Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

301 349 Sostrate se défend

Gorgias dévoile son identitéMénandre : Le Dyscolos v 301 349ACTE II

scène 2(b) : 301-349

Gorgias, Daos, Sostrate


La défense de Sostrate

Gorgias se dévoile

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Καὶ σύ γ ΄ ὁ λαλῶν πρόσεχε δή .

Κόρην τιν ΄ εἶδον ἐνθαδί · ταύτης ἐρῶ ·

εἰ τοῦτ ΄ ἀδίκημ ΄ εἴρηκας , ἠδίκηκ ΄ ἴσως .

Τί γὰρ ἄν τις εἶποι ; Πλὴν πορεύομ ΄ ἐνθάδε

οὐχὶ πρὸς ἐκείνην , βούλομαι δ ΄ αὐτῆς ἰδεῖν 305

τὸν πατέρ ΄. Ἐγὼ γάρ , ὢν ἐλεύθερος , βίον

ἱκανὸν ἔχων , ἕτοιμός εἰμι λαμϐάνειν

αὐτὴν ἄπροικον , πίστιν ἐπιθεὶς διατελεῖν

στέργων . Ἐπὶ κακῷ δ ΄ εἰ προσελήλυθ ΄ ἐνθάδε

ἢ βουλόμενος ὑμῶν τι κακοτεχνεῖν λάθρα , 310

οὗτός μ ΄ ὁ Πάν , μειράκιον , αἱ Νύμφαι θ ΄ ἅμα

ἀπόπληκτον αὐτοῦ πλησίον τῆς οἰκίας

ἤδη ποήσειαν . Τετάραγμ ΄ , εὖ ἴσθ ΄ ὅτι ,

οὐδὲ μετρίως , εἴ σοι τοιοῦτος φαίνομαι .

ΓΟΡΓΙΑΣ

λλ ΄ εἴ τι κἀγὼ τοῦ δέοντος σφοδρότερον 315

εἴρηκα , μηδὲν τοῦτο λυπείτω σ΄ ἔτι ·

ἅμα γὰρ μεταπείθεις ταῦτα καὶ φίλον μ ΄ ἔχεις .

Οὐκ ἀλλότριος δ ΄ ὤν , ἀλλ ΄ ἀδελφὸς τῆς κόρης

ὁμομήτριος , βέλτιστε , ταῦτά σοι λέγω .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Καὶ χρήσιμός γ ΄ εἶ , νὴ Δί ΄ , εἰς τὰ λοιπά μοι. 320

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τί « χρήσιμος » ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Γεννικὸν ὁρῶ σε τῷ τρόπωι .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐ πρόφασιν εἰπὼν βούλομ ΄ ἀποπέμψαι κενήν ,

τὰ δ ΄ ὄντα πράγματ ΄ ἐμφανίσαι . Ταύτῃ πατήρ

ἐσθ ΄ οἷος οὐδεὶς γέγονεν οὔτε τῶν πάλαι

ἄνθρωπος οὔτε τῶν καθ ΄ ἡμᾶς .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὁ χαλεπός ; 325

Σχεδὸν οἶδ ΄ .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ὑπερϐολή τίς ἐστιν τοῦ κακοῦ .

Τούτῳ ταλάντων ἔστ ΄ ἴσως τουτὶ δυεῖν

τὸ κτῆμα · τοῦτ ΄ αὐτὸς γεωργῶν διατελεῖ

μόνος , συνεργὸν δ ΄ οὐδέν ΄ ἀνθρώπων ἔχων ,

οὐκ οἰκέτην οἰκεῖον , οὐκ ἐκ τοῦ τόπου 330

μισθωτόν , οὐχὶ γείτον ΄ , ἀλλ ΄ αὐτὸς μόνος .

