Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

708 759 Le "testament" de Cnémon

Gorgias adopté; dénouement en vue?Acte IV Scène 5 vers 708-759 (tétramètres trochaïques)

Gorgias, Cnémon, Myrrhiné, la fille de Cnémon, Sostrate


Le « testament » de Cnémon

Gorgias adopté, dénouement en vue ?


ΚΝΗΜΩΝ

< ... lacune > ἐϐουλόμην

< ... lacune > Μυρρίνη καὶ Γοργία,

< ... lacune > προειλόμην 710

οὐκ ἴσως ἐστὶν δίκαιον , οὐδ ΄ ἂν εἷς δύναιτό με

τοῦτο μεταπεῖσα τις ὑμῶν , ἀλλὰ συγχωρήσετε .

Ἕν δ ΄ ἴσως ἥμαρτον ὅστις τῶν ἁπάντων ᾠόμην

αὐτὸς αὐτάρκης τις εἶναι καὶ δεήσεσθ ΄ οὐδενός .

Νῦν δ ΄ ἰδὼν ὀξεῖαν οὖσαν ἄσκοπόν τε τοῦ βίου 715

τὴν τελευτὴν εὗρον οὐκ εὖ τοῦτο γινώσκων τότε .

Δεῖ γὰρ εἶναι καὶ παρεῖναι τὸν ἐπικουρήσοντ ΄ ἀεί.

Ἀλλὰ μὰ τὸν Ἥφαιστον , ( οὕτω σφόδρα διεφθάρμην ἐγὼ

τοὺς βίους ὁρῶν ἑκάστους τοὺς λογισμούς θ ΄ ὃν τρόπον

πρὸς τὸ κερδαίνειν ἔχουσιν) οὐδέν ΄ εὔνουν ὠιόμην 720

ἕτερον ἑτέρῳ τῶν ἁπάντων ἂν γένεσθαι . Τοῦτο δὴ

ἐμποδὼν ἦν μοι . Μόλις δὲ πεῖραν εἷς δέδωκε νῦν

Γοργίας , ἔργον ποήσας ἀνδρὸς εὐγενεστάτου .

Τὸν γὰρ οὐκ ἐῶντά τ ΄ αὐτὸν προσιέναι <τι> τὴν θύραν

οὐ βοηθήσαντά τ ΄ αὐτῶι πώποτ ΄ εἰς οὐδὲν μέρος , 725

οὐ προσειπόντ ΄ , οὐ λαλήσανθ ΄ ἡδέως , σέσωχ ΄ ὅμως .

Ὅπερ ἂν ἄλλος καὶ δικαίως · « οὐκ ἐᾶις με προσιέναι ·

οὐ προσέρχομ ΄ · οὐδὲν ἡμῖν γέγονας αὐτὸς χρήσιμος ·

οὐδ ΄ ἐγὼ σοὶ νῦν » - τί δ ΄ ἐστί, μειράκιον ; Ἐάν τ ΄ ἐγὼ

ἀποθάνω νῦν ( οἴομαι δέ , καὶ κακῶς , οἵως ἔχω ) 730

ἄν τε περισωθῶ , ποοῦμαι σ΄ ὑόν · ἅ τ ΄ ἔχων τυγχάνω ,

πάντα σαυτοῦ νόμισον εἶναι . Τήνδε σοι παρεγγυῶ ·

ἄνδρα δ ΄ αὐτῇ πόρισον . Εἰ γὰρ καὶ σφόδρ ΄ ὑγιαίνοιμ ΄ ἐγώ ,

αὐτὸς οὐ δυνήσομ ΄ εὑρεῖν · οὐ γὰρ ἀρέσει μοί ποτε

οὐδ εἷς . Ἀλλ ΄ ἐμὲ μέν , ἂν ζῶ , ζῆν ἐᾶθ ΄ ὡς βούλομαι · 735

τὰ δ ΄ ἐμὰ πρᾶττ ΄ αὐτὸς παραλαϐών . Νοῦν ἔχεις , σὺν τοῖς θεοῖς ,

κηδεμὼν εἶ τῆς ἀδελφῆς εἰκότως . Τοῦ κτήματος

ἐπιδίδου σὺ προῖκα τοὐμοῦ διαμετρήσας θ ΄ ἥμισυ ,

τὸ δ ΄ ἕτερον λαϐὼν διοίκει κἀμὲ καὶ τὴν μητέρα .

