Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

393 426 Cuisine et sacrifice

Un étrange présageScène 3 vers 393-426

Sicon, cuisinier ; l’esclave Gétas ;


Cuisine et sacrifice

Un étrange présage


ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τουτὶ τὸ πρόϐατόν ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν κακόν .

Ἄπαγ ΄ εἰς τὸ βάραθρον . Ἂν μὲν αἰρόμενος φέρω

μετέωρον , ἔχεται τῷ στόματι θαλλοῦ κράδης , 395

κατεσθίει τὰ θρῖ ΄ , ἀποσπᾶι δ ΄ εἰς βίαν ·

ἐὰν δ ΄ ἀφῆι χαμαί τις , οὐ προέρχεται .

Τοὐναντίον δὴ γέγονε · κατακέκομμ ΄ ἐγὼ

ὁ μάγειρος ὑπὸ τούτου νεωλκῶν τὴν ὁδόν .

Ἀλλ ΄ ἔστιν εὐτυχῶς τὸ νυμφαῖον τοδὶ 400

οὗ θύσομεν . Τὸν Πᾶνα χαίρειν . Παῖ Γέτα ,

τοσοῦτ ΄ ἀπολείπῃ ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Τεττάρων γὰρ φορτίον

ὄνων συνέδησαν αἱ κάκιστ ΄ ἀπολούμεναι

φέρειν γυναῖκές μοι .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πολύς τις ἔρχεται

ὄχλος , ὡς ἔοικε · στρώματ ΄ ἀδιήγηθ ΄ ὅσα 405

φέρεις .

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Τί δ ΄ ἐγὼ < δρῶ >;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ταῦτ ΄ ἔρεισον δεῦρ ΄ .

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἰδού .

Ἐὰν ἴδῃ γὰρ ἐνύπνιον τὸν Πᾶνα τὸν

Παιανιοῖ , τούτωι βαδιούμεθ ΄ , οἶδ ΄ ὅτι ,

θύσοντες εὐθύς .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τίς δ ΄ ἑόρακεν ἐνύπνιον ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἄνθρωπε , μή με κόφθ ΄ .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ὅμως εἶπον, Γέτα · 410

τίς εἶδεν ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἡ κεκτημένη .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τί , πρὸς θεῶν ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἀπολεῖς . Ἐδόκει τὸν Πᾶνα ...

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τουτονὶ λέγεις ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

τοῦτον.

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τί ποιεῖν ;

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

...τῷ τροφίμῳ τῷ Σωστράτωι ...

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Κομψ νεανίσκωι γε .

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

... περικρούειν πέδας ...

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἄπολλον.

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

... εἶτα δόντα διφθέραν τε καὶ 415

δίκελλαν ἐν τοῦ πλησίον τῷ χωρίῳ

σκάπτειν κελεύειν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἄτοπον .

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἀλλὰ θύομεν

διὰ τοῦθ ΄ , ἵν ΄ εἰς βέλτιον ἀποϐῇ τὸ φοϐερόν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μεμάθηκα . Πάλιν αἴρου δὲ ταυτὶ καὶ φέρε

εἴσω . Ποῶμεν στιϐάδας ἔνδον εὐτρεπεῖς 420

καὶ τἆλλ ΄ ἕτοιμα . Μηδὲν ἐπικωλυέτω

θῦσαί γ ΄ ἐπὰν ἔλθωσιν · ἀλλ ΄ ἀγαθῆι τύχηι .

Καὶ τὰς ὀφρῦς ἄνες ποτ ΄ , ὦ τρισάθλιε ·

ἐγώ σε χορτάσω κατὰ τρόπον τήμερον .

ΓΕΤΑΣ ῾Ο ΔΟΥΛΟΣ

Ἐπαινέτης σοῦ τ ΄ εἰμὶ καὶ τῆς σῆς τέχνης 425

ἔγωγ ΄ ἀεί ποτ ΄ . - οὐχὶ πιστεύω δ ΄ ὅμως.


