Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

233 258 Les devoirs d'un frère

Reproches de Gorgias à DaosMénandre : Le Dyscolos v 206-217ACTE II

scène 1

Gorgias réprimande Daos

Les devoirs d’un frère

Gorgias, Daos

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὕτω παρέργως δ ΄ , εἰπέ μοι , τῷ πράγματι

φαύλως τ ΄ ἐχρήσω ;

ΔΑΟΣ

Πῶς ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἔδει σε , νὴ Δία ,

τὸν τῇ κόρῃ προσιόντα , Δᾶ ΄ , ὅστις ποτ ΄ ἦν , 235

ἰδεῖν τότ ΄ εὐθύς , τοῦτο τοῦ λοιποῦ χρόνου

εἰπεῖν θ ΄ ὅπως μηδείς ποτ ΄ αὐτὸν ὄψεται

ποιοῦντα · νυνὶ δ ΄ ὥσπερ ἀλλοτρίου τινὸς

πράγματος ἀπέστης . Οὐκ ἔνεστ ΄ ἴσως φυγεῖν

οἰκειότητα , Δᾶ ΄ · ἀδελφῆς ἔτι μέλει 240

ἔμοιγ ΄ . Ὁ πατὴρ ἀλλότριος εἶναι βούλεται

αὐτῆς πρὸς ἡμᾶς · μὴ τὸ τούτου δύσκολον

μιμώμεθ ΄ ἡμεῖς . Ἂν γὰρ αἰσχύνῃ τινὶ

αὔτη περιπέσῃ , τοῦτο κἀμοὶ γίνεται

ἐπιμελές · ὁ γὰρ ἔξωθεν οὐ τὸν αἴτιον 245

ὅστις ποτ ΄ ἐστὶν οἶδεν , ἀλλὰ τὸ γεγονό ς.

< Κόψωμεν . >

ΔΑΟΣ

Ὦ τᾶν , τὸν γέροντα , Γοργία ,

δέδοικ ΄ · ἐὰν γὰρ τῇ θύραι προσιόντα με

λάϐηι , κρεμᾶι παραχρῆμα .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Δυσχρήστως γέ πως

ἔχει · ζυγομαχῶν τοῦτον οὔθ ΄ ὅτῳ τρόπῳ 250

ἀναγκάσαι τις εἰς τὸ βέλτιον ῥέπειν

οὔτ ΄ ἂν μεταπείσαι νουθετῶν οἶδ ΄ οὐδὲ εἷς ·

ἀλλ ΄ ἐμποδὼν τῷ μὲν βιάσασθαι τὸν νόμον

ἔχει μεθ ΄ αὑτοῦ , τῷ δὲ πεῖσαι τὸν τρόπον .

ΔΑΟΣ

Μικρὸν δ ΄ ἐπίσχες · οὐ μάτην γὰρ ἥκομεν , 255

ἀλλ ΄ ὥσπερ εἶπον ἔρχετ ΄ ἀνακάμψας πάλιν .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ὁ τὴν χλανίδ ΄ ἔχων ; Οὗτός ἐστιν ὃν λέγεις ;

ΔΑΟΣ

Οὗτος.

ΓΟΡΓΙΑΣ

Κακοῦργος εὐθὺς ἀπὸ τοῦ βλέμματος .


Tout le vocabulaire :

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière ;  2 si, tellement, à ce point, aussi;  

παρέργως : superficiellement, avec légèreté

δ’  1: 1 abréviation de δέ devant voyelle 

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

φαύλως : 1 mal, avec négligence; 2 aisément, facilement

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de, pratiquer qqch, traiter (une affaire;

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

πῶς 1: comment ?

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

235

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ποτέ (encl1: parfois ; un jour ; par hasard ;

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν) : 1 voir, avoir la vision de, regarder, observer ; 2 ὁράω,ῶ ... μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à ;

τότε 1: alors, à ce moment

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, vite

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

τοῦτο annonce ὅπως

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ;

ὅπως 1: de façon que ; ὅπως + futur : tâche de (veille à) + inf 

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ; ;avec l’article placé derrière : // αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire, fabriquer, produire, composer; ; ποιεῖν τί τινα : faire qqch à qqn ; agir, faire son effet  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent; en réalité ; νυνὶ δέ : mais en réalité ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si ;

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne)

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: se placer à distance, prendre du recul ; se dérober; faire défection ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : 1 fuir ; 2 φεύγω + Α : échapper à ; éviter, déserter 