Ἥδιστόν ἐστ ΄ αὐτῶι γὰρ ἀνθρώπων ὁρᾶν

οὐδένα . Μεθ ΄ αὑτοῦ τὴν κόρην ἐργάζεται

ἔχων τὰ πολλά · προσλαλεῖ ταύτῃ μόνηι ,

ἑτέρῳ δὲ τοῦτ ΄ οὐκ ἂν ποήσαι ῥαιδίως . 335

Τότε φησὶν ἐκδώσειν ἐκείνην , ἡνίκ ΄ ἂν

ὁμότροπον αὑτῷ νυμφίον λάϐῃ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Λέγεις

οὐδέποτε .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Μὴ δὴ πράγματ ΄ , ὦ βέλτιστ ΄ , ἔχε ·

μάτην γὰρ ἕξεις · τοὺς δ ΄ ἀναγκαίους ἔα

ἡμᾶς φέρειν ταῦθ ΄, οἷς δίδωσιν ἡ τύχη . 340

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Πρὸς τῶν θεῶν , οὐπώποτ ΄ ἠράσθης τινός ,

μειράκιον ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐδ ΄ ἔξεστί μοι , βέλτιστε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Πῶς ;

Τίς ἐσθ ΄ ὁ κωλύων ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ὁ τῶν ὄντων κακῶν

λογισμός , ἀνάπαυσιν διδοὺς οὐδ ΄ ἡντινοῦν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὔ μοι δοκεῖς · ἀπειρότερον γοῦν διαλέγει 345

περὶ ταῦτ ΄. Ἀποστῆναι κελεύεις μ ΄ · οὐκέτι

τοῦτ ΄ ἔστιν ἐπ ΄ ἐμοί , τῷ θεῶι δέ .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τοιγαροῦν

οὐ μὲν ἀδικεῖς ἡμᾶς , μάτην δὲ κακοπαθεῖς .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐκ ἂν λάϐοιμι τὴν κόρην ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐκ ἂν λάϐοις . (...)
Tout le vocabulaire (sauf vocabulaire v233-301) :

λαλέω , ῶ : bavarder, parler

προσέχω / προσίσχω 2: (aor πρόσεσχον ; part aor N pl : προσσχόντες ) : être attentif  

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance);

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: crime, faute

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer, s'avancer ; / πρός+Α : monter dans le lit de qqn 

305

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

βίος , ου (ὁ) 1: moyen de vivre, les moyens d'existence

ἱκανός , ή, όν 1: suffisant ;

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; + inf. : prêt à;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre, saisir ; trouver, mettre la main sur ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser ;

ἄπροικος ,ος , ον : sans dot

πίστις , εως (ἡ) 2: engagement, serment ;

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς ) 3: ajouter ;

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à + infinitif ;

στέργω 3: chérir;

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, s'avancer, s'approcher, se présenter;

310

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

κακοτεχνέω , ω : intr. machiner une ruse, faire une machination

λάθρᾳ / λάθρα 4: prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, fou

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

πλησίον 3: prép. πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ἤδη 1: dès lors, désormais, immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : bouleverser ; (pft Pτετάραγμαι )

μετρίως 4: avec modération, modérément

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

315

κἀγ = καὶ ἐγώ

δεῖ  1: il faut ; part. subst. : τὸ δέον , τοῦ δέοντος : ce qui convient, ce qui est nécessaire ;

σφοδρός , ά, όν : fort, violent, passionné;

λυπέω , 2: causer du chagrin, chagriner, affliger ; // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

λυπείτω impér. pr. A 3ème p sg

μήδεν adv : en rien, pas du tout

μή ... ἔτι : ne ... plus

relier μηδέν ... ἔτι

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μεταπείθεις ταῦτα : ταῦτα A de relation : « quant à cela »

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami ; subst. : φίλος , ου () : l’ami

φίλον : attribut du COD σε;

Οὐκ ἀλλότριος δ ΄ ὤν , ἀλλ ΄ ἀδελφὸς τῆς κόρης ὁμομήτριος : valeur forte de l’apposition au sujet : « en tant que »

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ὁμομήτριος , α, ον : né de la même mère

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; (cpr ἀμείνων ) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

