Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

189 206 Eblouissement de l'amour

Une occasion saisie au volMénandre : Le Dyscolos v 189-206

Scène 4

Sostrate, la fille de Cnémon Η ΚΟΡΗ ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ


Eblouissement de l’amour. L’occasion saisie.


ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ

Οἴμοι τάλαινα τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν .

Τί νῦν ποήσω ; Τὸν κάδον γὰρ ἡ τροφὸς 190

ἱμῶσ΄ ἀφῆκεν εἰς τὸ φρέαρ.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

- Ὦ Ζεῦ πάτερ

καὶ Φοῖϐε Παιάν , ὦ Διοσκόρω φίλω ,

κάλλους ἀμάχου .

ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ

Θερμὸν δ ΄ ὕδωρ προσέταξέ μοι

ποεῖν ὁ πάπας ἐξιών .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἄνδρες, < τί φῶ ; >

ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ

Ἐὰν δὲ τοῦτ ΄ αἴσθητ ΄ , ἀπολεῖ < κάκιστα δὴ > 195

παίων ἐκείνην · οὐ σχολή , μὰ τὼ θεώ .

Ὦ φίλταται Νύμφαι , παρ ΄ ὑμῶν ληπτέον .

Αἰσχύνομαι μέν, εἴ τινες θύουσ΄ ἄρα

ἔνδον, ἐνοχλεῖν ...

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἀλλ ΄ ἂν ἐμοὶ < δοῦναι θέλης, >

βάψας ἐγὼ < σοι τὴν ὑδρίαν > ἥξω φέρων. 200

ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ

Ναί , πρὸς θεῶν , < ἀνύσας γε. >

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐλευθερίως γέ πως

ἄγροικός ἐστιν . Ὦ πολυτίμητοι θεοί ·

τίς ἂν ἐμὲ σώσαι δαιμόνων ;

ΘΥΓΑΤΗΡ ΚΝΗΜΩΝΟΣ

Τάλαιν ΄ ἐγώ ,

τίς ἐψόφηκεν ; Ἆρ ΄ ὁ πάπας ἔρχεται ;

Ἔπειτα πληγὰς λήψομ ΄ , ἄν με καταλάϐηι 205

ἔξω .


Tout le vocabulaire (sauf vocabulaire v 1-188) :

τῶν ἐμῶν κακῶν G exclamatif

190

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

ἱμάω , ῶ : tirer de l’eau, puiser

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : laisser aller, laisser tomber 

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

Φοῖβος , ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

Παιάν , ᾶνος (ὁ) : Paian, ou Péan, dieu médecin identifié à Apollon : Φοῖβος Παιάν : Apollon Guérisseur

Διόσκοροι , ων (οἱ) : duel Διοσκόρω : les Dioscures (Castor et Pollux), divinités secourables qu’on invoque quand on est en difficulté.

φίλω : attention à l’accentuation !

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible

κάλλους ἀμάχου : G exclamatif

θερμός , ή, όν : chaud

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

προστάσσω / προστάττω 2: (-τάξω, -έταξα,-τέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de, prescrire, ordonner, commander, assigner, imposer;

πάπας / πάππας (ὁ) : papa

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ;) : dire

τί φῶ ; subj. délibératif : que puis-je dire ? (= j’en reste muet !)

195

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de,

ἐὰν ... αἴσθηται : éventuel

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

κάκιστα : neutre adverbial : tout à fait misérablement

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément (intensif) ;

παίω  4: frapper, cogner ;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré (superlatif de φίλος,η,ον)

παρά + 1: d’auprès de, de chez, en le recevant de

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ληπτέος , α, ον : qui doit être pris (adj. verbal de λαμϐάνω )

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: 1 rougir, avoir honte de; 2 hésiter à, craindre de, avoir scrupule de ;

εἰ 1: si

θύω  2: sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἄρα adv.  1: peut-être

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

δίδωμι 1 :: ( inf aor δοῦναι ) donner

θέλω 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

200

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα : 1 plonger ; plonger dans l’eau pour remplir, remplir ; 2 teindre

ὑδρία , ας (ἡ) : hydrie, vase à puiser de l’eau, jarre

ναί 4: oui

πρός + 1: par, au nom de ; expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

ἀνύω ( ἀνύσω , ἤνυσα ) : mener à bon terme, venir à bout de, réussir à, accomplir, achever

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme ou d’une femme libre, de noble manière ;

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ) : sauver, préserver ;

σώσαι : attention à l’accentuation ! opt. aor.

