Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

487 521 Sicon, à qui rien ne résiste

De la théorie à la pratique : échec complet!Acte III scène 3 vers 487 521

Sicon, professionnel de la demande

De la théorie à la pratique


scène 3

Sicon, Cnémon

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Κάκιστ ΄ ἀπολοι ΄ . Ἐλοιδορεῖτό σοι · τυχὸν

ἤιτεις σκατοφάγως . - Οὐκ ἐπίστανταί τινες

ποιεῖν τὸ τοιοῦθ ΄ · εὕρηκ ΄ ἐγὼ τούτου τέχνην .

Διακονῶ γὰρ μυρίοις ἐν τῇ πόλει 490

τούτων τ ΄ ἐνοχλῶ τοῖς γείτοσιν καὶ λαμϐάνω

σκεύη παρὰ πάντων . Δεῖ γὰρ εἶναι κολακικὸν

τὸν δεόμενόν του . Πρεσϐύτερός τις τῆι θύραι

ὑπακήκο ΄ · εὐθὺς πατέρα καὶ πάπαν καλῶ .

Γραῦς · μητέρ ΄ . Ἄν τῶν διὰ μέσου < τις ᾖ γυνή > 495

ἐκάλεσ΄ ἱέρειαν . Ἄν θεράπων < τις ᾖ καλῶ >

βέλτιστον . Ὑμεῖς δέ γε κρεμᾶν < αὐτόν φατε. >

Ὦ τῆς ἀμαθίας . - Παιδίον , παῖδες , < καλῶ >

ἐγώ . - Πρόελθε , πατρίδιον · σὲ βούλομαι .

ΚΝΗΜΩΝ

Πάλιν αὖ σύ ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πῶς ; τί τοῦτ ΄ ;

ΚΝΗΜΩΝ

Ἐρεθίζεις μ ΄ ὡσπερεὶ 500

ἐπίτηδες . Οὐκ εἴρηκά σοι πρὸς τὴν θύραν

μὴ προσιέναι ; - Τὸν ἱμάντα δός , γραῦ .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μηδαμῶς ,

ἀλλ ΄ ἄφες .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἄφες ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Βέλτιστε , ναὶ πρὸς τῶν θεῶν .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἧκε πάλιν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ὁ Ποσειδῶν σε ...

ΚΝΗΜΩΝ

Καὶ λαλεῖς ἔτι ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Χυτρόγαυλον αἰτησόμενος ἦλθον .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐκ ἔχω 505

οὔτε χυτρόγαυλον οὔτε πέλεκυν οὔθ ΄ ἅλας

οὔτ ΄ ὄξος οὔτ ΄ ἄλλ ΄ οὐδέν, ἀλλ ΄ εἴρηχ ΄ ἁπλῶς

μὴ προσιέναι μοι πᾶσι τοῖς ἐν τῶι τόπωι .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἐμοὶ μὲν οὐκ εἴρηκας .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἀλλὰ νῦν λέγω .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

- Νὴ σὺν κακῷ γ ΄ . - Οὐδ ΄ ὁπόθεν ἄν τις , εἰπέ μοι , 510

ἐλθὼν λάϐοι φράσαις ἄν ;

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐκ ἐγώ ΄λεγον ;

Ἔτι μοι λαλήσεις ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Χαῖρε πόλλ ΄ .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐ βούλομαι

χαιρεῖν παρ ΄ ὑμῶν οὐδενός .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μὴ χαῖρε δή .

ΚΝΗΜΩΝ

Ὢ τῶν ἀνηκέστων κακῶν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Καλῶς γέ με

βεϐωλοκόπηκεν . Οἷόν ἐστ ΄ ἐπιδεξίως 515

αἰτεῖν · διαφέρει, νὴ Δί ΄ . Ἐφ ΄ ἑτέραν θύραν

ἔλθῃ τις ; Ἀλλ ΄ εἰ σφαιρομαχοῦσ΄ ἐν τῷ τόπωι

οὕτως ἑτοίμως , χαλεπόν . Ἆρά γ ΄ ἐστί μοι

κράτιστον ὀπτᾶν τὰ κρέα πάντα ; Φαίνεται .

