Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

259 301 Gorgias interpelle Sostrate

Un dialogue de sourdsMénandre : Le Dyscolos v 259 301ACTE II

scène 2(a) : 259-301

Gorgias, Daos, Sostrate

Gorgias interpelle Sostrate

Un dialogue de sourdsΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τὸν μὲν Γέταν οὐκ ἔνδον ὄντα κατέλαϐον ,

μέλλουσα δ ΄ ἡ μήτηρ θεῷ τινί , 260

οὐκ οἶδ ΄ ὅτῳ ( ποεῖ δὲ τοῦθ ΄ ὁσημέραι,

περιέρχεται θύουσα τὸν δῆμον κύκλῳ

ἅπαντ ΄ ) ἀπέσταλκ ΄ αὐτὀν αὐτόθεν τινὰ

μισθωσόμενον μάγειρον . Ἐρρῶσθαι δὲ τῆι

θυσίαι φράσας ἥκω πάλιν πρὸς τἀνθάδε · 265

καί μοι δοκῶ τοὺς περιπάτους τούτους ἀφεὶς

αὐτὸς διαλέξεσθ ΄ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ . Τὴν θύραν

κόψω δ ΄ ἵν ΄ ᾖ μοι μηδὲ βουλεύσασθ ΄ ἔτι .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Μειράκιον , ἐθελήσαις ἂν ὑπομεῖναι λόγον

σπουδαιότερόν μου ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Καὶ μάλ ΄ ἡδέως · λέγε . 270

ΓΟΡΓΙΑΣ

Εἶναι νομίζω πᾶσιν ἀνθρώποις ἐγώ ,

τοῖς τ ΄ εὐτυχοῦσιν τοῖς τε πράττουσι κακῶς ,

πέρας τι τούτου καὶ μεταλλαγήν τινα ·

καὶ τῷ μὲν εὐτυχοῦντι μέχρι τούτου μένειν

τὰ πράγματ ΄ εὐθενοῦντ ΄ ἀεὶ τὰ τοῦ βίου , 275

ὅσον ἂν χρόνον φέρειν δύνηται τὴν τύχην

μηδὲν ποήσας ἄδικον - εἰς δὲ τοῦθ ΄ ὅταν

ἔλθῃ προαχθεὶς τοῖς ἀγαθοῖς , ἐνταῦθά που

τὴν μεταϐολὴν τὴν εἰς τὸ χεῖρον λαμϐάνει · -

τοῖς δ ΄ ἐνδεῶς πράττουσιν , ἂν μηδὲν κακὸν 280

ποιῶσιν ἀποροῦντες φέρωσιν δ ΄ εὐγενῶς

τὸν δαίμον ΄ , εἰς πίστιν ποτ ΄ ἐλθόντας χρόνωι

βελτίον ΄ εἶναι μερίδα προσδοκᾶν τινα .

Τί οὖν λέγω ; Μήτ ΄ αὐτός , εἰ σφόδρ ΄ εὐπορεῖς ,

πίστευε τούτῳ , μήτε τῶν πτωχῶν πάλιν 285

ἡμῶν καταφρόνει · τοῦ διευτυχεῖν δ ΄ ἀεὶ

πάρεχε σεαυτὸν τοῖς ὁρῶσιν ἄξιον .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἄτοπον δέ σοί τι φαίνομαι νυνὶ ποεῖν ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἔργον δοκεῖς μοι φαῦλον ἐζηλωκέναι ,

πείσειν νομίζων ἐξαμαρτεῖν παρθένον 290

ἐλευθέραν ἢ καιρὸν ἐπιτηρῶν τινα

κατεργάσασθαι πρᾶγμα θανάτων ἄξιον

πολλῶν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἄπολλον.

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐ δίκαιόν ἐστι γοῦν

τὴν σὴν σχολὴν τοῖς ἀσχολουμένοις κακὸν

ἡμῖν γενέσθαι . Τῶν δ ΄ ἁπάντων ἴσθ ΄ ὅτι 295

πτωχὸς ἀδικηθείς ἐστι δυσκολώτατον ·

πρῶτον μέν ἐστ ΄ ἐλεεινός , εἶτα λαμϐάνει

οὐκ εἰς ἀδικίαν ὅσα πέπονθ ΄ ἀλλ ΄ εἰς ὕϐριν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Μειράκιον - οὕτως εὐτυχοίης - , βραχύ τί μου

ἄκουσον .

