Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

153 188 Le Dyscolos entre en scène

Un redoutable atrabilaire!Ménandre : Le Dyscolos v 153-188

Scène 3

Sostrate, Cnémon

Le Dyscolos entre en scène : un redoutable atrabilaire !

ΚΝΗΜΩΝ

Εἶτ ΄ οὐ μακάριος ἦν ὁ Περσεὺς κατὰ δύο

τρόπους ἐκεῖνος ; ὅτι πετηνὸς ἐγένετο

κοὐδενὶ συνήντα τῶν βαδιζόντων χαμαί , 155

εἶθ ΄ ὅτι τοιοῦτο κτῆμ ΄ ἐκέκτηθ ΄ ὧι λίθους

ἅπαντας ἐπόει τοὺς ἐνοχλοῦντας ; Ὅπερ ἐμοὶ

νυνὶ γένοιτ ΄ · οὐδὲν γὰρ ἀφθονώτερον

λιθίνων γένοιτ ΄ ἂν ἀνδριάντων πανταχοῦ .

Νῦν δ ΄ οὐ βιωτόν ἐστι , μὰ τὸν Ἀσκληπιόν · 160

λαλοῦσ΄ ἐπεμϐαίνοντες εἰς τὸ χωρίον

ἤδη . Παρ ΄ αὐτὴν τὴν ὁδὸν γάρ , νὴ Δία ,

εἴωθα διατρίϐειν · ὃς οὐδ ΄ ἐργάζομαι

τοῦτο τὸ μέρος τοῦ χωρίου , πέφευγα δὲ

διὰ τοὺς παριόντας . Ἀλλ ΄ ἐπὶ τοὺς λόφους ἄνω 165

ἤδη διώκουσ΄ . Ὢ πολυπληθείας ὄχλου .

Οἴμοι , πάλιν τις οὑτοσὶ πρὸς ταῖς θύραις

ἕστηκεν ἡμῶν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἆρα τυπτήσει γέ με ;

ΚΝΗΜΩΝ

Ἐρημίας οὐκ ἔστιν οὐδαμοῦ τυχεῖν ,

οὐδ ΄ ἂν ἀπάγξασθαί τις ἐπιθυμῶν τύχηι . 170

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

- Ἐμοὶ χαλεπαίνει . - Περιμένω, πάτερ, τινὰ

ἐνταῦθα · συνεθέμην γάρ .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐκ ἐγώ ᾿λεγον ;

Τουτὶ στοὰν νενομίκατ ΄ ἢ τὸ τῶν Λεώ ;

Πρὸς τὰς ἐμὰς θύρας ἐὰν ἰδεῖν τινα

βούλησθε , συντάττεσθε πάντα παντελῶς 175

καὶ θῶκον οἰκοδομήσατ ΄ , ἂν ἔχητε νοῦν ,

μᾶλλον δὲ καὶ συνέδριον . - Ὢ τάλας ἐγώ ·

ἐπηρεασμὸς τὸ κακὸν εἶναί μοι δοκεῖ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐ τοῦ τυχόντος , ὡς ἐμοὶ δοκεῖ , πόνου

τουτὶ τὸ πρᾶγμά γ ΄, ἀλλὰ συντονωτέρου · 180

πρόδηλόν ἐστιν . Ἆρ ΄ ἐγὼ πορεύσομαι

ἐπὶ τὸν Γέταν τὸν τοῦ πατρός ; Νὴ τοὺς θεούς ,

ἔγωγ ΄ . Ἔχει τι διάπυρον καὶ πραγμάτων

ἔμπειρός ἐστιν παντοδαπῶν · τὸ δύσκολον

τὸ τοῦδ ΄ ἐκεῖνος τάχος ἀπώσετ ΄ , οἶδ ΄ ἐγώ . 185

Τὸ μὲν χρόνον γὰρ ἐμποεῖν τῷ πράγματι

ἀποδοκιμάζω · πόλλ ΄ ἐν ἡμέραι μιᾶι

γένοιτ ΄ ἄν . Ἀλλὰ τὴν θύραν πέπληχέ τις.


Tout le vocabulaire (sauf vocabulaire v 1-152) :

Περσεύς , έως () : Persée, héros grec meurtrier de Méduse, dont les yeux transformaient en pierres les humains, même après sa mort ; il avait pu la tuer grâce à des sandales magiques qui lui permettaient de voler.

Εἶτ ΄ οὐ μακάριος ἦν ὁ Περσεὺς ... : l’imparfait marque l’impossiblité de l’exclamation, l’irréel : « après ça, Persée n’était pas bienheureux... ! » (réponse attendue : Si, bien sûr !) ; le même genre de formulation sera repris vers 181.