240

οἰκειότης , ητος (ἡ) : la parenté, les liens de famille

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

ἔτι  1: encore, désormais;

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ;

ἔμοιγε / ἔμοιγ ΄ = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.)

constr. : αὐτῆς < s e οἰκειότητος >

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, avec ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

μ + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

γάρ 1: car, en effet ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur, l’infamie ;

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : + D tomber dans, sombrer dans ;

κἀμοί = καὶ + ἐμοί

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître ; 2 devenir, se transformer en ; 3 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être. ;

245

ἐπιμελής , ής, ές : dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ὁ , ἡ, τό 1: le, la (article) ;

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ὁ γὰρ ἔξωθεν : hell. : celui <qui voit les choses> de l’extérieur

αἴτιος , α, ον 1: +G : responsable de, coupable de ;

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître

ἀλλά 1: mais

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

τᾶν : adv. ds la loc. ὦ τᾶν : mon bon ami, mon cher ...

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως  ; aor épq : ἔδδεισεν  ; pft epq δείδια  ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: prendre

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre ( ?)

παραχρῆμα 3: sur-le-champ

δυσχρήστως : incommodément, avec un maniement difficile

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

250

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : (interrogatif indirect) qui; quel ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 tour, tournure; 2 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon; 3 le tempérament, le caractère;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) forcer, obliger à, contraindre 

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers

βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ;

ῥέπω : incliner

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer de résolution, dissuader

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul

ἐμποδών 4: en obstacle (litt. dans les pieds) ; // + D : quasi prép. : en obstacle à ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 

βιάω , ῶ : faire violence

νόμος, ου (ὁ) 1: la coutume, la loi 

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, πέπεικα ) persuader, convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ;

255

μικρόν , οῦ  1: un peu ;

ἐπίσχω , ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : attendre ;

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien, gratuitement ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: être arrivé, être venu

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: venir, arriver

ἔρχετ ΄ = ἔρχεται (élision)

ἀνακάμπτω ( f. ἀνακάμψω) : se recourber ; revenir sur ses pas ;

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ;

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide, manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur, le vaurien

ἀπό + G 1: 1 à partir de, de; 2 en se fondant sur ; 3 à cause de, par, du fait de

βλέμμα , ατος (τό) : le regard, la façon de regarder


Vocabulaire alphabétique :

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur, l’infamie ;

αἴτιος , α, ον 1: +G : responsable de, coupable de ;

ἀλλά 1: mais

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) forcer, obliger à, contraindre 

ἀνακάμπτω ( f. ἀνακάμψω) : se recourber ; revenir sur ses pas ;

ἀπό + G 1: 1 à partir de, de; 2 en se fondant sur ; 3 à cause de, par, du fait de

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ; ;avec l’article placé derrière : // αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: se placer à distance, prendre du recul ; se dérober; faire défection ;

βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ;

βιάω , ῶ : faire violence

βλέμμα , ατος (τό) : le regard, la façon de regarder

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.)

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître ; 2 devenir, se transformer en ; 3 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être. ;

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

δ’  1: 1 abréviation de δέ devant voyelle 

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως  ; aor épq : ἔδδεισεν  ; pft epq δείδια  ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

δυσχρήστως : incommodément, avec un maniement difficile

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul

ἔμοιγε / ἔμοιγ ΄ = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

ἐμποδών 4: en obstacle (litt. dans les pieds) ; // + D : quasi prép. : en obstacle à ;

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἐπιμελής , ής, ές : dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ἐπίσχω , ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : attendre ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: venir, arriver

ἔτι  1: encore, désormais;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, vite

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

ἥκω (f ἥξω ) 1: être arrivé, être venu

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur, le vaurien

κἀμοί = καὶ + ἐμοί

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre ( ?)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: prendre

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien, gratuitement ;

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer de résolution, dissuader

μ + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μικρόν , οῦ  1: un peu ;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νόμος, ου (ὁ) 1: la coutume, la loi 

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent; en réalité ; νυνὶ δέ : mais en réalité ;

ὁ , ἡ, τό 1: le, la (article) ;

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître

οἰκειότης , ητος (ἡ) : la parenté, les liens de famille

ὅπως 1: de façon que ; ὅπως + futur : tâche de (veille à) + inf 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν) : 1 voir, avoir la vision de, regarder, observer ; 2 ὁράω,ῶ ... μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : (interrogatif indirect) qui; quel ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière ;  2 si, tellement, à ce point, aussi;  

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ;

παραχρῆμα 3: sur-le-champ

παρέργως : superficiellement, avec légèreté

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, πέπεικα ) persuader, convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ;

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : + D tomber dans, sombrer dans ;

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire, fabriquer, produire, composer; ; ποιεῖν τί τινα : faire qqch à qqn ; agir, faire son effet  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

ποτέ (encl1: parfois ; un jour ; par hasard ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, avec ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

πῶς 1: comment ?

