Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

427 455 Religion contre travail

Les récriminations de CnémonACTE 3


scène 1

la piété obstacle au travail

Récriminations de Cnémon


Cnémon, la mère de Sostrate, Plangon (sa fille), Parthénis (joueuse de flûte), Gétas

ΚΝΗΜΩΝ, ΜΗΤΗΡ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ, ΓΕΤΑΣ

Attention à la situation, et aux jeux de scène ; toutes les répliques de Cnémon sont des apartés , avant la sortie du groupe de sacrifiants qui précède le monologue de Cnémon.


ΚΝΗΜΩΝ

Γραῦ , τὴν θύραν κλείσασ΄ ἄνοιγε μηδενὶ

ἕως ἂν ἔλθω δεῦρ ΄ ἐγὼ πάλιν . Σκότους

ἔσται δὲ τοῦτο παντελῶς , ὡς οἴομαι .

ΜΗΤΗΡ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ

Πλαγγών , πορεύου θᾶττον · ἤδη τεθυκέναι 430

ἡμᾶς ἔδει .

ΚΝΗΜΩΝ

Τουτὶ τὸ κακὸν τί βούλεται ;

Ὄχλος τις . Ἄπαγ ΄ ἐς κόρακας .

ΜΗΤΗΡ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ

Αὔλει , Παρθενί ,

Πανός · σιωπῇ , φασί , τούτωι τῷ θεῶι

οὐ δεῖ προσιέναι .

ΓΕΤΑΣ

Νὴ Δί ΄, ἀπεσώθετέ γε .

ΚΝΗΜΩΝ

Ὦ Ἡράκλεις , ἀηδίας .

ΓΕΤΑΣ

Καθήμεθα 435

χρόνον τοσοῦτον περιμένοντες .

ΜΗΤΗΡ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ

Εὐτρεπῆ

ἅπαντα δ ΄ ἡμῖν ἐστι ;

ΓΕΤΑΣ

Ναὶ μὰ Δτὸν Δία ,

τὸ γοῦν πρόϐατον · μικροῦ τέθνηκε γάρ .

ΜΗΤΗΡ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ

Τάλαν ·

οὐ περιμενεῖ τὴν σὴν σχολήν . Ἀλλ ΄ εἴσιτε ·

κανᾶ πρόχειρα , χέρνιϐας , θυλήματα 440

ποιεῖτε . Ποῖ κέχηνας , ἐμϐρόντητε σύ ;

ΚΝΗΜΩΝ

Κακοὶ κακῶς ἀπόλοισθε . Ποιοῦσίν γέ με

ἀργόν · καταλιπεῖν γὰρ μόνην τὴν οἰκίαν

οὐκ ἂν δυναίμην . Αἱ δὲ Νύμφαι μοι κακὸν

αὗται παροικοῦσ΄ , ὥστε μοι δοκῶ πάλιν 445

μετοικοδομήσειν καταϐαλὼν τὴν οἰκίαν

ἐντεῦθεν . Ὡς θύουσι δ ΄ οἱ τοιχωρύχοι ·

κοίτας φέρονται , σταμνί ΄ , οὐχὶ τῶν θεῶν

ἕνεκ ΄ ἀλλ ΄ ἑαυτῶν . Ὁ λιϐανωτὸς εὐσεϐὲς

καὶ τὸ πόπανον · τοῦτ ΄ ἔλαϐεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ πῦρ 450

ἅπαν ἐπιτεθέν . Οἱ δὲ τὴν ὀσφῦν ἄκραν

καὶ τὴν χολήν , ὅτι ἔστ ΄ ἄϐρωτα , τοῖς θεοῖς

ἐπιθέντες αὐτοὶ τἆλλα καταπίνουσι . - Γραῦ ,

ἄνοιγε θᾶττον τὴν θύραν · - ποητέον

ἐστὶν γὰρ ἡμῖν τἄνδον ὡς ἐμοὶ δοκεῖ . 455Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte

κλείω 2 , κλείσω , ἔκλεισα : fermer

ἀνοίγω  3: ouvrir

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir

δεῦρο / δευρί 2: ici 

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse; 3 de nouveau, encore;