δύο , δυοῖν 2: deux

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon;

ἐκεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ὅτι  1: que, parce que

πετηνός , ή, όν : qui peut voler

155

κοὐδεν = καὶ οὐδενί

συναντάω , ῶ : + D : se rencontrer avec, rencontrer (συνήντα impft 3ème p sg )

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller, entrer

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD), transformer en;

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: causer du trouble, importuner, déranger

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui précisément

Ὅπερ ἐμοὶ νυνὶ γένοιτ ΄ : Ὅπερ reprend κτῆμα , et est sujet du verbe ; γένοιτο : opt. aor. de souhait. 

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

λίθινος , η, ον : de pierre, en pierre

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ; // καὶ ἄν : même si ;

ἀνδριάς , άντος () : la statue

πανταχοῦ 4: partout

160

νῦν 1: en réalité ; après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait

βιωτός , ή, όν : qu’on peut vivre, vivable

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

constr < μοι s e > λαλοῦσ΄ ἐπεμϐαίνοντες : le sens principal est porté par le participe, qu’on doit traduire en français par le verbe conjugué, λαλοῦσι se rendant par un infinitif.  « ils montent me parler... »

ἐπεμϐαίνω : s’avancer en montant

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

γάρ 1: dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

εἴωθα pft à sens pr. : avoir l'habitude de

διατρίβω 2: passer le temps qqe part;

constr. : ὅς , qui a pour antécédent sous-entendu ἐγώ, régit les deux verbes qui suivent

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα / πέφευγα ) : + Α : éviter, déserter ;

δέ (employé seul1: mais ;

165

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

ἀλλά 1: mais, eh bien;

ἄνω  3: adv : en haut, là-haut, en montant

3: oh !

πολυπληθεία , ας (ἡ) : surabondance

Ὢ πολυπληθείας ὄχλου : G exclamatif

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique cf v 173 τουτί = τοῦτο+ι

πρός + D 1: devant, tout près de

ἆρα 1: est-ce que ?

τύπτω 3: (futur : τυπτήσω ) : frapper, battre, rosser ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc

ἐρημία , ας () 4: la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ;

ἔστι / ἔστιν = ἔξεστι + infinitif  1: il est permis de ; il est possible de, que

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

170

ἄν porte sur ἐπιθυμῶν

ἀπάγχομαι ( aor. ἀπηγξάμην) : se pendre

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non); // expr : τύχῃ : par hasard, à l’occasion, par malchance

χαλεπαίνω : (aor 2 ἐχαλέπηνα) + D : se fâcher, s'emporter, s’irriter (contre)

περιμένω : attendre

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: placer ensemble; // M (aor. M συνεθέμην) convenir ; promettre

συνεθέμην : j’ai promis = j’ai donné rendez-vous.

Οὐκ ἐγώ ᾿λεγον ; « Ne le disais-je pas ? » = « Qu’est-ce que je disais ! »

στοά , ᾶς () : le portique

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα) : penser, estimer ; +2A : considérer comme ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement

Λεώς , Λεώ (ὁ) : Léôs, héros athénien qui pour sauver lAthènes de la peste offrit ses 3 filles en sacrifice. // τὸ τῶν Λεώ s e κορῶν ἱερόν : le temple des filles de Léôs, célèbre lieu de rendez-vous galants.

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien 

175

συντάττομαι : organiser en se mettant d’accord, prendre ses dispositions ;

παντελῶς : totalement, entièrement

θῶκος , ου (ὁ) : le siège (banc, chaise)

οἰκοδομέω : construire, édifier

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage, plutôt, mieux ( ou pire); μᾶλλον δὲ καί : ou plutôt

συνέδριον , ου (τό) : salle de réunion 

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

ἐπηρεασμός , οῦ (ὁ) : volonté de nuire, harcèlement

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ;

οὐ τοῦ τυχόντος πόνου < ἐστι> τοῦτο τὸ πρᾶγμα : litt: cette entreprise n’est pas d’une peine courante...