320

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

γεννικός , ή, όν : noble, généreux

τρόπωι τῷ datif de relation

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

ἀποπέμπω : ( inf. aor : ἀποπέμψαι ) renvoyer

κενός , , όν 3: vide, vain

relier πρόφασιν à κενήν

ἐμφανίζω : ( inf. aor. : ἐμφανίσαι ) : faire voir

τὰ δ ΄ ὄντα πράγματα : sens fort de ὄντα ( cf τά ὄντα 1: les choses qui existent)

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) ; tel que, comme ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

πάλαι 2: autrefois, jadis; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois, les anciens

325

κατά + 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains 

χαλεπός , ή, όν 2: désagréable, , acariâtre

σχεδόν 3: à peu près, un peu  ;

σχεδὸν < s e αὐτὸν > οἶδα : je le connais un peu , je crois le connaître.

ὑπερβολ , ῆς (ἡ)3 : le comble ;

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

ταλάντων ... δυεῖν : G de prix

τουτί : τοῦτο + ι déictique : τουτί τὸ κτῆμα

δύο / δυώ , δυοῖν / δυεῖν (D tardif δυσί  )  2: deux;

κτῆμα , ατος (τό) 3: propriété, bien

γεωργέω , ῶ : cultiver

μόνος , η, ον 1: seul, à lui seul ;

συνεργός , ός, όν : « qui travaille avec » : aide ;

συνεργόν : attribut du COD οὐδέν ΄ ἀνθρώπων, qui sera développé par les 3 accusatifs suivants;

330

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, issu de, provenant de

τόπος , ου () 2: la région, le pays ;

μισθωτός , ή, όν : salarié ; // subst. : ouvrier salarié ;

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable; / superlatif : διστος , η, ον

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην, εἴργασμαι  1: travailler 

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, ; τὰ πολλά/ πολλά adv 1: le plus souvent ;

προσλαλέω , ῶ : + D : s’entretenir avec, bavarder avec

335

ἕτερος , α, ον 1: autre ;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

ποήσαι : opt. aor. 3ème p. sg.

τότε annonce ἡνίκ΄ ἄν

φημι 1: ( φῄς , φησι(ν) , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : dire, affirmer, prétendre ;

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ) : donner en mariage ;

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où ; / τότε ... ἡνίκα : seulement ... lorsque

ὁμότροπος , ος, ον : + D : du même caractère que

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire, vouloir dire

οὐδέποτε 3: ne jamais , jamais

μή +impératif 1: défense générale et qui dure ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci; πράγματα ἔχω : avoir, créer des ennuis; 2 la réalité;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: lié par la nécessité, par le sang, par la parenté = parent ;

ἐάω / εἰάω , ῶ (impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser

340

δίδωμι : donner, confier, transmettre, attribuer

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

ἔραμαι +G : ( aor. ἠράσθην ) aimer

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ;

κωλύω 2: empêcher , faire obstacle à

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte; 2 la pensée ;

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, la relâche

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A f ἡντινοῦν ) adj indéfini : un quelconque

345

Οὔ μοι δοκεῖς < s e ἠρασθῆναι>

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de , sans connaissance de ( comp. ἀπειρότερος )

ἀπειρότερον : valeur maximale du comparatif : « passablement », « un peu trop ignorant »

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

ἀφίστημι ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen2: éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: + G : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul ;

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

ἐπί + D 1: à condition de, à la condition que ; // ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de;

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi

κακοπαθέω , ῶ : être dans la détresse, souffrirVocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; (cpr ἀμείνων ) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: crime, faute

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: lié par la nécessité, par le sang, par la parenté = parent ;

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, la relâche

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de , sans connaissance de ( comp. ἀπειρότερος )

ἀποπέμπω : ( inf. aor : ἀποπέμψαι ) renvoyer

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, fou

ἄπροικος ,ος , ον : sans dot

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

ἀφίστημι ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen2: éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: + G : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul ;

βίος , ου (ὁ) 1: moyen de vivre, les moyens d'existence

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γεννικός , ή, όν : noble, généreux

γεωργέω , ῶ : cultiver

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut ; part. subst. : τὸ δέον , τοῦ δέοντος : ce qui convient, ce qui est nécessaire ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance);

