

πρακτικός , ή, όν : actif, efficace

Πυρρίας , ου (ὁ) : Pyrrhias

σκώπτω : railler, se moquer, plaisanter

συγκυνηγός , ου (ὁ): le compagnon de chasse

συνοράω , ῶ ( inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

Χαιρέας , ου (ὁ) : Chéréas


Retour en haut du texte