Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

081 152 Le rapport de Pyrrhias

Effroi et tergiversationsScène 2 (v 81-152)

Les mêmes, Pyrrhias.

ΠΥΡΡΙΑΣ

Πάρες , φυλάττου , πᾶς ἄπελθ ΄ ἐκ τοῦ μέσου ·

μαίνεθ ΄ ὁ διώκων , μαίνεται .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί τοῦτο ; παῖ .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Φεύγετε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί ἐστι ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Βάλλομαι βώλοις , λίθοις .

Ἀπόλωλα .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Βάλλει ; Ποῖ , κακόδαιμον ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Οὐκέτι

ἴσως διώκει ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Μὰ Δί ΄ .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ἐγὼ δ ΄ ᾤμην .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί δαὶ 85

λέγεις ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ἀπαλλαγῶμεν , ἱκετεύω σε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ποῖ ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ἀπὸ τῆς θύρας ἐντεῦθεν ὡς πορρωτάτω .

Ὀδύνης γὰρ ὑὸς ἢ κακοδαιμονῶν τις ἢ

μελαγχολῶν ἅνθρωπος ὡικῶν ἐνθαδὶ

τὴν οἰκίαν πρὸς ὅν μ ΄ < ἔπεμψας. Ἡράκλεις , > 90

μεγάλου κακοῦ · τοὺς δακτύλους < κατέαξα γὰρ >

σχεδόν τι προσπταίων ἅπαντας.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

< ...>

ἐλθών τι πεπαρῴνηκε δεῦρο ;

ΧΑΙΡΕΑΣ

<...>

εὔδηλός ἐστι .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Νὴ Δί ΄ ἐξώλης ἐγώ ,

Σώστρατ ΄ , ἀπολοίμην · ἔχε δέ πως φυλακτικῶς . 95

Ἀλλ ΄ οὐ δύναμαι λέγειν · προσέστηκεν δέ μοι

τὸ πνεῦμα. Κόψας τὴν θύραν τῆς οἰκίας

τὸν κύριον ζητεῖν ἔφην . Προσῆλθέ μοι

γραῦς τις κακοδαίμων . Αὐτόθεν δ ΄ οὗ νῦν λέγων

ἕστηκ ΄ ἔδειξεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ λοφιδίου 100

ἐκεῖ περιφθειρόμενον , ἀχράδας ἢ πολὺν ...

κύφων ΄ ἑαυτῷ συλλέγονθ ΄ .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ὡς ὀργίλως .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Τί , ὦ μακάρι ΄ ; Ἐγὼ μὲν εἰς τὸ χωρίον

ἐμϐὰς ἐπορευόμην πρὸς αὐτόν , καὶ πάνυ

πόρρωθεν ( εἶναί τις φιλάνθρωπος σφόδρα 105

ἐπιδέξιός τε βουλόμενος ) προσεῖπα καὶ

« ἥκω τι » , φημί , «πρὸς σέ , πάτερ , ἰδεῖν τί σε

σπεύδων ὑπὲρ σοῦ πρᾶγμ ΄» . Ὁ δ ΄ εὐθύς · « ἀνόσιε

ἄνθρωπε ,» φησίν, « εἰς τὸ χωρίον δέ μου

ἥκεις σύ ; τί μαθών ; » Βῶλον αἴρεταί τινα · 110

ταύτην ἀφίησ΄ εἰς τὸ πρόσωπον αὐτό μου .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ἐς κόρακας .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ἐν ὅσωι δ ΄ « ἀλλά σ΄ ὁ Ποσειδῶν ...» λέγων

κατέμυσα , χάρακα λαμϐάνει πάλιν τινά ·

ταύτῃ μ ΄ ἐκάθαιρε , « σοὶ δὲ κἀμοὶ πρᾶγμα τί

ἐστιν ; » λέγων « τὴν δημοσίαν οὐκ οἶσθ ΄ ὁδόν ; » 115

ὀξύτατον ἀναϐοῶν τι .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Μαινόμενον λέγεις

τελέως γεωργόν .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Τὸ δὲ πέρας , φεύγοντα γὰρ

δεδίωχ ΄ ἴσως με στάδια πεντεκαίδεκα

περὶ τὸν λόφον πρώτιστον , εἶθ ΄ οὕτω κάτω

εἰς τὸ δασὺ τοῦτο , σφενδονῶν βώλοις , λίθοις , 120

ταῖς ἀχράσιν ὡς οὐκ εἶχεν οὐδὲν ἄλλ ΄ ἔτι .