ΧΟΡΟΥ


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 232-292) :

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn

τουτί : τοῦτο + ι déictique ;

πρόϐατον (τό) : le mouton ;

τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

395

μετέωρος , ος, ον : soulevé dans les airs

ἔχομαι + G : demeurer attaché à ;

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

θαλλός , οῦ (ὁ) : branche verdoyante

κράδη , ης (ἡ) : le figuier

κατεσθίω , κατέδομαι , κατέφαγον , κατεδήδοκα : dévorer

θρῖον , ου (τό) : la feuille de figuier

ἀποσπάω , ῶ (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ / εἰς βίαν / πρὸς βίαν : emploi adverbial : de force, avec violence

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire

κατακόπτω (aor κατέκοψα; pft P κατακέκομμαι ) : mettre en pièces, couper en morceaux ; épuiser ;

νεωλκέω , ῶ : tirer un navire au sec ; traîner comme un navire qu’on tire au sec ;

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

νεωλκῶν τὴν ὁδόν : A complétant intimement l’idée du verbe (cf Hom. ὁδὸν ἐλθέμεναι : aller sur une route ; cf. syntaxe Humbert p 260-261) ; τὴν ὁδόν : « sur cette route ».

400

εὐτυχῶς : heureusement

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi, au théâtre et dans les procès, que je désigne; d’où, au Ν : moi qui suis là; // τοδί = τόδε + ι déictique ;

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

χαίρω 1: 1 se réjouir, être heureux ; 2 + D : se réjouir de, être heureux de ; // expr. χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) le serviteur ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv.excl. : à tel point, tellement ;

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ) : laisser, s’éloigner de, distancer ; surpasser ;

ἀπολείπῃ : MP pr 2ème p sg

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave

φορτίον , ου (τό) : le fardeau, la charge 

ὄνος , ου (,) : l’âne

συνδέω ( aor συνέδησα ) : lier ensemble ; +A +D : unir qqch à; attacher qqch à;

constr. : συνέδησαν ... φέρειν : φέρειν indique le but de συνέδησαν.

ἀπόλλυμαι 1: ( ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ;) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

405

ὄχλος , ου () 2: la foule

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: sembler, paraître; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; // ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît 

στρῶμα , ατος (τό) : tapis, couverture

ἀδιήγητος , ος, ον : indescriptible

δράω 1: faire, accomplir 

ἐρείδω : (aor. ἤρεισα ) : appuyer , étayer

δεῦρο 2: ici ;

ἰδού 4: interjection : voici (= vois ici) !

ἐνύπνιος , ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

Παιανία , ας (ἡ) : le dème de Péanie, en Attique ; Παιανιοῖ doit être un locatif formé comme Μεγαροῖ (à Mégare), locatif de Μέγαρα.Ce dème se ditue à une dizaine de km à l’est d’Athènes

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

οἶδα 1: je sais ; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

ἐνύπνιον , ου (τό) : le songe

410

κόπτω : (aor ἔκοψα ) 1 frapper à coups répétés, tailler en pièces; 2 fatiguer, ennuyer, assommer ;

κόφθ ΄ : de κόπτε, impér. 2ème p sg ; l’esprit rude de ὅμως , au contact de τ à cause de l’élision, provoque sa transformation en θ; par accomodation des occlusives, le π se transforme en φ.

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ; // ἡ κεκτημένη : ( celle qui possède) la maîtresse, la « patronne »

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir;

constr. v 412-417 : Gétas prononce une seule phrase , entrecoupée par les questions et remarques de l’impatient Sicon.τοῦτον (v 415) reprend la question posée, et donne réponse affirmative, en incise : « oui » ;

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter, vouloir dire; // expr.   τί λέξεις ; que veux-tu dire ?

κομψός , ή, όν : élégant, joli, mignon

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune, le petit jeune homme

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

περικρούω : ajuster violemment, lier avec violence

πέδη , ης (ἡ) : l’entrave

415

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ) : donner

διφθέρα , ας (ἡ) : peau de chèvre tannée, qui sert de manteau ; peau de bique ;

τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ;

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne

ἐν τοῦ πλησίον τῷ χωρίῳ : τοῦ : masculin ; (hell. : ὁ πλησίον : celui d’à-côté : le voisin)

ἄτοπος , ος, ον 3: étrange, extraordinaire ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

ἀγαθός , ή, όν 1: bon; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; / εἰς βέλτιον ἀποϐαίνειν : aboutir à qqch de mieux, avoir une heureuse issue ;

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

τὸ φοϐερόν < s e ἐνύπνιον cf v 409> ;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

πάλιν  11 en sens inverse; 2 de nouveau, encore;

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

420

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ( pour certaines cérémonies);

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt, sur le point d'être réalisé

ἐπικωλύω : empêcher

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

ὀφρύς , ύος (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

ἀνίημι (impér. aor. 2ème p sg : ἄνες ; part. pr. : ἀνιείς ) 4: laisser aller, relâcher ;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) : en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

τρισάθλιος ,α, ον : trois fois malheureux ; τρισάθλιε : pauvre bougre !

