Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

635 665 Gorgias au secours de Cnémon

Réflexions intempestives de SiconActe IV Scène 2

Gorgias au secours de Cnémon

Réflexions de Sicon

Simiké, Sicon , Gorgias , Sostrate

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ποῦ γῆς ἐγώ ; 635

Τί ἐστι , Σιμίκη ;

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Τί γάρ ; Πάλιν λέγω ·

ὁ δεσπότης ἐν τῷ φρέατι .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Σώστρατε ,

ἔξελθε δεῦρ ΄ . - Ἡγοῦ , βάδιζ ΄ εἴσω ταχύ .


ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Εἰσὶν θεοί , μὰ τὸν Διόνυσον . Οὐ δίδως

λεϐήτιον θύουσιν , ἱερόσυλε σύ , 640

ἀλλὰ φθονεῖς · ἔκπιθι τὸ φρέαρ εἰσπεσών ,

ἵνα μηδ ΄ ὕδατος ἔχηις μεταδοῦναι μηδενί .

Νυνὶ μὲν αἱ Νύμφαι τετιμωρημέναι

εἴσ΄ αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ δικαίως . Οὐδὲ εἷς

μάγειρον ἀδικήσας ἀθῶιος διέφυγεν · 645

ἱεροπρεπής πώς ἐστιν ἡμῶν ἡ τέχνη .

< Ἀλλ ΄ εἰς > τραπεζοποιὸν ὅ τι βούλει πόει .

Ἀλλ ΄ ἆρα μὴ τέθνηκε ; « Πάπαν φίλτατον »

κλαίουσ΄ ἀποιμώζει τις · οὐδὲν τοῦτό γε 649

< lacune : 4 vers>

δηλονότι καθ < lacune>

οὕτως ἀνιμήσουσι <lacune> 655

τὴν ὄψιν αὐτοῦ τίν <lacune>

οἴεσθ ΄ ἔσεσθαι, πρὸς θεῶν, βεϐαμμένου,

τρέμοντος ; Ἀστείαν . Ἐγὼ μὲν ἡδέως

ἴδοιμ ΄ ἄν , ἄνδρες , νὴ τὸν Ἀπόλλω τουτονί .

Ὑμεῖς δ ΄ ὑπὲρ τούτων , γυναῖκες , σπένδετε · 660

εὔχεσθε τὸν γέροντα σωθῆναι - κακῶς ,

ἀνάπηρον ὄντα , χωλόν · οὕτω γίνεται

ἀλυπότατος γὰρ τῶιδε γείτων τῶι θεῶι

καὶ τοῖς ἀεὶ θύουσιν . Ἐπιμελὲς δέ μοι

τοῦτ ΄ ἔστιν , ἄν τις ἆρα μισθώσητ ΄ ἐμέ. 665


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 620 635) :

635

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir

δεῦρο 2: ici ; jusqu’ici

ἡγέομαι , οῦμαι 1: 1 +G : conduire; 2 marcher devant ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

ταχ 3: rapidement, vite ;

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

δίδωμι : donner

640

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice // M θύομαι : sacrifier, offrir en sacrifice

ἱερόσυλος , ου (ὁ) : voleur sacrilège

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien; 3 allons ! ;

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie ; refuser;

ἐκπίνω (aor 2 sans augment ἔκπιον; impératif 2ème p : ἔκπιθι ) : boire complètement, vider

εἰσπίπτω ( part. aor.εἰσπεσών ) : tomber dans (εἰς + Α)

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ;

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : + G : donner une part de

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

νύμφη ης (ἡ) 4: la jeune fille; / Νύμφη , ης (ἡ) : la Nymphe

τιμωρέω , 2: +D : venger qqn ; punir ; // MP τιμωρέομαι , οῦμαι  + A : 1 infliger une peine, punir, châtier ; 2 tirer vengeance de, se venger de

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ὑπέρ + G 1: au nom de, dans l'intérêt de, pour la défense de

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

Οὐδὲ εἷς = οὐδείς

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

645

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

ἀθῷος / ἀθῶιος , ος, ον : impuni, sans châtiment

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον) échapper, se soustraire à ; s’en tirer ;

ἱεροπρεπής , ής, ές : d’un caractère sacré, sacré

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

πώς ἐστιν : πώς : accent d’enclise

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  

τραπεζοποιός οῦ (ὁ) : l’esclave chargé de dresser la table pour le repas

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

ἆρα 1: est-ce que ? / ἆρα μή : est-ce que par hasard ?