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois 

πόνος , ου (ὁ) 1: la peine ; 1 le labeur, l'ouvrage, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

180

σύντονος , ος , ον : intense, soutenu

πρόδηλος , ος , ον : très clair, parfaitement évident

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), vers;

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

τὸν τοῦ πατρός < s e δοῦλος >

ἔγωγ ΄ = ἐγώ + γε

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

ἔμπειρος , ος, ον : expérimenté, qui a de l’expérience, qui a la pratique de

παντοδαπός , ή, όν : de toute sorte, de toutes provenances

παντοδαπῶν : G pl neutre substantivé

185

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; τάχος : neutre adv. : bien vite

ἀπωθέω : ( ἀπώσω , ἀπέωσα ) : écarter qqn (A) de (G) ; // M ἀπωθέομαι : (inf aor ἀπώσασθαι) : écarter, repousser, contr’attaquer

Τὸ ... ἐμποεῖν : inf. substantivé

ἐμποιέω / ἐμποέω ,ῶ : introduire, insérer

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα) : heurter , frapper (θύραν : une porte pour indiquer qu’on va sortir, et ne pas blesser un passant les portes ouvrent vers l’extérieur)


Vocabulaire alphabétique :

ἀλλά 1: mais, eh bien;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ; // καὶ ἄν : même si ;

ἀνδριάς , άντος () : la statue

ἄνω  3: adv : en haut, là-haut, en montant

ἀπάγχομαι ( aor. ἀπηγξάμην) : se pendre

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter

ἀπωθέω : ( ἀπώσω , ἀπέωσα ) : écarter qqn (A) de (G) ; // M ἀπωθέομαι : (inf aor ἀπώσασθαι) : écarter, repousser, contr’attaquer

ἆρα 1: est-ce que ?

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller, entrer

βιωτός , ή, όν : qu’on peut vivre, vivable

γάρ 1: dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

δέ (employé seul1: mais ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

διατρίβω 2: passer le temps qqe part;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois 

δύο , δυοῖν 2: deux

ἔγωγ ΄ = ἐγώ + γε

εἴωθα pft à sens pr. : avoir l'habitude de

ἐκεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien 

ἔμπειρος , ος, ον : expérimenté, qui a de l’expérience, qui a la pratique de

ἐμποιέω / ἐμποέω ,ῶ : introduire, insérer

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: causer du trouble, importuner, déranger

ἐπεμϐαίνω : s’avancer en montant

ἐπηρεασμός , οῦ (ὁ) : volonté de nuire, harcèlement

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), vers;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐρημία , ας () 4: la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ;

ἔστι / ἔστιν = ἔξεστι + infinitif  1: il est permis de ; il est possible de, que

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement

θῶκος , ου (ὁ) : le siège (banc, chaise)

κοὐδεν = καὶ οὐδενί

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

Λεώς , Λεώ (ὁ) : Léôs, héros athénien qui pour sauver lAthènes de la peste offrit ses 3 filles en sacrifice. // τὸ τῶν Λεώ s e κορῶν ἱερόν : le temple des filles de Léôs, célèbre lieu de rendez-vous galants.

λίθινος , η, ον : de pierre, en pierre

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage, plutôt, mieux ( ou pire); μᾶλλον δὲ καί : ou plutôt

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα) : penser, estimer ; +2A : considérer comme ;

νῦν 1: en réalité ; après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait

οἰκοδομέω : construire, édifier

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui précisément

ὅτι  1: que, parce que

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique cf v 173 τουτί = τοῦτο+ι

πανταχοῦ 4: partout

παντελῶς : totalement, entièrement

παντοδαπός , ή, όν : de toute sorte, de toutes provenances

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

περιμένω : attendre

Περσεύς , έως () : Persée, héros grec meurtrier de Méduse, dont les yeux transformaient en pierres les humains, même après sa mort ; il avait pu la tuer grâce à des sandales magiques qui lui permettaient de voler.

πετηνός , ή, όν : qui peut voler

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα) : heurter , frapper (θύραν : une porte pour indiquer qu’on va sortir, et ne pas blesser un passant les portes ouvrent vers l’extérieur)

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD), transformer en;

πολυπληθεία , ας (ἡ) : surabondance

πόνος , ου (ὁ) 1: la peine ; 1 le labeur, l'ouvrage, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

πρόδηλος , ος , ον : très clair, parfaitement évident

πρός + D 1: devant, tout près de

στοά , ᾶς () : le portique

συναντάω , ῶ : + D : se rencontrer avec, rencontrer (συνήντα impft 3ème p sg )

συνέδριον , ου (τό) : salle de réunion 

συντάττομαι : organiser en se mettant d’accord, prendre ses dispositions ;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: placer ensemble; // M (aor. M συνεθέμην) convenir ; promettre

σύντονος , ος , ον : intense, soutenu

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; τάχος : neutre adv. : bien vite

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ;

τύπτω 3: (futur : τυπτήσω ) : frapper, battre, rosser ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non); // expr : τύχῃ : par hasard, à l’occasion, par malchance

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα / πέφευγα ) : + Α : éviter, déserter ;

χαλεπαίνω : (aor 2 ἐχαλέπηνα) + D : se fâcher, s'emporter, s’irriter (contre)

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

3: oh !


