Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

233 lexique complet de l'acte II v 233 426

tout le vocabulaire vers 233-426ἀγαθά , ῶν (τά) : 1 les biens, la richesse; 2 le bonheur

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; (cpr ἀμείνων ) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἄγριος , α, ον : rude, sauvage, farouche

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire ; 2 passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée; 3 entraîner avec soi par son poids, d’où peser (+ A) ; 4 ἄγε : allons ! ;

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἀδιήγητος , ος, ον : indescriptible

ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. :ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: crime, faute

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, nuisible, injuste

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse, continuellement

αἱμασιά , ας (ἡ) : la clôture (d’épineux), la clôture

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur, l’infamie ;

αἴτιος , α, ον 1: +G : responsable de, coupable de ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ;) : + G écouter qqn

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ν : conjonction : si

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) forcer, obliger à, contraindre 

ἀναγκαῖος , α, ον 2: lié par la nécessité, par le sang, par la parenté = parent ;

ἀνακάμπτω ( f. ἀνακάμψω) : se recourber ; revenir sur ses pas ;

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, la relâche

ἀνέχω 2: soutenir ; // M ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) : supporter, admettre ;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀνίημι (impér. aor. 2ème p sg : ἄνες ; part. pr. : ἀνιείς ) 4: laisser aller, relâcher ;

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier 

ἄξιος , α, ον 1: + G : digne de, qui mérite

ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἅπαξ , inv4: une fois pour toutes ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ;

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de , sans connaissance de ( comp. ἀπειρότερος )

ἀπό + G 1: 1 à partir de, de; 2 en se fondant sur ; 3 à cause de, par, du fait de

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; / εἰς βέλτιον ἀποϐαίνειν : aboutir à qqch de mieux, avoir une heureuse issue ;

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, traiter qqn de

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ) : laisser, s’éloigner de, distancer ; surpasser ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir; // MP ἀπόλλυμαι 1: ( ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ;) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἀποπέμπω : ( inf. aor : ἀποπέμψαι ) renvoyer

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, fou

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être pauvre

ἀπορρήγνυμι ( f ἀπορρήξω etc. ...) : rompre, briser

ἀποσπάω , ῶ (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

ἀποστέλλω 3: (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer , renvoyer, faire partir

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie

ἀποτρέπω 4: détourner

ἄπροικος ,ος , ον : sans dot

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι  ) commencer ; // M ἄρχομαι + inf : commencer à

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

ἀσχολέομαι , οῦμαι : ne pas connaître le loisir, avoir de l’ouvrage ;

ἄτοπος, ος, ον 3: déplacé, inconvenant, mal ; étrange, extraordinaire ;

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...) ; ;avec l’article placé derrière : // αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

αὐτουργός , ός, όν : qui travaille lui-même ; subst. : petit paysan ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα , 3ème p pl ἀφῆκαν; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part pr ἀφείς ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) + A : laisser aller, laisser tomber, rejeter ;

ἀφίστημι 2: ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) + G : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul  ; se dérober; faire défection ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre 

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ / εἰς βίαν / πρὸς βίαν : emploi adverbial : de force, avec violence

βιάζομαι 2: contraindre, forcer

βιάω , ῶ : faire violence

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie ; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence ; 3 la façon de vivre ;

βλέμμα , ατος (τό) : le regard, la façon de regarder

βουλεύομαι 1: délibérer ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.)

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ, βραχύ τι : neutre adv. : un court moment, un petit instant

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γεννικός , ή, όν : noble, généreux

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γεωργέω , ῶ : cultiver

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître ; 2 devenir, se transformer en ; 3 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être. ;

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; certes, en tout cas ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι Dpl γυναιξίν) 1: la femme

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: le destin (plutôt mauvais)

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors ; // δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle 

δεδισαμένη probable forme de part. aor. de δειδίσσομαι : s’effrayer

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu ; // part. subst. : τὸ δέον , τοῦ δέοντος : ce qui convient, ce qui est nécessaire ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δεῦρο 2: ici ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance);