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir, périr

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα Α πάπαν)

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

649

καλοῦσ΄ ou κλαίουσ΄ : deux lectures possibles du manuscrit

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (part pr nomin pl hom καλεῦντες ; aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : 1 appeler, invoquer; 2 appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κλαίω / κλάω 1 ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

ἀποιμώζω : déplorer

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

δηλονότι : évidemment, manifestement

καθ ?

655

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

ἀνιμάω , ῶ ( f ἀνιμήσομαι / ἀνιμήσω ; aor. ἀνίμησα ) : tirer en haut, hisser

ὄψις , εως () 3: apparence extérieure, air, mine

οἴομαι / οἶμαι 1: croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα, pft MP βέϐαμμαι : plonger ; plonger dans l’eau ; / MP être trempé ;

τρέμω : trembler

ἀστεῖος , α, ον : distingué, charmant

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) : voir, regarder, observer 

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν) : l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) 

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // A : Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

660

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

σπένδω : (f σπείσω ) : faire une libation ;

εὔχομαι  2: prier, adresser une prière, demander par des prières ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι) : sauver; garder sain et sauf ;

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα) : mal (adv.) , misérablement 

ἀνάπηρος , ος, ον : estropié

χωλός , ή, όν : boîteux

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα1: devenir, se transformer en ;

ἄλυπος , ος, ον : qui ne cause pas de peine, inoffensif ;

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement 

ἐπιμελής , ής, ές : 1 qui prend soin ou souci de ; 2 dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

665

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἆρα = ἄρα souvent derrière τις

ἄρα adv.  1: donc ;

μισθόω , ῶ 2: ( f μισθώσω) : engager, louer (verser salaire) , "salarier", employer


Vocabulaire alphabétique :

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement 

ἀθῷος / ἀθῶιος , ος, ον : impuni, sans châtiment

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien; 3 allons ! ;

ἄλυπος , ος, ον : qui ne cause pas de peine, inoffensif ;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἀνάπηρος , ος, ον : estropié

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν) : l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) 

ἀνιμάω , ῶ ( f ἀνιμήσομαι / ἀνιμήσω ; aor. ἀνίμησα ) : tirer en haut, hisser

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir, périr

ἀποιμώζω : déplorer

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // A : Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἄρα adv.  1: donc ;

ἆρα = ἄρα souvent derrière τις

ἆρα 1: est-ce que ? / ἆρα μή : est-ce que par hasard ?

ἀστεῖος , α, ον : distingué, charmant

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα, pft MP βέϐαμμαι : plonger ; plonger dans l’eau ; / MP être trempé ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα1: devenir, se transformer en ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

δεῦρο 2: ici ; jusqu’ici

δηλονότι : évidemment, manifestement

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον) échapper, se soustraire à ; s’en tirer ;

δίδωμι : donner

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  

εἰσπίπτω ( part. aor.εἰσπεσών ) : tomber dans (εἰς + Α)

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

ἐκπίνω (aor 2 sans augment ἔκπιον; impératif 2ème p : ἔκπιθι ) : boire complètement, vider

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir

ἐπιμελής , ής, ές : 1 qui prend soin ou souci de ; 2 dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

εὔχομαι  2: prier, adresser une prière, demander par des prières ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ;

ἡγέομαι , οῦμαι 1: 1 +G : conduire; 2 marcher devant ;

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice // M θύομαι : sacrifier, offrir en sacrifice

ἱεροπρεπής , ής, ές : d’un caractère sacré, sacré

ἱερόσυλος , ου (ὁ) : voleur sacrilège

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα) : mal (adv.) , misérablement 

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (part pr nomin pl hom καλεῦντες ; aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : 1 appeler, invoquer; 2 appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κλαίω / κλάω 1 ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : + G : donner une part de

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μισθόω , ῶ 2: ( f μισθώσω) : engager, louer (verser salaire) , "salarier", employer

νύμφη ης (ἡ) 4: la jeune fille; / Νύμφη , ης (ἡ) : la Nymphe

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

οἴομαι / οἶμαι 1: croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) : voir, regarder, observer 