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: l’obscurité, les ténèbres ;

σκότους : G de temps

εἰμι 1: être

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τουτί : τοῦτο + ι déictique 

παντελῶς : totalement, entièrement

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

430

Πλαγγών , όνος (ἡ) : Plangon (sens du nom commun : « poupée de cire »)

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

ἤδη 1: déjà

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει , prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: 1 vouloir ; 2 signifier, vouloir dire ;

ὄχλος , ου () 2: la foule, la populace

τις , τις , τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose ;

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener, faire sortir, écarter, faire dévier ; // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

Παρθενίς , ίδος (ἡ) : ( V Παρθενί ) : Parthénis

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα )

Πανός :<s e μέλος> un air de Pan (comme on dit en français : joue du Mozart...)

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on ;

θεός , οῦ () 1: le dieu

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Ζεύς , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie; P ( aor. ἀπεσώθην ) : arriver sain et sauf, arriver à bon port ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

435

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

ἀηδία ,ίας (ἡ) : désagrément, caractère odieux, horreur

κάθημαι 2: être assis, être installé, demeurer sédentaire, rester inactif ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ; τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard ; διὰ χρόνου : après un long temps ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: excl. tel, si grand, aussi grand;

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout

ναί 4: oui

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

γοῦν  3: du moins, sans doute , à tout le moins;

πρόϐατον (τό) : le mouton 

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir

μικροῦ τέθνηκε γάρ : car il est très maigre...il étati effectivement affamé cf vers 395 !

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τάλαν : le neutre est entraîné par πρόϐατον

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ;

ἀλλά 1: mais...

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez !

440

κανοῦν , οῦ (τό) : la corbeille ( N pl τὰ κανᾶ )

πρόχειρος , ος, ον : à portée de main, prêt

πρόχειρα : attribut des COD κανᾶ, χέρνιϐας, θυλήματα

χέρνιψ , χέρνιϐος (ἡ) : eau lustrale, eau pour les ablutions

θυλήματα , ων (τά) : les offrandes

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire;  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

ποῖ ; 3: 1 où (avec mvt) ? 2 jusqu’à quand ?

χαίνω (pft κέχηνα , part. pft κεχηνώς, κεχηνότος ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte; κέχηνα pft 2 à sens présent: ouvrir la bouche ; bayer aux corneilles, rêvasser ;

ἐμϐρόντητος , ος, ον : 1 frappé par la foudre, foudroyé ; 2 idiot, abruti ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

κακός ,, όν 1: (superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais) mauvais, méchant, malfaisant, vaurien

κακῶς 1: 1 mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; 2 misérablement ;

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir ; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: laisser, laisser derrière soi

μόνος , η, ον 1: 1 seul, unique ; 2 + G : privé de, sans

καταλιπεῖν μόνην τὴν οἰκίαν : μόνην est attribut du COD ; comprendre : laisser ma maison sans personne ...

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

445

παροικέω , ῶ : + D : habiter auprès de, être le voisin de

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois (en incise) ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ;

μετοικοδομέω : bâtir ailleurs

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela, par suite

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , comment !

τοιχωρύκος , ου (ὁ) : le perce-muraille, le voleur

κοίτη , ης (ἡ) : 1 le lit, le matelas ; 2 la couche, le gîte

κοίτας : cf vers 405

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter, apporter, amener ; // MP φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : porter pour soi

σταμνίον , ου (τό) : la cruche à vin

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de ;

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;

λιϐανωτός , ου (ὁ) : l’encens

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

450

καί 1: et, même, aussi ;

πόπανον , ου (τό) : gâteau rond, galette ronde (offrande pour les dieux)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre 2 recevoir ;

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt);

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς; P aor. dans les inscriptions : ἐπετέθη => part. aor. P neutre : ἐπιτεθέν ) 3: placer sur ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les hanches, , les flancs ; les reins

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

τὴν ὀσφῦν ἄκραν : le sens ne me semble pas clair : partie superficielle des flancs ou des hanches où il n’y aurait que la peau sur les os ? ou bien extrémité des reins (glandes surrénales ?) pas plus consommable que la vésicule biliaire, affreusement amère,

χολή , ῆς (ἡ) : la bile, le fiel ; la vésicule biliaire ;

ὅτι  / ὅττι 1: que, parce que

ἄϐρωτος , ος, ον : immangeable

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même...)

