Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

620 635 Le vieillard est dans le puits

Un Sicon sans pitié!ACTE IV Scène 1 v 620-635

La vieille Simiké ; Sicon, cuisinier ;

Le vieillard est dans le puits

Un Sicon sans pitié !


ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Τίς ἂν βοηθήσειεν ; Ὢ τάλαιν ΄ ἐγώ . 620

Τίς ἂν βοηθήσειεν ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἡράκλεις ἄναξ ,

ἐάσαθ ΄ ἡμᾶς , πρὸς θεῶν καὶ δαιμόνων ,

σπονδὰς ποῆσαι . Λοιδερεῖσθε , τύπτετε ·

οἰμώζετ ΄ · ὢ τῆς οἰκίας τῆς ἐκτόπου .

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Ὁ δεσπότης ἐν τῷ φρέατι .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πῶς ;

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Ὅπως ; 625

Ἵνα τὴν δίκελλαν ἐξέλοι καὶ τὸν κάδον ,

κατέϐαινε κἆιτ ΄ ὤλισθ ΄ ἄνωθεν ὥστε καὶ

πέπτωκεν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Οὐ γὰρ ὁ χαλεπὸς γέρων σφόδρα ;

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Οὗτος .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Καλά γ ΄ ἐπόησε , νὴ τὸν Οὐρανόν .

Ὢ φιλτάτη γραῦ , νῦν σὸν ἔργον ἐστί .

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Πῶς ; 630

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ὅλμον τιν ΄ ἢ λίθον τιν ΄ ἢ τοιοῦτό τι

ἄνωθεν ἔνσεισον λαϐοῦσα .

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Φίλτατε ,

κατάϐα .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πόσειδον , ἵνα τὸ τοῦ λόγου πάθω ;

« ἐν τῷ φρέατι κυνὶ μάχωμαι » ; Μηδαμῶς .

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Ὦ Γοργία , ποῦ γῆς ποτ ΄ εἶ ;Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

620

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ;

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

3: oh !

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

ἄναξ , ἄνακτος () 2: le prince, le seigneur, protecteur, sire

ἐάω , ῶ 1: laisser, permettre

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse)

καί 1: et, même, aussi 

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation 

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

λοιδορέω , 3: insulter, injurier 

τύπτω 3: frapper, rosser ;

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας ) : pousser un (des) cri(s) de douleur, se lamenter

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ἔκτοπος , ος, ον : étrange, extraordinaire

ὢ τῆς οἰκίας τῆς ἐκτόπου : génitif exclamatif

625

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἐξέλοι : optatif oblique (verbe principal au passé)

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ) : saisir, retirer

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

καταβαίνω 4: ( καταβήσομαι , κατέϐην , καταβέϐηκα part aor: καταβάς , καταβάντος ; impér. aor. : κατάϐα ; ) : descendre ;

κατέϐαινε : imparfait duratif : « était en train de descendre »

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude; κἆιτ ΄ / κᾆτα = καὶ + εἶτα

ὀλισθάνω ( aor ὤλισθον) : glisser, tomber

ἄνωθεν : d'en haut

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ) : tomber 

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation ;4 en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

χαλεπός , ή, όν 2: pénible, désagréable, méchant, acariâtre, terrible, farouche

γέρων , οντος () 2: le vieillard, l’ancien, le vieux

σφόδρα 2 : tout à fait, très, absolument

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τουτί : τοῦτο + ι déictique ; τουτοισί , datif pluriel déïctique ; élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄ ;)

καλά : adv : de belle façon

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ;

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Οὐρανός , οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

630

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré, merveilleux (superlatif de φίλος,η,ον)

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

ἔργον,ου (τό) 1: 1 activité, travail ; 2 affaire ; // σὸν ἔργον ἐστί : c’est ton affaire (+ inf . : de...) ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

λμος , ου (ὁ) : grosse pierre ronde, grosse pierre ; mortier ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

λίθος , ου () : la pierre

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose ; 

ἐνσείω (pft ἐνσέσεικα  ; impér. aor ἔνσεισον ;) : jeter, envoyer dans

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον ) 1: prendre

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον)

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le propos, la fable, l'histoire ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ) : éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ;

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)

635

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ; donc, en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;


Vocabulaire alphabétique :

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ;

