Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

350 392 Le plan de Gorgias

Faire de Sostrate un pauvre paysanMénandre : Le Dyscolos v 350 392ACTE II

scène 2(c) : 349-392

Gorgias, Daos, Sostrate

Le plan de Gorgias

La transformation de Sostrate


ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐκ ἂν λάϐοιμι τὴν κόρην ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐκ ἂν λάϐοις .

< Εἴσει δὲ καὶ σὺ > συνακολουθήσας ἐμοὶ 350

< ἄνπερ παραστῆς > · πλησίον γὰρ τὴν νάπην

< γ ΄ ἐργάζεθ > ΄ ἡμῶν.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Πῶς ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Λόγον τιν ΄ ἐμϐαλῶ

< ἐγὼ περὶ > γάμου τῆς κόρης · τὸ τοιοῦτο γὰρ

< ἴδοιμι κἂν > αὐτὸς γενόμενον ἄσμενος .

Εὐθὺς μαχεῖται πᾶσι , λοιδορούμενος 355

εἰς τοὺς βίους οὓς ζῶσι · σὲ δ ΄ ἄγοντ ΄ ἂν ἴδηι

σχολὴν τρυφῶντά τ ΄ , οὐδ ΄ ὁρῶν γ ΄ ἀνέξεται .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Νῦν ἐστ ΄ ἐκεῖ ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Μὰ Δί ΄ , ἀλλὰ μικρὸν ὕστερον

ἔξεισιν ἣν εἴωθεν.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὦ τᾶν, τὴν κόρην

ἄγων μεθ ΄ αὑτοῦ , φήις ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ὅπως ἂν τοῦτό γε 360

τύχηι .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Βαδίζειν εἴμ ΄ ἕτοιμος οἷ λέγεις .

Ἀλλ ΄ , ἀντιϐολῶ , συναγώνισαί μοι.

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τίνα τρόπον ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὅντινα τρόπον ; Προάγωμεν οἷ λέγεις .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τί οὖν ;

Ἐργαζομένοις ἡμῖν παρεστήξεις ἔχων

χλανίδα ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί δὴ γὰρ οὐχί ;

ΔΑΟΣ

Ταῖς βώλοις βαλεῖ 365

εὐθύς σ΄ , ἀποκαλεῖ τ ΄ ὄλεθρον ἀργόν . Ἀλλὰ δεῖ

σκάπτειν μεθ ΄ ἡμῶν σ΄ · εἰ τύχοι γάρ , τοῦτ ΄ ἰδὼν

ἴσως ἂν ὑπομείνειε καὶ παρὰ σοῦ τινα

λόγον , νομίσας αὐτουργὸν εἶναι τῷ βίωι

πένηθ ΄ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἕτοιμος πάντα πειθαρχεῖν . Ἄγε . 370

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τί κακοπαθεῖν σαυτὸν βιάζῃ ;

ΔΑΟΣ

Βούλομαι

ὡς πλεῖστον ἡμᾶς ἐργάσασθαι τήμερον ,

τοῦτόν τε τὴν ὀσφῦν ἀπορρήξανθ ΄ ἅμα

παύσασθ ΄ ἐνοχλοῦνθ ΄ ἡμῖν προσιόντα τ ΄ ἐνθάδε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἔκφερε δίκελλαν .

ΔΑΟΣ

Τὴν παρ ΄ ἐμοῦ λαϐὼν ἴθι . 375

Τὴν αἱμασιὰν ἔτ ΄ οἰκοδομήσω γὰρ τέως

ἐγώ · ποητέον δὲ καὶ τοῦτ ΄ ἐστί .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Δός .

- Ἀπέσωσας .

ΔΑΟΣ

Ὑπάγω , τρόφιμ ΄ · ἐκεῖ διώκετε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὕτως ἔχω · παραποθανεῖν ἤδη με δεῖ

ἢ ζῆν ἔχοντα τὴν κόρην .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Εἴπερ λέγεις 380

ἃ φρονεῖς , ἐπιτύχοις .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὦ πολυτίμητοι θεοί ·

οἷς ἀποτρέπεις νυνὶ γὰρ ὡς οἴει με σύ ,

τούτοις παρώξυμμ ΄ εἰς τὸ πρᾶγμα διπλασίως .