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais, eh bien;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ; // καὶ ἄν : même si ;

ἆρα 1: est-ce que ?

γάρ 1: dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc

δέ (employé seul1: mais ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de

ἐκεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien 

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt), vers;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage, plutôt, mieux ( ou pire); μᾶλλον δὲ καί : ou plutôt

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα) : penser, estimer ; +2A : considérer comme ;

νῦν 1: en réalité ; après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait

ὅτι  1: que, parce que

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

ποιέω , ῶ / ποῶ 1: faire; + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD), transformer en;

πόνος , ου (ὁ) 1: la peine ; 1 le labeur, l'ouvrage, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

πρός + D 1: devant, tout près de

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non); // expr : τύχῃ : par hasard, à l’occasion, par malchance

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα / πέφευγα ) : + Α : éviter, déserter ;

fréquence 2 :

διατρίβω 2: passer le temps qqe part;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois 

δύο , δυοῖν 2: deux

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

fréquence 3 :

ἄνω  3: adv : en haut, là-haut, en montant

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller, entrer

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: placer ensemble; // M (aor. M συνεθέμην) convenir ; promettre

τύπτω 3: (futur : τυπτήσω ) : frapper, battre, rosser ;

3: oh !

fréquence 4 :

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: causer du trouble, importuner, déranger

ἐρημία , ας () 4: la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ;

πανταχοῦ 4: partout

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; τάχος : neutre adv. : bien vite


ne pas apprendre :

ἀνδριάς , άντος () : la statue

ἀπάγχομαι ( aor. ἀπηγξάμην) : se pendre

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter

ἀπωθέω : ( ἀπώσω , ἀπέωσα ) : écarter qqn (A) de (G) ; // M ἀπωθέομαι : (inf aor ἀπώσασθαι) : écarter, repousser, contr’attaquer

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

βιωτός , ή, όν : qu’on peut vivre, vivable

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

ἔγωγ ΄ = ἐγώ + γε

εἴωθα pft à sens pr. : avoir l'habitude de

ἔμπειρος , ος, ον : expérimenté, qui a de l’expérience, qui a la pratique de

ἐμποιέω / ἐμποέω ,ῶ : introduire, insérer

ἐπεμϐαίνω : s’avancer en montant

ἐπηρεασμός , οῦ (ὁ) : volonté de nuire, harcèlement

ἔστι / ἔστιν = ἔξεστι + infinitif  1: il est permis de ; il est possible de, que

θῶκος , ου (ὁ) : le siège (banc, chaise)

κοὐδεν = καὶ οὐδενί

Λεώς , Λεώ (ὁ) : Léôs, héros athénien qui pour sauver lAthènes de la peste offrit ses 3 filles en sacrifice. // τὸ τῶν Λεώ s e κορῶν ἱερόν : le temple des filles de Léôs, célèbre lieu de rendez-vous galants.

λίθινος , η, ον : de pierre, en pierre

οἰκοδομέω : construire, édifier

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui précisément

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique cf v 173 τουτί = τοῦτο+ι

παντελῶς : totalement, entièrement

παντοδαπός , ή, όν : de toute sorte, de toutes provenances

περιμένω : attendre

Περσεύς , έως () : Persée, héros grec meurtrier de Méduse, dont les yeux transformaient en pierres les humains, même après sa mort ; il avait pu la tuer grâce à des sandales magiques qui lui permettaient de voler.

πετηνός , ή, όν : qui peut voler

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα) : heurter , frapper (θύραν : une porte pour indiquer qu’on va sortir, et ne pas blesser un passant les portes ouvrent vers l’extérieur)

πολυπληθεία , ας (ἡ) : surabondance

πρόδηλος , ος , ον : très clair, parfaitement évident

στοά , ᾶς () : le portique

συναντάω , ῶ : + D : se rencontrer avec, rencontrer (συνήντα impft 3ème p sg )

συνέδριον , ου (τό) : salle de réunion 

συντάττομαι : organiser en se mettant d’accord, prendre ses dispositions ;

σύντονος , ος , ον : intense, soutenu

χαλεπαίνω : (aor 2 ἐχαλέπηνα) + D : se fâcher, s'emporter, s’irriter (contre)

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;


Retour en haut du texte