χορτάζω ( f χορτάσω ) : engraisser (du bétail) ; bien nourrir, gaver ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. κατὰ τρόπον : comme il convient ;

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : le panégyriste ; le louangeur, le laudateur ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, le talent, l’habileté ;

ἔγωγε : pour moi, je


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἀδιήγητος , ος, ον : indescriptible

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἀνίημι (impér. aor. 2ème p sg : ἄνες ; part. pr. : ἀνιείς ) 4: laisser aller, relâcher ;

ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; / εἰς βέλτιον ἀποϐαίνειν : aboutir à qqch de mieux, avoir une heureuse issue ;

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ) : laisser, s’éloigner de, distancer ; surpasser ;

ἀπόλλυμαι 1: ( ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ;) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir;

ἀποσπάω , ῶ (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

ἄτοπος , ος, ον 3: étrange, extraordinaire ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ / εἰς βίαν / πρὸς βίαν : emploi adverbial : de force, avec violence

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

δεῦρο 2: ici ;

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ) : donner

διφθέρα , ας (ἡ) : peau de chèvre tannée, qui sert de manteau ; peau de bique ;

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: faire, accomplir 

ἔγωγε : pour moi, je

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire

ἐνύπνιον , ου (τό) : le songe

ἐνύπνιος , ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: sembler, paraître; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; // ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît 

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : le panégyriste ; le louangeur, le laudateur ;

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

ἐπικωλύω : empêcher

ἐρείδω : (aor. ἤρεισα ) : appuyer , étayer

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt, sur le point d'être réalisé

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

εὐτυχῶς : heureusement

ἔχομαι + G : demeurer attaché à ;

θαλλός , οῦ (ὁ) : branche verdoyante

θρῖον , ου (τό) : la feuille de figuier

ἰδού 4: interjection : voici (= vois ici) !

κατακόπτω (aor κατέκοψα; pft P κατακέκομμαι ) : mettre en pièces, couper en morceaux ; épuiser ;

κατεσθίω , κατέδομαι , κατέφαγον , κατεδήδοκα : dévorer

κομψός , ή, όν : élégant, joli, mignon

κόπτω : (aor ἔκοψα ) 1 frapper à coups répétés, tailler en pièces; 2 fatiguer, ennuyer, assommer ;

κράδη , ης (ἡ) : le figuier

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ; // ἡ κεκτημένη : ( celle qui possède) la maîtresse, la « patronne »

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter, vouloir dire; // expr.   τί λέξεις ; que veux-tu dire ?

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

μετέωρος , ος, ον : soulevé dans les airs

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune, le petit jeune homme

νεωλκέω , ῶ : tirer un navire au sec ; traîner comme un navire qu’on tire au sec ;

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi, au théâtre et dans les procès, que je désigne; d’où, au Ν : moi qui suis là; // τοδί = τόδε + ι déictique ;

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

οἶδα 1: je sais ; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

ὄνος , ου (,) : l’âne

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

ὀφρύς , ύος (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

ὄχλος , ου () 2: la foule

Παιανία , ας (ἡ) : le dème de Péanie, en Attique ; Παιανιοῖ doit être un locatif formé comme Μεγαροῖ (à Mégare), locatif de Μέγαρα.Ce dème se ditue à une dizaine de km à l’est d’Athènes

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) le serviteur ;

πάλιν  11 en sens inverse; 2 de nouveau, encore;

πέδη , ης (ἡ) : l’entrave

περικρούω : ajuster violemment, lier avec violence

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) : en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

πρόϐατον (τό) : le mouton ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ( pour certaines cérémonies);

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

στρῶμα , ατος (τό) : tapis, couverture

συνδέω ( aor συνέδησα ) : lier ensemble ; +A +D : unir qqch à; attacher qqch à;

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, le talent, l’habileté ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv.excl. : à tel point, tellement ;

τουτί : τοῦτο + ι déictique ;

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τρισάθλιος ,α, ον : trois fois malheureux ; τρισάθλιε : pauvre bougre !