ἄναξ , ἄνακτος () 2: le prince, le seigneur, protecteur, sire

ἄνωθεν : d'en haut

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation ;4 en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ;

γέρων , οντος () 2: le vieillard, l’ancien, le vieux

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἐάω , ῶ 1: laisser, permettre

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude; κἆιτ ΄ / κᾆτα = καὶ + εἶτα

ἔκτοπος , ος, ον : étrange, extraordinaire

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐνσείω (pft ἐνσέσεικα  ; impér. aor ἔνσεισον ;) : jeter, envoyer dans

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ) : saisir, retirer

ἔργον,ου (τό) 1: 1 activité, travail ; 2 affaire ; // σὸν ἔργον ἐστί : c’est ton affaire (+ inf . : de...) ;

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse)

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

καί 1: et, même, aussi 

καλά : adv : de belle façon

καταβαίνω 4: ( καταβήσομαι , κατέϐην , καταβέϐηκα part aor: καταβάς , καταβάντος ; impér. aor. : κατάϐα ; ) : descendre ;

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον ) 1: prendre

λίθος , ου () : la pierre

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le propos, la fable, l'histoire ;

λοιδορέω , 3: insulter, injurier 

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας ) : pousser un (des) cri(s) de douleur, se lamenter

ὀλισθάνω ( aor ὤλισθον) : glisser, tomber

λμος , ου (ὁ) : grosse pierre ronde, grosse pierre ; mortier ;

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

Οὐρανός , οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τουτί : τοῦτο + ι déictique ; τουτοισί , datif pluriel déïctique ; élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄ ;)

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ) : éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ) : tomber 

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον)

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ; donc, en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation 

σφόδρα 2 : tout à fait, très, absolument

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose ; 

τύπτω 3: frapper, rosser ;

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré, merveilleux (superlatif de φίλος,η,ον)

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

χαλεπός , ή, όν 2: pénible, désagréable, méchant, acariâtre, terrible, farouche

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

3: oh !

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ;Vocabulaire par ordre de fréquence :


fréquence 1 :

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ;

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation ;4 en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

ἐάω , ῶ 1: laisser, permettre

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude; κἆιτ ΄ / κᾆτα = καὶ + εἶτα

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

ἔργον,ου (τό) 1: 1 activité, travail ; 2 affaire ; // σὸν ἔργον ἐστί : c’est ton affaire (+ inf . : de...) ;

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse)

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

καί 1: et, même, aussi 

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον ) 1: prendre

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le propos, la fable, l'histoire ;

νῦν 1: maintenant , à l'instant , à présent, désormais

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τουτί : τοῦτο + ι déictique ; τουτοισί , datif pluriel déïctique ; élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄ ;)

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ) : éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ;

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin ; donc, en quelque sorte; enfin, donc (nuance d’impatience) ;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose ; 

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

3: oh !

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ;


fréquence 2 :

ἄναξ , ἄνακτος () 2: le prince, le seigneur, protecteur, sire

γέρων , οντος () 2: le vieillard, l’ancien, le vieux

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ) : tomber 

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

σφόδρα 2 : tout à fait, très, absolument

χαλεπός , ή, όν 2: pénible, désagréable, méchant, acariâtre, terrible, farouche


fréquence 3 :

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ) : saisir, retirer

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

λοιδορέω , 3: insulter, injurier 

τύπτω 3: frapper, rosser ;


fréquence 4 :

καταβαίνω 4: ( καταβήσομαι , κατέϐην , καταβέϐηκα part aor: καταβάς , καταβάντος ; impér. aor. : κατάϐα ; ) : descendre ;

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)


ne pas apprendre :

ἄνωθεν : d'en haut

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

ἔκτοπος , ος, ον : étrange, extraordinaire

ἐνσείω (pft ἐνσέσεικα  ; impér. aor ἔνσεισον ;) : jeter, envoyer dans

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

καλά : adv : de belle façon

λίθος , ου () : la pierre

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας ) : pousser un (des) cri(s) de douleur, se lamenter

ὀλισθάνω ( aor ὤλισθον) : glisser, tomber

λμος , ου (ὁ) : grosse pierre ronde, grosse pierre ; mortier ;

Οὐρανός , οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον)

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation 

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré, merveilleux (superlatif de φίλος,η,ον)

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puitsRetour en haut du texte