Ἔστιν δέ μοι λοπάς τις . Ἐρρῶσθαι λέγω 520

Φυλασίοις · τοῖς οὖσι τούτοις χρήσομαι .
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 427-486) :

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sicon, nom d’esclave

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

λοιδορέω , 3: insulter, injurier ;; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn ;

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce; ;

σκατοφάγως adv : à la manière d’un mangeur d’excréments, comme un bouffeur de merde

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose)

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique ;

490

διακονέω , ῶ : + D : être au service de qqn, servir qqn

μύριοι , αι, α 2: des milliers ; dix mille, innombrable

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) dans (sans chgt de lieu)

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

σκεῦος , ους (τό) 2: objet, ustensile

παρά + 1: de la part de, de chez, en le recevant de, par l’entremise de ;

κολακικός , ή , όν : flatteur

δέω / δέομαι 2: + G : avoir besoin de ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος,α,ον;

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : répondre,  répondre à (qqn qui frappe);

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα )

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

495

διά + G 1: à travers, au milieu de; dans, en , avec ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu (dans le temps ou dans l’espace)

διὰ μέσου : au vu du contexte qui précède, il vaut mieux choisir le sens temporel : « d’âge moyen »

γυνή , γυναικός (ἡ) 1: la femme

ἐκάλεσα : la valeur d’aspect est seule en jeu ; on traduira donc par un présent ; il s’agit d’une sorte d’évidence ! (cf syntaxe Humbert p 144-146)

ἱέρεια , ας (ἡ) : la prêtresse

θεράπων , οντος () : le serviteur

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)

Ὑμεῖς δέ γε ... etc. : ce « vous » englobe les spectateurs, même si celui qui est visé, c’est Gétas (cf v 480)

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

τῆς ἀμαθίας : G excl.comme d’autres ensuite...

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer, sortir

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

500

αὖ 1: de nouveau, encore

πῶς 1: comment ?

τί τοῦτ ΄ ; qu’est cela ? ou : τί τοῦτ ΄ < ἐλεξας s e> : qu’as-tu dit là ?

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ὡσπερεί : en quelque sorte

ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement, exprès

πρός + Α 1: auprès de, près de

ἱμάς , άντος (ὁ) : la courroie, la sangle, la lanière

Τὸν ἱμαντα δός : pour fouetter l’intrus !

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; imp aor δός , δότε ) : donner

μηδαμῶς  4: non ! non ! (négation subjective, très forte)

ἀφίημι 1: (2ème pers sg impér aor: ἄφες : laisser, lâcher ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: venir

ἥκε : impératif ironique !

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

ὁ Ποσειδῶν σε ... : Sicôn invoque le dieu pour amadouer Cnémon, qui l’interromp aussitôt ; d’où la seule traduction possible : « Que Poseidon etc. ... »

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

ἔτι  1: encore

505

χυτρόγαυλος , ου (ὁ) : marmite ronde

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

πέλεκυς , εως () : la hache

ἅλας , ἅλατος (τό) : le sel

ὄξος , ους (τό) : le vinaigre

ἁπλῶς 3: simplement, franchement, en un mot, sans détour

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

510

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère, le fléau ;

σὺν κακῷ γε : avec malheur, => pour ton malheur !

ὁπόθεν : adv. rel de lieu : d’où

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer, dire

Οὐδ ΄ ὁπόθεν ἄν τις , εἰπέ μοι , ἐλθὼν λάϐοι φράσαις ἄν ; littéralement : Dis-moi, ne pourrais-tu pas m’expliquer d’où, quelqu’un allant, il pourrait <en> recevoir (s e χυτρόγαυλον) => Dis-moi, ne pourrais-tu m’indiquer où aller pour en recevoir une...

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; // expr. ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn; χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

πολλ adverbial 1: souvent, beaucoup, bien

πόλλ ΄ : l’accent est déplacé à cause de l’élision du α

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ;

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

Cnémon rentre chez lui.