Ἀλλὰ κατάκλινόν με , θύγατερ . Τῶν δ ΄ ἀναγκαίων λέγειν 740

πλείον ΄ οὐκ ἀνδρὸς νομίζω · πλὴν ἐκεῖνό γ ΄ ἴσθι , παῖ ·

ὑπὲρ ἐμοῦ γὰρ βούλομ ΄ εἰπεῖν ὀλίγα σοι καὶ τοῦ τρόπου ·

εἰ τοιοῦτοι πάντες ἦσαν , οὔτε τὰ δικαστήρια

ἦν ἄν , οὔθ ΄ αὑτοὺς ἀπῆγον εἰς τὰ δεσμωτήρια ,

οὔτε πόλεμος ἦν , ἔχων δ ΄ ἂν μέτρι ΄ ἕκαστος ἠγάπα . 745

Ἀλλ ΄ ἴσως ταῦτ ΄ ἔστ ΄ ἀρεστὰ μᾶλλον · οὕτω πράττετε .

Ἐκποδὼν ὑμῖν ὁ χαλεπὸς δύσκολός τ ΄ ἔσται γέρων.

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἀλλὰ δέχομαι ταῦτα πάντα . Δεῖ δὲ μετὰ σοῦ νυμφίον

ὡς τάχισθ ΄ εὑρεῖν τιν ΄ ἡμᾶς τῇ κόρῃ , σοὶ συνδοκοῦν .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὗτος , εἴρηχ ΄ ὅσ΄ ἐφρόνουν σοι · μ ΄νόχλει, πρὸς τῶν θεῶν. 750

ΓΟΡΓΙΑΣ

Βούλεται γὰρ ἐντυχεῖν σοι ...

ΚΝΗΜΩΝ

Μηδαμῶς , πρὸς τῶν θεῶν.

ΓΟΡΓΙΑΣ

... τὴν κόρην αἰτῶν τις ...

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐδὲ ἓν ἔτι τοῦτό μοι μέλει .

ΓΟΡΓΙΑΣ

... ὃ σε συνεκσώσας .

ΚΝΗΜΩΝ

Ὁ ποῖος ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὑτοσί . - Πρόσελθε σύ .

ΚΝΗΜΩΝ

Ἐπικέκαυται μέν · γεωργός ἐστι ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Καὶ μάλ ΄ , ὦ πάτερ ·

οὐ τρυφῶν , οὐδ ΄ οἷος ἀργὸς περιπατεῖν τὴν ἡμέραν 755

< ... lacune > γένος . < lacune ...>

ΚΝΗΜΩΝ

< ... lacune > δίδου· πόει τοῦτο < lacune ... >

εἰσκυκλεῖτ ΄ εἴσω με .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Καὶ < lacune ... >

ἐπιμελοῦ τούτου.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf voc. vu v 620-702) :

Μυρρίνη , ης (ἡ) : Myrrhiné (nom de femme)

710

προαιρέομαι ,οῦμαι 2: ( προαιρήσομαι, προειλόμην, προῄρημαι) : 1 choisir de préférence, préférer (τι τινός: préférer qqch à qqch) ; 2 entreprendre

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὐδὲ εἷς = οὐδείς ou καί + οὐδείς

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

τοῦτο : A de relation : « à ce sujet » ; porte à la fois sur μεταπεῖσα et συγχωρήσετε.