ΔΑΟΣ

Εὖ γε , δέσποθ ΄ · οὕτω πολλά μοι 300

ἀγαθὰ γένοιτο .
Tout le vocabulaire (sauf vocabulaire v 233-258) :

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver

260

μέλλω + inf présent ou futur 1: devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

θύω  2: sacrifier, faire un sacrifice 

ὁσημέραι : chaque jour

περιέρχομαι : faire le tour de, parcourir

δῆμος , ου () 1: le dème (circonscription géographique) ;

κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour, complètement

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ;

ἀποστέλλω 3: (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer , renvoyer, faire partir

constr. : Τὸν μὲν Γέταν ... κατέλαϐον ... , ... δ ΄ ἡ μήτηρ ... ἀπέσταλκε αὐτόν ... ; αὐτόθεν porte sur τινὰ ...μάγειρον

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même

μισθόω , ῶ 2: engager, louer (en versant salaire)

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

265

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

φράζω 2: ( φράσω, ἔφρασα) : dire

πρός + Α 1: vers, en direction de, pour , en vue de ;

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même; τἀνθάδε = τἀ ἐνθάδε : les affaires d’ici

καί 1: et, même, aussi ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, paraître ; 2 juger, estimer ; // expr. : μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ; δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

περίπατος , ου (ὁ) : les allées et venues

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα , 3ème p pl ἀφῆκαν; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part pr ἀφείς ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) + A : laisser aller, laisser tomber, rejeter ;

διαλέγομαι 2: argumenter ; discuter ;

ὑπέρ + G 1: pour, par, au sujet de , dans l'intérêt de, en faveur de, pour la défense de

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même;

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

εἰμι 1: être ; // expr. : ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de, j’ai à + inf.

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas  (négation subjective)

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

βουλεύομαι 1: délibérer ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir bien, consentir à 

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : accepter, endurer, supporter

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le discours

270

σπουδαῖος , α, ον 3: sérieux

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

ἡδέως 2: avec plaisir

νομίζω 1: penser, estimer, croire; + prop inf : croire que ;

constr. : νομίζω gouverne les infinitifs εἶναι (271), μένειν (274), et προσδοκᾶν (283)

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir, accomplir, avoir un résultat, obtenir ; 2 + adv : être ; εὖ πράττω : réussir, être heureux; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω / κακῶς πράττω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

πέρας , ατος (τό) : la fin ;

τούτου, qui complète les 2 substantif, reprend l’idée de bonheur ou de malheur contenue dans les deux datifs précédents.

μεταλλαγή , ῆς (ἡ) : changement, remplacement

μέχρι + G 2: jusqu’à ;

constr. : groupe nominal du vers 275, sujet de μένειν; εὐθενοῦντα, attribut du sujet ; μέχρι τούτου , au neutre, annonçant ... ὅσον ἄν... : aussi longtemps que

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer


275

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’action , l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα,ων : les affaires, la situation 

εὐθενέω, ῶ : être en bon état , florissant

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse, continuellement

βίος , ου (ὁ) 1: la vie

ὅσον 1: autant que ; ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, supporter 

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de

τύχη , ης (ἡ) 1: le sort, la fortune  (favorable ou non) , situation ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, nuisible, injuste

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à ,;

constr. : dans la parenthèse entre tirets, εἰς δὲ τοῦθ ΄ : mise en relief expressive, en dehors de la proposition dans laquelle ce groupe devrait figurer ; τοῦτο reprend l’idée d’injustice contenue dans ἄδικον, et εἰς δὲ τοῦθ ΄  sera repris dans la principale par ἐνταῦθά που...