Εἰ μὴ γὰρ ἐν γυναιξίν ἐστιν ἡ κόρη

τεθραμμένη , μηδ ΄ οἶδε τῶν ἐν τῷ βίωι 385

τούτων κακῶν μηδὲν ὑπὸ τηθίδος τινὸς

δεδισαμένη μαίας τ ΄ , ἐλευθερίως δέ πως

μετὰ πατρὸς ἀγρίου , μισοπονήρου τῷ τρόπῳ ,

πῶς οὐκ ἐπιτυχεῖν ἐστι ταύτης μακάριον ;

Ἀλλ ΄ ἡ δίκελλ ΄ ἄγει τάλαντα τέτταρα 390

αὑτη · προαπολεῖ μ ΄ . Οὐ μαλακιστέον δ ΄ ὅμως

ἐπείπερ ἦργμαι καταπονεῖν τὸ πρᾶγμ ΄ ἅπαξ .Tout le vocabulaire (sauf vocabulaire v 233-350) :

350

συνακολουθέω : + D : accompagner, suivre

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: si précisément, au cas précisément où ;

παρίστημι (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς) ; f. ant. : παρεστήξω ; 2: +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; ; au pft : être là, être présent ; // M παρ-ίσταμαι (aor. παρέστην ) : rester à côté, demeurer

πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

νάπη , ης (ἡ) : le vallon boisé

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: faire porter (un discours) sur ;

περ + 1: au sujet de

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

constr. : relier τὸ τοιοῦτο ... γενόμενον

κἄν 1: κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; aussi bien, également

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

355

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : se battre contre ( + D)

λοιδορέω , 3: injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn

βίος , ου (ὁ) 1: la façon de vivre ; les moyens d’existence :

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister ;

οὓς ζῶσι : acc. d’objet interne

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire ; 2 passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : σχολήν ἄγειν : prendre du repos, perdre son temps ;

τρυφάω , ῶ : vivre mollement

ἀνέχω 2: soutenir ; // M ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) : supporter, admettre ;

νῦν 1: maintenant

ἐκεῖ  2: là, là-bas

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

στερον  1: puis, ensuite, plus tard ; // χρόνῳ στερον : plus tard ;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l'habitude de

constr. : <ὁδὸν> ἥν εἴωθεν <ἐξίεναι> : « par le chemin par lequel il a l’habitude de sortir » ; le relatif ἥν peut être considéré comme un accusatif d’objet interne

360

ὅπως 1: de même que, comme, de façon que ;πως ἄν + subj. : comme + indicatif futur ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : τυγχάνω: se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ἂν τύχῃ : à l'occasion (litt. "si ça se trouve") ;

βαδίζω 3: marcher, aller

οἷ : adverbe relatif de lieu : là où (avec mouvement)

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier 

συναγωνίζομαι : +D : combattre avec, aider, soutenir

συναγώνισαί μοι : impératif aor. M 2ème p sg

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

προάγω 3: s’avancer ;

τί  1: pourquoi ? comment ? quoi ? ;

365

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre 

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, traiter qqn de

ὄλεθρος , ου (ὁ) 4: fléau, plaie, peste ;

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

σκάπτω : sarcler ; bêcher ;

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de ;

αὐτουργός , ός, όν : qui travaille lui-même ; subst. : petit paysan ;

370

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ;

πειθαρχέω ,ῶ : obéir

πάντα : A de relation

ἄγε : allons ! ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

βιάζομαι 2: contraindre, forcer

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ;

πλεῖστον 1: adv : le plus

σήμερον / τήμερον 4: aujourd'hui

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les reins

ἀπορρήγνυμι ( f ἀπορρήξω etc. ...) : rompre, briser

παύομαι + inf , ou + part 1 : cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

πρόσειμι 2 3: s’approcher, se présenter;

375

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: apporter,

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

εἶμι : ( inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι ;) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais