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à + infinitif ;

δίδωμι : donner, confier, transmettre, attribuer

δύο / δυώ , δυοῖν / δυεῖν (D tardif δυσί  )  2: deux;

ἐάω / εἰάω , ῶ (impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, issu de, provenant de

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ) : donner en mariage ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐμφανίζω : ( inf. aor. : ἐμφανίσαι ) : faire voir

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ;

ἐπί + D 1: 1 à condition de, à la condition que ; // ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de; 2 en vue de, pour ;

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς ) 3: ajouter ;

ἔραμαι +G : ( aor. ἠράσθην ) aimer

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην, εἴργασμαι  1: travailler 

ἕτερος , α, ον 1: autre ;

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; + inf. : prêt à;

ἤδη 1: dès lors, désormais, immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable; / superlatif : διστος , η, ον

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où ; / τότε ... ἡνίκα : seulement ... lorsque

ἱκανός , ή, όν 1: suffisant ;

κἀγ = καὶ ἐγώ

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère ;

κακοπαθέω , ῶ : être dans la détresse, souffrir

κακοτεχνέω , ω : intr. machiner une ruse, faire une machination

κατά + 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains 

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

κενός , , όν 3: vide, vain

κτῆμα , ατος (τό) 3: propriété, bien

κωλύω 2: empêcher , faire obstacle à

λάθρᾳ / λάθρα 4: prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

λαλέω , ῶ : bavarder, parler

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre, saisir ; trouver, mettre la main sur ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire, vouloir dire

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte; 2 la pensée ;

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

λυπέω , 2: causer du chagrin, chagriner, affliger ; // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μετρίως 4: avec modération, modérément

μή ... ἔτι 1: ne ... plus

μή +impératif 1: défense générale et qui dure ;

μήδεν adv 1: en rien, pas du tout

μισθωτός , ή, όν : salarié ; // subst. : ouvrier salarié ;

μόνος , η, ον 1: seul, à lui seul ;

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) ; tel que, comme ;

ὁμομήτριος , α, ον : né de la même mère

ὁμότροπος , ος, ον : + D : du même caractère que

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A f ἡντινοῦν ) adj indéfini : un quelconque

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέποτε 3: ne jamais , jamais

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

πάλαι 2: autrefois, jadis; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois, les anciens

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

πίστις , εως (ἡ) 2: engagement, serment ;

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πλησίον 3: prép. πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, ; τὰ πολλά/ πολλά adv 1: le plus souvent ;

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer, s'avancer ; / πρός+Α : monter dans le lit de qqn !

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci; πράγματα ἔχω : avoir, créer des ennuis; 2 la réalité;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, s'avancer, s'approcher, se présenter;

προσέχω / προσίσχω 2: (aor πρόσεσχον ; part aor N pl : προσσχόντες ) : être attentif  

προσλαλέω , ῶ : + D : s’entretenir avec, bavarder avec

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

στέργω 3: chérir;

συνεργός , ός, όν : « qui travaille avec » : aide ;

σφοδρός , ά, όν : fort, violent, passionné;

σχεδόν 3: à peu près, un peu  ;

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : bouleverser ; (pft Pτετάραγμαι )

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τόπος , ου () 2: la région, le pays ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπερβολ , ῆς (ἡ)3 : le comble ;

φημι 1: ( φῄς , φησι(ν) , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : dire, affirmer, prétendre ;

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami ; subst. : φίλος , ου () : l’ami

χαλεπός , ή, όν 2: désagréable, , acariâtre

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; (cpr ἀμείνων ) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ;

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

βίος , ου (ὁ) 1: moyen de vivre, les moyens d'existence

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut ; part. subst. : τὸ δέον , τοῦ δέοντος : ce qui convient, ce qui est nécessaire ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc; 2 assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance);

δίδωμι : donner, confier, transmettre, attribuer

ἐάω / εἰάω , ῶ (impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, issu de, provenant de

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ;

ἐπί + D 1: 1 à condition de, à la condition que ; // ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de; 2 en vue de, pour ;

