Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

427 Lexique complet de l'acte III v 427-619

Tout le vocabulaire vers 427-619ἄϐρωτος , ος, ον : immangeable

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : conduire, pousser, emmener

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἀηδία ,ίας (ἡ) : désagrément, caractère odieux, horreur

ἄθλιος α‚ ον 2: pitoyable, déplorable

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander ; emprunter ;

ἄκαιρος , ος , ον : inopportun

ἀκριβῶς 2: précisément, exactement, scrupuleusement, rigoureusement, minutieusement

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον, G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté, contre mon gré ;

ἅλας , ἅλατος (τό) : le sel

ἀλλά 1: mais...

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre  ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; 

ἄλλως 2: autrement, autrement qu’il ne faut ;

ἅλς , ἁλός (ἡ) : le sel

ἅμα 1: en même temps

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἀμύνομαι 2: se défendre, contr’attaquer

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνακύπτω : s’élever hors de l’eau, se relever

ἀνάπτω ( aor : ἀνῆψα ) : attacher

ἀνδροφόνος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀνοίγω  3: ouvrir

ἀνόσιος , ος / α , ον  3: impie, infâme, scélérat ;

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, vers le haut, en montant

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ ) 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener, faire sortir, écarter, faire dévier ; // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀπαρνέομαι , οῦμαι : refuser

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout

ἁπλῶς 3: simplement, franchement, en un mot, sans détour

ἀπό + G 1: à cause de, par, du fait de

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir

ἀποκραιπαλάω , ῶ : dormir dans son ivresse, être ivre, être saoûl

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, massacrer

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir ; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

ἀποξυλόομαι , ἀποξυλοῦμαι : devenir dur comme du bois

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras; 2 + G : manquer de;

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie; P ( aor. ἀπεσώθην ) : arriver sain et sauf, arriver à bon port ;

πτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, toucher à

ἆρα 1: est-ce que ?

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἄριστον , ου (τό) : le repas de midi, le déjeuner

ἁρπάγη , ης (ἡ) : le croc, le crochet (attention à l’accentuation)

ἄρτι  4: à l’instant, récemment

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ;

ἀσθενής , ής, ές 2: 1 fragile ; 2 pauvre

ἀστείως : de façon charmante , avec élégance

ἀτοπία , ας (ἡ) : extravagance, absurdité, lubie

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

Ἀττικός , ή, όν : Attique, de l’Attique

αὖ 1: de nouveau, encore

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὔριον : demain

αὐτόματος , η/ος, ον : poussé par sa propre ardeur, agissant spontanément, de soi-même

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même...)

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)

αὐτός ,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative  : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

ἀφίημι 1: (2ème pers sg impér aor: ἄφες : laisser, lâcher ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

βέλτιστε 1: dans un dialogue : mon excellent ami !

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

βοάω , ῶ 3: crier, hurler, gueuler 

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: 1 vouloir ; 2 signifier, vouloir dire ;

βοῦς , βοός (ὁ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf

βωλοκοπέω , ῶ : couper les mottes de terre, biner, herser

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ; 3 alors

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γεγονώς part pft attique de γίγνομαι

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γεύομαι  + G: 1 jouir de, goûter de ; 2 faire l’expérience de, manger, absorber ; avoir sa part de ;

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα : advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

γοῦν  3: du moins, sans doute , à tout le moins;

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

γύναιον , ου (τό) : petite femme ; bonne femme ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος ) : mordre

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει , prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δεῦρο / δευρί 2: ici 

δέχομαι 1: recevoir

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) : lier, attacher

δέω 2 / δέομαι 2: + G : avoir besoin de ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ;

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine

δῆτα  2: 1 en vérité, assurément, certes ; 2 alors ; ; οὐ δῆτα : pas du tout ! 

διά + G 1: à travers, au milieu de; dans, en , avec ;

διὰ τί : pourquoi ?

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, déblatérer contre

διάδοχος , ου (ὁ) : le remplaçant, le successeur

διακονέω , ῶ : + D : être au service de qqn, servir qqn

διαρρήγνυμαι ( aor διερράγην ) : se rompre, se briser

διατρέχω ( part. aor. διαδραμών ) : courir çà et là, faire un tour ;

διαφέρω (f διοίσω1: intr. : διαφέρει : cela fait la différence, c’est important ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; imp aor δός , δότε ) : donner

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux, réussir ;

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ; δοκῶ μοι + inf. : il me semble que je ... ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois (en incise) ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἐάω 1: 1 laisser; 2 renoncer ;

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγέ = ἐγώ + γε

εἰ  1: si

εἰλικρινής , ής , ές : pur, dans toute sa pureté, « pur et dur »

εἰμι 1: être

εἴπερ 1: si justement, s'il est vrai que;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ;

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez !

εἰσπηδάω : (pft εἰσπεπήδηκα ) : bondir à l’intérieur, se jeter à l’intérieur

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : porter dans, porter là-dedans

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de , de

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre)

ἕλκω 4: tirer, entraîner, attirer

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: 1 jeter sur, jeter dans; 2 placer dans, mettre dans

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder

ἐμϐρόντητος , ος, ον : 1 frappé par la foudre, foudroyé ; 2 idiot, abruti ;

ἐμπαίω ( impft ἐνέπαιον ) : frapper dans ou sur ; piocher ;

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer ;

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) dans (sans chgt de lieu)

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans; // τἄνδον = τὰ ἔνδον

ἕνεκα 1: + G: en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114; ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de ;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

ἐνσείω ( pft ἐνσέσεικα) : jeter, envoyer

ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela, par suite

ἐξαιρέω , 3: (aor 2 ἐξεῖλον ) : enlever, retirer

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἑξήκοντα : soixante

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ;

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête ; // ἑορτὴν ἄγειν : célébrer une fête ;

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); vers, auprès de ; 2 en vue de, pour ; ( ἐφ ΄ devant esprit rude, avec élision

ἐπιδεξίως : adroitement

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

ἐπικλήτος , ος , ον : appelé, convoqué, invité

ἐπιλανθάνομαι  (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐπισπάω , ῶ : attirer à soi, gagner, y gagner

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement, exprès

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς; P aor. dans les inscriptions : ἐπετέθη => part. aor. P neutre : ἐπιτεθέν ) 3: placer sur ;

ἐπιτρέπω 2: (aor. ἐπέτρεψα) : laisser , permettre (+D à qqn + inf. de... )

ἐράω , ἐρ 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἐργάτης , ου (ὁ) : le cultivateur, l’ouvrier agricole

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ἐρημία , ας () 4: la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ;

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; alors ;

ἑτοίμως : promptement, avec empressement

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ;

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

εὐτυχέω 2: avoir de la chance, être heureux; // εὐτύχει : Salut !

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque, l’offensive

ἔχις , εως (ὁ) : la vipère

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἔχω 1: intr. : + adv. : être en tel ou tel état ; οὕτως ἔχω : je suis ainsi ; ἔχω + inf1: pouvoir ;

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

Ζεύς , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

ζωπυρέω , ῶ : ranimer le feu

 : hé !

ἤδη 1: déjà

ήν : hé !

ἥκω (f ἥξω ) 1: venir

ἥλιος , ου () 2: le soleil

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

θεός , οῦ () 1: le dieu

θεραπαινιδίον , ου (τό) : la petite servante

θεράπων , οντος () : le serviteur

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

θυλήματα , ων (τά) : les offrandes

θύμον , ου (τό) : le thym (attention à l’accentuation)

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἱέρεια , ας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : la cérémonie ;

ἱμάς , άντος (ὁ) : la courroie, la sangle, la lanière

ἴσθι 1: sache !

κἀγ = καὶ ἐγώ

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

κάθημαι 2: être assis, être installé, demeurer sédentaire, rester inactif ;

καθιμάω , ῶ : ( f. καθιμήσω) : faire descendre à l’aide d’une corde

καί 1: et, même, aussi ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère, le fléau ;

κακός ,, όν 1: (superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais) mauvais, méchant, malfaisant, vaurien

κακῶς 1: 1 mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; 2 misérablement ; ( superlatif κάκιστα )

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler ; nommer, donner une appellation ou un nom;

καλός , ή, όν  1: 1 beau, bon ; 2 mignon, chéri (sens amoureux) ;

καλῴδιον , ου (τό) : petite corde, cordelette

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté

κανοῦν , οῦ (τό) : la corbeille ( N pl τὰ κανᾶ )

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

καταβαίνω 4: ( καταβήσομαι , κατέϐην , καταβέϐηκα part aor: καταβάς , καταβάντος ) : descendre ;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

κατακαίω / κατακάω ( impft κατέκον; aor κατέκηα ) : brûler complètement, consumer,

κατακύπτω : se pencher bien bas, se baisser, s’abaisser

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: laisser, laisser derrière soi

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κεῖμαι 1: se trouver , être

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

κηλώνειον , ου (τό) : pompe à bascule, pompe à puiser (cf. le chadouf toujours utilisé aux abords de la méditerranée)

κινητιάω , ῶ : se mettre en mouvement, avoir des rappors sexuels, baiser

κλείω 2 , κλείσω , ἔκλεισα : fermer

κλητήρ , κλητῆρος (ὁ) : le témoin, l’huissier

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κοινωνέω , 3: partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κοίτη , ης (ἡ) : 1 le lit, le matelas ; 2 la couche, le gîte

κολακικός , ή , όν : flatteur

κόπρος , ου (ἡ) : le fumier

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à ;

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κοχλίας , ου (ὁ) : tout coquillage en spirale : escargot, limaçon...