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

ῥέπω : incliner

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τᾶν : adv. ds la loc. ὦ τᾶν : mon bon ami, mon cher ...

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne)

τότε 1: alors, à ce moment

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 tour, tournure; 2 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon; 3 le tempérament, le caractère;

φαύλως : 1 mal, avec négligence; 2 aisément, facilement

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : 1 fuir ; 2 φεύγω + Α : échapper à ; éviter, déserter 

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide, manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de, pratiquer qqch, traiter (une affaire;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἴτιος , α, ον 1: +G : responsable de, coupable de ;

ἀλλά 1: mais

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) forcer, obliger à, contraindre 

ἀπό + G 1: 1 à partir de, de; 2 en se fondant sur ; 3 à cause de, par, du fait de

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ; ;avec l’article placé derrière : // αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.)

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître ; 2 devenir, se transformer en ; 3 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être. ;

δ’  1: 1 abréviation de δέ devant voyelle 

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως  ; aor épq : ἔδδεισεν  ; pft epq δείδια  ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ;

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: venir, arriver

ἔτι  1: encore, désormais;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, vite

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ἥκω (f ἥξω ) 1: être arrivé, être venu

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: prendre

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μικρόν , οῦ  1: un peu ;

νόμος, ου (ὁ) 1: la coutume, la loi 

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent; en réalité ; νυνὶ δέ : mais en réalité ;

ὁ , ἡ, τό 1: le, la (article) ;

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς, ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ) : savoir, connaître

ὅπως 1: de façon que ; ὅπως + futur : tâche de (veille à) + inf 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν) : 1 voir, avoir la vision de, regarder, observer ; 2 ὁράω,ῶ ... μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à ;

ὅς ,,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : (interrogatif indirect) qui; quel ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière ;  2 si, tellement, à ce point, aussi;  

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα, πέπεικα ) persuader, convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ;

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire, fabriquer, produire, composer; ; ποιεῖν τί τινα : faire qqch à qqn ; agir, faire son effet  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

ποτέ (encl1: parfois ; un jour ; par hasard ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, avec ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

πῶς 1: comment ?

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τις , τις, τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne)

τότε 1: alors, à ce moment

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 tour, tournure; 2 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon; 3 le tempérament, le caractère;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον) : 1 fuir ; 2 φεύγω + Α : échapper à ; éviter, déserter 

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si ;


fréquence 2 :

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur, l’infamie ;

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ;

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de, pratiquer qqch, traiter (une affaire;


fréquence 3 :

ἐπίσχω , ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : attendre ;

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien, gratuitement ;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

παραχρῆμα 3: sur-le-champ

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : + D tomber dans, sombrer dans ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

πως 3: (enclitique) en quelque sorte


fréquence 4 :

ἐμποδών 4: en obstacle (litt. dans les pieds) ; // + D : quasi prép. : en obstacle à ;

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur, le vaurien


ne pas apprendre :

ἀνακάμπτω ( f. ἀνακάμψω) : se recourber ; revenir sur ses pas ;

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: se placer à distance, prendre du recul ; se dérober; faire défection ;

βιάω , ῶ : faire violence

βλέμμα , ατος (τό) : le regard, la façon de regarder

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

δυσχρήστως : incommodément, avec un maniement difficile

ἔμοιγε / ἔμοιγ ΄ = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἐπιμελής , ής, ές : dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

κἀμοί = καὶ + ἐμοί

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre ( ?)

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer de résolution, dissuader

μ + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

οἰκειότης , ητος (ἡ) : la parenté, les liens de famille

παρέργως : superficiellement, avec légèreté

ῥέπω : incliner

τᾶν : adv. ds la loc. ὦ τᾶν : mon bon ami, mon cher ...

φαύλως : 1 mal, avec négligence; 2 aisément, facilement

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide, manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;


Retour en haut du texte