συγχωρέω,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : concéder, consentir à, convenir que

ἕν : A de relation

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer, se tromper, commettre une faute;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 seul ;

αὐτάρκης , ης, ες : qui se suffit à soi-même

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

715

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : 1 aigu; 2 prompt, rapide ;

οὖσα , οὔσης 1: étant (part pr f du verbe être)

ἄσκοπος , ος , ον : invisible, incompréhensible, imprévisible

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ;

εὖ 1: adv. bien ;

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα) 1: 1 apprendre à connaître, reconnaître, connaître; 2 juger, penser ;

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

ἐπικουρέω , ῶ : secourir, porter assistance à

τὸν ἐπικουρήσοντα : sens du participe futur précédé de l’article : « fait pour, destiné à, capable de » (syntaxe Bizos p 172)

Ἥφαιστος , ου () : Héphaistos

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire ; / P ; expr. : διεφθάρθαι φρένας : avoir l’esprit égaré ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun;

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte, le calcul ; 2 la réflexion

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; ὃν τρόπον : de quelle façon ; 2 le caractère ;

ὃν τρόπον complète λογισμούς : « les calculs <pour savoir> de quelle façon » etc. ; ἔχουσιν a une valeur indéterminée : « on »

720

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

κερδαίνω 4: faire un profit, y gagner

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 devenir ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

ἐμποδών 4: adv. : en obstacle (litt. dans les pieds) ; // expr. : ἐμποδὼν εἶναι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave à; / + D : quasi prép. : en obstacle à ;

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

πεῖρα , ας (ἡ) 4: preuve ; épreuve, expérience ;

δίδωμι : (pft δέδωκα ) : donner

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, exploit

εὐγενής , ής, ές 3: noble, de bonne race, bien

725

οὐ πώποτε = οὐπώποτε

μέρος , ους (τό) 1: la part d’action, l’action ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à, saluer, dire adieu à;

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

ὅπερ : en tête de phrase, sorte de relatif de liaison = καὶ τοῦτο...etc. ; verbe « dire » sous-entendu

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, approcher, s'approcher, se présenter;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable; bon, obligeant, dévoué ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... : soit que...soit que...; si ... et si ...

730

οἵως : adv. : comme, de la manière dont

περισῴζομαι : ( subj aor P περισωθῶ) : être sauvé, en réchapper

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: (N pl ὑεῖς ; D irrégulier : υἱεῖ ) : le fils

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 penser, estimer, juger, considérer

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

παρεγγυάω , ῶ : 1 transmettre (une chose) ; 2 remettre entre les mains de, recommander (une personne)

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : 1 l’homme ; 2 le mari ; 3 le héros;

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ) : procurer

εἰ  1: si (dans un système conditionnel); // expr. : εἰ καί / καὶ εἰ: même si 

ὑγιαίνω : aller bien ;

Εἰ ... ὑγιαίνοιμ ΄ ἐγώ , αὐτὸς οὐ δυνήσομαι... : attention au jeu des modes...

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω) : + D : plaire à , satisfaire

735

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

ὡς adv comparatif 1: comme

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir,; 2 faire des affaires; 

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence, la disposition d’esprit, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

σύν +D  1: 1 avec ; 2 avec la protection ou l’aide de, grâce à ;

κηδεμών , όνος (ὁ) : 1 protecteur de, gardien de ; 2 parent par alliance

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

εἰκότως 1: avec raison, logiquement, de façon naturelle ;

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

ἐπιδίδωμι 3: 1 donner; 2 donner en dot ;

προῖκα : gratis, gratuitement

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

ἥμισυς , εια, υ 4: demi ; à moitié ; / ἥμισυ (τό) 4: la moitié ;

διοικέω , ῶ 1: entretenir, pourvoir à l’entretien de ;

κἀμέ = καί + ἐμέ

740

κατακλίνω : ( aor κατέκλινα ) , coucher, étendre, allonger ;

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire

πλείων , ων, ον, G ονος 1: (A sg πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους ; D pl epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

νομίζω οὐκ ἀνδρὸς < s e εἶναι > ; sujet τῶν δ4ἀναγκαίων πλείονα;

εἶναι + G 1: être le fait de

οἶδα 1: je sais ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, ; impératif ἴσθι ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener , envoyer

οὒθ ΄ αὐτοὺς ἀπῆγον : pluriel impersonnel; « les gens... »

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

745

πόλεμος , ου (ὁ) 1: la guerre ;