- Ἀνήμερόν τι πρᾶγμα , τελέως ἀνόσιος

γέρων . - Ἱκετεύω σ΄ , ἄπιτε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Δειλίαν λέγεις .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Οὐκ ἴστε τὸ κακὸν οἷόν ἐστι · κατέδεται

ἡμᾶς .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Τυχὸν ἴσως ὅδ ΄ ὀδυνώμενός τι νῦν 125

τετύχηκε · διόπερ ἀναϐαλέσθαι μοι δοκεῖ

αὐτῷ προσελθεῖν , Σώστρατ ΄ . Εὖ τοῦτ ΄ ἴσθ ΄ ὅτι

πρὸς πάντα πράγματ ΄ ἐστὶ πρακτικώτερον

εὐκαιρία .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Νοῦν ἔχεθ ΄.

ΧΑΙΡΕΑΣ

Ὑπέρπικρον δέ τί

ἐστιν πένης γεωργός , οὐχ οὗτος μόνος , 130

σχεδὸν δ ΄ ἅπαντες . Ἀλλ ΄ ἕωθεν αὔριον

ἐγὼ πρόσειμ ΄ αὐτῶι μόνος , τὴν οἰκίαν

ἐπείπερ οἶδα . Νῦν δ ΄ ἀπελθὼν οἴκαδε

καὶ σὺ διάτριϐε · τοῦτο δ ΄ ἕξει κατὰ τρόπον .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Πράττωμεν οὕτως .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

- Πρόφασιν οὗτος ἄσμενος 135

εἴληφεν εὐθύς · φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως

μετ ΄ ἐμοῦ βαδίζων οὐδὲ δοκιμάζων πάνυ

< τὴν ἐπιϐολὴν > τὴν τοῦ γάμου . - Κακὸν δέ σε

κακῶς ἅπαντες ἀπολέσειαν οἱ θεοί .

ΠΥΡΡΙΑΣ

< ... > Τί σ΄ ἠδίκηκα , Σώστρατε ; 140

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

< ἔκλεπτες > εἰς τὸ χωρίον τι δηλαδὴ

< ἐλθών > .

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ἔκλεπτον ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἀλλ ΄ ἐμαστίγου σέ τις

οὐδὲν ἀδικοῦντα ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Καὶ πάρεστί γ ΄ οὑτοσί .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Αὐτός ;

ΠΥΡΡΙΑΣ

Ὑπάγω .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Βέλτιστε , σὺ δὲ τούτωι λάλει .

ΧΑΙΡΕΑΣ

Οὐκ ἂν δυναίμην · ἀπίθανός τίς εἰμ ΄ ἀεὶ 145

ἐν τῷ λαλεῖν · ποῖον λέγεις σὺ τουτονί ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐ πάνυ φιλάνθρωπον βλέπειν μοι φαίνεται ,

μὰ τὸν Δί ΄. Ὡς δ ΄ ἐσπούδακ ΄. Ἐπανάξω βραχὺ

ἀπὸ τῆς θύρας · βέλτιον . Ἀλλὰ καὶ βοᾶι

μόνος βαδίζων · οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖ . 150

Δέδοικα μέντοι , μὰ τὸν Ἀπόλλω καὶ θέους ,

αὐτόν . Τί γὰρ ἄν τις μὴ οὐχὶ τἀληθῆ λέγοι ;


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf v 001-080) :

παρίημι (f παρήσω ; impér. aor. 2ème p : πάρες) 3: laisser passer, faire place, reculer ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα) : être sur ses gardes, veiller ; veiller à ce que ;:/ impér. pr.  M: φυλάττου : prends garde ! attention !;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu, le centre ; ce qui est au milieu (d’une route, par ex.) ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: être fou ;

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα) : poursuivre

παῖς , παιδός () 1: ( V. παῖ) 1 l’enfant; parfois le jeune; le garçon ; 2 le serviteur ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : fuir, s’enfuir ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: 1 lancer, jeter sur ; 2 frapper, frapper à distance, atteindre; 2 absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet ;

λίθος , ου () : la pierre

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ; // MP 1: ( ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir

βάλλει : 2 possibilités ! choisissez la bonne !

