Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

546 573 Une rencontre providentielle

Le plan B de SostrateActe III Scène 5 vers 546-573

Une rencontre providentielle

Le plan B de Sostrate

Sostrate, Gétas


ΓΕΤΑΣ

Τί τὸ κακόν ; Οἴει χεῖρας ἑξήκοντά με ,

ἄνθρωπ ΄ , ἔχειν ; Τοὺς ἄνθρακάς σοι ζωπυρῶ ,

< δέχομαι >, φέρω , πλύνω , κατατέμνω σπλάγχν΄ · ἅμα

μάττω , περιφέρω < ταῦτα, ναὶ μὰ τουτονί >,

ὑπὸ τοῦ καπνοῦ τυφλός < εἰμι πρὸς > τούτοις , ὄνος 550

ἄγειν δοκῶ μοι τὴν ἑορτήν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Παῖ Γέτα .

ΓΕΤΑΣ

Ἐμὲ τίς ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐγώ .

ΓΕΤΑΣ

Σὺ δ ΄ εἶ τίς ;

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐχ ὁρᾶις ;

ΓΕΤΑΣ

Ὁρῶ ·

τρόφιμος .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί ποιεῖτ ΄ ἐνθάδ ΄ ; Εἰπέ μοι .

ΓΕΤΑΣ

Τί γάρ ;

Τεθύκαμεν ἄρτι καὶ παρασκευάζομεν

ἄριστον ὑμῖν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐνθάδ ΄ ἡ μήτηρ ;

ΓΕΤΑΣ

Πάλαι . 555

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ὁ πατὴρ δέ ;

ΓΕΤΑΣ

Προσδοκῶμεν . Ἀλλὰ πάραγε σύ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Μικρὸν διαδραμών γ ΄ . Ἐνθαδὶ τρόπον τινὰ

γέγον ΄ οὐκ ἄκαιρος ἡ θυσία · παραλήψομαι

τὸ μειράκιον τουτὶ γάρ , ἐλθὼν ὡς ἔχω ,

καὶ τὸν θεράποντ ΄ αὐτοῦ . Κεκοινωνηκότες 560

ἱερῶν γὰρ εἰς τὰ λοιπὰ χρησιμώτεροι

ἡμῖν ἔσονται σύμμαχοι πρὸς τὸν γάμον .

ΓΕΤΑΣ

Τί φῄς ; Ἐπ ΄ ἄριστον τινας παραλαμϐάνειν

μέλλεις πορευθείς ; Ἕνεκ ΄ ἐμοῦ τρισχίλιοι

γένοισθ ΄ . Ἐγὼ μὲν γὰρ πάλαι τοῦτ ΄ οἶδ ΄ , ὅτι 565

οὐ γεύσομ ΄ οὐδενός . Πόθεν γάρ . Συνάγετε

πάντας · καλὸν γὰρ τεθύκαθ ΄ ἱερεῖον πάνυ,

ἄξιον ἰδεῖν . Ἀλλὰ τὰ γύναια ταῦτά μοι

( ἔχει γὰρ ἀστείως ) μεταδοίη γ ΄ ἄν τινος ;

Οὐδ ΄ ἄν, μὰ τὴν Δήμητρ ΄ , ἁλὸς πικροῦ.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Καλῶς 570

ἔσται , Γέτα , τὸ τήμερον · μαντεύσομαι

τοῦτ ΄ αὐτός , ὦ Πάν . Ἀλλὰ μὴν προσεύχομαι

ἀεὶ παριών σοι , καὶ φιλανθρωπεύσομαι.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 232-292) :

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras,

ἑξήκοντα : soixante

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ζωπυρέω , ῶ : ranimer le feu

δέχομαι 1: recevoir

πλύνω : laver, nettoyer

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

σπλάγχνα , ων (τά) : les entrailles, les abats, les tripes

μάσσω / μάττω : je pétris

περιφέρω / περιφέρομαι : porter en tous sens, trimballer

550

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , par

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

τυφλός , ή, όν : aveugle , aveuglé

πρός + D 1: outre, en plus de; πρὸς τούτοις : en plus de cela, outre cela, en outre 

ὄνος , ου () : l’âne

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ; δοκῶ μοι + inf. : il me semble que je ... ;

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête ; // ἑορτὴν ἄγειν : célébrer une fête ;

J’interprète : ἄγειν δοκῶ μοι τὴν ἑορτήν :  « à ce qu’il paraît, c’est ma fête ! »

Ἐμὲ τίς < s e καλεῖ>;

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître.