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ; part pft P προαχθείς ) : pousser, exciter

ἀγαθά , ῶν (τά) : 1 les biens, la richesse; 2 le bonheur

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

που encl. 2: en quelque sorte, je suppose, si je ne me trompe

280

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose

χεῖρον 4: adv : pire, de façon inférieure, mal

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente; ἐνδεῶς  πράττειν : être dans la misère, dans la gêne ;

πράττουσιν : participe ! le ἄν qui suit est une conjonction régissant ποιῶσιν et φέρωσιν. ἀποροῦντες : participe à valeur concessive.

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, méchant, malfaisant

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être pauvre

εὐγενῶς : noblement, courageusement

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: le destin (plutôt mauvais)

πίστις , εως (ἡ) 2: confiance qu’on inspire, crédit;

χρόνος (ὁ) 1: le temps ; χρόνῳ : avec le temps ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς + Α : en venir à, parvenir à

ἐλθόντας à l’accusatif, avec τούτους sous-entendu, comme sujet de προσδοκᾶν.

μερίς , μερίδος (ἡ) : la part de fortune, la condition, le lot ;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ; eh bien donc;

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

εἰ 1: si (dans un système conditionnel), même si

σφόδρα 2 : tout à fait, très

εὐπορέω , ῶ 4: avoir en abondance ; avoir les moyen; réussir

285

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

μὴ ... πίστευε : impératif présent : défense générale, et qui dure

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

καταφρονέω , 2: + G ou A : mépriser

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux

τοῦ διευτυχεῖν dépend de ἄξιον

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : fournir, présenter, montrer ; avec réfléchi : se présenter comme… ;

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

ἄξιος , α, ον 1: + G : digne de, qui mérite

ἄτοπος, ος, ον 3: déplacé, inconvenant, mal ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, méchant, vil;

ζηλόω , ῶ 3: rechercher avec ardeur 


290

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ) faillir, commettre une faute

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment favorable, opportunité, occasion

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre 

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον : par Apollon ! (acc. excl.) 

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; // expr. : δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que

γοῦν  3: certes, en tout cas 

σός , σή, σόν 1: ton, ta, tien

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ;

ἀσχολέομαι , οῦμαι : ne pas connaître le loisir, avoir de l’ouvrage ;

295

constr. : τῶν δ ΄ ἁπάντων ... δυσκολώτατον

ὅτι  1: que

ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. :ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; ;// expr. : λαμϐάνω τι εἰς + Α : prendre qqch pour autre chose, interpréter qqch comme ;

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ;

πάσχω 1: (πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, connaître un traitement ; 2 supporter, endurer, souffrir;

ὕβρις , εως ()  2: (G épique ὕβριος) : outrage.

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition 

οὕτως εὐτυχοίης : voeu, en incise : puisses-tu ainsi être heureux !

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ, βραχύ τι : neutre adv. : un court moment, un petit instant

300

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ;) : + G écouter qqn

εὖ 1: adv. bien ;

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθά , ῶν (τά) : 1 les biens, la richesse; 2 le bonheur

ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. :ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, nuisible, injuste

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse, continuellement

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ;) : + G écouter qqn

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἄξιος , α, ον 1: + G : digne de, qui mérite

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ;

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être pauvre

ἀποστέλλω 3: (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer , renvoyer, faire partir

ἀσχολέομαι , οῦμαι : ne pas connaître le loisir, avoir de l’ouvrage ;

ἄτοπος, ος, ον 3: déplacé, inconvenant, mal ;

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα , 3ème p pl ἀφῆκαν; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part pr ἀφείς ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) + A : laisser aller, laisser tomber, rejeter ;

βίος , ου (ὁ) 1: la vie

βουλεύομαι 1: délibérer ;

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ, βραχύ τι : neutre adv. : un court moment, un petit instant

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γοῦν  3: certes, en tout cas 

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: le destin (plutôt mauvais)

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δῆμος , ου () 1: le dème (circonscription géographique) ;

διαλέγομαι 2: argumenter ; discuter ;

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; // expr. : δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, paraître ; 2 juger, estimer ; // expr. : μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ; δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir bien, consentir à 

εἰ 1: si (dans un système conditionnel), même si

εἰμι 1: être ; // expr. : ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de, j’ai à + inf.