κράτιστος , η, ον 1: le meilleur, le mieux ;

κρέας , αος/ως/ κρέατος (τό) (τὰ κρέα = τὰ κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue)

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre

κυνηγετέω , ῶ : chasser

λάθρα 4: adv. en cachette;

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre 2 recevoir ; // MP λαμϐάνομαι + G 1: se saisir de ; mettre la main sur;

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

λιϐανωτός , ου (ὁ) : l’encens

λόγος , ου (ὁ) 1: le mot ;

λοιδορέω , 3: insulter, injurier ; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn ;

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : (τὸ) λοιπόν ἐστι + D + inf. aor. : il reste à qqn à + inf.

λοπάς , άδος (ἡ) : la poêle à frire

λορδόω , ῶ : courber, pencher en avant

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μακρός , ά, όν 2: long

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ;

μᾶλλον 1: plutôt; μᾶλλον δὲ καί : ou plutôt

μαντεύομαι : prophétiser, prédire;

μάσσω / μάττω : je pétris

μαστιγίας , ου (ὁ) : qui mérite le fouet : gibier de fouet, gibier de potence, pendard

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu (dans le temps ou dans l’espace)

μετά + G ( μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, parmi

μεταδίδωμι 3: donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

μεταστρέφομαι : se détourner, se retourner

μεταφέρω : porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α) ; transférer, déplacer ;

μετάφρενον , ου (τό) : l’arrière du diaphragme, le haut du dos ; le dos ;

μετοικοδομέω : bâtir ailleurs

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ; μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

μηδαμῶς  4: non ! non ! (négation subjective, très forte)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément ; 2 pourtant ;

μήτηρ , μητρός ()  1: la mère

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

μόλις  4: avec peine, difficilement 

μόνος , η, ον 1: 1 seul, unique ; 2 + G : privé de, sans

μύριοι , αι, α 2: des milliers ; dix mille, innombrable

ναί 4: oui

νεανίας , ου (ὁ) 3: le jeune homme

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; part aor : νόμισας , αντος) :1 penser, estimer, juger ; + inf : croire que, juger que, considérer que ; 2 tenir pour bon de ;

Νύμφη,ης (ἡ) 4: la Nymphe

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui;

Ὁ νῦν : hellénisme : celui de tout à l’heure;

ὀδύνη , ης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’affliction

οἶδα 1:  : savoir

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... !

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

ὅλως  2: totalement, entièrement

ὄνος , ου () : l’âne, le baudet

ὄξος , ους (τό) : le vinaigre

ὁπόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὀπτάω , ῶ : faire rôtir, faire griller

ὅπως 1: comment

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien !

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; quel…que…, quel qu’il ;

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les hanches, , les flancs ; les reins

ὅτι  / ὅττι 1: que, parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ;

οὖν 1: donc, par conséquent ; eh bien donc;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; οὑτοσί = οὗτος + ι déictique ; τουτί : τοῦτο + ι déictique ;

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi ; 2 si, tellement

ὄχλος , ου () 2: la foule, la populace

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur ; garçon ; jeune esclave ;

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse; 3 de nouveau, encore;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα )

παντελῶς : totalement, entièrement

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα )

παρά + 1: de la part de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : venir à côté de ; aborder ;

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, amener avec soi

παρασκευάζω  1: préparer

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté;

Παρθενίς , ίδος (ἡ) : ( V Παρθενί ) : Parthénis

παροικέω , ῶ : + D : habiter auprès de, être le voisin de

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : éprouver (en bien ou en mal), subir ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

πέλεκυς , εως () : la hache

περιμένω : ( aor περιέμεινα ) : attendre

περιτρέχω : courir de tous côtés

περιφέρω / περιφέρομαι : porter en tous sens, trimballer

πέτρα , ας ()  2::  le rocher, la pierre, le roc

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πικρός , / ός , όν 2: amer, piquant, âcre ;

Πλαγγών , όνος (ἡ) : Plangon (sens du nom commun : « poupée de cire »)

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf 

πλύνω : laver, nettoyer

πόθεν 2: d’où ? à partir d’où ?

ποῖ ; 3: 1 où (avec mvt) ? 2 jusqu’à quand ?