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

205

ἔπειτα  1: ensuite, alors, par suite

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver, surprendre ;

ἔξω 2: dehors ;


Vocabulaire alphabétique :

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de,

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: 1 rougir, avoir honte de; 2 hésiter à, craindre de, avoir scrupule de ;

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

ἀνύω ( ἀνύσω , ἤνυσα ) : mener à bon terme, venir à bout de, réussir à, accomplir, achever

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

ἄρα adv.  1: peut-être

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : laisser aller, laisser tomber 

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα : 1 plonger ; plonger dans l’eau pour remplir, remplir ; 2 teindre

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément (intensif) ;

δίδωμι 1 :: ( inf aor δοῦναι ) donner

Διόσκοροι , ων (οἱ) : duel Διοσκόρω : les Dioscures (Castor et Pollux), divinités secourables qu’on invoque quand on est en difficulté.

εἰ 1: si

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme ou d’une femme libre, de noble manière ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

ἔξω 2: dehors ;

ἔπειτα  1: ensuite, alors, par suite

θέλω 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

θερμός , ή, όν : chaud

θύω  2: sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἱμάω , ῶ : tirer de l’eau, puiser

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver, surprendre ;

ληπτέος , α, ον : qui doit être pris (adj. verbal de λαμϐάνω )

ναί 4: oui

Παιάν , ᾶνος (ὁ) : Paian, ou Péan, dieu médecin identifié à Apollon : Φοῖβος Παιάν : Apollon Guérisseur

παίω  4: frapper, cogner ;

πάπας / πάππας (ὁ) : papa

παρά + 1: d’auprès de, de chez, en le recevant de

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

πρός + 1: par, au nom de ; expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

προστάσσω / προστάττω 2: (-τάξω, -έταξα,-τέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de, prescrire, ordonner, commander, assigner, imposer;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ) : sauver, préserver ;

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

ὑδρία , ας (ἡ) : hydrie, vase à puiser de l’eau, jarre

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ;) : dire

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré (superlatif de φίλος,η,ον)

Φοῖβος , ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

ἄρα adv.  1: peut-être

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : laisser aller, laisser tomber 

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément (intensif) ;

δίδωμι 1 :: ( inf aor δοῦναι ) donner

εἰ 1: si

ἔπειτα  1: ensuite, alors, par suite

θέλω 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

παρά + 1: d’auprès de, de chez, en le recevant de

πρός + 1: par, au nom de ; expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ) : sauver, préserver ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ;) : dire

fréquence 2 :

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de,

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: 1 rougir, avoir honte de; 2 hésiter à, craindre de, avoir scrupule de ;

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu

ἔξω 2: dehors ;

θύω  2: sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver, surprendre ;

προστάσσω / προστάττω 2: (-τάξω, -έταξα,-τέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de, prescrire, ordonner, commander, assigner, imposer;

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

fréquence 3 :

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

fréquence 4 :

ναί 4: oui

παίω  4: frapper, cogner ;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;


ne pas apprendre :

ἄγροικος , ος , ον : de la campagne, campagnard

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible

ἀνύω ( ἀνύσω , ἤνυσα ) : mener à bon terme, venir à bout de, réussir à, accomplir, achever

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα : 1 plonger ; plonger dans l’eau pour remplir, remplir ; 2 teindre

Διόσκοροι , ων (οἱ) : duel Διοσκόρω : les Dioscures (Castor et Pollux), divinités secourables qu’on invoque quand on est en difficulté.

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme ou d’une femme libre, de noble manière ;

θερμός , ή, όν : chaud

ἱμάω , ῶ : tirer de l’eau, puiser

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

ληπτέος , α, ον : qui doit être pris (adj. verbal de λαμϐάνω )

Παιάν , ᾶνος (ὁ) : Paian, ou Péan, dieu médecin identifié à Apollon : Φοῖβος Παιάν : Apollon Guérisseur

πάπας / πάππας (ὁ) : papa

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

ὑδρία , ας (ἡ) : hydrie, vase à puiser de l’eau, jarre

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré (superlatif de φίλος,η,ον)

Φοῖβος , ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit


Retour en haut du texte