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

455

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans; // τἄνδον = τὰ ἔνδον

ποητέον ἐστὶν γὰρ ἡμῖν τἄνδον : littéralement : il nous faut faire les choses de l’intérieur = ilnous faut faire ce qu’il y a à faire à l’intérieur


Vocabulaire alphabétique :

ἄϐρωτος , ος, ον : immangeable

ἀηδία ,ίας (ἡ) : désagrément, caractère odieux, horreur

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

ἀλλά 1: mais...

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνοίγω  3: ouvrir

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener, faire sortir, écarter, faire dévier ; // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir ; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie; P ( aor. ἀπεσώθην ) : arriver sain et sauf, arriver à bon port ;

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même...)

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: 1 vouloir ; 2 signifier, vouloir dire ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γοῦν  3: du moins, sans doute , à tout le moins;

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει , prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δεῦρο / δευρί 2: ici 

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois (en incise) ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez !

ἐμϐρόντητος , ος, ον : 1 frappé par la foudre, foudroyé ; 2 idiot, abruti ;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans; // τἄνδον = τὰ ἔνδον

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de ;

ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela, par suite

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt);

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς; P aor. dans les inscriptions : ἐπετέθη => part. aor. P neutre : ἐπιτεθέν ) 3: placer sur ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

Ζεύς , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἤδη 1: déjà

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

θεός , οῦ () 1: le dieu

θυλήματα , ων (τά) : les offrandes

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

κάθημαι 2: être assis, être installé, demeurer sédentaire, rester inactif ;

καί 1: et, même, aussi ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

κακός ,, όν 1: (superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais) mauvais, méchant, malfaisant, vaurien

κακῶς 1: 1 mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; 2 misérablement ;

κανοῦν , οῦ (τό) : la corbeille ( N pl τὰ κανᾶ )

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: laisser, laisser derrière soi

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

κλείω 2 , κλείσω , ἔκλεισα : fermer

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κοίτη , ης (ἡ) : 1 le lit, le matelas ; 2 la couche, le gîte

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre 2 recevoir ;

λιϐανωτός , ου (ὁ) : l’encens

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μετοικοδομέω : bâtir ailleurs

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

μόνος , η, ον 1: 1 seul, unique ; 2 + G : privé de, sans

ναί 4: oui

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les hanches, , les flancs ; les reins

ὅτι  / ὅττι 1: que, parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τουτί : τοῦτο + ι déictique 

ὄχλος , ου () 2: la foule, la populace

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse; 3 de nouveau, encore;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα )

παντελῶς : totalement, entièrement

Παρθενίς , ίδος (ἡ) : ( V Παρθενί ) : Parthénis

παροικέω , ῶ : + D : habiter auprès de, être le voisin de

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

Πλαγγών , όνος (ἡ) : Plangon (sens du nom commun : « poupée de cire »)

ποῖ ; 3: 1 où (avec mvt) ? 2 jusqu’à quand ?

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire;  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

πόπανον , ου (τό) : gâteau rond, galette ronde (offrande pour les dieux)

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer

πρόϐατον (τό) : le mouton 

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

πρόχειρος , ος, ον : à portée de main, prêt

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: l’obscurité, les ténèbres ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σταμνίον , ου (τό) : la cruche à vin

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τις , τις , τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose ;

τοιχωρύκος , ου (ὁ) : le perce-muraille, le voleur

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: excl. tel, si grand, aussi grand;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter, apporter, amener ; // MP φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : porter pour soi

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on ;

χαίνω (pft κέχηνα , part. pft κεχηνώς, κεχηνότος ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte; κέχηνα pft 2 à sens présent: ouvrir la bouche ; bayer aux corneilles, rêvasser ;

χέρνιψ , χέρνιϐος (ἡ) : eau lustrale, eau pour les ablutions

χολή , ῆς (ἡ) : la bile, le fiel ; la vésicule biliaire ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ; τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard ; διὰ χρόνου : après un long temps ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , comment !

