Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

666 690 Héroïsme de Gorgias

Egarement amoureux de SostrateActe IV Scène 3 vers 666-690

Sostrate


Héroïsme de Gorgias

Egarement amoureux de SostrateΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἄνδρες , μὰ τὴν Δήμητρα , μὰ τὸν Ἀσκληπιόν ,

μὰ τοὺς θεούς , οὐπώποτ ΄ ἐν τὠμῶι βίωι

εὐκαιρότερον ἄνθρωπον ἀποπεπνιγμένον

ἑόρακα μικροῦ · τῆς γλυκείας διατριϐῆς .

Ὁ Γοργίας γάρ , ὡς τάχιστ ΄ εἰσήλθομεν , 670

εὐθὺς κατεπήδησ ΄ εἰς τὸ φρέαρ . Ἐγὼ δὲ καὶ

ἡ παῖς ἄνωθεν οὐδὲν ἐποοῦμεν - τί γὰρ

ἐμέλλομεν ; - πλὴν ἡ μὲν αὑτῆς τὰς τρίχας

ἔτιλλ ΄ , ἔκλα ΄ , ἔτυπτε τὸ στῆθος σφόδρα ,

ἐγὼ δ ΄ ὁ χρυσοῦς , ὡσπερεί - νὴ τοὺς θεούς - 675

τροφὸς παρεστώς , ἐδεόμην γε μὴ ποεῖν

ταῦθ ΄ , ἱκέτευον , ἐμϐλέπων ἀγάλματι

οὐ τῷ τυχόντι . Τοῦ δὲ πεπληγμένου κάτω

ἔμελεν ἔλαττον ἤ τινός μοι , πλὴν ἀεὶ

ἕλκειν ἐκεῖνον · τοῦτ ΄ ἐνώχλει μοι σφόδρα · 680

μικροῦ γε , νὴ Δί ΄ , αὐτὸν εἷς ἀπολώλεκα ·

τὸ σχοινίον γάρ , ἐμϐλέπων τῇ παρθένωι ,

ἀφῆκ ΄ ἴσως τρίς . Ἀλλ ΄ ὁ Γοργίας Ἄτλας

ἦν οὐχ ὁ τυχών · ἀντεῖχε καὶ μόλις ποτὲ

ἀνενήνοχ ΄ αὐτόν . Ὡς ἐκεῖνος ἐξέϐη , 685

δεῦρ ΄ ἐξελήλυθ ΄ . Οὐ γὰρ ἐδυνάμην ἔτι

κατέχειν μαυτόν , ἀλλὰ μικροῦ τὴν κόρην

ἐφίλουν προσιών · οὕτω σφόδρ ΄ < ἐνθεαστικῶς >

ἐρῶ. Παρασκευάζομαι δὴ ... - τὴν θύραν

ψοφοῦσιν. - Ὦ Ζεῦ Σῶτερ , ἐκτόπου θέας . 690

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 620-665) :

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant;

τὠμῶι = τῷ ἐμῷ βίῳ

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

εὔκαιρος , ος, ον : qui est de circonstance , à propos ; approprié, opportun ;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀποπνίγω : ( part. pft P ἀποπεπνιγμένος , η , ον) : étouffer, étrangler, faire mourir d’asphyxie ; => noyer ?

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: temps passé, temps, délai, retard ;

τῆς γλυκείας διατριϐῆς : G exclamatif

670

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque ; ὡς τάχιστα : aussitôt que ;

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι, εἰσῆλθον, εἰσελήλυθα 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ

καταπηδάω , ῶ : sauter en bas

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir

τί γὰρ ἐμέλλομεν ; s e <ποιεῖν>

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief)

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre;

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils, toison, pelage

τίλλω : arracher

στῆθος , ους (τό) : la poitrine

σφόδρα 2 : fortement, fort, tout à fait, très, absolument, assurément, sévèrement, violemment

675

χρυσέος / χρυσοῦς, έα/ χρυσῆ, έον/ χρυσοῦν 3: doré, d’or, en or, précieux; ὁ χρυσοῦς : homme « en or », très précieux, excellent

ὡσπερεί : comme, en quelque sorte

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

παρίστημι 2: (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς); ) : +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; au pft : être là, être présent, assister ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer (+ G : en touchant ... : G de la partie) ; + infinitif : prier instamment de

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder (+ A ou D), fixer des yeux