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

Οὐδὲ εἷς = οὐδείς

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

ὄψις , εως () 3: apparence extérieure, air, mine

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα Α πάπαν)

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

σπένδω : (f σπείσω ) : faire une libation ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι) : sauver; garder sain et sauf ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ταχ 3: rapidement, vite ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art

τιμωρέω , 2: +D : venger qqn ; punir ; // MP τιμωρέομαι , οῦμαι  + A : 1 infliger une peine, punir, châtier ; 2 tirer vengeance de, se venger de

τραπεζοποιός οῦ (ὁ) : l’esclave chargé de dresser la table pour le repas

τρέμω : trembler

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπέρ + G 1: au nom de, dans l'intérêt de, pour la défense de

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie ; refuser;

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

χωλός , ή, όν : boîteux


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement 

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien; 3 allons ! ;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν) : l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) 

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir, périr

ἄρα adv.  1: donc ;

ἆρα = ἄρα souvent derrière τις

ἆρα 1: est-ce que ? / ἆρα μή : est-ce que par hasard ?

αὐτός , ή, 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα1: devenir, se transformer en ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

δίδωμι : donner

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ;

ἡγέομαι , οῦμαι 1: 1 +G : conduire; 2 marcher devant ;

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα) : mal (adv.) , misérablement 

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (part pr nomin pl hom καλεῦντες ; aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : 1 appeler, invoquer; 2 appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent;

οἴομαι / οἶμαι 1: croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , impft : ἑωρῶν ) : voir, regarder, observer 

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ;

Οὐδὲ εἷς = οὐδείς

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι) : sauver; garder sain et sauf ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπέρ + G 1: au nom de, dans l'intérêt de, pour la défense de


fréquence 2 :

δεῦρο 2: ici ; jusqu’ici

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir

εὔχομαι  2: prier, adresser une prière, demander par des prières ;

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice // M θύομαι : sacrifier, offrir en sacrifice

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μισθόω , ῶ 2: ( f μισθώσω) : engager, louer (verser salaire) , "salarier", employer

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art

τιμωρέω , 2: +D : venger qqn ; punir ; // MP τιμωρέομαι , οῦμαι  + A : 1 infliger une peine, punir, châtier ; 2 tirer vengeance de, se venger de

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie ; refuser;

fréquence 3 :

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον) échapper, se soustraire à ; s’en tirer ;

κλαίω / κλάω 1 ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : + G : donner une part de

ὄψις , εως () 3: apparence extérieure, air, mine

πως 3: (enclitique) en quelque sorte

ταχ 3: rapidement, vite ;

fréquence 4 :

νύμφη ης (ἡ) 4: la jeune fille; / Νύμφη , ης (ἡ) : la Nymphe


ne pas apprendre :

ἀθῷος / ἀθῶιος , ος, ον : impuni, sans châtiment

ἄλυπος , ος, ον : qui ne cause pas de peine, inoffensif ;

ἀνάπηρος , ος, ον : estropié

ἀνιμάω , ῶ ( f ἀνιμήσομαι / ἀνιμήσω ; aor. ἀνίμησα ) : tirer en haut, hisser

ἀποιμώζω : déplorer

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // A : Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἀστεῖος , α, ον : distingué, charmant

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα, pft MP βέϐαμμαι : plonger ; plonger dans l’eau ; / MP être trempé ;

δηλονότι : évidemment, manifestement

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

εἰσπίπτω ( part. aor.εἰσπεσών ) : tomber dans (εἰς + Α)

ἐκπίνω (aor 2 sans augment ἔκπιον; impératif 2ème p : ἔκπιθι ) : boire complètement, vider

ἐπιμελής , ής, ές : 1 qui prend soin ou souci de ; 2 dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ἱεροπρεπής , ής, ές : d’un caractère sacré, sacré

ἱερόσυλος , ου (ὁ) : voleur sacrilège

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα Α πάπαν)

σπένδω : (f σπείσω ) : faire une libation ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

τραπεζοποιός οῦ (ὁ) : l’esclave chargé de dresser la table pour le repas

τρέμω : trembler

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

χωλός , ή, όν : boîteux

Retour en haut du texte