δῆμος , ου () 1: le dème (circonscription géographique) ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

διαλέγομαι 2: argumenter ; discuter ;

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à + infinitif ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; impératif aor δός , δότε ;) ) : donner, confier, transmettre, attribuer

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; // expr. : δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

διπλασίως : doublement

διφθέρα , ας (ἡ) : peau de chèvre tannée, qui sert de manteau ; peau de bique ;

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : intr. se presser, se hâter d’aller;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, paraître ; 2 juger, estimer ; // expr. : μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ; δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: faire, accomplir 

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, être capable de

δύο / δυώ , δυοῖν / δυεῖν (D tardif δυσί  )  2: deux;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

δυσχρήστως : incommodément, avec un maniement difficile

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: si précisément, au cas précisément où ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même

ἐάω / εἰάω , ῶ (impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir bien, consentir à 

εἰ 1: si (dans un système conditionnel), même si

εἶμι : ( inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι ;) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; // expr. : ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de, j’ai à + inf.

εἴπερ 1: s'il est vrai que, si toutefois

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ;

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l'habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, issu de, provenant de

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ) : donner en mariage ;

ἐκεῖ  2: là, là-bas

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: apporter,

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme libre, de noble manière ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: faire porter (un discours) sur ;

ἔμοιγε / ἔμοιγ ΄ = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

ἐμποδών 4: en obstacle (litt. dans les pieds) ; // + D : quasi prép. : en obstacle à ;

ἐμφανίζω : ( inf. aor. : ἐμφανίσαι ) : faire voir

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de, parmi ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente; ἐνδεῶς  πράττειν : être dans la misère, dans la gêne ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) là où je suis, ici, ici même; τἀνθάδε = τἀ ἐνθάδε : les affaires d’ici

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

ἐνύπνιον , ου (τό) : le songe

ἐνύπνιος , ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ) faillir, commettre une faute

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ;

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: sembler, paraître; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; // ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît 

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : le panégyriste ; le louangeur, le laudateur ;

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἐπί + D 1: 1 à condition de, à la condition que ; // ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de; 2 en vue de, pour ;

ἐπικωλύω : empêcher

ἐπιμελής , ής, ές : dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ἐπίσχω , ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : attendre ;

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς ) 3: ajouter ;

ἐπιτυγχάνω ( aor. ἐπέτυχον ): + G :obtenir ce qu’on désire, atteindre le but ;

ἔραμαι +G : ( aor. ἠράσθην ) aimer

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην, εἴργασμαι  1: travailler 

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise

ἐρείδω : (aor. ἤρεισα ) : appuyer , étayer

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς + Α : en venir à, parvenir à

ἕτερος , α, ον 1: autre ;

ἔτι  1: encore, désormais;

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt, sur le point d'être réalisé

εὖ 1: adv. bien ;

εὐγενῶς : noblement, courageusement

εὐθενέω, ῶ : être en bon état , florissant

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, vite

εὐπορέω , ῶ 4: avoir en abondance ; avoir les moyen; réussir

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur

εὐτυχῶς : heureusement

ἔχομαι + G : demeurer attaché à ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ζηλόω , ῶ 3: rechercher avec ardeur 

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien ... , soit ... soit ...;

ἡδέως 2: avec plaisir

ἤδη 1: dès lors, désormais, immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable; / superlatif : ἥδιστος , η, ον

ἥκω (f ἥξω ) 1: être arrivé, être venu

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où ; / τότε ... ἡνίκα : seulement ... lorsque

θαλλός , οῦ (ὁ) : branche verdoyante

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

θρῖον , ου (τό) : la feuille de figuier

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

θύω  2: sacrifier, faire un sacrifice 

ἰδού 4: interjection : voici (= vois ici) !