ποῖ ; 3: où (avec mvt) ?

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )


85

μά + Α 2: 1 réponse affirmative à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; en incise : à mon avis ;

δα particule (étonnement, curiosité) : donc

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: faire partir; + G : écarter de, délivrer de  ; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: s’écarter ; se tirer d’affaire

ἀπαλλαγῶμεν : subj. aor à valeur d’exhortation, dépendant en fait de ἱκετεύω σε.

ἀπό + G 1: en s’éloignant de, loin de, de ;

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte;

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: de là, d'ici ;

ὡς + superlatif 1: le plus…possible 

πόρρω 4: au loin, loin, trop loin ; en avant ; superlatif : πορρωτάτω

ὀδύνη , ης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’affliction


90

μελαγχολάω , ῶ : avoir la bile noire, être d’humeur sombre ou triste

ὡικῶν = ὁ οἰκῶν

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

μεγάλου κακοῦ : G exclamatif ;κακοῦ peut être interprété comme un neutre, ou comme un masculin...

δάκτυλος , ου (ὁ) : le doigt, l’orteil

τοὺς δακτύλους ... ἅπαντας

κατάγνυμι (aor κατέαξα aor 2 κατέαγε ) : 1 briser, fracasser ; 2 se briser

σχεδόν 3: 1 exactement, précisément ; 2 σχεδόν τι : à peu près ; presque ; peut-être justement ; σχεδόν τι + un verbe : j’ai failli... // σχεδόν +G : près de, chez

προσπταίω : tr ou intr : se heurter contre ; faire un faux-pas, trébucher

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, venir ;

παροινέω ( pft πεπαρῴνηκα ) : faire un excès ou une sottise en état d’ivresse

δεῦρο 2: ici 

εὔδηλος , ος, ον : tout à fait ou facilement visible ; // εὔδηλός ἐστι ποιῶν : il est bien clair qu’il fait ...


95

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

ἐξώλης , ης, ες : ruiné, anéanti, exterminé

φυλακτικῶς : avec vigilance, en prenant garde

προσίστημι : placer contre ou près de ; // MP (pftà sesns M προσέστηκα ) : + D : faire du mal à, faire du tort à

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

κόπτω : (aor ἔκοψα : frapper à coups répétés, frapper à ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ;

προσέρχομαι 2: (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là


100

ἵστημι, στήσω, ἔστησα ( inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: 1 établir, placer, installer, placer debout, dresser, poster ; // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ;

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

ἐπ + G 1: sur

λοφίδιον , ου (τό) : petite colline, éminence, côteau

ἐκεῖ 2: là, là-bas

περιφθείρομαι : se consumer, dépérir, crever

αὐτὸν περιφθειρόμενον : qui crevait de colère

ἀχράς , άδος (ἡ) : la poire sauvage

κύφων, ωνος (ὁ) : bois courbe (propre à faire des carcans ou des jougs)

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser ;

ὀργίλως : avec colère

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ; // ὦ μακάριε : mon cher ! mon bon ! parfois mon bon maître !

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, le pays, la région, le territoire ; 2 la place, l’endroit ; 3 la propriété (terrienne) ;

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: ( part aor : ἐμϐάς) : entrer dans ;

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer


105

πόρρωθεν : de loin

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant; 3 agréable, courtois ;

ἐπιδέξιος , ος, ον : bien disposé ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 saluer ;

τί : accent d’enclise

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr se donner de la peine pour, s’efforcer ; // intr. se presser, se hâter, se dépêcher

ὁ , ἡ, τό 1: 1 le, la (article) ; Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, sacrilège; infâme, scélérat ;


110

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: 1 apprendre ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι) ; // expr. : τί μαθών; Qu’est-ce qui t’a pris ? ou Pour quel motif ?