μέτριος , α, ον  2: mesuré, moyen, modique, approprié ;

ἀγαπάω , ῶ 2: se contenter de (+ D)

ἀρεστός , ή , όν : agréable, satisfaisant

μᾶλλον 1: plus, davantage, mieux

ἐκποδών adv 4: hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, en dehors, à l’écart, au loin ; n’embarrassant plus ; // prép. ἐκποδών + D : loin de

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir, accepter ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

συνδοκέω , ῶ : + D : sembler bon aussi à ; συνδοκοῦν : A abs. : étant donné qu’il paraît bon aussi à

750

οὗτος <σύ> : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !;

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; tout ce que... ;

φρονέω , 1: penser

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure 

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: rencontrer

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)

αἰτέω , ῶ 2: demander

συνεκσῴζω : aider à sauver en tirant

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

Ὁ ποῖος < s e ἐστίν> ;

οὑτοσί : οὖτος + ι déictique ;

ἐπικαίω : ( pft P ἐπικέκαυμαι ) : faire brûler ; / P : être hâlé, bronzé ;

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

μάλα 1: oui ; tout à fait

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

755

τρυφάω , ῶ : vivre mollement; être débauché;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux 

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

περιπατέω , ῶ : se promener

τὴν ἡμέραν : A de durée

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance; 2 la famille

εἰσκυκλέω , ῶ : faire rouler à l’intérieur, faire rentrer grâce à la machinerie de l’enkyklème

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαπάω , ῶ 2: se contenter de (+ D)

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

αἰτέω , ῶ 2: demander

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre ;

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer, se tromper, commettre une faute;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : 1 l’homme ; 2 le mari ; 3 le héros;

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener , envoyer

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω) : + D : plaire à , satisfaire

ἀρεστός , ή , όν : agréable, satisfaisant

ἄσκοπος , ος , ον : invisible, incompréhensible, imprévisible

αὐτάρκης , ης, ες : qui se suffit à soi-même

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 seul ;

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance; 2 la famille

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 devenir ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα) 1: 1 apprendre à connaître, reconnaître, connaître; 2 juger, penser ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir, accepter ;

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire ; / P ; expr. : διεφθάρθαι φρένας : avoir l’esprit égaré ;

δίδωμι : (pft δέδωκα ) : donner

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ;

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

διοικέω , ῶ 1: entretenir, pourvoir à l’entretien de ;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... : soit que...soit que...; si ... et si ...

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: si (dans un système conditionnel); // expr. : εἰ καί / καὶ εἰ: même si 

εἰκότως 1: avec raison, logiquement, de façon naturelle ;

εἶναι + G 1: être le fait de

εἰσκυκλέω , ῶ : faire rouler à l’intérieur, faire rentrer grâce à la machinerie de l’enkyklème

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun;

ἐκποδών adv 4: hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, en dehors, à l’écart, au loin ; n’embarrassant plus ; // prép. ἐκποδών + D : loin de

ἐμποδών 4: adv. : en obstacle (litt. dans les pieds) ; // expr. : ἐμποδὼν εἶναι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave à; / + D : quasi prép. : en obstacle à ;

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: rencontrer

ἐπιδίδωμι 3: 1 donner; 2 donner en dot ;

ἐπικαίω : ( pft P ἐπικέκαυμαι ) : faire brûler ; / P : être hâlé, bronzé ;

ἐπικουρέω , ῶ : secourir, porter assistance à

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, exploit

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

εὖ 1: adv. bien ;

εὐγενής , ής, ές 3: noble, de bonne race, bien

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

ἥμισυς , εια, υ 4: demi ; à moitié ; / ἥμισυ (τό) 4: la moitié ;

Ἥφαιστος , ου () : Héphaistos

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

κατακλίνω : ( aor κατέκλινα ) , coucher, étendre, allonger ;

κερδαίνω 4: faire un profit, y gagner

κηδεμών , όνος (ὁ) : 1 protecteur de, gardien de ; 2 parent par alliance

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte, le calcul ; 2 la réflexion