αἱμασιά , ας (ἡ) : la clôture (d’épineux), la clôture

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

τέως : pendant ce temps;

ποητέον : adj. verbal d’obligation

δίδωμι 1 :: ( impératif aor δός , δότε ;) : donner

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie

ὑπάγω : intr. : se retirer, s’en aller ;

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : intr. se presser, se hâter d’aller;

παρ-αποθνῄσκω (inf aor. παραποθανεῖν ) : mourir tout de suite

380

εἴπερ 1: s'il est vrai que, si toutefois

φρονέω , 1: sentir,  penser, avoir dans l’esprit

ἐπιτυγχάνω ( aor. ἐπέτυχον ): + G :obtenir ce qu’on désire, atteindre le but ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

ἀποτρέπω 4: détourner

constr. : νυνὶ γάρ :la place inhabituelle de γάρ (en 4ème position) est un trait de la langue comique. L’expression porte sur le verbe principal παρώξυμμαι. ὡς οἴει est quasiment une incise ; la relative, enfin, précède son antécédent (οἷς ... τούτοις ...)

οἴομαι / οἶμαι 1:: croire, estimer ; en incise : à mon avis ;

παροξύνω ( pft. P παρώξυμμαι ) : exciter

διπλασίως : doublement

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de, parmi ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι Dpl γυναιξίν) 1: la femme

385

τρέφομαι 3: ( θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην /ἐτρέφθην , τέθραμμαι ) : être nourri, être élevé, grandir, être éduqué

μηδ ΄ οἶδε ... μηδέν : les deux négations se renforcent

ὑπό + G 1: du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de; avec un vb passif : par ;

τηθίς , τηθίδος (ἡ) : la tante

δεδισαμένη probable forme de part. aor. de δειδίσσομαι : s’effrayer

μαία , ας (ἡ) : la grand’mère

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme libre, de noble manière ;

ἄγριος , α, ον : rude, sauvage, farouche

μισοπόνηρος , ος, ον : qui hait les méchants, ou le mal

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ;

constr : ἐπιτυχεῖν ταύτης sujet de οὐκ μακάριον ἐστι

390

ἄγω : entraîner avec soi par son poids, d’où peser (+ A)

τάλαντον , ου (τό)  : le talent , unité de poids (35kg environ)

τέσσαρες / τέτταρες , ες, τέσσαρα / τέτταρα : quatre

προαπόλλυμι ( f προαπολῶ ) : détruire avant, faire mourir avant

μαλακίζομαι : (μαλακιστέον adj. verb. d’obligation) : mollir, faiblir

μαλακιστέον : constr. impersonnelle

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι  ) commencer ; // M ἄρχομαι + inf : commencer à

καταπονέω ,ῶ : se fatiguer, se donner de la peine, souffrir (+ A de relation : pour qqch)

ἅπαξ , inv4: une fois pour toutes ;

Vocabulaire alphabétique :

ἄγριος , α, ον : rude, sauvage, farouche

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire ; 2 passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée; 3 entraîner avec soi par son poids, d’où peser (+ A) ; 4 ἄγε : allons ! ;

αἱμασιά , ας (ἡ) : la clôture (d’épineux), la clôture

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἀνέχω 2: soutenir ; // M ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) : supporter, admettre ;

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier 

ἅπαξ , inv4: une fois pour toutes ;

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, traiter qqn de

ἀπορρήγνυμι ( f ἀπορρήξω etc. ...) : rompre, briser

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie

ἀποτρέπω 4: détourner

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι  ) commencer ; // M ἄρχομαι + inf : commencer à

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

αὐτουργός , ός, όν : qui travaille lui-même ; subst. : petit paysan ;

βαδίζω 3: marcher, aller

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre 

βιάζομαι 2: contraindre, forcer

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la façon de vivre ; 2 les moyens d’existence :

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι Dpl γυναιξίν) 1: la femme

δεδισαμένη probable forme de part. aor. de δειδίσσομαι : s’effrayer

δίδωμι 1 :: ( impératif aor δός , δότε ;) : donner

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

διπλασίως : doublement

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : intr. se presser, se hâter d’aller;