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἀφίημι 1: + A : lancer, jeter ;

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, le front, la face , la figure ;

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; // expr. : ἐν ὅσῳ : pendant que, juste autant de temps que ;

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

ἀλλά σ ΄ Ποσειδῶν ... : sous-entendre un optatif : « Que Poséïdon te <punisse> ... »

καταμύω ( aor. κατέμυσα ) : fermer les yeux

χάραξ , ακος ( ὁ / ἡ) : échalas (pieu pour soutenir la vigne) , pieu, piquet

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 purifier, nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre ;

κἀμοί = καὶ ἐμοί


115

δημόσιος , α, ον 2: public, publique

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître, être informé de;

ὀξύ : de façon aiguë

ἀναϐοάω , ῶ : crier hautement, pousser de grands cris

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: 1 parler, dire, raconter, prononcer ; expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; 2 vouloir dire, signifier ; 3 désigner par un nom ;

τελέως : complètement, absolument

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

πέρας , ατος (τό) : la fin ; // neutre adv. : τὸ δὲ πέρας : finalement, pour finir ;

ἴσως 1: 1 peut-être, sans doute, probablement; 2 également ; 3 environ ;

στάδιον , ου (τό) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

πεντεκαίδεκα : quinze

στάδια πεντεκαίδεκα : Acc. de distance

περί + Α 1: autour de

λόφος , ου (ὁ) : colline ;

πρώτιστα / πρώτιστον : en tout premier, tout d'abord

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

κάτω  3: 1 en bas, dans la partie basse , en contrebas ; 2 en descendant ;


120

δασύς , εῖα, ύ : feuillu, boisé ; // δασύ (τό) : le terrain boisé, le sous-bois ;

σφενδονάω , ῶ : lancer à la fronde , lancer vivement, bombarder

ὡς : quand, lorsque

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre

ἀνήμερος , ος, ον : 1 non apprivoisé, sauvage, non civilisé ; 2 inhumain, atroce

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 personnalité, être (peut s’appliquer à une personne) ;

les 2 sens ici signalés de πρᾶγμα peuvent convenir ici, avec donc deux traductions possibles du passage

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier

ἄπειμι 2 2: (impér. pr. 2ème p.pl. : ἄπιτε)  sortir, s’en aller, se retirer, partir ; ἐκ + G quitter, s'éloigner de

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer


125

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français ; // τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce.

ὅδ ΄ = ὅδε

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ὀδυνάω , ῶ : causer de la douleur, affliger

τι  : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

ἀναϐάλλω 4: remettre à plus tard (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι)

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

εὐκαιρία , ας (ἡ) : l’occasion favorable

ὑπέρπικρος , ος , ον : très dur, très aigre, hargneux

τί : accent d’enclise


130

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

μόνος , η, ον 1: seul

ἕωθεν : dès l’aube

αὔριον : demain

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

constr. : τὴν οἰκίαν dépend de οἶδα

διατρίβω 2: différer, remettre à plus tard ;

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  2 manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, agir

πράττωμεν subj. exhortatif


135

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: prétexte

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

φανερός , ά, όν 1: visible ; évident ;

ἡδέως 2: avec plaisir

βαδίζω 3: aller

φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως μετ ΄ ἐμοῦ βαδίζων : hellénisme fréquent : « il est évident qu’il ... etc.

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider 

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : le projet ;

κακῶς 1: mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; misérablement ;

ἀπολέσειαν : opt. aor. 3ème p. pl.

θεός , οῦ () 1: le dieu


140

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2 A : commettre une injustice contre;

κλέπτω 3: voler

δηλαδ : évidemment, à l’évidence

μαστιγόω , ῶ : fouetter

πάγω : tr. : intr. : se retirer, s’en aller ;

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, débonnaire (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί); comparatif : βελτίων,ονος : meilleur ; (cpr ἀμείνων) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)


145

ἀπίθανος , ος, ον : qui ne persuade pas, peu persuasif, peu convaincant

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

βλέπω 2: regarder ; βλέπω + adj neutre adverbial avoir un regard ... de telle ou telle qualité.

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, sembler ; μοι φαίνεται + inf : il me semble + inf. ...