ἱκανός , ή, όν 1: suffisant ;

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κἀγ = καὶ ἐγώ

καί 1: et, même, aussi ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment favorable, opportunité, occasion

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère ;

κακοπαθέω , ῶ : être dans la détresse, souffrir

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, méchant, malfaisant

κακοτεχνέω , ω : intr. machiner une ruse, faire une machination

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur, le vaurien

κἀμοί = καὶ + ἐμοί

κἄν 1: κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; aussi bien, également

κατά + 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains 

κατακόπτω (aor κατέκοψα; pft P κατακέκομμαι ) : mettre en pièces, couper en morceaux ; épuiser ;

καταλαμβάνω 2: ( καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver

καταπονέω ,ῶ : se fatiguer, se donner de la peine, souffrir (+ A de relation : pour qqch)

καταφρονέω , 2: + G ou A : mépriser

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir

κατεσθίω , κατέδομαι , κατέφαγον , κατεδήδοκα : dévorer

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

κενός , , όν 3: vide, vain

κομψός , ή, όν : élégant, joli, mignon

κόπτω : (aor ἔκοψα ) 1 frapper à coups répétés, frapper ; 2 tailler en pièces; 3 fatiguer, ennuyer, assommer ;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κράδη , ης (ἡ) : le figuier

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre ( ?)

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ; // ἡ κεκτημένη : ( celle qui possède) la maîtresse, la « patronne »

κτῆμα , ατος (τό) 3: propriété, bien

κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour, complètement

κωλύω 2: empêcher , faire obstacle à

λάθρᾳ / λάθρα 4: prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

λαλέω , ῶ : bavarder, parler

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre, saisir ; trouver, mettre la main sur ; // expr. : λαμϐάνω τι εἰς + Α : prendre qqch pour autre chose, interpréter qqch comme ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω , εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: 1 parler, dire, raconter ; 2 vouloir dire

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte; 2 la pensée ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le discours

λοιδορέω , 3: injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

λυπέω , 2: causer du chagrin, chagriner, affliger ; // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μαία , ας (ἡ) : la grand’mère

μακάριος , α, ον : heureux, cher, bienheureux ;

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα , μᾶλλον , μάλιστα : très, plus, le plus

μαλακίζομαι : (μαλακιστέον adj. verb. d’obligation) : mollir, faiblir

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien, gratuitement ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : se battre contre ( + D)

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ;

μέλλω + inf présent ou futur 1: devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μερίς , μερίδος (ἡ) : la part de fortune, la condition, le lot ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose

μεταλλαγή , ῆς (ἡ) : changement, remplacement

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μετέωρος , ος, ον : soulevé dans les airs

μετρίως 4: avec modération, modérément

μέχρι + G 2: jusqu’à ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μή ... ἔτι 1: ne ... plus

μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ; μή +impératif 1: défense générale et qui dure ;

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas  (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήδεν adv 1: en rien, pas du tout

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικρόν , οῦ  1: un peu ;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

μισθόω , ῶ 2: engager, louer (en versant salaire)

μισθωτός , ή, όν : salarié ; // subst. : ouvrier salarié ;

μισοπόνηρος , ος, ον : qui hait les méchants, ou le mal

μόνος , η, ον 1: seul, à lui seul ;

νάπη , ης (ἡ) : le vallon boisé

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune, le petit jeune homme

νεωλκέω , ῶ : tirer un navire au sec ; traîner comme un navire qu’on tire au sec ;

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νομίζω 1: penser, estimer, croire; + prop inf : croire que ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la coutume, la loi 

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

νῦν 1: maintenant

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent; en réalité ; νυνὶ δέ : mais en réalité ;

ὁ , ἡ , τό 1: le, la (article) ;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi, au théâtre et dans les procès, que je désigne; d’où, au Ν : moi qui suis là; // τοδί = τόδε + ι déictique ;

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

οἷ : adverbe relatif de lieu : là où (avec mouvement)

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ ) : savoir, connaître; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison

οἰκειότης , ητος (ἡ) : la parenté, les liens de famille

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἴομαι / οἶμαι 1:: croire, estimer ; en incise : à mon avis ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) ; tel que, comme ;