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: si précisément, au cas précisément où ;

εἶμι : ( inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι ;) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais

εἴπερ 1: s'il est vrai que, si toutefois

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l'habitude de

ἐκεῖ  2: là, là-bas

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: apporter,

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme libre, de noble manière ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: faire porter (un discours) sur ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de, parmi ;

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἐπιτυγχάνω ( aor. ἐπέτυχον ): + G :obtenir ce qu’on désire, atteindre le but ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister ;

κἄν 1: κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; aussi bien, également

καταπονέω ,ῶ : se fatiguer, se donner de la peine, souffrir (+ A de relation : pour qqch)

λοιδορέω , 3: injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μαία , ας (ἡ) : la grand’mère

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ;

μαλακίζομαι : (μαλακιστέον adj. verb. d’obligation) : mollir, faiblir

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : se battre contre ( + D)

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μισοπόνηρος , ος, ον : qui hait les méchants, ou le mal

νάπη , ης (ἡ) : le vallon boisé

νῦν 1: maintenant

οἷ : adverbe relatif de lieu : là où (avec mouvement)

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἴομαι / οἶμαι 1:: croire, estimer ; en incise : à mon avis ;

ὄλεθρος , ου (ὁ) 4: fléau, plaie, peste ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅπως 1: de même que, comme, de façon que ;πως ἄν + subj. : comme + indicatif futur ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les reins

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de ;

παρ-αποθνῄσκω (inf aor. παραποθανεῖν ) : mourir tout de suite

παρίστημι (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς) ; f. ant. : παρεστήξω ; 2: +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; ; au pft : être là, être présent ; // M παρ-ίσταμαι (aor. παρέστην ) : rester à côté, demeurer

παροξύνω ( pft. P παρώξυμμαι ) : exciter

παύομαι + inf , ou + part 1 : cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πειθαρχέω ,ῶ : obéir

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ;

περ + 1: au sujet de

πλεῖστον 1: adv : le plus

πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

προάγω 3: s’avancer ;

προαπόλλυμι ( f προαπολῶ ) : détruire avant, faire mourir avant

πρόσειμι 2 3: s’approcher, se présenter;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σήμερον / τήμερον 4: aujourd'hui

σκάπτω : sarcler ; bêcher ;

συναγωνίζομαι : +D : combattre avec, aider, soutenir

συνακολουθέω : + D : accompagner, suivre

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : σχολήν ἄγειν : prendre du repos, perdre son temps ;

τάλαντον , ου (τό)  : le talent , unité de poids (35kg environ)

τέσσαρες / τέτταρες , ες, τέσσαρα / τέτταρα : quatre

τέως : pendant ce temps;

τηθίς , τηθίδος (ἡ) : la tante

τί  1: pourquoi ? comment ? quoi ? ;

τρέφομαι 3: ( θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην /ἐτρέφθην , τέθραμμαι ) : être nourri, être élevé, grandir, être éduqué

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître

τρυφάω , ῶ : vivre mollement

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : τυγχάνω: se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ἂν τύχῃ : à l'occasion (litt. "si ça se trouve") ;

ὑπάγω : intr. : se retirer, s’en aller ;

ὑπό + G 1: du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de; avec un vb passif : par ;

στερον  1: puis, ensuite, plus tard ; // χρόνῳ στερον : plus tard ;

φρονέω , 1: sentir,  penser, avoir dans l’esprit

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire ; 2 passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée; 3 entraîner avec soi par son poids, d’où peser (+ A) ; 4 ἄγε : allons ! ;

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι  ) commencer ; // M ἄρχομαι + inf : commencer à

βίος , ου (ὁ) 1: la façon de vivre ; les moyens d’existence :

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι Dpl γυναιξίν) 1: la femme

δίδωμι 1 :: ( impératif aor δός , δότε ;) : donner

εἶμι : ( inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι ;) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais

εἴπερ 1: s'il est vrai que, si toutefois

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu), au milieu de, parmi ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister ;

κἄν 1: κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; aussi bien, également

