Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

456 486 Le chaudron oublié

Le chaudron refuséActe III, scène 2 vers 456-486

Le chaudron oublié

le chaudron refusé


Gétas , Cnémon


ΓΕΤΑΣ

Τὸ λεϐήτιον , φήις , ἐπιλέλησθε ; Παντελῶς

ἀποκραιπαλᾶτε . Καὶ τί νῦν ποιήσομεν ;

Ἐνοχλητέον τοῖς γειτνιῶσι τῶι θεῶι

ἐσθ ΄ ὡς ἔοικε . - Παιδίον . - Μὰ τοὺς θεούς ,

θεραπαινίδια γὰρ ἀθλιώτερ ΄ οὐδαμοῦ 460

οἶμαι τρέφεσθαι ... - Παῖδες. - ... Οὐδὲν ἄλλο πλὴν

κινητιᾶν ἐπίσταται ... - Παῖδες καλοί.

- ... καὶ διαϐαλεῖν ἐὰν ἴδῃ τις ; - Παιδίον .

Τουτὶ τὸ κακὸν τί ἐστι ; - Παῖδες . - Οὐδὲ εἷς

ἐστ ΄ ἔνδον ; - Ἠήν . Προστρέχειν τις φαίνεται . 465

ΚΝΗΜΩΝ

Τί τῆς θύρας ἅπτει, τρισάθλι ΄ , εἰπέ μοι ,

ἄνθρωπε ;

ΓΕΤΑΣ

Μὴ δάκῃς .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἐγώ σε , νὴ Δία ,

καὶ κατέδομαί γε ζῶντα .

ΓΕΤΑΣ

Μή , μή , πρὸς θεῶν .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἐμοὶ γάρ ἐστι συμϐόλαιον , ἀνόσιε ,

καὶ σοὶ τί ;

ΓΕΤΑΣ

Συμϐόλαιον οὐδέν . Τοιγαροῦν 470

προσελήλυθ ΄ οὐ χρέος σ΄ ἀπαιτῶν , οὐδ ΄ ἔχων

κλητῆρας , ἀλλ ΄ αἰτησόμενος λεϐήτιον .

ΚΝΗΜΩΝ

Λεϐήτιον ;

ΓΕΤΑΣ

Λεϐήτιον .

ΚΝΗΜΩΝ

Μαστιγία ,

θύειν με βοῦς οἴει ποεῖν τε ταὔθ ΄ ἅπερ

ὑμεῖς ποιεῖτ ΄ ;

ΓΕΤΑΣ

Οὐδὲ κοχλίαν ἔγωγέ σε . 475

Ἀλλ ΄ εὐτύχει , βέλτιστε . Κόψαι τὴν θύραν

ἐκέλευσαν αἱ γυναῖκες αἰτῆσαί τέ με .

Ἐπόησα τοῦτ ΄ . Οὐκ ἔστι . Πάλιν ἀπαγγελῶ

ἐλθὼν ἐκείναις . - Ὦ πολυτίμητοι θεοί ·

ἔχις πολιὸς ἅνθρωπός ἐστιν οὑτοσί . 480

ΚΝΗΜΩΝ

Ἀνδροφόνα θηρί ΄ · εὐθὺς ὥσπερ πρὸς φίλον

κόπτουσιν . Ἂν ἡμῶν προσιόντα τῆι θύραι

λαϐώ τιν ΄ , ἂν μὴ πᾶσι τοῖς ἐν τῶι τόπωι

παράδειγμα ποιήσω , νομίζεθ ΄ ἕνα τινὰ

ὁρᾶν με τῶν πολλῶν . Ὁ νῦν οὐκ οἶδ ΄ ὅπως 485

διευτύχηκεν οὗτος , ὅστις ἦν ποτε.


Dispositif scénique : se souvenir que la maison de Cnémon est à côté du sanctuaire...