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à ,;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ;

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même;

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente; ἐνδεῶς  πράττειν : être dans la misère, dans la gêne ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même; τἀνθάδε = τἀ ἐνθάδε : les affaires d’ici

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ) faillir, commettre une faute

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς + Α : en venir à, parvenir à

εὖ 1: adv. bien ;

εὐγενῶς : noblement, courageusement

εὐθενέω, ῶ : être en bon état , florissant

εὐπορέω , ῶ 4: avoir en abondance ; avoir les moyen; réussir

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur

ζηλόω , ῶ 3: rechercher avec ardeur 

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

ἡδέως 2: avec plaisir

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

θύω  2: sacrifier, faire un sacrifice 

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

καί 1: et, même, aussi ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment favorable, opportunité, occasion

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, méchant, malfaisant

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver

καταφρονέω , 2: + G ou A : mépriser

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir

κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour, complètement

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; ;// expr. : λαμϐάνω τι εἰς + Α : prendre qqch pour autre chose, interpréter qqch comme ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le discours

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέλλω + inf présent ou futur 1: devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μερίς , μερίδος (ἡ) : la part de fortune, la condition, le lot ;

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose

μεταλλαγή , ῆς (ἡ) : changement, remplacement

μέχρι + G 2: jusqu’à ;

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas  (négation subjective)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μισθόω , ῶ 2: engager, louer (en versant salaire)

νομίζω 1: penser, estimer, croire; + prop inf : croire que ;

ὁσημέραι : chaque jour

ὅσον 1: autant que ; ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) ;

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι  1: que

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ; eh bien donc;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition 

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : fournir, présenter, montrer ; avec réfléchi : se présenter comme… ;

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πάσχω 1: (πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, connaître un traitement ; 2 supporter, endurer, souffrir;

πέρας , ατος (τό) : la fin ;

περιέρχομαι : faire le tour de, parcourir

περίπατος , ου (ὁ) : les allées et venues

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πίστις , εως (ἡ) 2: confiance qu’on inspire, crédit;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre 

που encl. 2: en quelque sorte, je suppose, si je ne me trompe

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’action , l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα,ων : les affaires, la situation 

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir, accomplir, avoir un résultat, obtenir ; 2 + adv : être ; εὖ πράττω : réussir, être heureux; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω / κακῶς πράττω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ; part pft P προαχθείς ) : pousser, exciter

πρός + Α 1: vers, en direction de, pour , en vue de ;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σός , σή, σόν 1: ton, ta, tien

σπουδαῖος , α, ον 3: sérieux

σφόδρα 2 : tout à fait, très

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τύχη , ης (ἡ) 1: le sort, la fortune  (favorable ou non) , situation ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

ὕβρις , εως ()  2: (G épique ὕβριος) : outrage.

ὑπέρ + G 1: pour, par, au sujet de , dans l'intérêt de, en faveur de, pour la défense de

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : accepter, endurer, supporter

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, méchant, vil;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, supporter 

φράζω 2: ( φράσω, ἔφρασα) : dire

χεῖρον 4: adv : pire, de façon inférieure, mal

χρόνος (ὁ) 1: le temps ; χρόνῳ : avec le temps ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθά , ῶν (τά) 1: 1 les biens, la richesse; 2 le bonheur

ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. :ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse, continuellement

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ;) : + G écouter qqn

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἄξιος , α, ον 1: + G : digne de, qui mérite

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα , 3ème p pl ἀφῆκαν; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part pr ἀφείς ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) + A : laisser aller, laisser tomber, rejeter ;

βίος , ου (ὁ) 1: la vie

βουλεύομαι 1: délibérer ;

δῆμος , ου () 1: le dème (circonscription géographique) ;

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; // expr. : δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, paraître ; 2 juger, estimer ; // expr. : μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ; δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de

ἐθέλω / θέλω 1: vouloir bien, consentir à 

εἰ 1: si (dans un système conditionnel), même si

εἰμι : être ; // expr. : ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de, j’ai à + inf.