μάλα 1: oui ; tout à fait

μᾶλλον 1: plus, davantage, mieux

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme

μέρος , ους (τό) 1: la part d’action, l’action ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μέτριος , α, ον  2: mesuré, moyen, modique, approprié ;

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure 

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

Μυρρίνη , ης (ἡ) : Myrrhiné (nom de femme)

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 penser, estimer, juger, considérer

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence, la disposition d’esprit, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

οἶδα 1: je sais ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, ; impératif ἴσθι ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux 

οἵως : adv. : comme, de la manière dont

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : 1 aigu; 2 prompt, rapide ;

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; tout ce que... ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

οὐ πώποτε = οὐπώποτε

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὐδὲ εἷς = οὐδείς ou καί + οὐδείς

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖσα , οὔσης 1: étant (part pr f du verbe être)

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος <σύ> : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !;

οὑτοσί : οὖτος + ι déictique ;

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

παρεγγυάω , ῶ : 1 transmettre (une chose) ; 2 remettre entre les mains de, recommander (une personne)

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

πεῖρα , ας (ἡ) 4: preuve ; épreuve, expérience ;

περιπατέω , ῶ : se promener

περισῴζομαι : ( subj aor P περισωθῶ) : être sauvé, en réchapper

πλείων , ων, ον, G ονος 1: (A sg πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους ; D pl epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλεμος , ου (ὁ) 1: la guerre ;

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ) : procurer

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir,; 2 faire des affaires; 

προαιρέομαι ,οῦμαι 2: ( προαιρήσομαι, προειλόμην, προῄρημαι) : 1 choisir de préférence, préférer (τι τινός: préférer qqch à qqch) ; 2 entreprendre

προῖκα : gratis, gratuitement

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à, saluer, dire adieu à;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, approcher, s'approcher, se présenter;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

συγχωρέω,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : concéder, consentir à, convenir que

σύν +D  1: 1 avec ; 2 avec la protection ou l’aide de, grâce à ;

συνδοκέω , ῶ : + D : sembler bon aussi à ; συνδοκοῦν : A abs. : étant donné qu’il paraît bon aussi à

συνεκσῴζω : aider à sauver en tirant

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ;

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; ὃν τρόπον : de quelle façon ; 2 le caractère ;

τρυφάω , ῶ : vivre mollement; être débauché;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ὑγιαίνω : aller bien ;

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: (N pl ὑεῖς ; D irrégulier : υἱεῖ ) : le fils

φρονέω , 1: penser

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable; bon, obligeant, dévoué ;

ὡς adv comparatif 1: commeVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre ;

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer, se tromper, commettre une faute;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : 1 l’homme ; 2 le mari ; 3 le héros;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 seul ;

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance; 2 la famille

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι 1: 1 devenir ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα) 1: 1 apprendre à connaître, reconnaître, connaître; 2 juger, penser ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir, accepter ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire ; / P ; expr. : διεφθάρθαι φρένας : avoir l’esprit égaré ;

δίδωμι : (pft δέδωκα ) : donner

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ;

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

διοικέω , ῶ 1: entretenir, pourvoir à l’entretien de ;

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... : soit que...soit que...; si ... et si ...

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: si (dans un système conditionnel); // expr. : εἰ καί / καὶ εἰ: même si 

εἰκότως 1: avec raison, logiquement, de façon naturelle ;

εἶναι + G 1: être le fait de

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun;

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’acte, exploit

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

εὖ 1: adv. bien ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

μάλα 1: oui ; tout à fait

μᾶλλον 1: plus, davantage, mieux

μέρος , ους (τό) 1: la part d’action, l’action ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure 

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 penser, estimer, juger, considérer

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence, la disposition d’esprit, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

οἶδα 1: je sais ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, ; impératif ἴσθι ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) 1 tel que, comme ; 2

οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux 

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux que... , autant que ; tout ce que... ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

οὐ πώποτε = οὐπώποτε

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖσα , οὔσης 1: étant (part pr f du verbe être)

