Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

522 545 Sostrate amoureux et paysn

Quel dur métier !Acte III Scène 4 vers 522-545

Sostrate

Sostrate amoureux et paysan

Quel dur métier !


ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὅστις ἀπορεῖ κακῶν , ἐπὶ Φυλὴν ἐλθέτω

κυνηγετῶν . Ὢ τρισκακοδαίμων , ὡς ἔχω

ὀσφῦν , μετάφρενον , τὸν τράχηλον , ἑνὶ λόγῳ

ὅλον τὸ σῶμ ΄ . Εὐθὺς γὰρ ἐμπεσὼν πολύς , 525

νεανίας ἐγώ τις , ἐξαίρων ἄνω

σφόδρα τὴν δίκελλαν , ὡς ἂν ἐργάτης , βαθὺ

ἐνέπαιον . Ἐπεκείμην φιλοπόνως ... οὐ πολὺν

χρόνον · εἶτα καὶ μετεστρεφόμην τι , πηνίκα

ὁ γέρων πρόσεισι τὴν κόρην ἄγων ἅμα 530

σκοπούμενος · καὶ νὴ Δί ΄ ἐλαϐόμην τότε

τῆς ὀσφύος , λάθρα τὸ πρῶτον . Ὡς μακρὸν

ἦν παντελῶς δὲ τοῦτο , λορδοῦν ἠρχόμην ,

ἀπεξυλούμην ἀτρέμα δ ΄ . Οὐδεὶς ἤρχετο .

Ὁ δ ΄ ἥλιος κατέκα ΄ , ἑώρα τ ΄ ἐμϐλέπων 535

ὁ Γοργίας ὥσπερ τὰ κηλώνειά με

μόλις ἀνακύπτοντ ΄ , εἶθ ΄ ὅλῳ τῷ σώματι

πάλιν κατακύπτοντ ΄ . « Οὐ δοκεῖ μοι νῦν », ἔφη ,

« ἥξειν ἐκεῖνος , μειράκιον . » «Τί οὖν » , ἐγὼ

εὐθύς , « ποῶμεν ; » « Αὔριον τηρήσομεν 540

αὐτόν · τὸ δὲ νῦν ἐῶμεν » . Ὅ τε Δᾶος παρῆν

ἐπὶ τὴν σκαπάνην διάδοχος . Ἡ πρώτη μὲν οὖν

ἔφοδος τοιαύτη γέγονεν · ἥκω δ ΄ ἐνθάδε ,

διὰ τί μὲν οὐκ ἔχω λέγειν, μὰ τοὺς θεούς,

ἕλκει δέ μ ΄ αὐτόματον τὸ πρᾶγμ ΄ εἰς τὸν τόπον. 545Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf vocabulaire vu v427 521) :

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ;

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras; 2 + G : manquer de;

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

κυνηγετέω , ῶ : chasser

τρισκακοδαίμων , ονος : trois fois malheureux, trois fois infortuné

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! comment ! combien !

μετάφρενον , ου (τό) : l’arrière du diaphragme, le haut du dos ; le dos ;

τράχηλος , ου () : le cou, la nuque

λόγος , ου (ὁ) 1: le mot ;

525

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps 

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer ;

ἐμπεσὼν πολύς : attaquant en force, à coups redoublés

νεανίας , ου (ὁ) 3: le jeune homme

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, vers le haut, en montant

σφόδρα 2 : tout à fait, très

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἐργάτης , ου (ὁ) : le cultivateur, l’ouvrier agricole

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

βαθύ : neutre adverbial

ἐμπαίω ( impft ἐνέπαιον ) : frapper dans ou sur ; piocher ;

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

φιλοπόνως adv. : activement, vaillamment

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

μεταστρέφομαι : se détourner, se retourner

τι  : adverbial 1 : atténue souvent lee mot qui précède (un peu... etc.)

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πηνίκα : propsition introduite par σκοπούμενος

530

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'avancer, s'approcher, se présenter;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : conduire, pousser, emmener

ἅμα 1: en même temps

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue

λαμϐάνομαι + G 1: se saisir de ; mettre la main sur;

τότε 1: alors, à ce moment

λάθρα 4: adv. en cachette;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que

μακρός , ά, όν 2: long

λορδόω , ῶ : courber, pencher en avant

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ;

ἀποξυλόομαι , ἀποξυλοῦμαι : devenir dur comme du bois

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

535

ἥλιος , ου () 2: le soleil

κατακαίω / κατακάω ( impft κατέκον; aor κατέκηα ) : brûler complètement, consumer,

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

κηλώνειον , ου (τό) : pompe à bascule, pompe à puiser (cf. le chadouf toujours utilisé aux abords de la méditerranée)

μόλις  4: avec peine, difficilement 

ἀνακύπτω : s’élever hors de l’eau, se relever

κατακύπτω : se pencher bien bas, se baisser, s’abaisser

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

οὖν 1: donc, par conséquent ; eh bien donc;

540

αὔριον : demain

τηρέω , ῶ : guetter 

τὸ νῦν = νῦν

ἐάω 1: 1 laisser; 2 renoncer ;

ἐῶμεν : subj. d’ordre

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

σκαπάνη , ης (ἡ) : la pioche, le piochon, la houe

διάδοχος , ου (ὁ) : le remplaçant, le successeur

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque, l’offensive

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα : advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

διὰ τί 1: pourquoi ?