σπουδάζω 2: (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) : pris abst être sérieux, (trop) grave, sévère

ἐπανάγω : intr. : revenir en arrière, faire marche arrière, prendre le large

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ : neutre adv. : à courte distance ;

βέλτιον ( s. e. ἐστί)

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, gronder, crier, hurler, gueuler ; 


150

ὑγιαίνω : aller bien ; être sain d’esprit ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

μέντοι  1: assurément ; oui ;

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

μὴ οὐχ : μή n’a ici de valeur qu’explétive ; nuance d’ironie : « Pourquoi donc ne dirait-on pas la vérité ? »

ἀληθής , ής, ές 1: 1 vrai, véritable ; 2 véridique, sincère ; // neutre substantivé : ἀληθῆ (τὰ) : la vérité (τἀληθῆ)Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, débonnaire (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί); comparatif : βελτίων,ονος : meilleur ; (cpr ἀμείνων) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2 A : commettre une injustice contre;

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἀληθής , ής, ές 1: 1 vrai, véritable ; 2 véridique, sincère ; // neutre substantivé : ἀληθῆ (τὰ) : la vérité (τἀληθῆ)

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre

ἀναϐάλλω 4: remettre à plus tard (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι)

ἀναϐοάω , ῶ : crier hautement, pousser de grands cris

ἀνήμερος , ος, ον : 1 non apprivoisé, sauvage, non civilisé ; 2 inhumain, atroce

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, sacrilège; infâme, scélérat ;

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: faire partir; + G : écarter de, délivrer de  ; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: s’écarter ; se tirer d’affaire

ἄπειμι 2 2: (impér. pr. 2ème p.pl. : ἄπιτε)  sortir, s’en aller, se retirer, partir ; ἐκ + G quitter, s'éloigner de

ἀπίθανος , ος, ον : qui ne persuade pas, peu persuasif, peu convaincant

ἀπό + G 1: en s’éloignant de, loin de, de ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ; // MP 1: ( ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

αὔριον : demain

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là

ἀφίημι 1: + A : lancer, jeter ;

ἀχράς , άδος (ἡ) : la poire sauvage

βαδίζω 3: aller

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: 1 lancer, jeter sur ; 2 frapper, frapper à distance, atteindre; 2 absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet ;

βλέπω 2: regarder ; βλέπω + adj neutre adverbial avoir un regard ... de telle ou telle qualité.

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, gronder, crier, hurler, gueuler ; 

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ : neutre adv. : à courte distance ;

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

δα particule (étonnement, curiosité) : donc

δάκτυλος , ου (ὁ) : le doigt, l’orteil

δασύς , εῖα, ύ : feuillu, boisé ; // δασύ (τό) : le terrain boisé, le sous-bois ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

δεῦρο 2: ici 

δηλαδ : évidemment, à l’évidence

δημόσιος , α, ον 2: public, publique

διατρίβω 2: différer, remettre à plus tard ;

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα) : poursuivre

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider 

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

ἐκεῖ 2: là, là-bas

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: ( part aor : ἐμϐάς) : entrer dans ;

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: de là, d'ici ;

ἐξώλης , ης, ες : ruiné, anéanti, exterminé

ἐπανάγω : intr. : revenir en arrière, faire marche arrière, prendre le large

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἐπ + G 1: sur

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : le projet ;

ἐπιδέξιος , ος, ον : bien disposé ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, venir ;

εὔδηλος , ος, ον : tout à fait ou facilement visible ; // εὔδηλός ἐστι ποιῶν : il est bien clair qu’il fait ...

εὐκαιρία , ας (ἡ) : l’occasion favorable

ἕωθεν : dès l’aube

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ;

ἡδέως 2: avec plaisir

θεός , οῦ () 1: le dieu

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte;

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier

ἵστημι, στήσω, ἔστησα ( inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: 1 établir, placer, installer, placer debout, dresser, poster ; // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ;

ἴσως 1: 1 peut-être, sans doute, probablement; 2 également ; 3 environ ;

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 purifier, nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre ;

κακῶς 1: mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; misérablement ;

κἀμοί = καὶ ἐμοί

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon

κατάγνυμι (aor κατέαξα aor 2 κατέαγε ) : 1 briser, fracasser ; 2 se briser

καταμύω ( aor. κατέμυσα ) : fermer les yeux

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κάτω  3: 1 en bas, dans la partie basse , en contrebas ; 2 en descendant ;

κλέπτω 3: voler

κόπτω : (aor ἔκοψα : frapper à coups répétés, frapper à ;

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

κύφων, ωνος (ὁ) : bois courbe (propre à faire des carcans ou des jougs)

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: 1 parler, dire, raconter, prononcer ; expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; 2 vouloir dire, signifier ; 3 désigner par un nom ;

λίθος , ου () : la pierre

λοφίδιον , ου (τό) : petite colline, éminence, côteau

λόφος , ου (ὁ) : colline ;

μά + Α 2: 1 réponse affirmative à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: être fou ;

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ; // ὦ μακάριε : mon cher ! mon bon ! parfois mon bon maître !