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

νῦν 1: maintenant

οἴομαι / οἶμαι 1:: croire, estimer ; en incise : à mon avis ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅπως 1: de même que, comme, de façon que ;πως ἄν + subj. : comme + indicatif futur ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de ;

παύομαι + inf , ou + part 1 : cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ;

πειθαρχέω ,ῶ : obéir

περ + 1: au sujet de

πλεῖστον 1: adv : le plus

τί  1: pourquoi ? comment ? quoi ? ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : τυγχάνω: se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ἂν τύχῃ : à l'occasion (litt. "si ça se trouve") ;

ὑπό + G 1: du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de; avec un vb passif : par ;

στερον  1: puis, ensuite, plus tard ; // χρόνῳ στερον : plus tard ;

φρονέω , 1: sentir,  penser, avoir dans l’esprit

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ;


fréquence 2 :

ἀνέχω 2: soutenir ; // M ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) : supporter, admettre ;

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre 

βιάζομαι 2: contraindre, forcer

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : intr. se presser, se hâter d’aller;

ἐκεῖ  2: là, là-bas

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: faire porter (un discours) sur ;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : se battre contre ( + D)

παρίστημι (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς) ; f. ant. : παρεστήξω ; 2: +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; ; au pft : être là, être présent ; // M παρ-ίσταμαι (aor. παρέστην ) : rester à côté, demeurer

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)


fréquence 3 :

βαδίζω 3: marcher, aller

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: apporter,

λοιδορέω , 3: injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn

πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ;

προάγω 3: s’avancer ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, se présenter;

τρέφομαι 3: ( θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην /ἐτρέφθην , τέθραμμαι ) : être nourri, être élevé, grandir, être éduqué


fréquence 4 :

ἅπαξ , inv4: une fois pour toutes ;

ἀποτρέπω 4: détourner

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: si précisément, au cas précisément où ;

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l'habitude de

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

ὄλεθρος , ου (ὁ) 4: fléau, plaie, peste ;

σήμερον / τήμερον 4: aujourd'hui

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le temps ; // expr. : σχολήν ἄγειν : prendre du repos, perdre son temps ;


ne pas apprendre :

ἄγριος , α, ον : rude, sauvage, farouche

αἱμασιά , ας (ἡ) : la clôture (d’épineux), la clôture

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier 

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, traiter qqn de

ἀπορρήγνυμι ( f ἀπορρήξω etc. ...) : rompre, briser

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

αὐτουργός , ός, όν : qui travaille lui-même ; subst. : petit paysan ;

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

δεδισαμένη probable forme de part. aor. de δειδίσσομαι : s’effrayer

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

διπλασίως : doublement

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme libre, de noble manière ;

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἐπιτυγχάνω ( aor. ἐπέτυχον ): + G :obtenir ce qu’on désire, atteindre le but ;

καταπονέω ,ῶ : se fatiguer, se donner de la peine, souffrir (+ A de relation : pour qqch)

μαία , ας (ἡ) : la grand’mère

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux ;

μαλακίζομαι : (μαλακιστέον adj. verb. d’obligation) : mollir, faiblir

μισοπόνηρος , ος, ον : qui hait les méchants, ou le mal

νάπη , ης (ἡ) : le vallon boisé

οἷ : adverbe relatif de lieu : là où (avec mouvement)

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les reins

παρ-αποθνῄσκω (inf aor. παραποθανεῖν ) : mourir tout de suite

παροξύνω ( pft. P παρώξυμμαι ) : exciter

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

προαπόλλυμι ( f προαπολῶ ) : détruire avant, faire mourir avant

σκάπτω : sarcler ; bêcher ;

συναγωνίζομαι : +D : combattre avec, aider, soutenir

συνακολουθέω : + D : accompagner, suivre

τάλαντον , ου (τό)  : le talent , unité de poids (35kg environ)

τέσσαρες / τέτταρες , ες, τέσσαρα / τέτταρα : quatre

τέως : pendant ce temps;

τηθίς , τηθίδος (ἡ) : la tante

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître

τρυφάω , ῶ : vivre mollement

ὑπάγω : intr. : se retirer, s’en aller ;


Retour en haut du texte