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: belle image, belle figure ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : + G (parfois + Α): rencontrer, tomber sur; participe aor. : τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα ) : frapper, blesser ; au part. pft. P : ὁ πεπληγμένος : le blessé;

κάτω  3: en bas, là-dessous, en contrebas ;

μέλει μοι (impft ; ἔμελεν, aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ; c’est mon affaire,il m’importe, il m’importe de + infinitif;

ἔλαττον : moins (neutre adv. ; forme de comparatif)

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἔλαττον ἤ τινός : moins que quoi que ce soit = pas le moins du monde

680

ἕλκω 4: tirer

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: ( ἐνώχλει : forme irr. d’impft ) : causer du trouble, importuner, déranger

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir

αὐτὸν εἷς ἀπολώλεκα : j’ai adopté la correction de Kraus, qui me paraît plus plausible que l’hapax εἰσαπολώλεκα , qui signifierait faire mourir en laissant retomber.

σχοινίον , ου (τό) : la corde de joncs tressés, la corde

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) + A : lâcher, laisser aller, laisser tomber 

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

τρίς : trois fois

Ἄτλας , αντος (ὁ) : Atlas, titan qui soutient les colonnes de la voûte céleste

ἀντέχω : ( impft ἀντεῖχεον ) : résister, tenir bon

μόλις  4: avec peine, difficilement ;

685

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀννεγκον, ἀνενήνοχα ) : porter en haut, remonter 

ἐκβαίνω 3: ( aor ἐξέϐην) : sortir ;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de

οὐ(κ) ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus

κατέχω ( κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: tenir entièrement, contenir, retenir; / expr. κατέχω ἐμαυτόν : se contenir, se maîtriser ;

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ἐμαυτοῦ , ῆς, οῦ : de moi-même, mon, ma ; mon propre...

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut (+ inf. : que )

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

φιλέω , 2: embrasser ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter, aimer, être amoureux, être épris de ;

παρασκευάζω  1: préparer ; // M : se préparer (à)

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

690

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

σωτήρ , ῆρος : (V Σῶτερ) adj : sauveur (épithète de Zeus)

θέα , ας (ἡ) : le spectacle ;

ἐκτόπου θέας : G exclamatif


Vocabulaire alphabétique :

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: belle image, belle figure ;

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀννεγκον, ἀνενήνοχα ) : porter en haut, remonter 

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀντέχω : ( impft ἀντεῖχεον ) : résister, tenir bon

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir

ἀποπνίγω : ( part. pft P ἀποπεπνιγμένος , η , ον) : étouffer, étrangler, faire mourir d’asphyxie ; => noyer ?

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

Ἄτλας , αντος (ὁ) : Atlas, titan qui soutient les colonnes de la voûte céleste

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) + A : lâcher, laisser aller, laisser tomber 

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: temps passé, temps, délai, retard ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι, εἰσῆλθον, εἰσελήλυθα 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

ἐκβαίνω 3: ( aor ἐξέϐην) : sortir ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἔλαττον : moins (neutre adv. ; forme de comparatif)

ἕλκω 4: tirer

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ἐμαυτοῦ , ῆς, οῦ : de moi-même, mon, ma ; mon propre...

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder (+ A ou D), fixer des yeux

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant;

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: ( ἐνώχλει : forme irr. d’impft ) : causer du trouble, importuner, déranger

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter, aimer, être amoureux, être épris de ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ

εὔκαιρος , ος, ον : qui est de circonstance , à propos ; approprié, opportun ;

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

θέα , ας (ἡ) : le spectacle ;

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils, toison, pelage

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer (+ G : en touchant ... : G de la partie) ; + infinitif : prier instamment de

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

καταπηδάω , ῶ : sauter en bas

κατέχω ( κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: tenir entièrement, contenir, retenir; / expr. κατέχω ἐμαυτόν : se contenir, se maîtriser ;

κάτω  3: en bas, là-dessous, en contrebas ;

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

μέλει μοι (impft ; ἔμελεν, aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ; c’est mon affaire,il m’importe, il m’importe de + infinitif;

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut (+ inf. : que )

μόλις  4: avec peine, difficilement ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief)

οὐ(κ) ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

παρασκευάζω  1: préparer ; // M : se préparer (à)

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

παρίστημι 2: (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς); ) : +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; au pft : être là, être présent, assister ;