ἔχω + inf1: pouvoir ;

545

ἕλκω 4: tirer, entraîner, attirer

αὐτόματος , η/ος, ον : poussé par sa propre ardeur, agissant spontanément, de soi-même

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’entreprise, l’affaire ;

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ;


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : conduire, pousser, emmener

ἅμα 1: en même temps

ἀνακύπτω : s’élever hors de l’eau, se relever

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, vers le haut, en montant

ἀποξυλόομαι , ἀποξυλοῦμαι : devenir dur comme du bois

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras; 2 + G : manquer de;

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ;

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

αὔριον : demain

αὐτόματος , η/ος, ον : poussé par sa propre ardeur, agissant spontanément, de soi-même

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα : advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

διὰ τί 1: pourquoi ?

διάδοχος , ου (ὁ) : le remplaçant, le successeur

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἐάω 1: 1 laisser; 2 renoncer ;

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

ἕλκω 4: tirer, entraîner, attirer

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder

ἐμπαίω ( impft ἐνέπαιον ) : frapper dans ou sur ; piocher ;

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer ;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

ἐργάτης , ου (ὁ) : le cultivateur, l’ouvrier agricole

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque, l’offensive

ἔχω + inf1: pouvoir ;

ἥλιος , ου () 2: le soleil

κατακαίω / κατακάω ( impft κατέκον; aor κατέκηα ) : brûler complètement, consumer,

κατακύπτω : se pencher bien bas, se baisser, s’abaisser

κηλώνειον , ου (τό) : pompe à bascule, pompe à puiser (cf. le chadouf toujours utilisé aux abords de la méditerranée)

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κυνηγετέω , ῶ : chasser

λάθρα 4: adv. en cachette;

λαμϐάνομαι + G 1: se saisir de ; mettre la main sur;

λόγος , ου (ὁ) 1: le mot ;

λορδόω , ῶ : courber, pencher en avant

μακρός , ά, όν 2: long

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien;

μεταστρέφομαι : se détourner, se retourner

μετάφρενον , ου (τό) : l’arrière du diaphragme, le haut du dos ; le dos ;

μόλις  4: avec peine, difficilement 

νεανίας , ου (ὁ) 3: le jeune homme

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ;

οὖν 1: donc, par conséquent ; eh bien donc;

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’entreprise, l’affaire ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'avancer, s'approcher, se présenter;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier;

σκαπάνη , ης (ἡ) : la pioche, le piochon, la houe

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue

σφόδρα 2 : tout à fait, très

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps 

τηρέω , ῶ : guetter 

τι  : adverbial 1 : atténue souvent lee mot qui précède (un peu... etc.)

τὸ νῦν = νῦν

τότε 1: alors, à ce moment

τράχηλος , ου () : le cou, la nuque

τρισκακοδαίμων , ονος : trois fois malheureux, trois fois infortuné

φιλοπόνως adv. : activement, vaillamment

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! comment ! combien !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : conduire, pousser, emmener

ἅμα 1: en même temps

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα : advenir, arriver, se produire  ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être.

διὰ τί 1: pourquoi ?

ἐάω 1: 1 laisser; 2 renoncer ;

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à (avec mvt) ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ( εἶθ ΄ devant esprit rude)

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : là où je suis, ici, ici même;

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

ἔχω + inf1: pouvoir ;

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

λαμϐάνομαι + G 1: se saisir de ; mettre la main sur;

λόγος , ου (ὁ) 1: le mot ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien;

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ;

οὖν 1: donc, par conséquent ; eh bien donc;

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’entreprise, l’affaire ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier;

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps 

τι  : adverbial 1 : atténue souvent lee mot qui précède (un peu... etc.)

τότε 1: alors, à ce moment

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme, parce que

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! comment ! combien !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;


fréquence 2 :

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras; 2 + G : manquer de;

γέρων , οντος () 2: le vieillard, le vieux

ἥλιος , ου () 2: le soleil

μακρός , ά, όν 2: long

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : s'avancer, s'approcher, se présenter;

σφόδρα 2 : tout à fait, très


fréquence 3 :

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, vers le haut, en montant

νεανίας , ου (ὁ) 3: le jeune homme


fréquence 4 :

ἕλκω 4: tirer, entraîner, attirer

λάθρα 4: adv. en cachette;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μόλις  4: avec peine, difficilement 


ne pas apprendre :

ἀνακύπτω : s’élever hors de l’eau, se relever

ἀποξυλόομαι , ἀποξυλοῦμαι : devenir dur comme du bois

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

αὔριον : demain

αὐτόματος , η/ος, ον : poussé par sa propre ardeur, agissant spontanément, de soi-même

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

διάδοχος , ου (ὁ) : le remplaçant, le successeur

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder

ἐμπαίω ( impft ἐνέπαιον ) : frapper dans ou sur ; piocher ;

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer ;

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

ἐργάτης , ου (ὁ) : le cultivateur, l’ouvrier agricole

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque, l’offensive

κατακαίω / κατακάω ( impft κατέκον; aor κατέκηα ) : brûler complètement, consumer,

κατακύπτω : se pencher bien bas, se baisser, s’abaisser

κηλώνειον , ου (τό) : pompe à bascule, pompe à puiser (cf. le chadouf toujours utilisé aux abords de la méditerranée)

κυνηγετέω , ῶ : chasser

λορδόω , ῶ : courber, pencher en avant

μεταστρέφομαι : se détourner, se retourner

μετάφρενον , ου (τό) : l’arrière du diaphragme, le haut du dos ; le dos ;

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

σκαπάνη , ης (ἡ) : la pioche, le piochon, la houe

τηρέω , ῶ : guetter 

τὸ νῦν = νῦν

τράχηλος , ου () : le cou, la nuque

τρισκακοδαίμων , ονος : trois fois malheureux, trois fois infortuné

φιλοπόνως adv. : activement, vaillamment

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la BéotieRetour en haut du texte