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire;  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολλ adverbial 1: souvent, beaucoup, bien

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: 1 mauvais, méchant, fâcheux, nuisible, scélérat, drôle, coquin, bon à rien ; 2 misérable, malheureux,

πόπανον , ου (τό) : gâteau rond, galette ronde (offrande pour les dieux)

πορεύομαι  2: 1 marcher, aller, avancer; 2 partir, s’en aller

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ) : procurer

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’entreprise, l’affaire ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος,α,ον;

πρίν + inf  1: avant de, avant que 

πρόϐατον (τό) : le mouton 

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer, sortir

πρός + Α 1: auprès de, près de ; chez; pour, en vue de ;

πρός + D 1: outre, en plus de; πρὸς τούτοις : en plus de cela, outre cela, en outre 

πρός + 1: au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: attendre ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'avancer, s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

προσεύχομαι : + D : adresser une prière

προστρέχω : accourir

πρόχειρος , ος, ον : à portée de main, prêt

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier;

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

πῶς 1: comment ?

πως 3: (enclitique) de quelque manière

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; inf aor : ῥῖψαι ; ) : jeter, précipiter

σαπρός , ά , όν : pourri , usé

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sicon, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence

σκαπάνη , ης (ἡ) : la pioche, le piochon, la houe

σκατοφάγως adv : à la manière d’un mangeur d’excréments, comme un bouffeur de merde

σκεῦος , ους (τό) 2: objet, ustensile

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: l’obscurité, les ténèbres ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σπλάγχνα , ων (τά) : les entrailles, les abats, les tripes

σταμνίον , ου (τό) : la cruche à vin

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συμϐόλαιον , ου (τό) : reconnaissance de dette, contrat, engagement

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié, qui aide ; // subst. : σύμμαχος , ου (ὁ) : l’allié

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de

συνάγω 3: (συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα: convoquer, rassembler, réunir

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier , familier de (+ D)

σφαιρομαχέω ,  : combattre au pugilat avec le gantelet rond, boxer

σφάκος , ου (ὁ) : la sauge

σφόδρα 2 : tout à fait, très

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ;

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps 

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

ταχ 3: rapidement, vite ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique ;

τήμερον / τὸ τήμερον 4: aujourd'hui

τηρέω , ῶ : guetter 

τι  : adverbial 1 : atténue souvent lee mot qui précède (un peu... etc.)

τί  1: pourquoi ?

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

τις , τις , τι G τινος 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on  ;

τὸ νῦν = νῦν

τοιγαροῦν : hé bien donc

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose)

τοιχωρύκος , ου (ὁ) (ἡ) : le perce-muraille, le voleur ; la perce-muraille, la voleuse

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit, la région, le pays ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: excl. tel, si grand, aussi grand;

τότε 1: alors, à ce moment

τράχηλος , ου () : le cou, la nuque

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever, avoir à charge;

τρισάθλιος ,α, ον : triple méchant! misérable! triple gueux!

τρισκακοδαίμων , ονος : trois fois malheureux, trois fois infortuné

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière;

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître.

τυφλός , ή, όν : aveugle , aveuglé

τύχη , ης (ἡ) 1: 1 le hasard ; 2 la malchance;

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce; ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : répondre,  répondre à (qqn qui frappe);

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , par

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter, apporter, amener ; // MP φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : porter pour soi , produire ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : fuir, s’enfuir 

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on ;

φιλανθρωπεύομαι : tr. 1 agir avec bonté, traiter avec bonté ; 2 rendre bienveillant, se concilier

φιλοπόνως adv. : activement, vaillamment

φίλος , ου () 1: l’ami

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer, dire

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé ; οί Φυλάσιοι : les gens du dème de Phylé, les Philésiens ; (Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie ; lieu de l’action)

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

χαίνω (pft κέχηνα , part. pft κεχηνώς, κεχηνότος ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte; κέχηνα pft 2 à sens présent: ouvrir la bouche ; bayer aux corneilles, rêvasser ;

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; // expr. ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn; χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras,

χέρνιψ , χέρνιϐος (ἡ) : eau lustrale, eau pour les ablutions

χολή , ῆς (ἡ) : la bile, le fiel ; la vésicule biliaire ;

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de

χρέος , ους (τό) : la dette

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable, bon

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps ; // expr. : πολὺν χρόνον : longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ; τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard ; διὰ χρόνου : après un long temps ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

χυτρόγαυλος , ου (ὁ) : marmite ronde

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas

3: oh !

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! comment ! combien !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

ὡσπερεί : en quelque sorte

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ;

Retour en haut du texte