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 427 455) :

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

ἐπιλανθάνομαι  (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἀποκραιπαλάω , ῶ : dormir dans son ivresse, être ivre, être saoûl

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

ἐσθ ΄ = ἐστι suivi d’un esprit rude

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ;

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

460

θεραπαινιδίον , ου (τό) : la petite servante

ἄθλιος α‚ ον 2: pitoyable, déplorable

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever, avoir à charge;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur ; garçon ; jeune esclave ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ;

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf 

κινητιάω , ῶ : se mettre en mouvement, avoir des rappors sexuels, baiser

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, déblatérer contre

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul

465

ήν : hé !

προστρέχω : accourir

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

τί  1: pourquoi ?

πτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, toucher à

τρισάθλιος ,α, ον : triple méchant! misérable! triple gueux!

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ; μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος ) : mordre

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

πρός + 1: au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

γάρ 1: alors

συμϐόλαιον , ου (τό) : reconnaissance de dette, contrat, engagement

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, infâme, scélérat ;

καὶ σοὶ τί : beaucoup n’accentuent pas : τι

470

τοιγαροῦν : hé bien donc

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

χρέος , ους (τό) : la dette

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

κλητήρ , κλητῆρος (ὁ) : le témoin, l’huissier

ἀλλ ΄ = ἀλλά

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander ; emprunter ;

μαστιγίας , ου (ὁ) : qui mérite le fouet : gibier de fouet, gibier de potence, pendard

βοῦς , βοός (ὁ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ;

αὐτός ,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative  : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

ταὔθ ΄ = τὰ αὐτά

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

475

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

κοχλίας , ου (ὁ) : tout coquillage en spirale : escargot, limaçon...

ἔγωγέ = ἐγώ + γε

Gétas répond négativement à la phrase de Cnémon, en se moquant de lui, dépité ; il faut donc considérer que σε est sur le même plan que με de vers précédent ; οὐδὲ < θύειν> σε <οἴομαι> κοχλίαν ἔγωγε... car tu es trop radin !

εὐτυχέω 2: avoir de la chance, être heureux; // εὐτύχει : Salut !

βέλτιστε 1: dans un dialogue : mon excellent ami !

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à ;

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ ) 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre)

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

480

ἔχις , εως (ὁ) : la vipère

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique 

ἀνδροφόνος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

πρός + Α 1: chez;

φίλος , ου () 1: l’ami

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

2 ἄν qui sont sur le même plan ; rajouter « et » en français.

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit, la région, le pays ;

οἱ ἐν τῶι τόπωι : les gens du coin, les gens du pays

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; part aor : νόμισας , αντος) : penser, estimer, juger,; + inf : croire que, juger que, considérez que ; tenir pour bon de ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

νομίζεθ ΄ ἕνα τινὰ ὁρᾶν με τῶν πολλῶν : tenez pour bon de me voir comme n’importe lequel de la masse (= comme un homme comme les autres πολύς)

485

Ὁ νῦν : hellénisme : celui de tout à l’heure; sujet du verbe de la subordonnée, mis en relief ;

οἶδα 1:  : savoir

ὅπως 1: comment

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux, réussir ;

διευτύχηκεν : valeur forte du préverbe, indiquant qu’il a traversé une épreuve, et du parfait, soulignant qu’il est toujours vivant !

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité


Vocabulaire alphabétique :

ἄθλιος α‚ ον 2: pitoyable, déplorable

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander ; emprunter ;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἀνδροφόνος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, infâme, scélérat ;

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ ) 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀποκραιπαλάω , ῶ : dormir dans son ivresse, être ivre, être saoûl

πτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, toucher à

αὐτός ,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative  : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

βέλτιστε 1: dans un dialogue : mon excellent ami !

βοῦς , βοός (ὁ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf

γάρ 1: alors

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος ) : mordre

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, déblatérer contre

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux, réussir ;

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἔγωγέ = ἐγώ + γε

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre)

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ;

ἐπιλανθάνομαι  (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant ;

εὐτυχέω 2: avoir de la chance, être heureux; // εὐτύχει : Salut !