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: 1 apprendre ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι) ; // expr. : τί μαθών; Qu’est-ce qui t’a pris ? ou Pour quel motif ?

μαστιγόω , ῶ : fouetter

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μελαγχολάω , ῶ : avoir la bile noire, être d’humeur sombre ou triste

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μέντοι  1: assurément ; oui ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu, le centre ; ce qui est au milieu (d’une route, par ex.) ;

μόνος , η, ον 1: seul

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

ὁ , ἡ, τό 1: 1 le, la (article) ; Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui

ὅδ ΄ = ὅδε

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

ὀδυνάω , ῶ : causer de la douleur, affliger

ὀδύνη , ης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’affliction

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître, être informé de;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; en incise : à mon avis ;

ὀξύ : de façon aiguë

ὀργίλως : avec colère

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; // expr. : ἐν ὅσῳ : pendant que, juste autant de temps que ;

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

παῖς , παιδός () 1: ( V. παῖ) 1 l’enfant; parfois le jeune; le garçon ; 2 le serviteur ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παρίημι (f παρήσω ; impér. aor. 2ème p : πάρες) 3: laisser passer, faire place, reculer ;

παροινέω ( pft πεπαρῴνηκα ) : faire un excès ou une sottise en état d’ivresse

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

πεντεκαίδεκα : quinze

πέρας , ατος (τό) : la fin ; // neutre adv. : τὸ δὲ πέρας : finalement, pour finir ;

περί + Α 1: autour de

περιφθείρομαι : se consumer, dépérir, crever

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

ποῖ ; 3: où (avec mvt) ?

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer

πόρρω 4: au loin, loin, trop loin ; en avant ; superlatif : πορρωτάτω

πόρρωθεν : de loin

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 personnalité, être (peut s’appliquer à une personne) ;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, agir

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 saluer ;

προσέρχομαι 2: (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

προσίστημι : placer contre ou près de ; // MP (pftà sesns M προσέστηκα ) : + D : faire du mal à, faire du tort à

προσπταίω : tr ou intr : se heurter contre ; faire un faux-pas, trébucher

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, le front, la face , la figure ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: prétexte

πρώτιστα / πρώτιστον : en tout premier, tout d'abord

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr se donner de la peine pour, s’efforcer ; // intr. se presser, se hâter, se dépêcher

σπουδάζω 2: (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) : pris abst être sérieux, (trop) grave, sévère

στάδιον , ου (τό) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser ;

σφενδονάω , ῶ : lancer à la fronde , lancer vivement, bombarder

σχεδόν 3: 1 exactement, précisément ; 2 σχεδόν τι : à peu près ; presque ; peut-être justement ; σχεδόν τι + un verbe : j’ai failli... // σχεδόν +G : près de, chez

τελέως : complètement, absolument

τι  : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  2 manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français ; // τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce.

ὑγιαίνω : aller bien ; être sain d’esprit ;

πάγω : tr. : intr. : se retirer, s’en aller ;

ὑπέρπικρος , ος , ον : très dur, très aigre, hargneux

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, sembler ; μοι φαίνεται + inf : il me semble + inf. ...