ἄρτι  4: à l’instant, récemment

παρασκευάζω  1: préparer

555

ἄριστον , ου (τό) : le repas de midi, le déjeuner

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: attendre ;

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : venir à côté de ; aborder ;

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu

διατρέχω ( part. aor. διαδραμών ) : courir çà et là, faire un tour ;

μικρὸν διαδραμών γε. < Oui,> mais après avoir fait un petit tour...

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière;

ἄκαιρος , ος , ον : inopportun

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, amener avec soi

ἔχω 1: intr. : + adv. : être en tel ou tel état ; οὕτως ἔχω : je suis ainsi

560

κοινωνέω , 3: partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : la cérémonie ;

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable, bon

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié, qui aide ; // subst. : σύμμαχος , ου (ὁ) : l’allié

σύμμαχοι πρὸς τὸν γάμον explique χρησιμώτεροι : en tant que...

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

πορεύομαι  2: 1 marcher, aller; 2 partir, s’en aller

ἕνεκα 1: + G: en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille

565

οἶδα τοῦτ ΄ οἶδ ΄ , ὅτι : τοῦτο annonce ὅτι

γεύομαι  + G: 1 jouir de, goûter de ; 2 faire l’expérience de, manger, absorber ; avoir sa part de ;

πόθεν 2: d’où ? à partir d’où ?

συνάγω 3: (συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα: convoquer, rassembler, réunir

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

καλὸν ἱερεῖον πάνυ : ironie, vu la maigreur de la bête !

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

γύναιον , ου (τό) : petite femme ; bonne femme ;

ἀστείως : de façon charmante , avec élégance

μεταδίδωμι 3: donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

propos salace, dans ces deux vers

570

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine

ἅλς , ἁλός (ἡ) : le sel

πικρός , / ός , όν 2: amer, piquant, âcre ;

τήμερον / τὸ τήμερον 4: aujourd'hui

μαντεύομαι : prophétiser, prédire;

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément ; 2 pourtant ;

προσεύχομαι : + D : adresser une prière

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté;

φιλανθρωπεύομαι : tr. 1 agir avec bonté, traiter avec bonté ; 2 rendre bienveillant, se concilier


Vocabulaire alphabétique :

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἄκαιρος , ος , ον : inopportun

ἅλς , ἁλός (ἡ) : le sel

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἄριστον , ου (τό) : le repas de midi, le déjeuner

ἄρτι  4: à l’instant, récemment

ἀστείως : de façon charmante , avec élégance

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage

γεύομαι  + G: 1 jouir de, goûter de ; 2 faire l’expérience de, manger, absorber ; avoir sa part de ;

γύναιον , ου (τό) : petite femme ; bonne femme ;

δέχομαι 1: recevoir

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine

διατρέχω ( part. aor. διαδραμών ) : courir çà et là, faire un tour ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ; δοκῶ μοι + inf. : il me semble que je ... ;

ἕνεκα 1: + G: en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

ἑξήκοντα : soixante

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête ; // ἑορτὴν ἄγειν : célébrer une fête ;

ἔχω 1: intr. : + adv. : être en tel ou tel état ; οὕτως ἔχω : je suis ainsi

ζωπυρέω , ῶ : ranimer le feu

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : la cérémonie ;

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

κοινωνέω , 3: partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

μαντεύομαι : prophétiser, prédire;

μάσσω / μάττω : je pétris

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μεταδίδωμι 3: donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément ; 2 pourtant ;

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu

ὄνος , ου () : l’âne

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : venir à côté de ; aborder ;

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, amener avec soi

παρασκευάζω  1: préparer

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté;

περιφέρω / περιφέρομαι : porter en tous sens, trimballer

πικρός , / ός , όν 2: amer, piquant, âcre ;

πλύνω : laver, nettoyer

πόθεν 2: d’où ? à partir d’où ?