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté

515

βωλοκοπέω , ῶ : couper les mottes de terre, biner, herser

βεϐωλοκόπηκεν : image qui convient tout à fait au personnage de Cnémon, mais difficile à rendre en français ; peut-être en allant du côté de : « il m’a bien étrillé » (l’étrille a ses dents en commun avec la herse...)

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... !

αἰτεῖν : infinitif substantivé au neutre, entraînant l’accord au neutre de l’exclamatif ;traduire : « Voilà ce que c’est que de + inf. » Sicon se moque de lui-même.

ἐπιδεξίως : adroitement

διαφέρω (f διοίσω1: intr. : διαφέρει : cela fait la différence, c’est important ;

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  ( ἐφ ΄ devant esprit rude, avec élision)

εἰ  1: si

σφαιρομαχέω ,  : combattre au pugilat avec le gantelet rond, boxer

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi ; 2 si, tellement

ἑτοίμως : promptement, avec empressement

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur

ἆρα 1: est-ce que ?

κράτιστος , η, ον 1: le meilleur, le mieux ;

κράτιστον attribut du sujet ὀπτᾶν etc.

ὀπτάω , ῶ : faire rôtir, faire griller

κρέας , αος/ως/κρέατος (τό) (τὰ κρέα = τὰ κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue)

520

λοπάς , άδος (ἡ) : la poêle à frire

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé ; οί Φυλάσιοι : les gens du dème de Phylé, les Philésiens ; (Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie ; lieu de l’action)

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de

τοῖς οὖσι τούτοις : neutre ; les instruments qui existent, qui sont là, à ma disposition.


Vocabulaire alphabétique :

ἅλας , ἅλατος (τό) : le sel

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

ἁπλῶς 3: simplement, franchement, en un mot, sans détour

ἆρα 1: est-ce que ?

αὖ 1: de nouveau, encore

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)

ἀφίημι 1: (2ème pers sg impér aor: ἄφες : laisser, lâcher ;

βωλοκοπέω , ῶ : couper les mottes de terre, biner, herser

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γυνή , γυναικός (ἡ) 1: la femme

δέω / δέομαι 2: + G : avoir besoin de ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ;

διά + G 1: à travers, au milieu de; dans, en , avec ;

διὰ μέσου : au vu du contexte qui précède, il vaut mieux choisir le sens temporel : « d’âge moyen »

διακονέω , ῶ : + D : être au service de qqn, servir qqn

διαφέρω (f διοίσω1: intr. : διαφέρει : cela fait la différence, c’est important ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; imp aor δός , δότε ) : donner

εἰ  1: si

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) dans (sans chgt de lieu)

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  ( ἐφ ΄ devant esprit rude, avec élision)

ἐπιδεξίως : adroitement

ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement, exprès

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἔτι  1: encore

ἑτοίμως : promptement, avec empressement

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: venir

θεράπων , οντος () : le serviteur

ἱέρεια , ας (ἡ) : la prêtresse

ἱμάς , άντος (ὁ) : la courroie, la sangle, la lanière

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère, le fléau ;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté

κολακικός , ή , όν : flatteur

κράτιστος , η, ον 1: le meilleur, le mieux ;

κρέας , αος/ως/κρέατος (τό) (τὰ κρέα = τὰ κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue)

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λοιδορέω , 3: insulter, injurier ;; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn ;

λοπάς , άδος (ἡ) : la poêle à frire

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu (dans le temps ou dans l’espace)

μηδαμῶς  4: non ! non ! (négation subjective, très forte)

μύριοι , αι, α 2: des milliers ; dix mille, innombrable

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... !

ὄξος , ους (τό) : le vinaigre

ὁπόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὀπτάω , ῶ : faire rôtir, faire griller

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi ; 2 si, tellement

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα )

παρά + 1: de la part de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

πέλεκυς , εως () : la hache

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολλ adverbial 1: souvent, beaucoup, bien

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος,α,ον;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer, sortir

πρός + Α 1: auprès de, près de

πῶς 1: comment ?