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais...

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir ; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même...)

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: 1 vouloir ; 2 signifier, vouloir dire ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει , prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois (en incise) ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de ;

ἐπί + Α 1: sur (avec mvt);

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir

Ζεύς , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἤδη 1: déjà

θεός , οῦ () 1: le dieu

καί 1: et, même, aussi ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

κακός ,, όν 1: (superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais) mauvais, méchant, malfaisant, vaurien

κακῶς 1: 1 mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; 2 misérablement ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: laisser, laisser derrière soi

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre 2 recevoir ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

μόνος , η, ον 1: 1 seul, unique ; 2 + G : privé de, sans

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

ὅτι  / ὅττι 1: que, parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; τουτί : τοῦτο + ι déictique 

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse; 3 de nouveau, encore;

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire;  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τις , τις , τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: excl. tel, si grand, aussi grand;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : 1 porter, apporter, amener ; // MP φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : porter pour soi

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ; τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard ; διὰ χρόνου : après un long temps ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme , comment !

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ;


fréquence 2 :

δεῦρο / δευρί 2: ici 

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez !

ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela, par suite

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

κάθημαι 2: être assis, être installé, demeurer sédentaire, rester inactif ;

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μετοικοδομέω : bâtir ailleurs

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

ὄχλος , ου () 2: la foule, la populace

πορεύομαι  2: marcher, aller, avancer

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )


fréquence 3 :

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

ἀνοίγω  3: ouvrir

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener, faire sortir, écarter, faire dévier ; // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

γοῦν  3: du moins, sans doute , à tout le moins;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans; // τἄνδον = τὰ ἔνδον

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς; P aor. dans les inscriptions : ἐπετέθη => part. aor. P neutre : ἐπιτεθέν ) 3: placer sur ;

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

ποῖ ; 3: 1 où (avec mvt) ? 2 jusqu’à quand ?

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;


fréquence 4 :

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

ναί 4: oui

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: l’obscurité, les ténèbres ;

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ;


ne pas apprendre :

ἄϐρωτος , ος, ον : immangeable

ἀηδία ,ίας (ἡ) : désagrément, caractère odieux, horreur

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie; P ( aor. ἀπεσώθην ) : arriver sain et sauf, arriver à bon port ;

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

ἐμϐρόντητος , ος, ον : 1 frappé par la foudre, foudroyé ; 2 idiot, abruti ;

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

θυλήματα , ων (τά) : les offrandes

κανοῦν , οῦ (τό) : la corbeille ( N pl τὰ κανᾶ )

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

κλείω 2 , κλείσω , ἔκλεισα : fermer

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κοίτη , ης (ἡ) : 1 le lit, le matelas ; 2 la couche, le gîte

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

λιϐανωτός , ου (ὁ) : l’encens

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les hanches, , les flancs ; les reins

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα )

παντελῶς : totalement, entièrement

Παρθενίς , ίδος (ἡ) : ( V Παρθενί ) : Parthénis

παροικέω , ῶ : + D : habiter auprès de, être le voisin de

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

Πλαγγών , όνος (ἡ) : Plangon (sens du nom commun : « poupée de cire »)

πόπανον , ου (τό) : gâteau rond, galette ronde (offrande pour les dieux)

πρόϐατον (τό) : le mouton 

πρόχειρος , ος, ον : à portée de main, prêt

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence

σταμνίον , ου (τό) : la cruche à vin

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τοιχωρύκος , ου (ὁ) : le perce-muraille, le voleur

χαίνω (pft κέχηνα , part. pft κεχηνώς, κεχηνότος ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte; κέχηνα pft 2 à sens présent: ouvrir la bouche ; bayer aux corneilles, rêvasser ;

χέρνιψ , χέρνιϐος (ἡ) : eau lustrale, eau pour les ablutions

χολή , ῆς (ἡ) : la bile, le fiel ; la vésicule biliaire ;
Retour en haut du texte