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. κατὰ τρόπον : comme il convient ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φορτίον , ου (τό) : le fardeau, la charge 

χαίρω 1: 1 se réjouir, être heureux ; 2 + D : se réjouir de, être heureux de ; // expr. χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

χορτάζω ( f χορτάσω ) : engraisser (du bétail) ; bien nourrir, gaver ;

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienneVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon; comparatif : βελτίων,ονος ( n. βέλτιον ) 1: meilleur ; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἀπόλλυμαι 1: ( ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ;) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ) : donner

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: faire, accomplir 

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: sembler, paraître; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; // ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît 

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ; // ἡ κεκτημένη : ( celle qui possède) la maîtresse, la « patronne »

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: parler, dire, raconter, vouloir dire; // expr.   τί λέξεις ; que veux-tu dire ?

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi, au théâtre et dans les procès, que je désigne; d’où, au Ν : moi qui suis là; // τοδί = τόδε + ι déictique ;

οἶδα 1: je sais ; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) le serviteur ;

πάλιν  11 en sens inverse; 2 de nouveau, encore;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) : en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv.excl. : à tel point, tellement ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. κατὰ τρόπον : comme il convient ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

χαίρω 1: 1 se réjouir, être heureux ; 2 + D : se réjouir de, être heureux de ; // expr. χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

fréquence 2 :

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ) : laisser, s’éloigner de, distancer ; surpasser ;

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ / εἰς βίαν / πρὸς βίαν : emploi adverbial : de force, avec violence

δεῦρο 2: ici ;

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt, sur le point d'être réalisé

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

ὄχλος , ου () 2: la foule

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, le talent, l’habileté ;

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne

fréquence 3 :

ἄτοπος , ος, ον 3: étrange, extraordinaire ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

fréquence 4 :

ἀνίημι (impér. aor. 2ème p sg : ἄνες ; part. pr. : ἀνιείς ) 4: laisser aller, relâcher ;

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; / εἰς βέλτιον ἀποϐαίνειν : aboutir à qqch de mieux, avoir une heureuse issue ;

ἰδού 4: interjection : voici (= vois ici) !


ne pas apprendre :

ἀδιήγητος , ος, ον : indescriptible

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἀποσπάω , ῶ (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

διφθέρα , ας (ἡ) : peau de chèvre tannée, qui sert de manteau ; peau de bique ;

ἔγωγε : pour moi, je

ἐνύπνιον , ου (τό) : le songe

ἐνύπνιος , ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : le panégyriste ; le louangeur, le laudateur ;

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

ἐπικωλύω : empêcher

ἐρείδω : (aor. ἤρεισα ) : appuyer , étayer

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

εὐτυχῶς : heureusement

ἔχομαι + G : demeurer attaché à ;

θαλλός , οῦ (ὁ) : branche verdoyante

θρῖον , ου (τό) : la feuille de figuier

κατακόπτω (aor κατέκοψα; pft P κατακέκομμαι ) : mettre en pièces, couper en morceaux ; épuiser ;

κατεσθίω , κατέδομαι , κατέφαγον , κατεδήδοκα : dévorer

κομψός , ή, όν : élégant, joli, mignon

κόπτω : (aor ἔκοψα ) 1 frapper à coups répétés, tailler en pièces; 2 fatiguer, ennuyer, assommer ;

κράδη , ης (ἡ) : le figuier

μετέωρος , ος, ον : soulevé dans les airs

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune, le petit jeune homme

νεωλκέω , ῶ : tirer un navire au sec ; traîner comme un navire qu’on tire au sec ;

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

ὄνος , ου (,) : l’âne

ὀφρύς , ύος (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

Παιανία , ας (ἡ) : le dème de Péanie, en Attique ; Παιανιοῖ doit être un locatif formé comme Μεγαροῖ (à Mégare), locatif de Μέγαρα.Ce dème se ditue à une dizaine de km à l’est d’Athènes

πέδη , ης (ἡ) : l’entrave

περικρούω : ajuster violemment, lier avec violence

πρόϐατον (τό) : le mouton ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ( pour certaines cérémonies);

στρῶμα , ατος (τό) : tapis, couverture

συνδέω ( aor συνέδησα ) : lier ensemble ; +A +D : unir qqch à; attacher qqch à;

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

τουτί : τοῦτο + ι déictique ;

τουτον = τοῦτον + ι (ι : voyelle d’insistance, peut ne pas se traduire)

τρισάθλιος ,α, ον : trois fois malheureux ; τρισάθλιε : pauvre bougre !

φορτίον , ου (τό) : le fardeau, la charge 

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

χορτάζω ( f χορτάσω ) : engraisser (du bétail) ; bien nourrir, gaver ;Retour en haut du texte