φανερός , ά, όν 1: visible ; évident ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : fuir, s’enfuir ;

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant; 3 agréable, courtois ;

φυλακτικῶς : avec vigilance, en prenant garde

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα) : être sur ses gardes, veiller ; veiller à ce que ;:/ impér. pr.  M: φυλάττου : prends garde ! attention !;

χάραξ , ακος ( ὁ / ἡ) : échalas (pieu pour soutenir la vigne) , pieu, piquet

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, le pays, la région, le territoire ; 2 la place, l’endroit ; 3 la propriété (terrienne) ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

ὡς 1: quand, lorsque

ὡς + superlatif 1: le plus…possible 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, débonnaire (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί); comparatif : βελτίων,ονος : meilleur ; (cpr ἀμείνων) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2 A : commettre une injustice contre;

ἀληθής , ής, ές 1: 1 vrai, véritable ; 2 véridique, sincère ; // neutre substantivé : ἀληθῆ (τὰ) : la vérité (τἀληθῆ)

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: faire partir; + G : écarter de, délivrer de  ; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: s’écarter ; se tirer d’affaire

ἀπό + G 1: en s’éloignant de, loin de, de ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ; // MP 1: ( ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir

ἀφίημι 1: + A : lancer, jeter ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως  ; aor épq : ἔδδεισεν  ; pft epq δείδια  ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

ἐπ + G 1: sur

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: aller, venir ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher ;

θεός , οῦ () 1: le dieu

ἵστημι, στήσω, ἔστησα ( inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: 1 établir, placer, installer, placer debout, dresser, poster ; // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ;

ἴσως 1: 1 peut-être, sans doute, probablement; 2 également ; 3 environ ;

κακῶς 1: mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; misérablement ;

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: 1 parler, dire, raconter, prononcer ; expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; 2 vouloir dire, signifier ; 3 désigner par un nom ;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: 1 apprendre ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι) ; // expr. : τί μαθών; Qu’est-ce qui t’a pris ? ou Pour quel motif ?

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μέντοι  1: assurément ; oui ;

μόνος , η, ον 1: seul

ὁ , ἡ, τό 1: 1 le, la (article) ; Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître, être informé de;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; en incise : à mon avis ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; // expr. : ἐν ὅσῳ : pendant que, juste autant de temps que ;

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

παῖς , παιδός () 1: ( V. παῖ) 1 l’enfant; parfois le jeune; le garçon ; 2 le serviteur ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

περί + Α 1: autour de

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 personnalité, être (peut s’appliquer à une personne) ;

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, agir

τι  1: adverbial : en quelque manière, en quelque chose

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  2 manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français ; // τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce.

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, sembler ; μοι φαίνεται + inf : il me semble + inf. ...

φανερός , ά, όν 1: visible ; évident ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : fuir, s’enfuir ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα) : être sur ses gardes, veiller ; veiller à ce que ;:/ impér. pr.  M: φυλάττου : prends garde ! attention !;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

ὡς 1: quand, lorsque

ὡς + superlatif 1: le plus…possible 


fréquence 2 :

ἄπειμι 2 2: (impér. pr. 2ème p.pl. : ἄπιτε)  sortir, s’en aller, se retirer, partir ; ἐκ + G quitter, s'éloigner de

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: 1 lancer, jeter sur ; 2 frapper, frapper à distance, atteindre; 2 absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet ;

βλέπω 2: regarder ; βλέπω + adj neutre adverbial avoir un regard ... de telle ou telle qualité.

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ : neutre adv. : à courte distance ;

δεῦρο 2: ici 

δημόσιος , α, ον 2: public, publique

διατρίβω 2: différer, remettre à plus tard ;

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα) : poursuivre

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider 

ἐκεῖ 2: là, là-bas

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: de là, d'ici ;

ἡδέως 2: avec plaisir

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier

μά + Α 2: 1 réponse affirmative à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: être fou ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu, le centre ; ce qui est au milieu (d’une route, par ex.) ;

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer

προσέρχομαι 2: (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: prétexte

σπουδάζω 2: (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) : pris abst être sérieux, (trop) grave, sévère

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, le pays, la région, le territoire ; 2 la place, l’endroit ; 3 la propriété (terrienne) ;


fréquence 3 :

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, sacrilège; infâme, scélérat ;

βαδίζω 3: aller

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, gronder, crier, hurler, gueuler ; 

κάτω  3: 1 en bas, dans la partie basse , en contrebas ; 2 en descendant ;

κλέπτω 3: voler

παρίημι (f παρήσω ; impér. aor. 2ème p : πάρες) 3: laisser passer, faire place, reculer ;

ποῖ ; 3: où (avec mvt) ?