ἔχις , εως (ὁ) : la vipère

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

ήν : hé !

θεραπαινιδίον , ου (τό) : la petite servante

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

κινητιάω , ῶ : se mettre en mouvement, avoir des rappors sexuels, baiser

κλητήρ , κλητῆρος (ὁ) : le témoin, l’huissier

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à ;

κοχλίας , ου (ὁ) : tout coquillage en spirale : escargot, limaçon...

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μαστιγίας , ου (ὁ) : qui mérite le fouet : gibier de fouet, gibier de potence, pendard

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ; μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; part aor : νόμισας , αντος) : penser, estimer, juger,; + inf : croire que, juger que, considérez que ; tenir pour bon de ;

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

Ὁ νῦν : hellénisme : celui de tout à l’heure; sujet du verbe de la subordonnée, mis en relief ;

οἶδα 1:  : savoir

ὅπως 1: comment

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ;

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique 

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur ; garçon ; jeune esclave ;

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf 

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité

πρός + 1: au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

πρός + Α 1: chez;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

προστρέχω : accourir

συμϐόλαιον , ου (τό) : reconnaissance de dette, contrat, engagement

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ;

τί  1: pourquoi ?

τοιγαροῦν : hé bien donc

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit, la région, le pays ;

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever, avoir à charge;

τρισάθλιος ,α, ον : triple méchant! misérable! triple gueux!

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φίλος , ου () 1: l’ami

χρέος , ους (τό) : la dette

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

αὐτός ,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative  : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

βέλτιστε 1: dans un dialogue : mon excellent ami !

γάρ 1: alors

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre)

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ;

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ; μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ;

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; part aor : νόμισας , αντος) : penser, estimer, juger,; + inf : croire que, juger que, considérez que ; tenir pour bon de ;

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

οἶδα 1:  : savoir

ὅπως 1: comment

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : quel…que…, quel qu’il

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur ; garçon ; jeune esclave ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf 

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

ποτέ (encl1: particule indiquant la possibilité

πρός + 1: au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

πρός + Α 1: chez;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ;

τί  1: pourquoi ?

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler 

φίλος , ου () 1: l’ami

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;


fréquence 2 :

ἄθλιος α‚ ον 2: pitoyable, déplorable

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander ; emprunter ;

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ ) 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, déblatérer contre

εὐτυχέω 2: avoir de la chance, être heureux; // εὐτύχει : Salut !

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit, la région, le pays ;

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever, avoir à charge;


fréquence 3 :

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, infâme, scélérat ;

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

πτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, toucher à

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;


fréquence 4 :

ἀνδροφόνος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: importuner, déranger

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre


ne pas apprendre :

ἀποκραιπαλάω , ῶ : dormir dans son ivresse, être ivre, être saoûl

βοῦς , βοός (ὁ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος ) : mordre

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux, réussir ;

ἔγωγέ = ἐγώ + γε

ἐπιλανθάνομαι  (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἔχις , εως (ὁ) : la vipère

ήν : hé !

θεραπαινιδίον , ου (τό) : la petite servante

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κινητιάω , ῶ : se mettre en mouvement, avoir des rappors sexuels, baiser

κλητήρ , κλητῆρος (ὁ) : le témoin, l’huissier

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à ;

κοχλίας , ου (ὁ) : tout coquillage en spirale : escargot, limaçon...

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

μαστιγίας , ου (ὁ) : qui mérite le fouet : gibier de fouet, gibier de potence, pendard

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

οὑτοσί = οὗτος + ι déictique 

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

προστρέχω : accourir

συμϐόλαιον , ου (τό) : reconnaissance de dette, contrat, engagement

τοιγαροῦν : hé bien donc

τρισάθλιος ,α, ον : triple méchant! misérable! triple gueux!

χρέος , ους (τό) : la detteRetour en haut du texte