πορεύομαι  2: 1 marcher, aller; 2 partir, s’en aller

πρός + D 1: outre, en plus de; πρὸς τούτοις : en plus de cela, outre cela, en outre 

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: attendre ;

προσεύχομαι : + D : adresser une prière

σπλάγχνα , ων (τά) : les entrailles, les abats, les tripes

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié, qui aide ; // subst. : σύμμαχος , ου (ὁ) : l’allié

συνάγω 3: (συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα: convoquer, rassembler, réunir

τήμερον / τὸ τήμερον 4: aujourd'hui

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière;

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître.

τυφλός , ή, όν : aveugle , aveuglé

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , par

φιλανθρωπεύομαι : tr. 1 agir avec bonté, traiter avec bonté ; 2 rendre bienveillant, se concilier

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras,

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable, bonVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage

δέχομαι 1: recevoir

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ; δοκῶ μοι + inf. : il me semble que je ... ;

ἕνεκα 1: + G: en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

ἔχω 1: intr. : + adv. : être en tel ou tel état ; οὕτως ἔχω : je suis ainsi

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément ; 2 pourtant ;

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu

παρασκευάζω  1: préparer

πρός + D 1: outre, en plus de; πρὸς τούτοις : en plus de cela, outre cela, en outre 

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié, qui aide ; // subst. : σύμμαχος , ου (ὁ) : l’allié

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον : de cette manière;

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , par

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras,

fréquence 2 :

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : la cérémonie ;

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  prendre avec soi, amener avec soi

πικρός , / ός , όν 2: amer, piquant, âcre ;

πόθεν 2: d’où ? à partir d’où ?

πορεύομαι  2: 1 marcher, aller; 2 partir, s’en aller

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: attendre ;

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable, bon

fréquence 3 :

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

κοινωνέω , 3: partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

μεταδίδωμι 3: donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté;

συνάγω 3: (συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα: convoquer, rassembler, réunir

fréquence 4 :

ἄρτι  4: à l’instant, récemment

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête ; // ἑορτὴν ἄγειν : célébrer une fête ;

τήμερον / τὸ τήμερον 4: aujourd'hui


ne pas apprendre :

ἄκαιρος , ος , ον : inopportun

ἅλς , ἁλός (ἡ) : le sel

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ἄριστον , ου (τό) : le repas de midi, le déjeuner

ἀστείως : de façon charmante , avec élégance

γεύομαι  + G: 1 jouir de, goûter de ; 2 faire l’expérience de, manger, absorber ; avoir sa part de ;

γύναιον , ου (τό) : petite femme ; bonne femme ;

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine

διατρέχω ( part. aor. διαδραμών ) : courir çà et là, faire un tour ;

ἑξήκοντα : soixante

ζωπυρέω , ῶ : ranimer le feu

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

μαντεύομαι : prophétiser, prédire;

μάσσω / μάττω : je pétris

ὄνος , ου () : l’âne

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : venir à côté de ; aborder ;

περιφέρω / περιφέρομαι : porter en tous sens, trimballer

πλύνω : laver, nettoyer

προσεύχομαι : + D : adresser une prière

σπλάγχνα , ων (τά) : les entrailles, les abats, les tripes

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître.

τυφλός , ή, όν : aveugle , aveuglé

φιλανθρωπεύομαι : tr. 1 agir avec bonté, traiter avec bonté ; 2 rendre bienveillant, se concilier


Retour en haut du texte