ὄλεθρος , ου (ὁ) 4: fléau, plaie, peste ;

ὁμομήτριος , α, ον : né de la même mère

ὁμότροπος , ος, ον : + D : du même caractère que

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὄνος , ου (,) : l’âne

ὅπως 1: de même que, comme, de façon que ; ὅπως ἄν + subj. : comme + indicatif futur ; ὅπως + futur : tâche de (veille à) + inf 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν ) : 1 voir, avoir la vision de, regarder, observer ; 2 ὁράω,ῶ ... μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à ;

ὅς , ,( G οὗ , ἧς , οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὁσημέραι : chaque jour

ὅσον 1: autant que ; ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) ;

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ;

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ 1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A f ἡντινοῦν ) adj indéfini : un quelconque

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les reins

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι  1: que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέποτε 3: ne jamais , jamais

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude)

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ; eh bien donc;

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière, à cette condition  ;  2 si, tellement, à ce point, aussi;  

ὀφρύς , ύος (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

ὄχλος , ου () 2: la foule

Παιανία , ας (ἡ) : le dème de Péanie, en Attique ; Παιανιοῖ doit être un locatif formé comme Μεγαροῖ (à Mégare), locatif de Μέγαρα.Ce dème se ditue à une dizaine de km à l’est d’Athènes

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) le serviteur ;

πάλαι 2: autrefois, jadis; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois, les anciens

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ;; 2 de nouveau, encore;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de ;

παρ-αποθνῄσκω (inf aor. παραποθανεῖν ) : mourir tout de suite

παραχρῆμα 3: sur-le-champ

παρέργως : superficiellement, avec légèreté

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : fournir, présenter, montrer ; avec réfléchi : se présenter comme… ;

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

παρίστημι 2: (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς) ; f. ant. : παρεστήξω ; +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; ; au pft : être là, être présent ; // M παρ-ίσταμαι (aor. παρέστην ) : rester à côté, demeurer

παροξύνω ( pft. P παρώξυμμαι ) : exciter

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, connaître un traitement ; 2 supporter, endurer, souffrir;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

παύομαι + inf , ou + part 1 : cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πέδη , ης (ἡ) : l’entrave

πειθαρχέω ,ῶ : obéir

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα, πέπεικα ) persuader, convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ;

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ;

πέρας , ατος (τό) : la fin ;

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

περ + 1: au sujet de

περιέρχομαι : faire le tour de, parcourir

περικρούω : ajuster violemment, lier avec violence

περίπατος , ου (ὁ) : les allées et venues

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : + D tomber dans, sombrer dans ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πίστις , εως (ἡ) 2: 1 confiance qu’on inspire, crédit; 2 engagement, serment ;

πλεῖστον 1: adv : le plus

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ; // πλησίον adv. : tout près, dans le voisinage ;

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire, fabriquer, produire, composer; ; ποιεῖν τί τινα : faire qqch à qqn ; agir, faire son effet  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de , en grand nombre  ; τὰ πολλά/ πολλά adv 1: le plus souvent ;

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer, s'avancer ; / πρός+Α : monter dans le lit de qqn !

ποτέ (encl1: parfois ; un jour ; par hasard ; en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

που encl. 2: en quelque sorte, je suppose, si je ne me trompe

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα ,ων : les affaires, la situation ; 3 l’ennui, le souci; πράγματα ἔχω : avoir, créer des ennuis; 4 la réalité;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir, accomplir, avoir un résultat, obtenir ; 2 + adv : être ; εὖ πράττω : réussir, être heureux; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω / κακῶς πράττω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ; part pft P προαχθείς ) : 1 pousser, exciter ; 2 s’avancer ;

προαπόλλυμι ( f προαπολῶ ) : détruire avant, faire mourir avant

πρόϐατον (τό) : le mouton ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour , en vue de ; avec ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer, se présenter ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, s'avancer, s'approcher, se présenter;

προσέχω / προσίσχω 2: (aor πρόσεσχον ; part aor N pl : προσσχόντες ) : être attentif  

προσλαλέω , ῶ : + D : s’entretenir avec, bavarder avec

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

πῶς 1: comment ?