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 saluer ;

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, le front, la face , la figure ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr se donner de la peine pour, s’efforcer ; // intr. se presser, se hâter, se dépêcher

συλλέγω 3: (impf συνέλεγον ;) : rassembler, réunir, ramasser ;

σχεδόν 3: 1 exactement, précisément ; 2 σχεδόν τι : à peu près ; presque ; peut-être justement ; σχεδόν τι + un verbe : j’ai failli... // σχεδόν +G : près de, chez

τελέως : complètement, absolument


fréquence 4 :

ἀναϐάλλω 4: remettre à plus tard (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι)

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: ( part aor : ἐμϐάς) : entrer dans ;

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte;

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

πόρρω 4: au loin, loin, trop loin ; en avant ; superlatif : πορρωτάτω

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant; 3 agréable, courtois ;


ne pas apprendre :

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἀναϐοάω , ῶ : crier hautement, pousser de grands cris

ἀνήμερος , ος, ον : 1 non apprivoisé, sauvage, non civilisé ; 2 inhumain, atroce

ἀπίθανος , ος, ον : qui ne persuade pas, peu persuasif, peu convaincant

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

αὔριον : demain

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là

ἀχράς , άδος (ἡ) : la poire sauvage

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

δα particule (étonnement, curiosité) : donc

δάκτυλος , ου (ὁ) : le doigt, l’orteil

δασύς , εῖα, ύ : feuillu, boisé ; // δασύ (τό) : le terrain boisé, le sous-bois ;

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

δηλαδ : évidemment, à l’évidence

ἐξώλης , ης, ες : ruiné, anéanti, exterminé

ἐπανάγω : intr. : revenir en arrière, faire marche arrière, prendre le large

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : le projet ;

ἐπιδέξιος , ος, ον : bien disposé ;

εὔδηλος , ος, ον : tout à fait ou facilement visible ; // εὔδηλός ἐστι ποιῶν : il est bien clair qu’il fait ...

εὐκαιρία , ας (ἡ) : l’occasion favorable

ἕωθεν : dès l’aube

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 purifier, nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre ;

κἀμοί = καὶ ἐμοί

κατάγνυμι (aor κατέαξα aor 2 κατέαγε ) : 1 briser, fracasser ; 2 se briser

καταμύω ( aor. κατέμυσα ) : fermer les yeux

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κόπτω : (aor ἔκοψα : frapper à coups répétés, frapper à ;

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

κύφων, ωνος (ὁ) : bois courbe (propre à faire des carcans ou des jougs)

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λίθος , ου () : la pierre

λοφίδιον , ου (τό) : petite colline, éminence, côteau

λόφος , ου (ὁ) : colline ;

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ; // ὦ μακάριε : mon cher ! mon bon ! parfois mon bon maître !

μαστιγόω , ῶ : fouetter

μελαγχολάω , ῶ : avoir la bile noire, être d’humeur sombre ou triste

ὅδ ΄ = ὅδε

ὀδυνάω , ῶ : causer de la douleur, affliger

ὀδύνη , ης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’affliction

ὀξύ : de façon aiguë

ὀργίλως : avec colère

παροινέω ( pft πεπαρῴνηκα ) : faire un excès ou une sottise en état d’ivresse

πεντεκαίδεκα : quinze

πέρας , ατος (τό) : la fin ; // neutre adv. : τὸ δὲ πέρας : finalement, pour finir ;

περιφθείρομαι : se consumer, dépérir, crever

πόρρωθεν : de loin

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

προσίστημι : placer contre ou près de ; // MP (pftà sesns M προσέστηκα ) : + D : faire du mal à, faire du tort à

προσπταίω : tr ou intr : se heurter contre ; faire un faux-pas, trébucher

πρώτιστα / πρώτιστον : en tout premier, tout d'abord

στάδιον , ου (τό) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

σφενδονάω , ῶ : lancer à la fronde , lancer vivement, bombarder

ὑγιαίνω : aller bien ; être sain d’esprit ;

πάγω : tr. : intr. : se retirer, s’en aller ;

ὑπέρπικρος , ος , ον : très dur, très aigre, hargneux

φυλακτικῶς : avec vigilance, en prenant garde

χάραξ , ακος ( ὁ / ἡ) : échalas (pieu pour soutenir la vigne) , pieu, piquet
Retour en haut du texte