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sicon, nom d’esclave

σκατοφάγως adv : à la manière d’un mangeur d’excréments, comme un bouffeur de merde

σκεῦος , ους (τό) 2: objet, ustensile

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de

σφαιρομαχέω ,  : combattre au pugilat avec le gantelet rond, boxer

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose)

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce; ;

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : répondre,  répondre à (qqn qui frappe);

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer, dire

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé ; οί Φυλάσιοι : les gens du dème de Phylé, les Philésiens ; (Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie ; lieu de l’action)

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; // expr. ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn; χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de

χυτρόγαυλος , ου (ὁ) : marmite ronde

ὡσπερεί : en quelque sorteVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἆρα 1: est-ce que ?

αὖ 1: de nouveau, encore

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)

ἀφίημι 1: (2ème pers sg impér aor: ἄφες : laisser, lâcher ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ;

διά + G 1: à travers, au milieu de; dans, en , avec ;

διαφέρω (f διοίσω1: intr. : διαφέρει : cela fait la différence, c’est important ;

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; imp aor δός , δότε ) : donner

εἰ  1: si

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) dans (sans chgt de lieu)

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  ( ἐφ ΄ devant esprit rude, avec élision)

ἔτι  1: encore

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: venir

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur, la misère, le fléau ;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté

κράτιστος , η, ον 1: le meilleur, le mieux ;

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... !

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi ; 2 si, tellement

παρά + 1: de la part de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος)  (ὁ) 1: le père 

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολλ adverbial 1: souvent, beaucoup, bien

πρός + Α 1: auprès de, près de

πῶς 1: comment ?

σύν +D  1: avec, accompagné de, en compagnie de

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ;; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose)

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ; // expr. ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn; χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ;


fréquence 2 :

δέω / δέομαι 2: + G : avoir besoin de ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu (dans le temps ou dans l’espace)

μύριοι , αι, α 2: des milliers ; dix mille, innombrable

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος,α,ον;

σκεῦος , ους (τό) 2: objet, ustensile

τέχνη , ης (ἡ) 2: 1l’art, la technique ;

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer, dire

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D : utiliser, se servir de


fréquence 3 :

ἁπλῶς 3: simplement, franchement, en un mot, sans détour

λοιδορέω , 3: insulter, injurier ;; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn ;


fréquence 4 :

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

μηδαμῶς  4: non ! non ! (négation subjective, très forte)


ne pas apprendre :

ἅλας , ἅλατος (τό) : le sel

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

βωλοκοπέω , ῶ : couper les mottes de terre, biner, herser

διακονέω , ῶ : + D : être au service de qqn, servir qqn

ἐπιδεξίως : adroitement

ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement, exprès

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἑτοίμως : promptement, avec empressement

θεράπων , οντος () : le serviteur

ἱέρεια , ας (ἡ) : la prêtresse

ἱμάς , άντος (ὁ) : la courroie, la sangle, la lanière

κολακικός , ή , όν : flatteur

κρέας , αος/ως/κρέατος (τό) (τὰ κρέα = τὰ κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue)

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λοπάς , άδος (ἡ) : la poêle à frire

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

ὄξος , ους (τό) : le vinaigre

ὁπόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὀπτάω , ῶ : faire rôtir, faire griller

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα )

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

πέλεκυς , εως () : la hache

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ) : avancer, s’avancer, sortir

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sicon, nom d’esclave

σκατοφάγως adv : à la manière d’un mangeur d’excréments, comme un bouffeur de merde

σφαιρομαχέω ,  : combattre au pugilat avec le gantelet rond, boxer

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce; ;

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : répondre,  répondre à (qqn qui frappe);

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé ; οί Φυλάσιοι : les gens du dème de Phylé, les Philésiens ; (Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie ; lieu de l’action)

χυτρόγαυλος , ου (ὁ) : marmite ronde

ὡσπερεί : en quelque sorteRetour en haut du texte