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

ῥέπω : incliner

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σήμερον / τήμερον 4: aujourd'hui

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn

σκάπτω : sarcler ; bêcher ;

σός , σή, σόν 1: ton, ta, tien

σπουδαῖος , α, ον 3: sérieux

στέργω 3: chérir;

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ( pour certaines cérémonies);

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

στρῶμα , ατος (τό) : tapis, couverture

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συναγωνίζομαι : +D : combattre avec, aider, soutenir

συνακολουθέω : + D : accompagner, suivre

συνδέω ( aor συνέδησα ) : lier ensemble ; +A +D : unir qqch à; attacher qqch à;

συνεργός , ός, όν : « qui travaille avec » : aide ;

σφόδρα 2 : tout à fait, très

σφοδρός , ά, όν : fort, violent, passionné;

σχεδόν 3: à peu près, un peu  ;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : σχολήν ἄγειν : prendre du repos, perdre son temps ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τάλαντον , ου (τό)  : le talent , unité de poids (35kg environ)

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

τᾶν : adv. ds la loc. ὦ τᾶν : mon bon ami, mon cher ...

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : bouleverser ; (pft P τετάραγμαι )

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ;

τέσσαρες / τέτταρες , ες, τέσσαρα / τέτταρα : quatre

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, le talent, l’habileté ;

τέως : pendant ce temps;

τηθίς , τηθίδος (ἡ) : la tante

τί  1: pourquoi ? comment ? quoi ? ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τις , τις , τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne)

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τόπος , ου () 2: la région, le pays ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv.excl. : à tel point, tellement ;

τότε 1: alors, à ce moment

τουτί : τοῦτ(ο) + ι déictique ;

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τρέφομαι 3: ( θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην /ἐτρέφθην , τέθραμμαι ) : être nourri, être élevé, grandir, être éduqué

τρισάθλιος ,α, ον : trois fois malheureux ; τρισάθλιε : pauvre bougre !

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 tour, tournure; 2 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; κατὰ τρόπον : comme il convient ; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon; 3 le tempérament, le caractère;

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître

τρυφάω , ῶ : vivre mollement

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : τυγχάνω: se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ἂν τύχῃ : à l'occasion (litt. "si ça se trouve") ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) , situation ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

ὕβρις , εως ()  2: (G épique ὕβριος) : outrage.

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπάγω : intr. : se retirer, s’en aller ;

ὑπέρ + G 1: pour, par, au sujet de , dans l'intérêt de, en faveur de, pour la défense de

ὑπερβολ , ῆς (ἡ)3 : le comble ;

ὑπό + G 1: du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de; avec un vb passif : par ;

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : accepter, endurer, supporter

στερον  1: puis, ensuite, plus tard ; // χρόνῳ στερον : plus tard ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, méchant, vil;

φαύλως : 1 mal, avec négligence; 2 aisément, facilement

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, supporter 

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir ; 2 φεύγω + Α : échapper à ; éviter, déserter 

φημι 1: ( φῄς , φησι(ν) , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : dire, affirmer, prétendre ;

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami ; subst. : φίλος , ου () : l’ami

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φορτίον , ου (τό) : le fardeau, la charge 

φράζω 2: (f φράσω, aor ἔφρασα) : dire

φρονέω , 1: sentir,  penser, avoir dans l’esprit

χαίρω 1: 1 se réjouir, être heureux ; 2 + D : se réjouir de, être heureux de ; // expr. χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

χαλεπός , ή, όν 2: désagréable, , acariâtre

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

χεῖρον 4: adv : pire, de façon inférieure, mal

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : la chlanide, manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

χορτάζω ( f χορτάσω ) : engraisser (du bétail) ; bien nourrir, gaver ;

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de, pratiquer qqch, traiter (une affaire;

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ;

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si ;

Retour en haut du texte