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα ) : frapper, blesser ; au part. pft. P : ὁ πεπληγμένος : le blessé;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

στῆθος , ους (τό) : la poitrine

σφόδρα 2 : fortement, fort, tout à fait, très, absolument, assurément, sévèrement, violemment

σχοινίον , ου (τό) : la corde de joncs tressés, la corde

σωτήρ , ῆρος : (V Σῶτερ) adj : sauveur (épithète de Zeus)

τίλλω : arracher

τρίς : trois fois

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : + G (parfois + Α): rencontrer, tomber sur; participe aor. : τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

φιλέω , 2: embrasser ;

χρυσέος / χρυσοῦς, έα/ χρυσῆ, έον/ χρυσοῦν 3: doré, d’or, en or, précieux; ὁ χρυσοῦς : homme « en or », très précieux, excellent

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque ; ὡς τάχιστα : aussitôt que ;

ὡσπερεί : comme, en quelque sorteVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν, pr réfléchi 3ème p ) ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) + A : lâcher, laisser aller, laisser tomber 

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ἐμαυτοῦ , ῆς, οῦ : de moi-même, mon, ma ; mon propre...

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κόρη , ης (ἡ) 1: la fille , la jeune fille

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir

μέν 1: μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut ; μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut (+ inf. : que )

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ : lui, il (mise en relief)

παῖς , παιδός () 1: la fille ;

παρασκευάζω  1: préparer ; // M : se préparer (à)

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : + G (parfois + Α): rencontrer, tomber sur; participe aor. : τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque ; ὡς τάχιστα : aussitôt que ;


fréquence 2 :

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: demander, prier qqn (G) de (+ inf)

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι, εἰσῆλθον, εἰσελήλυθα 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer (+ G : en touchant ... : G de la partie) ; + infinitif : prier instamment de

μέλει μοι (impft ; ἔμελεν, aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ; c’est mon affaire,il m’importe, il m’importe de + infinitif;

οὐ(κ) ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

παρίστημι 2: (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς); ) : +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; au pft : être là, être présent, assister ;

σφόδρα 2 : fortement, fort, tout à fait, très, absolument, assurément, sévèrement, violemment

φιλέω , 2: embrasser ;


fréquence 3 :

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: belle image, belle figure ;

ἐκβαίνω 3: ( aor ἐξέϐην) : sortir ;

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter, aimer, être amoureux, être épris de ;

κάτω  3: en bas, là-dessous, en contrebas ;

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

χρυσέος / χρυσοῦς, έα/ χρυσῆ, έον/ χρυσοῦν 3: doré, d’or, en or, précieux; ὁ χρυσοῦς : homme « en or », très précieux, excellent


fréquence 4 :

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀννεγκον, ἀνενήνοχα ) : porter en haut, remonter 

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: temps passé, temps, délai, retard ;

ἕλκω 4: tirer

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: ( ἐνώχλει : forme irr. d’impft ) : causer du trouble, importuner, déranger

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

μόλις  4: avec peine, difficilement ;


ne pas apprendre :

ἀντέχω : ( impft ἀντεῖχεον ) : résister, tenir bon

ἀποπνίγω : ( part. pft P ἀποπεπνιγμένος , η , ον) : étouffer, étrangler, faire mourir d’asphyxie ; => noyer ?

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

Ἄτλας , αντος (ὁ) : Atlas, titan qui soutient les colonnes de la voûte céleste

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα

ἔλαττον : moins (neutre adv. ; forme de comparatif)

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder (+ A ou D), fixer des yeux

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

εὔκαιρος , ος, ον : qui est de circonstance , à propos ; approprié, opportun ;

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

θέα , ας (ἡ) : le spectacle ;

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils, toison, pelage

καταπηδάω , ῶ : sauter en bas

κατέχω ( κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: tenir entièrement, contenir, retenir; / expr. κατέχω ἐμαυτόν : se contenir, se maîtriser ;

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα ) : frapper, blesser ; au part. pft. P : ὁ πεπληγμένος : le blessé;

στῆθος , ους (τό) : la poitrine

σχοινίον , ου (τό) : la corde de joncs tressés, la corde

σωτήρ , ῆρος : (V Σῶτερ) adj : sauveur (épithète de Zeus)

τίλλω : arracher

τρίς : trois fois

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

ὡσπερεί : comme, en quelque sorteRetour en haut du texte