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην, εἴργασμαι  1: travailler 

ἕτερος , α, ον 1: autre ;

ἤδη 1: dès lors, désormais, immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ἱκανός , ή, όν 1: suffisant ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère ;

κατά + 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains 

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre, saisir ; trouver, mettre la main sur ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire, vouloir dire

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte; 2 la pensée ;

μή ... ἔτι 1: ne ... plus

μή +impératif 1: défense générale et qui dure ;

μήδεν adv 1: en rien, pas du tout

μόνος , η, ον 1: seul, à lui seul ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) ; tel que, comme ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, ; τὰ πολλά/ πολλά adv 1: le plus souvent ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’ennui, le souci; πράγματα ἔχω : avoir, créer des ennuis; 2 la réalité;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes)

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φημι 1: ( φῄς , φησι(ν) , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : dire, affirmer, prétendre ;

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami ; subst. : φίλος , ου () : l’ami


fréquence 2 :

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: crime, faute

ἀναγκαῖος , α, ον 2: lié par la nécessité, par le sang, par la parenté = parent ;

ἀφίστημι ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen2: éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: + G : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul ;

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à + infinitif ;

δύο / δυώ , δυοῖν / δυεῖν (D tardif δυσί  )  2: deux;

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ) : donner en mariage ;

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; + inf. : prêt à;

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable; / superlatif : διστος , η, ον

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où ; / τότε ... ἡνίκα : seulement ... lorsque

κωλύω 2: empêcher , faire obstacle à

λυπέω , 2: causer du chagrin, chagriner, affliger ; // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A f ἡντινοῦν ) adj indéfini : un quelconque

πάλαι 2: autrefois, jadis; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois, les anciens

πίστις , εως (ἡ) 2: engagement, serment ;

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer, s'avancer ; / πρός+Α : monter dans le lit de qqn !?

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, s'avancer, s'approcher, se présenter;

προσέχω / προσίσχω 2: (aor πρόσεσχον ; part aor N pl : προσσχόντες ) : être attentif  

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

τόπος , ου () 2: la région, le pays ;

χαλεπός , ή, όν 2: désagréable, , acariâtre

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile


fréquence 3 :

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ;

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς ) 3: ajouter ;

ἐράω , 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

κενός , , όν 3: vide, vain

κτῆμα , ατος (τό) 3: propriété, bien

οὐδέποτε 3: ne jamais , jamais

πλησίον 3: prép. πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

στέργω 3: chérir;

σχεδόν 3: à peu près, un peu  ;

ὑπερβολ , ῆς (ἡ)3 : le comble ;


fréquence 4 :

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de , sans connaissance de ( comp. ἀπειρότερος )

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

λάθρᾳ / λάθρα 4: prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

μετρίως 4: avec modération, modérément


ne pas apprendre :

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, la relâche

ἀποπέμπω : ( inf. aor : ἀποπέμψαι ) renvoyer

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, fou

ἄπροικος ,ος , ον : sans dot

γεννικός , ή, όν : noble, généreux

γεωργέω , ῶ : cultiver

ἐμφανίζω : ( inf. aor. : ἐμφανίσαι ) : faire voir

ἔραμαι +G : ( aor. ἠράσθην ) aimer

κἀγ = καὶ ἐγώ

κακοπαθέω , ῶ : être dans la détresse, souffrir

κακοτεχνέω , ω : intr. machiner une ruse, faire une machination

λαλέω , ῶ : bavarder, parler

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μισθωτός , ή, όν : salarié ; // subst. : ouvrier salarié ;

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

ὁμομήτριος , α, ον : né de la même mère

ὁμότροπος , ος, ον : + D : du même caractère que

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα)

προσλαλέω , ῶ : + D : s’entretenir avec, bavarder avec

συνεργός , ός, όν : « qui travaille avec » : aide ;

σφοδρός , ά, όν : fort, violent, passionné;

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : bouleverser ; (pft Pτετάραγμαι )

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi


Retour en haut du texte