εἰς ( ἐς ) + Α 1: dans , vers, jusqu’à ,;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ;

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même;

ἐνθάδε 1: là où je suis, ici, ici même; τἀνθάδε = τἀ ἐνθάδε : les affaires d’ici

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς + Α : en venir à, parvenir à

εὖ 1: adv. bien ;

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

καί 1: et, même, aussi ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment favorable, opportunité, occasion

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, méchant, malfaisant

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre; 2 recevoir ; ;// expr. : λαμϐάνω τι εἰς + Α : prendre qqch pour autre chose, interpréter qqch comme ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le discours

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

μέλλω + inf présent ou futur 1: devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas  (négation subjective)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

νομίζω 1: penser, estimer, croire; + prop inf : croire que ;

ὅσον 1: autant que ; ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) ;

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι  1: que

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ; eh bien donc;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière, à cette condition 

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : fournir, présenter, montrer ; avec réfléchi : se présenter comme… ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πάσχω 1: (πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, connaître un traitement ; 2 supporter, endurer, souffrir;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre 

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’action , l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα,ων : les affaires, la situation 

πράττω / πράσσω 1: (πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir, accomplir, avoir un résultat, obtenir ; 2 + adv : être ; εὖ πράττω : réussir, être heureux; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω / κακῶς πράττω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

πρός + Α 1: vers, en direction de, pour , en vue de ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

σεαυτόν, σεαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σός , σή, σόν 1: ton, ta, tien

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τύχη , ης (ἡ) 1: le sort, la fortune  (favorable ou non) , situation ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

ὑπέρ + G 1: pour, par, au sujet de , dans l'intérêt de, en faveur de, pour la défense de

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : porter, supporter 

χρόνος (ὁ) : le temps ; χρόνῳ : avec le temps ;


fréquence 2 :

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, nuisible, injuste

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l'embarras, être pauvre

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ, βραχύ τι : neutre adv. : un court moment, un petit instant

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: le destin (plutôt mauvais)

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

διαλέγομαι 2: argumenter ; discuter ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ) faillir, commettre une faute

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur

ἡδέως 2: avec plaisir

θύω  2: sacrifier, faire un sacrifice 

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : rencontrer, trouver

καταφρονέω , 2: + G ou A : mépriser

μέχρι + G 2: jusqu’à ;

μισθόω , ῶ 2: engager, louer (en versant salaire)

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude )

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πίστις , εως (ἡ) 2: confiance qu’on inspire, crédit;

που encl. 2: en quelque sorte, je suppose, si je ne me trompe

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’action , l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα,ων : les affaires, la situation 

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

σφόδρα 2 : tout à fait, très

ὕβρις , εως ()  2: (G épique ὕβριος) : outrage.

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : accepter, endurer, supporter

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, méchant, vil;

φράζω 2: ( φράσω, ἔφρασα) : dire


fréquence 3 :

ἀποστέλλω 3: (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : envoyer , renvoyer, faire partir

ἄτοπος, ος, ον 3: déplacé, inconvenant, mal ;

γοῦν  3: certes, en tout cas 

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

ζηλόω , ῶ 3: rechercher avec ardeur 

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose

προάγω 3: ( ἄξω , ἤγαγον , ἦχα ; part pft P προαχθείς ) : pousser, exciter

σπουδαῖος , α, ον 3: sérieux


fréquence 4 :

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

εὐπορέω , ῶ 4: avoir en abondance ; avoir les moyen; réussir

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ;

χεῖρον 4: adv : pire, de façon inférieure, mal


ne pas apprendre :

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // Ἄπολλον : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἀσχολέομαι , οῦμαι : ne pas connaître le loisir, avoir de l’ouvrage ;

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente; ἐνδεῶς  πράττειν : être dans la misère, dans la gêne ;

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

εὐγενῶς : noblement, courageusement

εὐθενέω, ῶ : être en bon état , florissant

κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour, complètement

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μερίς , μερίδος (ἡ) : la part de fortune, la condition, le lot ;

μεταλλαγή , ῆς (ἡ) : changement, remplacement

ὁσημέραι : chaque jour

πέρας , ατος (τό) : la fin ;

περιέρχομαι : faire le tour de, parcourir

περίπατος , ου (ὁ) : les allées et venues

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate


Retour en haut du texte