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

πλείων , ων, ον, G ονος 1: (A sg πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους ; D pl epq πλεόνεσσι ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλεμος , ου (ὁ) 1: la guerre ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : 1 faire, agir,; 2 faire des affaires; 

πρός + Α 1: pour, en vue de ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σύν +D  1: 1 avec ; 2 avec la protection ou l’aide de, grâce à ;

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; ὃν τρόπον : de quelle façon ; 2 le caractère ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

υἱός / ὑός, οῦ (ὁ) 1: (N pl ὑεῖς ; D irrégulier : υἱεῖ ) : le fils

φρονέω , 1: penser

ὡς adv comparatif 1: comme


fréquence 2 :

ἀγαπάω , ῶ 2: se contenter de (+ D)

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

αἰτέω , ῶ 2: demander

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

μέτριος , α, ον  2: mesuré, moyen, modique, approprié ;

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

προαιρέομαι ,οῦμαι 2: ( προαιρήσομαι, προειλόμην, προῄρημαι) : 1 choisir de préférence, préférer (τι τινός: préférer qqch à qqch) ; 2 entreprendre

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ) : avancer, approcher, s'approcher, se présenter;

συγχωρέω,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : concéder, consentir à, convenir que

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable; bon, obligeant, dévoué ;


fréquence 3 :

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: emmener , envoyer

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω) : + D : plaire à , satisfaire

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: rencontrer

ἐπιδίδωμι 3: 1 donner; 2 donner en dot ;

εὐγενής , ής, ές 3: noble, de bonne race, bien

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte, le calcul ; 2 la réflexion

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ) : procurer

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : adresser la parole à, saluer, dire adieu à;


fréquence 4 :

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

ἐκποδών adv 4: hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, en dehors, à l’écart, au loin ; n’embarrassant plus ; // prép. ἐκποδών + D : loin de

ἐμποδών 4: adv. : en obstacle (litt. dans les pieds) ; // expr. : ἐμποδὼν εἶναι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave à; / + D : quasi prép. : en obstacle à ;

ἥμισυς , εια, υ 4: demi ; à moitié ; / ἥμισυ (τό) 4: la moitié ;

κερδαίνω 4: faire un profit, y gagner

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! (négation subjective)

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

πεῖρα , ας (ἡ) 4: preuve ; épreuve, expérience ;

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ;


ne pas apprendre :

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀρεστός , ή , όν : agréable, satisfaisant

ἄσκοπος , ος , ον : invisible, incompréhensible, imprévisible

αὐτάρκης , ης, ες : qui se suffit à soi-même

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable

εἰσκυκλέω , ῶ : faire rouler à l’intérieur, faire rentrer grâce à la machinerie de l’enkyklème

ἐπικαίω : ( pft P ἐπικέκαυμαι ) : faire brûler ; / P : être hâlé, bronzé ;

ἐπικουρέω , ῶ : secourir, porter assistance à

Ἥφαιστος , ου () : Héphaistos

κατακλίνω : ( aor κατέκλινα ) , coucher, étendre, allonger ;

κηδεμών , όνος (ὁ) : 1 protecteur de, gardien de ; 2 parent par alliance

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

Μυρρίνη , ης (ἡ) : Myrrhiné (nom de femme)

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le jeune époux, l’époux

οἵως : adv. : comme, de la manière dont

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : 1 aigu; 2 prompt, rapide ;

οὐδὲ εἷς = οὐδείς ou καί + οὐδείς

οὗτος <σύ> : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !;

οὑτοσί : οὖτος + ι déictique ;

παρεγγυάω , ῶ : 1 transmettre (une chose) ; 2 remettre entre les mains de, recommander (une personne)

περιπατέω , ῶ : se promener

περισῴζομαι : ( subj aor P περισωθῶ) : être sauvé, en réchapper

προῖκα : gratis, gratuitement

συνδοκέω , ῶ : + D : sembler bon aussi à ; συνδοκοῦν : A abs. : étant donné qu’il paraît bon aussi à

συνεκσῴζω : aider à sauver en tirant

τρυφάω , ῶ : vivre mollement; être débauché;

ὑγιαίνω : aller bien ;Retour en haut du texte